திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕ ನಿಲೈ
saṉmārkka nilai
ತಲೈವಿ ತೋೞಿಕ್ಕು ಉರೈತ್ತಲ್
talaivi tōḻikku uraittal
Sixth Thirumurai

073. ಸಿವಾನಂದಪ್ ಪಱ್ಱು
sivāṉantap paṟṟu

  ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ವೇತಮುಂ ವೇತತ್ತಿನ್ ಅಂದಮುಂ ಪೋಱ್ಱ ವಿಳಙ್ಕಿಯನಿನ್
  ಪಾತಮುಂ ಮಾಮುಟಿ ಯುಂಕಣ್ಟು ಕೊಳ್ಳುಂ ಪಟಿಎನಕ್ಕೇ
  ಪೋತಮುಂ ಪೋತತ್ ತರುಳ್ಅಮು ತುಂತಂದ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ
  ನಾತಮುಂ ನಾತ ಮುಟಿಯುಂ ಕಟಂದ ನಟತ್ತವನೇ.
 • 2. ವಣ್ಣಪ್ಪೊನ್ ನಂಪಲ ವಾೞ್ವೇಎನ್ ಕಣ್ಣಿನುಳ್ ಮಾಮಣಿಯೇ
  ಸುಣ್ಣಪ್ಪೊನ್ ನೀಱ್ಱೊಳಿ ಓಙ್ಕಿಯ ಸೋತಿಸ್ ಸುಕಪ್ಪೊರುಳೇ
  ಎಣ್ಣಪ್ಪ ಯಿನ್ಱಎನ್ ಎಣ್ಣಂ ಎಲಾಂಮುನ್ನರ್ ಈಕಇತೆನ್
  ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ ಏಱ್ಱು ವರುವಾಯ್ಎನ್ ಪಾಲ್ವಿರೈನ್ ತೇವಿರೈಂದೇ.
 • 3. ಸಿಱ್ಸಪೈ ಅಪ್ಪನೈಕ್ ಕಣ್ಟುಕೊಣ್ ಟೇನ್ಅರುಳ್ ತೆಳ್ಳಮುತಂ
  ಸಱ್ಸಪೈ ಉಳ್ಳಂ ತೞೈಕ್ಕಉಣ್ ಟೇನ್ಉಣ್ಮೈ ತಾನ್ಅಱಿಂದ
  ನಱ್ಸಪೈಸ್ ಸಿತ್ತಿಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂಎನ್ ಕೈವಸಂ ನಣ್ಣಪ್ಪೆಱ್ಱೇನ್
  ಪೊಱ್ಸಪೈ ಓಙ್ಕಪ್ ಪುರಿಂದಾಟು ತಱ್ಕುಪ್ ಪುಕುಂದನನೇ.
 • 4. ವರೈಯಱ್ಱ ಸೀರ್ಪ್ಪೆರು ವಾೞ್ವುತನ್ ತೆನ್ಮನಂ ಮನ್ನಿಎನ್ಱುಂ
  ಪುರೈಯಱ್ಱ ಮೆಯ್ನ್ನಿಲೈ ಏಱ್ಱಿಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನಪ್ ಪೊತುವಿನಿಟೈತ್
  ತಿರೈಯಱ್ಱ ಕಾಟ್ಸಿ ಅಳಿತ್ತಿನ್ ನಮುತತ್ ತೆಳಿವರುಳಿ
  ನರೈಯಱ್ಱು ಮೂಪ್ಪಱ್ ಱಿಱಪ್ಪಱ್ ಱಿರುಕ್ಕವುಂ ನಲ್ಕಿಯತೇ.
 • 5. ತಾಯಾಕಿ ಎನ್ಉಯಿರ್ತ್ ತಂದೈಯುಂ ಆಕಿಎನ್ ಸಱ್ಕುರುವಾಯ್ತ್
  ತೇಯಾಪ್ ಪೆರುಂಪತಂ ಆಕಿಎನ್ ಸತ್ತಿಯತ್ ತೆಯ್ವಮುಮಾಯ್
  ವಾಯಾರಪ್ ಪಾಟುಂನಲ್ ವಾಕ್ಕಳಿತ್ ತೆನ್ಉಳಂ ಮನ್ನುಕಿನ್ಱ
  ತೂಯಾ ತಿರುನಟ ರಾಯಾಸಿಱ್ ಱಂಪಲಸ್ ಸೋತಿಯನೇ.
 • 6. ಆತಿಯುಂ ಅಂದಮುಂ ಇಲ್ಲಾತ್ ತನಿಸ್ಸುಟ ರಾಕಿಇನ್ಪ
  ನೀತಿಯುಂ ನೀರ್ಮೈಯುಂ ಓಙ್ಕಪ್ ಪೊತುವಿಲ್ ನಿರುತ್ತಮಿಟುಂ
  ಸೋತಿಯುಂ ವೇತಿಯುಂ ನಾನ್ಅಱಿನ್ ತೇನ್ಇಸ್ ಸೆಕತಲತ್ತಿಲ್
  ಸಾತಿಯುಂ ಪೇತಸ್ ಸಮಯಮುಂ ನೀಙ್ಕಿತ್ ತನಿತ್ತನನೇ.
 • 7. ತನ್ನೇ ರಿಲಾತ ತಲೈವಾಸಿಱ್ ಱಂಪಲಂ ತನ್ನಿಲ್ಎನ್ನೈ
  ಇನ್ನೇ ಅಟೈಕುವಿತ್ ತಿನ್ಪರುಳ್ ವಾಯ್ಇತು ವೇತರುಣಂ
  ಅನ್ನೇ ಎನೈಪ್ಪೆಱ್ಱ ಅಪ್ಪಾಎನ್ ಱುನ್ನೈ ಅಟಿಕ್ಕಟಿಕ್ಕೇ
  ಸೊನ್ನೇನ್ಮುನ್ ಸೊಲ್ಲುಕಿನ್ ಱೇನ್ಪಿಱ ಏತುನ್ ತುಣಿಂದಿಲನೇ.
 • 8. ತೇಕಾತಿ ಮೂನ್ಱುಂಉನ್ ಪಾಱ್ಕೊಟುತ್ ತೇನ್ನಿನ್ ತಿರುವಟಿಕ್ಕೇ
  ಮೋಕಾ ತಿಪನ್ಎನ್ ಱುಲಕವರ್ ತೂಱ್ಱ ಮುಯಲುಕಿನ್ಱೇನ್
  ನಾಕಾ ತಿಪರುಂ ವಿಯಂದಿಟ ಎನ್ಎತಿರ್ ನಣ್ಣಿಎನ್ಱುಂ
  ಸಾಕಾ ವರಂದಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕ ನೀತಿಯುಂ ಸಾಱ್ಱುಕವೇ.
 • 9. ಕಱ್ಱೇನ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲಕ್ ಕಲ್ವಿಯೈಕ್ ಕಱ್ಱುಕ್ ಕರುಣೈನೆಱಿ
  ಉಱ್ಱೇನ್ಎಕ್ ಕಾಲಮುಂ ಸಾಕಾಮಲ್ ಓಙ್ಕುಂ ಒಳಿವಟಿವಂ
  ಪೆಱ್ಱೇನ್ ಉಯರ್ನಿಲೈ ಪೆಱ್ಱೇನ್ ಉಲಕಿಲ್ ಪಿಱನಿಲೈಯೈಪ್
  ಪಱ್ಱೇನ್ ಸಿವಾನಂದಪ್ ಪಱ್ಱೇಎನ್ ಪಱ್ಱೆನಪ್ ಪಱ್ಱಿನನೇ.
 • 10. ತೀಮೈಕಳ್ ಯಾವುಂ ತೊಲೈತ್ತುವಿಟ್ ಟೇನ್ಇತ್ ತಿನಂದೊಟಙ್ಕಿಸ್
  ಸೇಮನಲ್ ಇನ್ಪಸ್ ಸೆಯಲೇ ವಿಳಙ್ಕಮೆಯ್ಸ್ ಸಿತ್ತಿಎಲಾಂ
  ಕಾಮಮುಱ್ ಱೆನ್ನೈಕ್ ಕಲಂದುಕೊಣ್ ಟಾಟಕ್ ಕರುಣೈನಟತ್
  ತಾಮನ್ಎನ್ ಉಳ್ಳಮುಂ ಸಾರವುಂ ಪೆಱ್ಱನನ್ ಸತ್ತಿಯಮೇ.

  • 327. ನಣ್ಣಿನನೇ - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು., ಪೊ. ಸು., ಸ. ಮು. ಕ.

சிவானந்தப் பற்று // சிவானந்தப் பற்று

No audios found!