திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುನಟಪ್ ಪುಕೞ್ಸ್ಸಿ
tirunaṭap pukaḻchsi
ಪೊತುನಟಂ
potunaṭam
Sixth Thirumurai

051. ಪೆಱಾಪ್ ಪೇಱು
peṟāp pēṟu

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಆವಾಎನ್ ಱೆನೈಯಾಟ್ಕೊಣ್ ಟರುಳಿಯತೆಳ್ ಳಮುತೇ
  ಅಂಮೇಎನ್ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಐಯಾಎನ್ ಅರಸೇ
  ಸಾವಾತ ವರಂಎನಕ್ಕುತ್ ತಂದಪೆರುನ್ ತಕೈಯೇ
  ತಯಾನಿತಿಯೇ ಸಿಱ್ಸಪೈಯಿಲ್ ತನಿತ್ತಪೆರುಂ ಪತಿಯೇ
  ಓವಾತೆನ್ ಉಳ್ಳಕತ್ತೇ ಊಱ್ಱೆೞುಂಪೇ ರನ್ಪೇ
  ಉಳ್ಳಪಟಿ ಎನ್ನಱಿವಿಲ್ ಉಳ್ಳಪೆರುಞ್ ಸುಕಮೇ
  ನೀವಾಎನ್ ಮೊೞಿಕಳೆಲಾಂ ನಿಲೈತ್ತಪಯನ್ ಪೆಱವೇ
  ನಿತ್ತಿರೈತೀರ್ನ್ ತೇನ್ಇರವು ನೀಙ್ಕಿವಿಟಿನ್ ತತುವೇ
 • 2. ಆರಾಲುಂ ಅಱಿಂದುಕೊಳಱ್ ಕರಿಯಪೆರುಂ ಪೊರುಳೇ
  ಅಂಮೇಎನ್ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಐಯಾಎನ್ ಅರಸೇ
  ಕಾರಾಲುಂ ಕನಲಾಲುಂ ಕಾಱ್ಱಾಲುಂ ಕಕನಕ್
  ಕಲೈಯಾಲುಂ ಕತಿರಾಲುಂ ಕಟಲಾಲುಂ ಕಟಲ್ಸೂೞ್
  ಪಾರಾಲುಂ ಪಟೈಯಾಲುಂ ಪಿಱವಾಲುಂ ತಟುಕ್ಕಪ್
  ಪಟುತಲಿಲಾತ್ ತನಿವಟಿವಂ ಎನಕ್ಕಳಿತ್ತ ಪತಿಯೇ
  ಸೀರಾಲುಂ ಕುಣತ್ತಾಲುಂ ಸಿಱಂದವರ್ಸೇರ್ ಞಾನ
  ಸಿತ್ತಿಪುರತ್ ತಮುತೇಎನ್ ನಿತ್ತಿರೈತೀರ್ನ್ ತತುವೇ.
 • 3. ಆತಿಅಂದಂ ತೋಱ್ಱಾತ ಅರುಂಪೆರುಞ್ಸೋ ತಿಯನೇ
  ಅಂಮೇಎನ್ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಐಯಾಎನ್ ಅರಸೇ
  ಓತಿಎಂದ ವಕೈಯಾಲುಂ ಉಣರ್ಂದುಕೊಳಱ್ ಕರಿತಾಯ್
  ಉಳ್ಳಪಟಿ ಇಯಱ್ಕೈಯಿಲೇ ಉಳ್ಳಒರು ಪೊರುಳೇ
  ಊತಿಯಂತನ್ ತೆನೈಯಾಟ್ಕೊಣ್ ಟುಳ್ಳಿಟತ್ತುಂ ಪುಱತ್ತುಂ
  ಓವಾಮಲ್ ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಉಟೈಯವನೇ ಇಂದಸ್
  ಸಾತಿಇಂದ ಮತಂಎನುಂವಾಯ್ಸ್ ಸೞಕ್ಕೈಎಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತ
  ಸತ್ತಿಯನೇ ಉಣ್ಕಿನ್ಱೇನ್354 ಸತ್ತಿಯತ್ತೆಳ್ ಳಮುತೇ.
 • 4. ಅಸ್ಸಮೆಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತರುಳಿ ಇಸ್ಸೈಎಲಾಂ ಅಳಿತ್ತ
  ಅಂಮೇಎನ್ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಐಯಾಎನ್ ಅರಸೇ
  ತುಸ್ಸವುಲ ಕಾಸಾರತ್ ತುಟುಕ್ಕನೈತ್ತುಂ ತವಿರ್ತ್ತೇ
  ಸುತ್ತನೆಱಿ ವೞಙ್ಕುವಿತ್ತ ಸಿತ್ತಸಿಕಾ ಮಣಿಯೇ
  ಉಸ್ಸನಿಲೈ ನಟುವಿಳಙ್ಕುಂ ಒರುತಲೈಮೈಪ್ ಪತಿಯೇ
  ಉಲಕಮೆಲಾಂ ಎಟುತ್ತಿಟಿನುಂ ಉಲವಾತ ನಿತಿಯೇ
  ಇಸ್ಸಮಯಂ ಎೞುಂದರುಳಿ ಇಱವಾತ ವರಮುಂ
  ಎಲ್ಲಾಞ್ಸೆಯ್ ವಲ್ಲಸಿತ್ತಿನ್ ಇಯಱ್ಕೈಯುಂದನ್ ತನೈಯೇ.
 • 5. ಅನ್ಪುಟೈಯ ಎನ್ನಱಿವೇ ಅರುಳುಟೈಯ ಪೊರುಳೇ
  ಅಂಮೇಎನ್ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಐಯಾಎನ್ ಅರಸೇ
  ತುನ್ಪುಟೈಯ ಉಲಕರೆಲಾಂ ಸುಕಮುಟೈಯಾರ್ ಆಕತ್
  ತುನ್ಮಾರ್ಕ್ಕಂ ತವಿರ್ತ್ತರುಳಿಸ್ ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕಂ ವೞಙ್ಕ
  ಇನ್ಪುಟೈಯ ಪೇರರುಳಿಙ್ ಕೆನೈಪ್ಪೊರುಳ್ಸೆಯ್ ತಳಿತ್ತ
  ಎನ್ಅಮುತೇ ಎನ್ಉಱವೇ ಎನಕ್ಕಿನಿಯ ತುಣೈಯೇ
  ಎನ್ಪುಟೈನೀ ಇರುಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಉನ್ಪುಟೈನಾನ್ ಮಕಿೞ್ಂದೇ
  ಇರುಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಇವ್ವೊರುಮೈ ಯಾರ್ಪೆಱುವಾರ್ ಈಣ್ಟೇ.
 • 6. ಅಟುಕ್ಕಿಯಪೇ ರಣ್ಟಮೆಲಾಂ ಅಣುಕ್ಕಳ್ಎನ ವಿರಿತ್ತ
  ಅಂಮೇಎನ್ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಐಯಾಎನ್ ಅರಸೇ
  ನಟುಕ್ಕಿಯಎನ್ ಅಸ್ಸಮೆಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತರುಳಿ ಅೞಿಯಾ
  ಞಾನಅಮು ತಳಿತ್ತುಲಕಿಲ್ ನಾಟ್ಟಿಯಪೇ ರಱಿವೇ
  ಇಟುಕ್ಕಿಯಕೈಪ್ ಪಿಳ್ಳೈಎನ ಇರುಂದಸಿಱಿ ಯೇನುಕ್
  ಕೆಲ್ಲಾಞ್ಸೆಯ್ ವಲ್ಲಸಿತ್ತಿ ಈಂದಪೆರುನ್ ತಕೈಯೇ
  ಮುಟುಕ್ಕಿಯಅಞ್ ಞಾನಾಂದ ಕಾರಮೆಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತು
  ಮುತ್ತರುಳತ್ ತೇಮುಳೈತ್ತ ಸುತ್ತಪರಞ್ ಸುಟರೇ.
 • 7. ಆಙ್ಕಾರಂ ತವಿರ್ಂದವರುಳ್ ಓಙ್ಕಾನಿನ್ ಱವನೇ
  ಅಂಮೇಎನ್ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಐಯಾಎನ್ ಅರಸೇ
  ಓಙ್ಕಾರ ನಿಲೈಕಾಟ್ಟಿ ಅತನ್ಮೇಲ್ಉಱ್ ಱೊಳಿರುಂ
  ಒರುನಿಲೈಯುಂ ಕಾಟ್ಟಿಅಪ್ಪಾಲ್ ಉಯರ್ಂದತನಿ ನಿಲೈಯಿಲ್
  ಪಾಙ್ಕಾಕ ಏಱ್ಱಿ320 ಎಂದಪ್ ಪತತ್ತಲೈವ ರಾಲುಂ
  ಪಟೈಕ್ಕವೊಣಾಸ್ ಸಿತ್ತಿಯೈನಾನ್ ಪಟೈಕ್ಕವೈತ್ತ ಪತಿಯೇ
  ತೂಙ್ಕಾತು ಪೆರುಞ್ಸುಕಮೇ ಸುಕಿತ್ತಿಟಇವ್ ವುಲಕೈಸ್
  ಸುತ್ತಸನ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಂದನಿಲೇ ವೈತ್ತರುಳ್ಕ ವಿರೈಂದೇ.
 • 8. ಆಟಕಪ್ಪೊಱ್ ಸಪೈನಟುವೇ ನಾಟಕಞ್ಸೆಯ್ ತರುಳುಂ
  ಅಂಮೇಎನ್ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಐಯಾಎನ್ ಅರಸೇ
  ಏಟಕತ್ತೇ ಎೞುತಾತ ಮಱೈಕಳೆಲಾಂ ಕಳಿತ್ತೇ
  ಎನ್ಉಳತ್ತೇ ಎೞುತುವಿತ್ತ ಎನ್ಉರಿಮೈಪ್ ಪತಿಯೇ
  ಪಾಟಕಕ್ಕಾಲ್ ಮಟಂದೈಯರುಂ ಮೈಂದರುಂಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕಪ್
  ಪಯನ್ಪೆಱನಲ್ ಅರುಳಳಿತ್ತ ಪರಂಪರನೇ ಮಾಯೈಕ್
  ಕಾಟಕತ್ತೈ ವಳಞ್ಸೆಱಿಂದ ನಾಟಕಮಾಪ್ ಪುರಿಂದ
  ಕರುಣೈಯನೇ ಸಿಱ್ಸಪೈಯಿಲ್ ಕನಿಂದನಱುಙ್ ಕನಿಯೇ.
 • 9. ಅಟಿಯಾತೆನ್ ಱಱಿಂದುಕೊಳಱ್ ಕರುಂಪೆರಿಯ ನಿಲೈಯೇ
  ಅಂಮೇಎನ್ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಐಯಾಎನ್ ಅರಸೇ
  ಮುಟಿಯಾತೆನ್ ಱಱಿಂದಿಟಱ್ಕು ಮುಟಿಯಾತೆನ್ ಱುಣರ್ಂದೋರ್
  ಮೊೞಿಂದಿಟವೇ ಮುಟಿಯಾತು ಮುಟಿಂದತನಿ ಮುಟಿಪೇ
  ಕಟಿಯಾತ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈಕ್ ಕರುತ್ತೇಎನ್ ಕರುತ್ತಿಲ್
  ಕನಿಂದುಕನಿನ್ ತಿನಿಕ್ಕಿನ್ಱ ಕನಿಯೇಎನ್ ಕಳಿಪ್ಪೇ
  ಮಟಿಯಾತ ವಟಿವೆನಕ್ಕು ವೞಙ್ಕಿಯನಲ್ ವರಮೇ
  ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ನಟಂಪುರಿಯುಂ ವಾೞ್ಕ್ಕೈ ಇಯಱ್ ಪೊರುಳೇ.
 • 10. ಅನಂದಮಱೈ ಆಕಮಙ್ಕಳ್ ಅಳಪ್ಪರಿಯ ಸಿವಮೇ
  ಅಂಮೇಎನ್ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಐಯಾಎನ್ ಅರಸೇ
  ಮನಂದರುವಾ ತನೈತವಿರ್ತ್ತೋರ್321 ಅಱಿವಿನಿಲ್ಓರ್ ಅಱಿವಾಯ್
  ವಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಕುರುವೇಎನ್ ವಾಟ್ಟಮೆಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತೇ
  ಇನಂದೞುವಿ ಎನ್ನುಳತ್ತೇ ಇರುಂದುಯಿರಿಲ್ ಕಲಂದೆನ್
  ಎಣ್ಣಮೆಲಾಂ ಕಳಿತ್ತಳಿತ್ತ ಎನ್ನುರಿಮೈಪ್ ಪತಿಯೇ
  ಸಿನಂದವಿರ್ಂದೆವ್ ವುಲಕಮುಂಓರ್ ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕಂ ಅಟೈಂದೇ
  ಸಿಱಪ್ಪುಱವೈತ್ ತರುಳ್ಕಿನ್ಱ ಸಿತ್ತಸಿಕಾ ಮಣಿಯೇ.

  • 320. ಏತ್ತಿ - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು., ಪೊ. ಸು. ಪಿ. ಇರಾ, ಸ. ಮು. ಕ.
  • 321. ತವಿರ್ಂದೋರ್ - ಪಿ. ಇರಾ. ಪತಿಪ್ಪು.

பெறாப் பேறு // பெறாப் பேறு

No audios found!