திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
arutperunjjoothi akaval
aruṭperuñjōti akaval
pathi viLakkam
pati viḷakkam
Sixth Thirumurai

003. arutperunjsoothi attakam
aruṭperuñsōti aṭṭakam

  ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. arutperu veLiyil arutperu ulakath
  tharutperun- thalaththumeel n-ilaiyil
  arutperum piitath tharutperu vativil
  arutperun- thiruvilee amarntha
  arutperum pathiyee arutperu n-ithiyee
  arutperunj siththien amuthee
  arutperung kaLippee arutperunj sukamee
  arutperunj soothien arasee.
 • 2. kulavupee raNtap pakuthioor anantha
  kootikoo tikaLumaang kaangkee
  n-ilaviya piNtap pakuthikaL muzuthum
  n-ikaznthapaR palaporuL thiraLum
  vilakuRaa thakaththum puRaththumeel itaththum
  meyyaRi vaanantham viLangka
  alakuRaa thoziyaa thathuvathil viLangkum
  arutperunj soothien arasee.
 • 3. kaNmuthal poRiyaal manamuthal karaNak
  karuvinaal pakuthiyin karuvaal
  eNmuthal puruta tharaththinaal paraththaal
  isaikkumoor parampara uNarvaal
  viNmuthal paraiyaal paraapara aRivaal
  viLangkuva tharithena uNarnthoor
  aNmuthal thatiththup patiththita oongkum
  arutperunj soothien arasee.
 • 4. n-asaiththameel n-ilaiii thenauNarn- thaangkee
  n-aNNiyum kaNNuRaa thanthoo
  thisaiththamaa maRaikaL uyangkina mayangkith
  thirumpina enilathan iyalai
  isaiththaleng nganamoo aiyakoo siRithum
  isaiththitu veemena n-aavai
  asaiththitaR karithen RuNarnthuLoor vazuththum
  arutperunj soothien arasee.
 • 5. suththavee thaantha mavunamoo alathu
  suththasith thaantharaa siyamoo
  n-iththan-aa thaantha n-ilaianu pavamoo
  n-ikazpiRa mutipinmeel mutipoo
  puththamu thanaiya samarasath thathuvoo
  poruLiyal aRinthilam enavee
  aththakai uNarnthoor uraiththuraith theeththum
  arutperunj soothien arasee.
 • 6. eekamoo anRi aneekamoo enRum
  iyaRkaiyoo seyaRkaiyoo siththoo
  theekamoo pothuvoo siRappathoo peNNoo
  thikaznthitum aaNathoo athuvoo
  yookamoo pirivoo oLiyathoo veLiyoo
  uraippatheR Rooena uNarnthoor
  aakamoo turaiththu vazuththan-in Roongkum
  arutperunj soothien arasee.
 • 7. thaththuvam anaiththum thaniththani katantheem
  thaththuvaa thiithameel n-ilaiyil
  siththiyal muzuthum therinthanam avaimeel
  sivan-ilai therinthitas senReem
  oththaan- n-ilaikkaN yaamumem uNarvum
  orungkuRak karainthupoo yinamen
  Raththakai uNarnthoor vazuththan-in Roongkum
  arutperunj soothien arasee.
 • 8. engkumaay viLangkum siRsapai itaththee
  ithuathu enauraip parithaayth
  thangkumoor iyaRkaith thanianu pavaththaith
  thanthenaith thanmayam aakkip
  pongkumaa nantha pookapook kiyanaayp
  puththamu tharuththien uLaththee
  angkaiyil kanipoon RamarntharuL purintha
  arutperunj soothien arasee.

அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம் // அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம்

No audios found!