திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thiruvati n-ilai
tiruvaṭi nilai
arutjoothi n-ilai
aruṭjōti nilai
Sixth Thirumurai

045. assoop paththu
achsōp pattu

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. karuththanaien kaNmaNiyaik kaNNuthalaip
  perungkaruNaik katalai veethath
  thiruththanaien sivapathiyaith thiingkaniyaith
  theLLamuthath theLivai vaanil
  oruththanaien uyirththuNaiyai uyirkkuyirai
  uyirkkuNarvai uNarththa naathi
  aruththanaissiR Rampalaththen arutperunjsoo
  thiyaippeRReen assoo assoo.
 • 2. meyyanaien thuyarthavirththa vimalanaien
  ithayaththee viLangku kinRa
  thuyyanaimeyth thuNaivanaivaan thuriyan-ilaith
  thalaivanaissiR sukanthan- thaanais
  seyyanaiveN n-iRaththanaien sivapathiyai
  onRaana theyvan- thannai
  ayyanaissiR Rampalaththen arutperunjsoo
  thiyaippeRReen assoo assoo.
 • 3. epporuLum evvuyirum evvulakum
  viLangkaviLak kituvaan thannais
  seppariya periyaoru sivapathiyais
  sivakathiyais sivapoo kaththaith
  thuppuravu peRaenakkee aruLamutham
  thuNinthaLiththa thuNaiyai enRan
  appanaissiR Rampalaththen arutperunjsoo
  thiyaippeRReen assoo assoo.
 • 4. piRivenaiththun- thooRRaathen uLangkalantha
  perunthakaiem perumaan thannais
  seRivanaiththum enmanaththuk kaLiththenakkup
  perungkaLippus seythaan thannai
  muRivenaiththum inRiaruL amuthuNavu
  kotuththenakku munnin Raanai
  aRivanaissiR Rampalaththen arutperunjsoo
  thiyaippeRReen assoo assoo.
 • 5. ponpunaiuL LoLikkoLiyaip puuraNamaam
  perumporuLaip punithan- thannai
  enpizaiyaip poRuththenaiyum eenRukoNta
  perungkaruNai iyaRkai thannai
  inpinaien ithayaththee iruntharuLum
  peruvaazvai ennuL oongkum
  anpinaissiR Rampalaththen arutperunjsoo
  thiyaippeRReen assoo assoo.
 • 6. iththanaien Ritamutiyaas saththielaam
  utaiyaanai ellaam valla
  siththanaien sivapathiyaith theyvamelaam
  viriththatakkum theyvan- thannai
  eththanaiyum enpizaikaL poRuththathanip
  perunthaayai ennai iinRa
  aththanaissiR Rampalaththen arutperunjsoo
  thiyaippeRReen assoo assoo.
 • 7. emmaiyumen thanaippiriyaa thennuLamee
  itangkoNta iRaivan thannai
  immaiyilen thanakkaziyaath thiruvativam
  thanthaanai ellaam valla
  semmaitharu siththanaien sivapathiyaith
  theLLamuthath thiraLai enRan
  ammaiyaissiR Rampalaththen arutperunjsoo
  thiyaippeRReen assoo assoo.
 • 8. ennaiyumen poruLaiyumen aaviyaiyum
  thaankoNting kenpaal anpaal
  thannaiyumthan poruLaiyumthan aaviyaiyum
  kaLiththaLiththa thalaivan thannai
  munnaiyumpin naiyumenakkee muzuththuNaiyaay
  irunthamuzu muthalvan thannai
  annaiyaissiR Rampalaththen arutperunjsoo
  thiyaippeRReen assoo assoo.
 • 9. eNNalaivee Rirangkalain-in eNNamelaam
  tharukinRoom324 innee enRen
  kaNn-irampa oLikaattik karuththilamarn-
  thirukkinRa karuththan thannaip
  puNNiyanai uLaththuuRum puththamuthai
  meyinpap poruLai enRan
  aNNalaisiR Rampalaththen arutperunjsoo
  thiyaippeRReen assoo assoo.
 • 10. saathiyain-iiL samayaththai mathaththaielaam
  vituviththen thannai njaana
  n-iithiyilee suththasiva sanmaarkka
  n-ilaithanilee n-iRuththi naanaip
  paathiyaion Raanavanaip paramparanaip
  paraaparanaip pathia naathi
  aathiyaissiR Rampalaththen arutperunjsoo
  thiyaippeRReen assoo assoo.

  • 323. sivapookaththee - muthaRpathippu. po. su. pathippu.
  • 324. tharukinRaam - pi. iraa. pathippu.

அச்சோப் பத்து // அச்சோப் பத்து

No audios found!