திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸಿವಸಿವ ಜೋತಿ
sivasiva jōti
ಅಞ್ಸಾತೇ ನೆಞ್ಸೇ
añsātē neñsē
Sixth Thirumurai

119. ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿ
jōtiyuḷ jōti

  ಸಿಂದು
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
  ಪಲ್ಲವಿ
 • 1. ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿ - ಸುತ್ತ
  ಜೋತಿ ಸಿವಜೋತಿ ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿ
  ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿ.
 • ಕಣ್ಣಿಕಳ್
 • 2. ಸಿವಮೇ ಪೊರುಳೆನ್ಱು ತೇಱ್ಱಿ - ಎನ್ನೈಸ್
  ಸಿವವೆಳಿಕ್ ಕೇಱುಂ ಸಿಕರತ್ತಿಲ್ ಏಱ್ಱಿಸ್
  ಸಿವಮಾಕ್ಕಿಕ್ ಕೊಣ್ಟತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 3. ವಿತ್ತೆಲ್ಲಾಂ ಒನ್ಱೆನ್ಱು ನಾಟ್ಟಿ - ಅತಿಲ್
  ವಿಳೈವು ಪಲಪಲ ವೇಱೆನ್ಱು ಕಾಟ್ಟಿಸ್
  ಸಿತ್ತೆಲ್ಲಾಂ ತಂದತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 4. ಸೊಲ್ವಂದ ಅಂದಙ್ಕಳ್ ಆಱುಂ - ಒರು
  ಸೊಲ್ಲಾಲೇ ಆಮೆನ್ಱಸ್ ಸೊಲ್ಲಾಲೇ ವೀಱುಂ
  ಸೆಲ್ವಂ ಕೊಟುತ್ತತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 5. ತಙ್ಕೋಲ್ ಅಳವೆನಕ್ ಕೋತಿಸ್ - ಸುತ್ತ
  ಸಮರಸ ಸತ್ತಿಯ ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕ ನೀತಿಸ್
  ಸೆಙ್ಕೋಲ್ ಅಳಿತ್ತತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 6. ಆಪತ್ತೈ ನೀಕ್ಕಿ ವಳರ್ತ್ತೇ - ಸಱ್ಱುಂ
  ಅಸೈಯಾಮಲ್ ಅವಿಯಾಮಲ್ ಅಟಿಯೇನ್ ಉಳತ್ತೇ
  ತೀಪತ್ತೈ ವೈತ್ತತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 7. ಮೆಯ್ಯೊನ್ಱು ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕ ಮೇತಾನ್ - ಎನ್ಱುಂ
  ವಿಳಙ್ಕಪ್ ಪಟೈಪ್ಪಾತಿ ಮೆಯ್ತ್ತೊೞಿಲ್ ನೀತಾನ್
  ಸೆಯ್ಯೆನ್ಱು ತಂದತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 8. ಎನ್ಪಾಲ್ ವರುಪವರ್ಕ್ ಕಿನ್ಱೇ - ಅರುಳ್
  ಈಕಿನ್ಱೇನ್ ಈಕಿನ್ಱೇನ್ ಈಕಿನ್ಱೇನ್ ಎನ್ಱೇ
  ತೆನ್ಪಾಲ್ ಇರುಂದತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 9. ತುರಿಯತ್ ತಲಮೂನ್ಱಿನ್ ಮೇಲೇ - ಸುತ್ತ
  ತುರಿಯಪ್ ಪತಿಯಿಲ್ ಅತುಅತ ನಾಲೇ
  ತೆರಿಯತ್ ತೆರಿವತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 10. ಪರೈತೂಕ್ಕಿಕ್ ಕಾಟ್ಟಿಯ ಕಾಲೇ - ಆತಿ
  ಪರೈಇವರ್ಕ್ ಕಪ್ಪಾಲ್ಅಪ್ ಪಾಲ್ಎನ್ಱು ಮೇಲೇ
  ತಿರೈತೂಕ್ಕಿಕ್ ಕಾಟ್ಟುತಲ್ ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 11. ತಱ್ಪರ ಮೇವಟಿ ವಾಕಿ - ಅತು
  ತನ್ನೈಕ್ ಕಟಂದು ತನಿಉರು ವಾಕಿಸ್
  ಸಿಱ್ಪರತ್ ತುಳ್ಳತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 12. ನವವೆಳಿ ನಾಲ್ವಕೈ ಯಾತಿ - ಒರು
  ನಟುವೆಳಿಕ್ ಕುಳ್ಳೇ ನಟತ್ತಿಯ ನೀತಿಸ್
  ಸಿವವೆಳಿ ಯಾಂಇತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 13. ಮೇರುವೆಱ್ ಪುಸ್ಸಿಯಿನ್ ಪಾಲೇ - ನಿನ್ಱು
  ವಿಳಙ್ಕುಮೋರ್ ತಂಪತ್ತಿನ್ ಮೇಲುಕ್ಕು ಮೇಲೇ
  ಸೇರುಮೋರ್ ಮೇಟೈಮೇಲ್ ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 14. ಆರಣ ವೀತಿಕ್ ಕಟೈಯುಂ - ಸುತ್ತ
  ಆಕಮ ವೀತಿಕಳ್ ಅಂದಕ್ ಕಟೈಯುಂ
  ಸೇರ ನಟುಕ್ಕಟೈ ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 15. ಪಾಟಲ್ ಮಱೈಕಳೋರ್ ಕೋಟಿ - ಅರುಟ್
  ಪಾತ ಉರುವ ಸೊರೂಪಙ್ಕಳ್ ಪಾಟಿ
  ತೇಟ ಇರುಂದತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 16. ನೀಟು ಸಿವಾಕಮಙ್ ಕೋಟಿ - ಅರುಳ್
  ನೇರುಱಪ್ ಪಾಟಿಯುಂ ಆಟಿಯುಂ ಓಟಿತ್
  ತೇಟ ಇರುಂದತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 17. ಪತ್ತಿ ನೆಱಿಯಿಲ್ ಸೆೞಿತ್ತೇ - ಅನ್ಪಿಲ್
  ಪಾಟುಮೆಯ್ ಯನ್ಪರ್ ಪತಿಯಿಲ್ ಪೞುತ್ತೇ
  ತಿತ್ತಿತ್ ತಿರುಪ್ಪತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 18. ಪಿತ್ತಾಟು ಮಾಯೈಕ್ಕು ಮೇಲೇ - ಸುತ್ತಪ್
  ಪಿರಮ ವೆಳಿಯಿನಿಲ್ ಪೇರರು ಳಾಲೇ
  ಸಿತ್ತಾಟು ಕಿನ್ಱತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 19. ತರುನೆಱಿ ಎಲ್ಲಾಂಉಳ್ ವಾಙ್ಕುಂ - ಸುತ್ತ
  ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕಂ ಎನ್ಱೋರ್ ತನಿಪ್ಪೇರ್ಕೊಣ್ ಟೋಙ್ಕುಂ
  ತಿರುನೆಱಿಕ್ ಕೇಸೆನ್ಱು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 20. ಎಂಪೊರುಳ್ ಎಂಪೊರುಳ್ ಎನ್ಱೇ - ಸೊಲ್ಲುಂ
  ಎಲ್ಲಾಸ್ ಸಮಯತ್ತುಳ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ ಒನ್ಱೇ
  ಸೆಂಪೊರುಳ್ ಎನ್ಪತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 21. ಸೈವ ಮುತಲಾಕ ನಾಟ್ಟುಂ - ಪಲ
  ಸಮಯಙ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ ತನಿತ್ತನಿಕ್ ಕಾಟ್ಟುಂ
  ತೆಯ್ವಂ ಇತುವಂದು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 22. ಎಳ್ಳಲಿಲ್ ವಾನ್ಮುತಲ್ ಮಣ್ಣುಂ - ಅಮು
  ತೆಲ್ಲಾಂ ಇತಿಲೋರ್ ಇಱೈಯಳ ವೆನ್ನುಂ
  ತೆಳ್ಳಮು ತಾಂಇತು ಪಾರೀರ್ -ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 23. ಎತ್ತಾಲುಂ ಆಕಾತೇ ಅಂಮಾ - ಎನ್ಱೇ
  ಎಲ್ಲಾ ಉಲಕುಂ ಇಯಂಪುತಲ್ ಸುಂಮಾ
  ಸೆತ್ತಾರೈ ಮೀಟ್ಪತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 24. ಪಿಱಂದು ಪಿಱಂದುೞನ್ ಱೇನೈ - ಎನ್ಱುಂ
  ಪಿಱವಾ ತಿಱವಾಪ್ ಪೆರುಮೈತನ್ ತೂನೈಸ್
  ಸಿಱಂದೊಳಿರ್ ವಿತ್ತತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 25. ವರುವಿತ್ತ ವಣ್ಣಮುಂ ನಾನೇ - ಇಂದ
  ಮಾನಿಲತ್ ತೇಸೆಯುಂ ವಣ್ಣಮುಂ ತಾನೇ
  ತೆರಿವಿತ್ ತರುಳಿಱ್ಱುಪ್ ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 26. ಪಾರಿಟಂ ವಾನಿಟ ಮಱ್ಱುಂ - ಇಟಂ
  ಪಱ್ಱಿಯ ಮುತ್ತರ್ಕಳ್ ಸಿತ್ತರ್ಕಳ್ ಮುಱ್ಱುಂ
  ಸೇರಿಟ ಮಾಂಇತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 27. ಉಯ್ಪಿಳ್ಳೈ ಪಱ್ಪಲರ್ ಆವಲ್ - ಕೊಣ್ಟೇ
  ಉಲಕತ್ ತಿರುಪ್ಪಇಙ್ ಕೆನ್ನೈತ್ತನ್ ಏವಲ್
  ಸೆಯ್ಪಿಳ್ಳೈ ಆಕ್ಕಿಱ್ಱುಪ್ ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 28. ಉರುವುಂ ಉಣರ್ವುಂಸೆಯ್ ನನ್ಱಿ - ಅಱಿ
  ಉಳಮುಂ ಎನಕ್ಕೇ ಉತವಿಯ ತನ್ಱಿತ್
  ತಿರುವುಂ ಕೊಟುತ್ತತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 29. ಎಣ್ಣಿಯ ಎಣ್ಣಙ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ - ನಾನ್
  ಎಣ್ಣಿಯ ವಾಱೇ ಇನಿತುತನ್ ತೆನ್ನೈತ್
  ತಿಣ್ಣಿಯನ್ ಆಕ್ಕಿಱ್ಱುಪ್ ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 30. ಪೇರುಲ ಕೆಲ್ಲಾಂ ಮತಿಕ್ಕತ್ - ತನ್
  ಪಿಳ್ಳೈಎನ್ ಱೆನ್ನೈಪ್ ಪೆಯರಿಟ್ ಟೞೈತ್ತೇ
  ಸೀರುಱಸ್ ಸೆಯ್ತತು ಪಾರೀರ್ - ತಿರುಸ್
  ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ ತಿರುನಟ ಜೋತಿ. ಜೋತಿ
 • 31. ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿ - ಸುತ್ತ
  ಜೋತಿ ಸಿವಜೋತಿ ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿ
  ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿಯುಳ್ ಜೋತಿ.

  • 317. ಈಕಿನ್ಱೋಂ ಈಕಿನ್ಱೋಂ ಈಕಿನ್ಱೋಂ ಎನ್ಱೇ - ಸ. ಮು. ಕ.

ஜோதியுள் ஜோதி // ஜோதியுள் ஜோதி