திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
n-enjsootu n-eerthal (thillaiyum paarvathipuramum)
neñsōṭu nērtal (tillaiyum pārvatipuramum)
paamaalai eeRRal
pāmālai ēṟṟal
Sixth Thirumurai

087. kaimmaaRinmai
kaimmāṟiṉmai

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. kataiyeen purintha kuRRamelaam karuthaa thennut kalanthukoNtu
  thataiyee muzuthum thavirththaruLith thaniththa njaana amuthaLiththup
  putaiyee iruththi arutsiththip puuvai thanaiyum puNarththiarut
  kotaiyee kotuththaay n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 2. katuththa manaththai atakkioru kaNamum irukka maattaathee
  patuththa siRiyeen kuRRamelaam poRuththen aRivaip palan-aaLum
  thatuththa thataiyaith thavirththenRum saakaa n-alanjsey thaniamutham
  kotuththa kuruvee n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 3. maruvum ulakam mathiththitavee maraNa payanthiirth theziluRun-al
  uruvum poruLon RenaththeLintha uNarvum enRum ulavaatha
  thiruvum parama siththienum siRappum iyaRkais sivamenumoor
  kuruvum kotuththaay n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 4. seettith thulakas siRun-ataiyil palkaal pukunthu thirinthumayal
  n-iittith thalaintha manaththaioru n-imitath thatakkis sanmaarkkak
  koottik kiyanRa kuNangkaLelaam kuutap purinthu meyn-n-ilaiyaik
  kaattik kotuththaay n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 5. thoolaik karuthith thinanthooRum suzanRu suzanRu mayangkumantha
  veelaik kisaintha manaththaimuRRum atakki njaana meyn-n-eRiyil
  koolaith tholaiththuk kaNviLakkam kotuththu meelum veekaatha
  kaalaik kotuththaay n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 6. pattip pakattin uurthirinthu paNamee n-ilamee paavaiyaree
  thettiR katuththa poyozukkas seyalee enRu thirinthulakil
  ottik kuthiththus siRuviLaiyaat tunjaRRi yootum manakkurangkaik
  kaattik kotuththaay n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 7. mathiyaik ketuththu maraNamenum vazakkaip perukki itarppatumoor
  vithiyaik kuRiththa samayan-eRi meevaa thennaith thatuththaruLaam
  pathiyaik karuthis sanmaarkkap payanpeR Ritaen utkalanthoor
  kathiyaik kotuththaay n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 8. tharuNa n-ithiyee ennorumaith thaayee ennaith thatuththaaNtu
  varuNa n-iRaivil sanmaarkkam maruvap purintha vaazveen-al
  aruNa oLiyee enassiRithee azaiththeen azaikkum munvanthee
  karuNai kotuththaay n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 9. poRpang kayaththin puthun-aRavum suththa salamum pukalkinRa
  veRpan- tharamaa mathimathuvum viLangku329 pasuvin thiimpaalum
  n-aRpanj sakamum onRaakak kalanthu maraNa n-avaithiirkkum
  kaRpang kotuththaay n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 10. pulaiyaith thavirththen kuRRamelaam poRuththu njaana puuraNamaa
  n-ilaiyaith theriththus sanmaarkka n-iithip pothuvil n-iruththamitum
  malaiyaik kaatti athanatiyil vayangka iruththis saakaatha
  kalaiyaik kotuththaay n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 11. aruNaa taRiyaa manakkurangkai atakkath theriyaa thathanotuseern-
  thiruNaa tanaiththum suzanRusuzan RiLaiththuk kaLaiththeen enakkanthoo
  theruNaa tulakil maraNamuRaath thiRanthan- thaziyaath thiruaLiththa
  karuNaa n-ithiyee n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 12. maNNuL mayangkis suzanRootu manaththai atakkath theriyaathee
  peNNuL mayalaip perungkatalpool perukkith thirintheen peeyeenai
  viNNuL maNipoon Rarutsoothi viLaivith thaaNta ennutaiya
  kaNNuL maNiyee n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 13. pulantha manaththai atakkioru poothu n-inaikka maattaathee
  alantha siRiyeen pizaipoRuththee aruLaa ramutham aLiththingkee
  ulantha utampai aziyaatha utampaap purinthen uyirinuLee
  kalantha pathiyee n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 14. thaniyee kitanthu manangkalangkith thaLarnthu thaLarnthu sakaththinitai
  iniyee thuRumoo enseyveen enthaay enathu pizaikuRiththu
  muniyeel enan-aan mozivathaRku munnee karuNai amuthaLiththa
  kaniyee karumpee n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 15. peNNee poruLee enassuzanRa peethai manaththaal perithuzanRa
  puNNee enumip pulaiutampil pukunthu thirintha pulaiyeeRkuth
  thaNNeer mathiyin amuthaLiththus saakaa varanthan- thaatkoNta
  kaNNee maNiyee n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 16. poruththik kotuththa pulaiutampil pukuntheen puNaiththaR kiNangkaatha
  eruththil thirintheen seypizaiyai eNNaa thanthoo enaimuRRum
  thiruththip punitha amuthaLiththus siththi n-ilaimeel seerviththen
  karuththil kalanthooy n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 17. peNNuk kisainthee palamukaththil peeypool suzanRa peethaimanath
  theNNuk kisainthu thuyarkkatalaazn- thiruntheen thannai etuththaruLi
  viNNuk kisaintha kathirpoolen viveekath thisainthu meelumenthan
  kaNNuk kisainthooy n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 18. maatsi aLikkum sanmaarkka marapil manaththais seluththuthaRkoor
  suuzssi aRiyaa thuzanReenais suuzssi aRivith tharuLarasin
  aatsi ataivith tharutsoothi amutham aLiththee aananthak
  kaatsi kotuththaay n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee
 • 19. poyyiR kitaiththa manampoona pookkil suzanRee poyulakil
  veyyiR kitaiththa puzuppoola vethumpik kitantha veRiyeeRku
  meyyiR kitaiththee siththielaam viLaivith thitumaa maNiyaayen
  kaiyiR kitaiththooy n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.
 • 20. poothal oziyaa manakkurangkin pookkai atakkath theriyaathu
  n-oothal purintha siRiyeenuk kirangkik karuNai n-ookkaLiththus
  saathal enumoor sangkataththaith thavirththen uyiril thaankalantha
  kaathal arasee n-inthanakkuk kaimmaa Reethu kotuppeenee.

  • 329. viLangkum - muthaRpathippu., po, su., pi. iraa., sa. mu. ka.

அருட்கொடைப் புகழ்ச்சி // கைம்மாறின்மை

No audios found!