திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
aateeti panthu
āṭēṭi pantu
sivasiva joothi
sivasiva jōti
Sixth Thirumurai

117. njaana marunthu
ñāṉa maruntu

  sinthu
  thirussiRRampalam
  pallavi
 • 1. njaana marunthim marunthu - sukam
  n-alkiya siRsapaa n-aatha marunthu.
 • kaNNikaL
 • 2. arutperunj soothi marunthu - ennai
  ainthozil seythaR kaLiththa marunthu
  porutperum pooka marunthu - ennaip
  puRaththum akaththum puNarntha marunthu. njaana
 • 3. ellaamsey valla marunthu - ennuL
  enRum vitaamal inikku marunthu
  sollaal aLavaa marunthu - suyanj
  joothi arutperunj joothi marunthu. njaana
 • 4. kaaNaathu kaattu marunthu - enRan
  kaiyiRpoR kangkaNam kattu marunthu
  aaNaakip peNNaam marunthu - athu
  vaaki maNimanRil aatu marunthu. njaana
 • 5. suththasan maarkka marunthu - arut
  soothi malaiyil thulangku marunthu
  siththuru vaana marunthu - ennais
  siththelaam seyyassey viththa marunthu. njaana
 • 6. anpark keLiya marunthu - maRRai
  aivarkkum kaaNtaR kariya marunthu
  enpaRRil oongku marunthu - ennai
  inpa n-ilaiyil iruththu marunthu. njaana
 • 7. n-aathaantha n-aattu marunthu - para
  njaana veLiyil n-atikku marunthu
  poothaanthark keythu marunthu - ennuL
  ponnati kaattip puNarntha marunthu. njaana
 • 8. aathi anaathi marunthu - thiru
  ampalath theen-ata maatu marunthu
  joothi mayamaa marunthu - ennais
  soothiyaa thaaNta thuriya marunthu. njaana
 • 9. aaRanthath thoongku marunthu - athaR
  kappaaluk kappaalum aana marunthu
  uuRantha millaa marunthu - enak
  kuLLee kalantha uRavaa marunthu. njaana
 • 10. ennuyirk kanpaa marunthu - kalan-
  thennuyirk kuLLee iruntha marunthu
  ennuyir kaakku marunthu - enRum
  ennuyi raakiya inpa marunthu. njaana
 • 11. ennaRi vutkoL marunthu - enRum
  ennaRi vaaki ilangku marunthu
  ennaRi vinpa marunthu - ennuL
  ennaRi vukkaRi vennu marunthu. njaana
 • 12. enkuru vaana marunthu - enRum
  entheyva maaki irukku marunthu
  enannai yennu marunthu - enRum
  enthanthai yaakiya inpa marunthu. njaana
 • 13. enperu vaazvaa marunthu - enRum
  enselva maaki irukku marunthu
  ennuyir n-atpaa marunthu - enak
  kettettus siththiyum iintha marunthu. njaana
 • 14. enniRai yaana marunthu - makizn-
  thenakkuththan ponmeeni iintha marunthu
  thannaRi vaaku marunthu - ennaith
  thantha marunthenRan sontha marunthu. njaana
 • 15. uLLaththi nuLLaa marunthu - enRan
  uyiruk kanaathi uRavaa marunthu
  theLLath theLikku marunthu - ennais
  sivamaakkik koNta sivaaya marunthu. njaana
 • 16. meypporu Lennu marunthu - ellaa
  veethaa kamaththum viLangku marunthu
  kaipporu Laana marunthu - muunRu
  kaNkoNta enniru kaNNuL marunthu. njaana
 • 17. mathiyil viLaintha marunthu - yaarkkum
  mathikkappa taathapon vaNNa marunthu
  kathitharum inpa marunthu - arut
  kaNNaalen Rannaik kalantha marunthu. njaana
 • 18. kaRpuura joothi marunthu - pasung
  kaRpuura n-anmaNang kaattu marunthu
  poRpuuvin oongku marunthu - enthaR
  pootham thavirththasiR pootha marunthu. njaana
 • 19. meelai veLiyaa marunthu - n-aan
  veeNtunthoo Rellaam viLaiyu marunthu
  saalai viLakku marunthu - suththa
  samarasa sanmaarkka sangka marunthu. njaana
 • 20. ennaiththaa naakku marunthu - ingkee
  iRanthaarai ellaam ezuppu marunthu
  thunnumeys soothi marunthu - arut
  soothiyaal ennaith thulakku marunthu. njaana
 • 21. poyyark karithaa marunthu - ennaip
  puRaththum akaththum puNarntha marunthu
  kaiyiR kitaiththa marunthu - siva
  kaamak kotiyaik kalantha marunthu. njaana
 • 22. aaNavam thiirkku marunthu - para
  maananthath thaaNtava maatum marunthu
  maaNava vaNNa marunthu - ennai
  valiya azaiththu vaLarkku marunthu. njaana
 • 23. vaanatu vaana marunthu - ennai
  maamaNi meetaimeel vaiththa marunthu
  uunam thavirththa marunthu - kalan-
  thuLLee inikkinRa uNmai marunthu. njaana
 • 24. malaiyilak kaana marunthu - enRan
  maRaippaith thavirththamey vaazkkai marunthu
  kalain-alam kaattu marunthu - engkum
  kaNNaakik kaaNum kanaththa marunthu. njaana
 • 25. aRputha joothi marunthu - ellaam
  aakiyan Raaki amarntha marunthu
  thaRpatham thantha marunthu - engkum
  thaaneethaa naakith thaniththa marunthu. njaana
 • 26. thannai aLiththa marunthu - enRum
  saakaatha n-alvaram thantha marunthu
  ponnati iintha marunthu - arut
  poonakam thantha punitha marunthu. njaana
 • 27. kaNNuk kiniya marunthu - enRan
  kaipporu Laanthangkak katti marunthu
  eNNuk katangkaa marunthu - ennai
  eethakkuzivit tetuththa marunthu. njaana
 • 28. suttap pataatha marunthu - enRan
  thuukkamum soorvum tholaiththa marunthu
  ettuthaR koNNaa marunthu - n-aan
  ettip pitikka isaintha marunthu. njaana
 • 29. unnaR karithaa marunthu - enak
  kuLLum puRaththum ulaavu marunthu
  thannan- thaniththa marunthu - suththas
  saakkiraa thiithas sapeesa marunthu. njaana
 • 30. onRilon Raana marunthu - antha
  onRil iraNtaaki oongku marunthu
  anRimuun Raana marunthu - n-aan
  kaakiain- thaaki amarntha marunthu. njaana
 • 31. veLikkuL veLiyaa marunthu - ellaa
  veLiyum katanthu viLangku marunthu
  oLikkuL oLiyaa marunthu - ellaa
  oLiyumthaa naakiya uNmai marunthu. njaana
 • 32. aaRaaRuk kappaal marunthu - athaR
  kappuRath thiiraaRuk kappaal marunthu
  iiRaathi illaa marunthu - ennai
  ellaam seyasseytha inpa marunthu. njaana
 • 33. aaraNath thoongku marunthu - aruL
  aakama maakiaN Nikku marunthu
  kaaraNam kaattu marunthu - ellaam
  kaNta marunthennuL koNta marunthu. njaana
 • 34. malamainthu n-iikku marunthu - puvi
  vaanaNta mellaam vaLarkku marunthu
  n-alamik karuLu marunthu - thaanee
  n-aanaakith thaanaaLu n-aattu marunthu. njaana
 • 35. njaana marunthim marunthu - sukam
  n-alkiya siRsapaa n-aatha marunthu.

ஞான மருந்து // ஞான மருந்து