திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಉಱ್ಱ ತುರೈತ್ತಲ್
uṟṟa turaittal
ಇನ್ಪತ್ತಿಱನ್
iṉpattiṟaṉ
Sixth Thirumurai

091. ಅನುಪವ ಸಿತ್ತಿ
aṉupava sitti

  ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅಪ್ಪಾ ಎನಕ್ಕೆಯ್ಪ್ಪಿಲ್ ವೈಪ್ಪಾಯ್ ಇರುಕ್ಕಿನ್ಱ ಆರಮುತೇ
  ಇಪ್ಪಾರಿಲ್ ಎನ್ತನ್ನೈ ನೀಯೇ ವರುವಿತ್ ತಿಸೈವುಟನೇ
  ತಪ್ಪಾತ ತಂದಿರಂ ಮಂದಿರಂ ಯಾವೈಯುಂ ತಂದುಲಕಿಲ್
  ವೆಪ್ಪಾ ನತುತವಿರ್ತ್ ತೈಂದೊೞಿಲ್ ಸೆಯ್ಯ ವಿತಿತ್ತನೈಯೇ.
 • 2. ವಿತಿತ್ತನೈ ಎನ್ನೈನಿನ್ ತನ್ಮಕ ನಾಕ ವಿತಿತ್ತುಳತ್ತೇ
  ಪತಿತ್ತನೈ ಎನ್ನುಟ್ ಪತಿಂದನೈ ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲನಟಮುಂ
  ಉತಿತ್ತೊಳಿರ್ ಪೊನ್ನಂ ಪಲನಟ ಮುಂಒರುಙ್ ಕೇಎನಕ್ಕೇ
  ಕತಿತ್ತೞಿ ಯಾಮೈಯುಂ ಇನ್ಪಮುಂ ಕೈವರಕ್ ಕಾಟ್ಟಿನೈಯೇ.
 • 3. ಕಾಟ್ಟಿನೈ ಞಾನ ಅಮುತಳಿತ್ ತಾಯ್ನಱ್ ಕನಕಸಪೈ
  ಆಟ್ಟಿನೈ ಎನ್ಪಕ್ಕಂ ಆಕ್ಕಿನೈ ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರುಳ್ ಅನ್ಱುವಂದು
  ನೀಟ್ಟಿನೈ ಎನ್ಱುಂ ಅೞಿಯಾ ವರಂದಂದು ನಿನ್ಸಪೈಯಿಲ್
  ಕೂಟ್ಟಿನೈ ನಾನ್ಮುನಂ ಸೆಯ್ತವಂ ಯಾತತು ಕೂಱುಕವೇ.
 • 4. ಕೂಱುಕನ್ ತಾಯ್ಸಿವ ಕಾಮಕ್ ಕೊಟಿಯೈಕ್ ಕೊಟಿಯಿಲ್ವೆಳ್ಳೈ
  ಏಱುಕನ್ ತಾಯ್ಎನ್ನೈ ಈನ್ಱುಕನ್ ತಾಯ್ಮೆಯ್ ಇಲಙ್ಕುತಿರು
  ನೀಱುಕನ್ ತಾಯ್ಉಲ ಕೆಲ್ಲಾಂ ತೞೈಕ್ಕ ನಿಮಿರ್ಸಟೈಮೇಲ್
  ಆಱುಕನ್ ತಾಯ್ಮನ್ಱಿಲ್ ಆಟ್ಟುಕನ್ ತಾಯ್ಎನ್ನೈ ಆಣ್ಟವನೇ.
 • 5. ಆಣ್ಟವ ನೇತಿರು ಅಂಪಲತ್ ತೇಅರು ಳಾಲ್ಇಯಱ್ಱುಂ
  ತಾಣ್ಟವ ನೇಎನೈತ್ ತಂದವ ನೇಮುಱ್ಱುನ್ ತಂದವನೇ
  ನೀಣ್ಟವ ನೇಉಯಿರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ ಪೊತುವಿನಿಲ್ ನಿನ್ಱವನೇ
  ವೇಣ್ಟ ಅನೇಕ ವರಙ್ಕೊಟುತ್ ತಾಟ್ಕೊಣ್ಟ ಮೇಲವನೇ.
 • 6. ಮೇಲವ ನೇತಿರು ಅಂಪಲತ್ ತಾಟಲ್ ವಿಳಕ್ಕುಂಮಲರ್ಕ್
  ಕಾಲವ ನೇಕನಲ್ ಕೈಯವ ನೇನುತಱ್ ಕಣ್ಣವನೇ
  ಮಾಲವನ್ ಏತ್ತುಂ ಸಿವಕಾಮ ಸುಂದರ ವಲ್ಲಿಯೈಓರ್
  ಪಾಲವ ನೇಎನೈಪ್ ಪಾಲಕನ್ ಆಕ್ಕಿಯ ಪಣ್ಪಿನನೇ.
 • 7. ವಾಟ್ಟಮೆಲ್ ಲಾಂದವಿರ್ನ್ ತೇನ್ಅರುಟ್ ಪೇರೊಳಿ ವಾಯ್ಕ್ಕಪ್ಪೆಱ್ಱೇನ್
  ಕೂಟ್ಟಮೆಲ್ ಲಾಂಪುಕೞ್ ಅಂಪಲ ವಾಣರೈಕ್ ಕೂಟಪ್ಪೆಱ್ಱೇನ್
  ತೇಟ್ಟಮೆಲ್ ಲಾಂವಲ್ಲ ಸಿತ್ತಿಪೆಱ್ ಱೇನ್ಇಸ್ ಸೆಕತಲತ್ತೇ
  ಆಟ್ಟಮೆಲ್ ಲಾಂವಿಳೈ ಯಾಟುಕಿನ್ ಱೇನ್ಎನಕ್ ಕಾರ್ಸರಿಯೇ.
 • 8. ನಾನ್ಸೆಯ್ತ ಪುಣ್ಣಿಯಂ ಯಾರ್ಸೆಯ್ ತನರ್ಇಂದ ನಾನಿಲತ್ತೇ
  ವಾನ್ಸೆಯ್ತ ತೇವರುಂ ಕಾಣಾತ ಕಾಟ್ಸಿ ಮಕಿೞ್ಂದುಕಣ್ಟೇನ್
  ಊನ್ಸೆಯ್ತ ಮೆಯ್ಯುಂ ಉಯಿರುಂ ಉಣರ್ವುಂ ಒಳಿಮಯಮಾಕ್
  ಕೋನ್ಸೆಯ ವೇಪೆಱ್ಱುಕ್ ಕೊಣ್ಟೇನ್ಉಣ್ ಟೇನ್ಅರುಟ್ ಕೋನ್ಅಮುತೇ.
 • 9. ಎನೈಯಾನ್ ಮತಿತ್ತುಪ್ ಪುಕಲ್ಕಿನ್ಱ ತನ್ಱಿಃ¤ ತೆಂದೈಪಿರಾನ್
  ತನೈಯಾನ್ ಮತಿತ್ತಿಙ್ಕುಪ್ ಪೆಱ್ಱನಲ್ ವಾೞ್ವತು ಸಾಱ್ಱುಕಿನ್ಱೇನ್
  ವಿನೈಯಾನ್ ಮೆಲಿಂದ ಮೆಲಿವೈಎಲ್ ಲಾಂವಿರೈನ್ ತೇತವಿರ್ತ್ತುತ್
  ತನೈಯಾನ್ ಪುಣರ್ಂದಿಟಸ್ ಸಾಕಾ ವರತ್ತೈಯುಂ ತಂದನನೇ.
 • 10. ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೈತ್ ತೆರಿಂದುಕೊಣ್ ಟೇನ್ಎಂ ಸಿವನ್ಅರುಳಾಲ್
  ಕುಱ್ಱಂ ಪಲವುಂ ತವಿರ್ಂದುನಿನ್ ಱೇನ್ಎಣ್ ಕುಣಕ್ಕುನ್ಱಿಲೇ
  ವೆಱ್ಱಂಪಲ್ ಸೆಯ್ತವರ್ ಎಲ್ಲಾಂ ವಿರೈಂದು ವಿರೈಂದುವಂದೇ
  ನಱ್ಱಂ ಪಲಂತರು ವಾಯ್ಎನ್ಕಿನ್ ಱಾರ್ಇಂದ ನಾನಿಲತ್ತೇ.
 • 11. ಒನ್ಱುಕಣ್ ಟೇನ್ತಿರು ಅಂಪಲತ್ ತೇಒಳಿ ಓಙ್ಕುಕಿನ್ಱ
  ನನ್ಱುಕಣ್ ಟೇನ್ಉಲ ಕೆಲ್ಲಾಂ ತೞೈಕ್ಕ ನಟಂಪುರಿತಲ್
  ಇನ್ಱುಕಣ್ ಟೇನ್ಎನ್ಱುಂ ಸಾಕಾ ವರತ್ತೈ ಎನಕ್ಕರುಳ
  ಮನ್ಱುಕಣ್ ಟಾರ್ಕ್ಕಿಂದ ವಾೞ್ವುಳ ತೆನ್ಱು ಮಕಿೞ್ಂದನನೇ.

அனுபவ சித்தி // அனுபவ சித்தி

No audios found!