திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಞಾನ ಮರುಂದು
ñāṉa maruntu
ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿ
jōtiyuḷ jōti
Sixth Thirumurai

118. ಸಿವಸಿವ ಜೋತಿ
sivasiva jōti

  ಸಿಂದು
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
  ಪಲ್ಲವಿ
 • 1. ಸಿವಸಿವ ಸಿವಸಿವ ಜೋತಿ - ಸಿವ
  ಸಿವಸಿವ ಸಿವಸಿವ ಸಿವಸಿವ ಜೋತಿ
  ಸಿವಸಿವ ಸಿವಸಿವ ಜೋತಿ.
 • ಕಣ್ಣಿಕಳ್
 • 2. ಸಿಱ್ಪರ ಮಾಂಪರಞ್ ಜೋತಿ - ಅರುಟ್
  ಸಿತ್ತೆಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲ ಸಿತಂಪರ ಜೋತಿ
  ತಱ್ಪರ ತತ್ತುವ ಜೋತಿ - ಎನ್ನೈತ್
  ತಾನಾಕ್ಕಿಕ್ ಕೊಣ್ಟ ತಯಾನಿತಿ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 3. ಸಿತ್ತುರು ವಾಂಸುಯಞ್ ಜೋತಿ - ಎಲ್ಲಾಂ
  ಸೆಯ್ತಿಟ ವಲ್ಲ ಸಿತಂಪರ ಜೋತಿ
  ಅತ್ತುವಿ ತಾನಂದ ಜೋತಿ - ಎನ್ನೈ
  ಆಟ್ಕೊಣ್ ಟರುಳುಂಸಿಱ್ ಱಂಪಲ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 4. ಸಿನ್ಮಯ ಮಾಂಪೆರುಞ್ ಜೋತಿ - ಅರುಟ್
  ಸೆಲ್ವ ಮಳಿಕ್ಕುಂ ಸಿತಂಪರ ಜೋತಿ
  ತನ್ಮಯ ಮಾಯ್ನಿಱೈ ಜೋತಿ - ಎನ್ನೈತ್
  ತಂದಮೆಯ್ ಜೋತಿ ಸತಾನಂದ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 5. ಆತಿಈ ಱಿಲ್ಲಾಮುಱ್ ಜೋತಿ - ಅರನ್
  ಆತಿಯರ್ ತಂಮೈ ಅಳಿತ್ತಪಿಱ್ ಜೋತಿ
  ಓತಿ ಉಣರ್ವರುಂ ಜೋತಿ - ಎಲ್ಲಾ
  ಉಯಿರ್ಕಳಿನ್ ಉಳ್ಳುಂ ಒಳಿರ್ಕಿನ್ಱ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 6. ಮನ್ನಿಯ ಪೊನ್ವಣ್ಣ ಜೋತಿ - ಸುಕ
  ವಣ್ಣತ್ತ ತಾಂಪೆರು ಮಾಣಿಕ್ಕ ಜೋತಿ
  ತುನ್ನಿಯ ವಸ್ಸಿರ ಜೋತಿ - ಮುತ್ತು
  ಜೋತಿ ಮರಕತ ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 7. ಪಾರ್ಮುತಲ್ ಐಂದುಮಾಂ ಜೋತಿ - ಐಂದಿಲ್
  ಪಕ್ಕಮೇಲ್ ಕೀೞ್ನಟುಪ್ ಪಱ್ಱಿಯ ಜೋತಿ
  ಓರ್ಐಂ ಪೊಱಿಯುರು ಜೋತಿ - ಪೊಱಿಕ್
  ಕುಳ್ಳುಂ ಪುಱತ್ತುಂ ಒಳಿರ್ಕಿನ್ಱ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 8. ಐಂಪುಲ ಮುಂತಾನಾಂ ಜೋತಿ - ಪುಲತ್
  ತಕತ್ತುಂ ಪುಱತ್ತು ಮಲರ್ಂದೊಳಿರ್ ಜೋತಿ
  ಪೊಯ್ಂಮಯಲ್ ಪೋಕ್ಕುಂಉಳ್ ಜೋತಿ - ಮಱ್ಱೈಪ್
  ಪೊಱಿಪುಲನ್ ಉಳ್ಳುಂ ಪುಱತ್ತುಮಾಂ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 9. ಮನಮಾತಿ ಎಲ್ಲಾಮಾಂ ಜೋತಿ - ಅವೈ
  ವಾೞ ಅಕಂಪುಱಂ ವಾೞ್ಕಿನ್ಱ ಜೋತಿ
  ಇನಮಾನ ಉಳ್ಳಕ ಜೋತಿ - ಸಱ್ಱುಂ
  ಏಱಾ ತಿಱಙ್ಕಾ ತಿಯಕ್ಕುಮೋರ್ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 10. ಮುಕ್ಕುಣಮು ಮೂನ್ಱಾಂ ಜೋತಿ - ಅವೈ
  ಮುನ್ಪಿನ್ ಇಯಙ್ಕ ಮುಟುಕ್ಕಿಯ ಜೋತಿ
  ಎಕ್ಕುಣತ್ ತುಳ್ಳುಮಾಂ ಜೋತಿ - ಕುಣಂ
  ಎಲ್ಲಾಂ ಕಟಂದೇ ಇಲಙ್ಕಿಯ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 11. ಪಕುತಿಮೂನ್ ಱಾಕಿಯ ಜೋತಿ - ಮೂಲಪ್
  ಪಕುತಿಕಳ್ ಮೂನ್ಱುಂ ಪಟೈತ್ತರುಳ್ ಜೋತಿ
  ವಿಕುತಿ ಪಲವಾಕ್ಕುಂ ಜೋತಿ - ಸಱ್ಱುಂ
  ವಿಕುತಿಒನ್ ಱಿನ್ಱಿ ವಿಳಕ್ಕಿಯ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 12. ಕಾಲ ಮುತಱ್ಕಾಟ್ಟುಂ ಜೋತಿ - ಕಾಲ
  ಕಾರಣತ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಕಟಂದೊಳಿರ್ ಜೋತಿ
  ಕೋಲಂ ಪಲವಾಕುಂ ಜೋತಿ - ಒನ್ಱುಂ
  ಕುಱಿಕ್ಕಪ್ ಪಟಾಸ್ಸಿಱ್ ಕುಣಪ್ಪೆರುಞ್ ಸೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 13. ತತ್ತುವಂ ಎಲ್ಲಾಮಾಂ ಜೋತಿ - ಅಂದತ್
  ತತ್ತುವಂ ಎಲ್ಲಾಂ ತರುವಿಕ್ಕುಂ ಜೋತಿ
  ಅತ್ತುವಿ ತಪ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿ - ಎಲ್ಲಾಂ
  ಅರುಳಿಲ್ ವಿಳಙ್ಕ ಅಮರ್ತ್ತಿಯ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 14. ಸತ್ತರ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಮಾಂ ಜೋತಿ - ಅವರ್
  ಸತ್ತಿಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ ತೞೈಪ್ಪಿಕ್ಕುಂ ಜೋತಿ
  ಮುತ್ತರ್ ಅನುಪವ ಜೋತಿ - ಪರ
  ಮುತ್ತಿಯಾಂ ಜೋತಿಮೆಯ್ಸ್ ಸಿತ್ತಿಯಾಂ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 15. ಆಱಂದತ್ ತೇನಿಱೈ ಜೋತಿ - ಅವೈಕ್
  ಕಪ್ಪುಱತ್ ತಪ್ಪಾಲುಂ ಆಕಿಯ ಜೋತಿ
  ವೀಱುಂ ಪೆರುವೆಳಿ ಜೋತಿ - ಮೇಲುಂ
  ವೆಟ್ಟ ವೆಳಿಯಿಲ್ ವಿಳಙ್ಕಿಯ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 16. ಪೇರರುಟ್ ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿ - ಅಣ್ಟ
  ಪಿಣ್ಟಙ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಪಿಱಙ್ಕಿಯ ಜೋತಿ
  ವಾರಮುಱ್ ಱೋಙ್ಕಿಯ ಜೋತಿ - ಮನ
  ವಾಕ್ಕುಕ್ ಕೆಟ್ಟಾತತೋರ್ ಮಾಮಣಿ316 ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 17. ಒನ್ಱಾನ ಪೂರಣ ಜೋತಿ - ಅನ್ಪಿಲ್
  ಒನ್ಱಾತ ಉಳ್ಳತ್ತಿಲ್ ಒನ್ಱಾತ ಜೋತಿ
  ಎನ್ಱಾ ಒಳಿರ್ಕಿನ್ಱ ಜೋತಿ - ಎನ್ನುಳ್
  ಎನ್ಱುಂ ವಿಳಙ್ಕಿಯ ಎನ್ನುಯಿರ್ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 18. ಮೆಯ್ಯೇಮೆಯ್ ಯಾಕಿಯ ಜೋತಿ - ಸುತ್ತ
  ವೇತಾಂದ ವೀಟ್ಟಿಲ್ ವಿಳಙ್ಕಿಯ ಜೋತಿ
  ತುಯ್ಯ ಸಿವಾನಂದ ಜೋತಿ - ಕುರು
  ತುರಿಯತ್ ತಲತ್ತೇ ತುಲಙ್ಕಿಯ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 19. ಸಿವಮಯ ಮಾಂಸುತ್ತ ಜೋತಿ - ಸುತ್ತ
  ಸಿತ್ತಾಂದ ವೀಟ್ಟಿಲ್ ಸಿಱಂದೊಳಿರ್ ಜೋತಿ
  ಉವಮೈಯಿಲ್ ಲಾಪ್ಪೆರುಞ್ ಸೋತಿ - ಎನ
  ತುಳ್ಳೇ ನಿರಂಪಿ ಒಳಿರ್ಕಿನ್ಱ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 20. ಎನ್ನೈತ್ತಾ ನಾಕ್ಕಿಯ ಜೋತಿ - ಇಙ್ಕೇ
  ಇಱಂದಾರೈ ಎಲ್ಲಾಂ ಎೞುಪ್ಪುಮೋರ್ ಜೋತಿ
  ಅನ್ನೈಕ್ಕು ಮಿಕ್ಕರುಟ್ ಜೋತಿ - ಎನ್ನೈ
  ಆಣ್ಟಮು ತಂತಂದ ಆನಂದ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 21. ಸಿತ್ತಂ ಸಿವಮಾಕ್ಕುಂ ಜೋತಿ - ನಾನ್
  ಸೆಯ್ತ ತವತ್ತಾಲ್ ತೆರಿಂದಉಟ್ ಜೋತಿ
  ಪುತ್ತಮು ತಾಕಿಯ ಜೋತಿ - ಸುಕ
  ಪೂರಣ ಮಾಯ್ಒಳಿರ್ ಕಾರಣ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 22. ತಂಪತ್ತಿಲ್ ಏಱ್ಱಿಯ ಜೋತಿ - ಅಪ್ಪಾಲ್
  ಸಾರ್ಮಣಿ ಮೇಟೈಮೇಲ್ ತಾನ್ವೈತ್ತ ಜೋತಿ
  ವಿಂಪಪ್ ಪೆರುವೆಳಿ ಜೋತಿ - ಅಙ್ಕೇ
  ವೀತಿಯುಂ ವೀಟುಂ ವಿಳಕ್ಕಿಯ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 23. ಸುಕಮಯ ಮಾಕಿಯ ಜೋತಿ - ಎಲ್ಲಾ
  ಜೋತಿಯು ಮಾನ ಸೊರೂಪಉಟ್ ಜೋತಿ
  ಅಕಮಿತನ್ ತೀರ್ತ್ತರುಳ್ ಜೋತಿ - ಸಸ್ಸಿ
  ತಾನಂದ ಜೋತಿ ಸತಾನಂದ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 24. ನಿತ್ತ ಪರಾನಂದ ಜೋತಿ - ಸುತ್ತ
  ನಿರತಿಸ ಯಾನಂದ ನಿತ್ತಿಯ ಜೋತಿ
  ಅತ್ತುವಿ ತಾನಂದ ಜೋತಿ - ಎಲ್ಲಾ
  ಆನಂದ ವಣ್ಣಮುಂ ಆಕಿಯ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 25. ಪೊಯ್ಯಾತ ಪುಣ್ಣಿಯ ಜೋತಿ - ಎಲ್ಲಾಪ್
  ಪೊರುಳುಂ ವಿಳಙ್ಕಪ್ ಪುಣರ್ತ್ತಿಯ ಜೋತಿ
  ನೈಯಾ ತರುಳ್ಸೆಯ್ತ ಜೋತಿ - ಒರು
  ನಾನುಂತಾ ನುಂಒನ್ಱಾಯ್ ನಣ್ಣಿಯ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 26. ಕಣ್ಣಿಱ್ ಕಲಂದರುಳ್ ಜೋತಿ - ಉಳಕ್
  ಕಣ್ಣುಯಿರ್ಕ್ ಕಣ್ಣರುಟ್ ಕಣ್ಣುಮಾಂ ಜೋತಿ
  ಎಣ್ಣಿಱ್ಪ ಟಾಪ್ಪೆರುಞ್ ಸೋತಿ - ನಾನ್
  ಎಣ್ಣಿಯ ವಣ್ಣಂ ಇಯಱ್ಱಿಯ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 27. ವಿಂದು ಒಳಿನಟು ಜೋತಿ - ಪರ
  ವಿಂದು ಒಳಿಕ್ಕುಳ್ ವಿಳಙ್ಕಿಯ ಜೋತಿ
  ನಂತುಯರ್ ತೀರ್ತ್ತರುಳ್ ಜೋತಿ - ಪರ
  ನಾತಾಂದ ನಾಟ್ಟುಕ್ಕು ನಾಯಕ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 28. ತಾನ್ಅನ್ಱಿ ಒನ್ಱಿಲಾ ಜೋತಿ - ಎನ್ನೈತ್
  ತನ್ಮಯಂ ಆಕ್ಕಿಯ ಸತ್ತಿಯ ಜೋತಿ
  ನಾನ್ಇನ್ಱು ಕಣ್ಟತೋರ್ ಜೋತಿ - ತಾನೇ
  ನಾನಾಕಿ ವಾೞ್ಂದಿಟ ನಲ್ಕಿಯ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 29. ತನ್ನಿಕರ್ ಇಲ್ಲತೋರ್ ಜೋತಿ - ಸುತ್ತ
  ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕ ಸಙ್ಕಂ ತೞುವಿಯ ಜೋತಿ
  ಎನ್ನುಳ್ ನಿಱೈಂದಮೆಯ್ ಜೋತಿ - ಎನ್ನೈ
  ಈನ್ಱೈನ್ ತೊೞಿಲ್ಸೆಯ್ಎನ್ ಱೇವಿಯ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 30. ಅಸ್ಸಂ ತವಿರ್ತ್ತಮೆಯ್ ಜೋತಿ - ಎನ್ನೈ
  ಆಟ್ಕೊಣ್ ಟರುಳಿಯ ಅಂಪಲ ಜೋತಿ
  ಇಸ್ಸೈ ಎಲಾಂತಂದ ಜೋತಿ - ಉಯಿರ್ಕ್
  ಕಿಙ್ಕುಮಙ್ ಕೆನ್ನಾಮಲ್ ಎಙ್ಕುಮಾಂ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 31. ಕಾಲೈಯಿಲ್ ನಾನ್ಕಣ್ಟ ಜೋತಿ - ಎಲ್ಲಾಕ್
  ಕಾಟ್ಸಿಯುಂ ನಾನ್ಕಾಣಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಯ ಜೋತಿ
  ಞಾಲಮುಂ ವಾನುಮಾಂ ಜೋತಿ - ಎನ್ನುಳ್
  ನಾನಾಕಿತ್ ತಾನಾಕಿ ನಣ್ಣಿಯ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 32. ಏಕಾಂದ ಮಾಕಿಯ ಜೋತಿ - ಎನ್ನುಳ್
  ಎನ್ಱುಂ ಪಿರಿಯಾ ತಿರುಕ್ಕಿನ್ಱ ಜೋತಿ
  ಸಾಕಾತ ವರಂದಂದ ಜೋತಿ - ಎನ್ನೈತ್
  ತಾನಾಕ್ಕಿಕ್ ಕೊಣ್ಟತೋರ್ ಸತ್ತಿಯ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 33. ಸುತ್ತ ಸಿವಮಯ ಜೋತಿ - ಎನ್ನೈ
  ಜೋತಿ ಮಣಿಮುಟಿ ಸೂಟ್ಟಿಯ ಜೋತಿ
  ಸತ್ತಿಯ ಮಾಂಪೆರುಞ್ ಜೋತಿ - ನಾನೇ
  ತಾನಾಕಿ ಆಳತ್ ತಯವುಸೆಯ್ ಜೋತಿ. ಸಿವಸಿವ
 • 34. ಸಿವಸಿವ ಸಿವಸಿವ ಜೋತಿ - ಸಿವ
  ಸಿವಸಿವ ಸಿವಸಿವ ಸಿವಸಿವ ಜೋತಿ
  ಸಿವಸಿವ ಸಿವಸಿವ ಜೋತಿ.

  • 316. ಮಾಣಿಕ್ಕ - ಸ. ಮು. ಕ. ಪತಿಪ್ಪು.

சிவசிவ ஜோதி // சிவசிவ ஜோதி