திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುವರುಟ್ ಪೇಱು
tiruvaruṭ pēṟu
ತಿರುಮುನ್ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ
tirumuṉ viṇṇappam
Sixth Thirumurai

032. ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ಜೋತಿ ಎನ್ ಆಣ್ಟವರ್
aruṭperuñjōti eṉ āṇṭavar

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಕಾರಣ ಕಾರಿಯಕ್ ಕಲ್ವಿಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಕಱ್ಪಿತ್ತೆನ್ ನುಳ್ಳೇ ಕಲಂದುಕೊಣ್ ಟೆನ್ನೈ
  ನಾರಣರ್ ನಾನ್ಮುಕರ್ ಪೋಱ್ಱಮೇಲ್ ಏಱ್ಱಿ
  ನಾತಾಂದ ನಾಟ್ಟುಕ್ಕೋರ್ ನಾಯಕನ್ ಆಕ್ಕಿಪ್
  ಪೂರಣ ಮಾಂಇನ್ಪಂ ಪೊಙ್ಕಿತ್ ತತುಂಪಪ್
  ಪುತ್ತಮು ತಾಂಅರುಟ್ ಪೋನಕಂ ತಂದೇ
  ಆರಣ ವೀತಿಯಿಲ್ ಆಟಸ್ಸೆಯ್ ತೀರೇ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಎನ್ ಆಣ್ಟವರ್ ನೀರೇ.
 • 2. ತೇಕಂಎಪ್ ಪೋತುಂ ಸಿತೈಯಾತ ವಣ್ಣಂ
  ಸೆಯ್ವಿತ್ ತೆಲಾಂವಲ್ಲ ಸಿತ್ತಿಯುಂ ತಂದೇ
  ಪೋಕಂಎಲ್ ಲಾಂಎನ್ಱನ್ ಪೋಕಮ ತಾಕ್ಕಿಪ್
  ಪೋತಾಂದ ನಾಟ್ಟೈಪ್ ಪುರಕ್ಕಮೇಲ್ ಏಱ್ಱಿ
  ಏಕಸಿ ವಾನಂದ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಎನ್ಱುಂ
  ಇನ್ಪುಱ್ಱು ವಾೞುಂ ಇಯಲ್ಪಳಿತ್ ತೆನ್ನೈ
  ಆಕಮ ವೀತಿಯಿಲ್ ಆಟಸ್ಸೆಯ್ ತೀರೇ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಎನ್ ಆಣ್ಟವರ್ ನೀರೇ.
 • 3. ತಾನಂದಂ ಇಲ್ಲಾತ ತನ್ಮೈಯೈಕ್ ಕಾಟ್ಟುಂ
  ಸಾಕಾತ ಕಲ್ವಿಯೈತ್ ತಂದೆನಕ್ ಕುಳ್ಳೇ
  ತೇನಂದತ್ ತೆಳ್ಳಮು ತೂಱ್ಱಿಪ್ ಪೆರುಕ್ಕಿತ್
  ತಿತ್ತಿತ್ತುಸ್ ಸಿತ್ತಂ ಸಿವಮಯ ಮಾಕ್ಕಿ
  ವಾನಂದಂ ಆತಿಯುಂ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೞಿಯಾ
  ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಇನ್ಪುಱ್ಱುಸ್ ಸುತ್ತವೇ ತಾಂದ
  ಆನಂದ ವೀತಿಯಿಲ್ ಆಟಸ್ಸೆಯ್ ತೀರೇ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಎನ್ ಆಣ್ಟವರ್ ನೀರೇ.
 • 4. ಸಿಱ್ಸಪೈ ಇನ್ಪತ್ ತಿರುನಟಙ್ ಕಾಟ್ಟಿತ್
  ತೆಳ್ಳಮು ತೂಟ್ಟಿಎನ್ ಸಿಂದೈಯೈತ್ ತೇಱ್ಱಿಪ್
  ಪೊಱ್ಸಪೈ ತನ್ನಿಲ್ ಪೊರುತ್ತಿಎಲ್ ಲಾಂಸೆಯ್
  ಪೂರಣ ಸಿತ್ತಿಮೆಯ್ಪ್ ಪೋಕಮುಂ ತಂದೇ
  ತಱ್ಪರ ಮಾಂಓರ್ ಸತಾನಂದ ನಾಟ್ಟಿಲ್
  ಸತ್ತಿಯನ್ ಆಕ್ಕಿಓರ್ ಸುತ್ತಸಿತ್ ತಾಂದ
  ಅಱ್ಪುತ ವೀತಿಯಿಲ್ ಆಟಸ್ಸೆಯ್ ತೀರೇ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಎನ್ ಆಣ್ಟವರ್ ನೀರೇ.
 • 5. ತತ್ತುವಂ ಎಲ್ಲಾಂಎನ್ ತನ್ವಸಂ ಆಕ್ಕಿಸ್
  ಸಾಕಾವ ರತ್ತೈಯುಂ ತಂದೆನೈತ್ ತೇಱ್ಱಿ
  ಒತ್ತುವನ್ ತುಳ್ಳೇ ಕಲಂದುಕೊಣ್ ಟೆಲ್ಲಾ
  ಉಲಕಮುಂ ಪೋಱ್ಱ ಉಯರ್ನಿಲೈ ಏಱ್ಱಿಸ್
  ಸಿತ್ತಿಎ ಲಾಂಸೆಯಸ್ ಸೆಯ್ವಿತ್ತುಸ್ ಸತ್ತುಂ
  ಸಿತ್ತುಂ ವೆಳಿಪ್ಪಟಸ್ ಸುತ್ತನಾ ತಾಂದ
  ಅತ್ತಿರು ವೀತಿಯಿಲ್ ಆಟಸ್ಸೆಯ್ ತೀರೇ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಎನ್ ಆಣ್ಟವರ್ ನೀರೇ.
 • 6. ಇತ್ತನೈ ಎನ್ಱುನಿನ್ ಱೆಣ್ಣಿಟಲ್ ಒಣ್ಣಾ
  ಎನ್ಪಿೞೈ ಯಾವೈಯುಂ ಅನ್ಪಿನಿಲ್ ಕೊಣ್ಟೇ
  ಸತ್ತಿಯ ಮಾಂಸಿವ ಸಿತ್ತಿಯೈ ಎನ್ಪಾಲ್
  ತಂದೆನೈ ಯಾವರುಂ ವಂದನೈ ಸೆಯವೇ
  ನಿತ್ತಿಯನ್ ಆಕ್ಕಿಮೆಯ್ಸ್ ಸುತ್ತಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕ
  ನೀತಿಯೈ ಓತಿಓರ್ ಸುತ್ತಪೋ ತಾಂದ
  ಅತ್ತನಿ ವೀತಿಯಿಲ್ ಆಟಸ್ಸೆಯ್ ತೀರೇ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಎನ್ ಆಣ್ಟವರ್ ನೀರೇ.
 • 7. ಮರುಂದಿತು ಮಣಿಇತು ಮಂದಿರಂ ಇತುಸೆಯ್
  ವಕೈಇತು ತುಱೈಇತು ವೞಿಇತು ಎನವೇ
  ಇರುಂದೆನುಳ್ ಅಱಿವಿತ್ತುತ್ ತೆಳ್ಳಮು ತಳಿತ್ತೇ
  ಎನ್ನೈಯುಂ ತನ್ನೈಯುಂ ಏಕಮ ತಾಕ್ಕಿಪ್
  ಪೊರುಂದಿಎ ಲಾಞ್ಸೆಯ ವಲ್ಲಓರ್ ಸಿತ್ತಿಪ್
  ಪುಣ್ಣಿಯ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ನಣ್ಣಿಯೋ ಕಾಂದ
  ಅರುಂದವ ವೀತಿಯಿಲ್ ಆಟಸ್ಸೆಯ್ ತೀರೇ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಎನ್ ಆಣ್ಟವರ್ ನೀರೇ.
 • 8. ಪತಿಸಾರ ವೈತ್ತುಮುಱ್ ಪಸುನಿಲೈ ಕಾಟ್ಟಿಪ್
  ಪಾಸವಿ ಮೋಸನಪ್ ಪಕ್ಕುವನ್ ಆಕ್ಕಿ
  ನಿತಿಸಾರ ನಾನ್ ಇಂದ ನೀಳ್ಉಲ ಕತ್ತೇ
  ನಿನೈತ್ತನ ನಿನೈತ್ತನ ನೇರುಱಪ್ ಪುರಿಂದು
  ತಿತಿಸೇರ ಮನ್ನುಯಿರ್ಕ್ ಕಿನ್ಪಞ್ಸೆಯ್ ಕಿನ್ಱ
  ಸಿತ್ತಿಎ ಲಾಂದಂದು ಸುತ್ತಕ ಲಾಂದ
  ಅತಿಕಾರ ವೀತಿಯಿಲ್ ಆಟಸ್ಸೆಯ್ ತೀರೇ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಎನ್ ಆಣ್ಟವರ್ ನೀರೇ.
 • 9. ಇರುಳಾನ ಮಲಂಅಱುತ್ ತಿಕಪರಙ್ ಕಣ್ಟೇ
  ಎಲ್ಲಾ ಉಯಿರ್ಕಳುಂ ಇನ್ಪುಱ್ಱು ವಾೞ
  ಮರುಳಾನ ಪಱ್ಪಲ ಮಾರ್ಕ್ಕಙ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ
  ವೞಿತುಱೈ ತೆರಿಯಾಮಲ್ ಮಣ್ಮೂಟಿಪ್ ಪೋಕತ್
  ತೆರುಳಾನ ಸುತ್ತಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕಮ ತೊನ್ಱೇ
  ಸಿಱಂದು ವಿಳಙ್ಕಓರ್ ಸಿಱ್ಸಪೈ ಕಾಟ್ಟುಂ
  ಅರುಳಾನ ವೀತಿಯಿಲ್ ಆಟಸ್ಸೆಯ್ ತೀರೇ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಎನ್ ಆಣ್ಟವರ್ ನೀರೇ.
 • 10. ಇರುಟ್ಸಾತಿತ್ ತತ್ತುವಸ್ ಸಾತ್ತಿರಕ್ ಕುಪ್ಪೈ
  ಇರುವಾಯ್ಪ್ಪುಪ್ ಪುನ್ಸೆಯಿಲ್ ಎರುವಾಕ್ಕಿಪ್ ಪೋಟ್ಟು
  ಮರುಟ್ಸಾತಿ ಸಮಯಙ್ಕಳ್ ಮತಙ್ಕಳಾಸ್ ಸಿರಮ
  ವೞಕ್ಕೆಲಾಂ ಕುೞಿಕ್ಕೊಟ್ಟಿ ಮಣ್ಮೂಟಿಪ್ ಪೋಟ್ಟುತ್
  ತೆರುಟ್ಸಾರುಞ್ ಸುತ್ತಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕನನ್ ನೀತಿ
  ಸಿಱಂದು ವಿಳಙ್ಕಓರ್ ಸಿಱ್ಸಪೈ ಕಾಟ್ಟುಂ
  ಅರುಟ್ಸೋತಿ ವೀತಿಯಿಲ್ ಆಟಸ್ಸೆಯ್ ತೀರೇ
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ ಜೋತಿಎನ್ ಆಣ್ಟವರ್ ನೀರೇ.

சிவானந்தத் தழுந்தல் // அருட்பெருஞ்ஜோதி என் ஆண்டவர்

No audios found!