திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಅಞ್ಸಾತೇ ನೆಞ್ಸೇ
añsātē neñsē
ಎನ್ನ ಪುಣ್ಣಿಯಂ ಸೆಯ್ತೇನೋ
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō
Sixth Thirumurai

121. ಇತು ನಲ್ಲ ತರುಣಂ
itu nalla taruṇam

  ಸಿಂದು
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
  ಪಲ್ಲವಿ
 • 1. ಇತುನಲ್ಲ ತರುಣಂ - ಅರುಳ್ಸೆಯ್ಯ
  ಇತುನಲ್ಲ ತರುಣಂ.
 • ಪಲ್ಲವಿ ಎಟುಪ್ಪು
 • 2. ಪೊತುನಲ್ಲ ನಟಂವಲ್ಲ ಪುಣ್ಣಿಯ ರೇಕೇಳುಂ
  ಪೊಯ್ಯೇತುಂ ಸೊಲ್ಕಿಲೇನ್ ಮೆಯ್ಯೇ ಪುಕಲ್ಕಿನ್ಱೇನ್. ಇತುನಲ್ಲ
 • ಕಣ್ಣಿಕಳ್
 • 3. ಮತಿತ್ತ ಸಮಯಮತ ವೞಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಮಾಯ್ಂದತು
  ವರುಣಾಸ್ ಸಿರಮಂಎನು ಮಯಕ್ಕಮುಂ ಸಾಯ್ಂದತು
  ಕೊತಿತ್ತ ಲೋಕಾಸಾರಕ್ ಕೊತಿಪ್ಪೆಲ್ಲಾಂ ಒೞಿಂದತು
  ಕೊಲೈಯುಂ ಕಳವುಮಱ್ಱೈಪ್ ಪುಲೈಯುಂ ಅೞಿಂದತು. ಇತುನಲ್ಲ
 • 4. ಕುಱಿತ್ತ ವೇತಾಕಮಕ್ ಕೂಸ್ಸಲುಂ ಅಟಙ್ಕಿಱ್ಱು
  ಕುತಿತ್ತ314 ಮನಮುರುಟ್ಟುಕ್ ಕುರಙ್ಕು ಮುಟಙ್ಕಿಱ್ಱು
  ವೆಱಿತ್ತವೆವ್ ವಿನೈಕಳುಂ ವೆಂದು ಕುಲೈಂದತು
  ವಿಂದೈಸೆಯ್ ಕೊಟುಮಾಯೈಸ್ ಸಂದೈಯುಂ ಕಲೈಂದತು. ಇತುನಲ್ಲ
 • 5. ಕೋಪಮುಂ ಕಾಮಮುಂ ಕುಟಿಕೆಟ್ಟುಪ್ ಪೋಯಿಱ್ಱು
  ಕೊಟಿಯಓರ್ ಆಙ್ಕಾರಂ ಪೊಟಿಪ್ಪೊಟಿ ಆಯಿಱ್ಱು
  ತಾಪಮುಂ ಸೋಪಮುಂ ತಾನ್ತಾನೇ ಸೆನ್ಱತು
  ತತ್ತುವಂ ಎಲ್ಲಾಂಎನ್ ಱನ್ವಸಂ ನಿನ್ಱತು. ಇತುನಲ್ಲ
 • 6. ಕರೈಯಾ ಎನತುಮನಕ್ ಕಲ್ಲುಂ ಕರೈಂದತು
  ಕಲಂದು ಕೊಳಱ್ಕೆನ್ ಕರುತ್ತುಂ ವಿರೈಂದತು
  ಪುರೈಯಾ ನಿಲೈಯಿಲ್ಎನ್ ಪುಂದಿಯುಂ ತಙ್ಕಿಱ್ಱು
  ಪೊಯ್ಪಟಾಕ್ ಕಾತಲ್ ತತುಂಪಿಮೇಲ್ ಪೊಙ್ಕಿಱ್ಱು.
 • 7. ಇತುನಲ್ಲ ತರುಣಂ - ಅರುಳ್ಸೆಯ್ಯ
  ಇತುನಲ್ಲ ತರುಣಂ.

  • 314. ಕೊತಿತ್ತ - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು., ಪೊ ಸು, ಪಿ. ಇರಾ., ಸ. ಮು. ಕ.

இது நல்ல தருணம் // இது நல்ல தருணம்