திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸಱ್ಕುರುಮಣಿ ಮಾಲೈ
saṟkurumaṇi mālai
ಪೇಱಟೈವು
pēṟaṭaivu
Sixth Thirumurai

099. ತತ್ತುವ ವೆಱ್ಱಿ
tattuva veṟṟi

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿರುವಳರ್ಪೇ ರರುಳುಟೈಯಾನ್ ಸಿಱ್ಸಪೈಯಾನ್ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಸೆಯ್ಯವಲ್ಲ ತನಿತ್ತಲೈಮೈಸ್ ಸಿತ್ತನ್ಎಲ್ಲಾಂ ಉಟೈಯಾನ್
  ಉರುವಮುಮಾಯ್ ಅರುವಮುಮಾಯ್ ಉಪಯಮುಮಾಯ್ ಅಲವಾಯ್
  ಓಙ್ಕುಂ ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ಜೋತಿ ಒರುವನುಣ್ಟೇ ಅವನ್ಱಾನ್
  ಪೆರುಮೈಯಿನಾಲ್ ಎನೈಯೀನ್ಱಾನ್ ನಾನ್ಒರುವನ್ ತಾನೇ
  ಪಿಳ್ಳೈಅವನ್ ಪಿಳ್ಳೈಎನಪ್ ಪೆರಿಯರೆಲಾಂ ಅಱಿವಾರ್
  ಇರುಮೈಯುಱು ತತ್ತುವರ್ಕಾಳ್ ಎನ್ನೈಅಱಿ ಯೀರೋ
  ಈಙ್ಕುಮತು ತುಳ್ಳಲೆಲಾಂ ಏತುಂನಟ ವಾತೇ.
 • 2. ಮನಂಎನುಂಓರ್ ಪೇಯ್ಕ್ಕುರಙ್ಕು ಮಟೈಪ್ಪಯಲೇ ನೀತಾನ್
  ಮಱ್ಱವರ್ಪೋಲ್ ಎನೈನಿನೈತ್ತು ಮರುಟ್ಟಾತೇ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಇನಮುಱಎನ್ ಸೊಲ್ವೞಿಯೇ ಇರುತ್ತಿಯೆನಿಲ್ ಸುಕಮಾಯ್
  ಇರುಂದಿಟುನೀ ಎನ್ಸೊಲ್ವೞಿ ಏಱ್ಱಿಲೈಆ ನಾಲೋ
  ತಿನೈಯಳವುನ್ ಅತಿಕಾರಂ ಸೆಲ್ಲವೊಟ್ಟೇನ್ ಉಲಕಂ
  ಸಿರಿಕ್ಕಉನೈ ಅಟಕ್ಕಿಟುವೇನ್ ತಿರುವರುಳಾಲ್ ಕಣತ್ತೇ
  ನನವಿಲ್ಎನೈ ಅಱಿಯಾಯೋ ಯಾರ್ಎನಇಙ್ ಕಿರುಂದಾಯ್
  ಞಾನಸಪೈತ್ ತಲೈವನುಕ್ಕು ನಲ್ಲಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 3. ಪನ್ಮುಕಞ್ಸೇರ್ ಮನಂಎನುಂಓರ್ ಪರಿಯಾಸಪ್ ಪಯಲೇ
  ಪತೈಯಾತೇ ಸಿತೈಯಾತೇ ಪಾರ್ಕ್ಕುಂಇಟಂ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಕೊನ್ಮುಕಙ್ಕೊಣ್ ಟಟಿಕ್ಕಟಿಪೋಯ್ಕ್ ಕುತಿಯಾತೇ ಎನತು
  ಕುಱಿಪ್ಪಿನ್ವೞಿ ನಿನ್ಱಿಟುನಿನ್ ಕುತಿಪ್ಪುನಟ ವಾತು
  ಎನ್ಮುನಂಓರ್ ಪುನ್ಮುನೈಮೇಲ್ ಇರುಂದಪನಿತ್ ತುಳಿನೀ
  ಇಂಮೆನುಂಮುನ್ ಅಟಕ್ಕಿಟುವೇನ್ ಎನ್ನೈಅಱಿ ಯಾಯೋ
  ಪಿನ್ಮುನ್ಎನ ನಿನೈಯೇಲ್ಕಾಣ್ ಸಿಱ್ಸಪೈಯಿಲ್ ನಟಿಕ್ಕುಂ
  ಪೆರಿಯತನಿತ್ ತಲೈವನುಕ್ಕುಪ್ ಪೆರಿಯಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 4. ವಿರಿಂದಮನಂ ಎನುಂಸಿಱಿಯ ವಿಳೈಯಾಟ್ಟುಪ್ ಪಯಲೇ
  ವಿರಿಂದುವಿರಿನ್ ತಲೈಯಾತೇ ಮೆಲಿಯಾತೇ ವಿಟಯಂ
  ಪುರಿಂದನೆಱಿ ಪುರಿಂದವಮೇ ಪೋಕಾತೇ ಪೊಱಿವಾಯ್ಪ್
  ಪುರೈಯಾತೇ ವಿರೈಯಾತೇ ಪುಕುಂದುಮಯಙ್ ಕಾತೇ
  ತೆರಿಂದುತೆಳಿನ್ ತೊರುನಿಲೈಯಿಲ್ ಸಿತ್ತಿರಂಪೋಲ್ ಇರುನೀ
  ಸಿಱಿತಸೈಂದಾಲ್ ಅಕ್ಕಣಮೇ ಸಿತೈತ್ತಿಟುವೇನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಪರಿಂದೆನೈನೀ ಯಾರ್ಎನ್ಱು ಪಾರ್ತ್ತಾಯ್ಸಿಱ್ ಸಪೈವಾೞ್
  ಪತಿತನಕ್ಕೇ ಅರುಟ್ಪಟ್ಟಂ ಪಲಿತ್ತಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 5. ಪಾಯ್ಮನಂಎನ್ ಱುರೈತ್ತಿಟುಂಓರ್ ಪರಾಯ್ಮುರುಟ್ಟುಪ್ ಪಯಲೇ
  ಪಲ್ಪೊಱಿಯಾಂ ಪಟುಕ್ಕಾಳಿಪ್ ಪಯಲ್ಕಳೊಟುಂ ಕೂಟಿಸ್
  ಸೇಯ್ಮೈಯಿನುಂ ಅಣ್ಮೈಯಿನುಂ ತಿರಿಂದೋಟಿ ಆಟಿತ್
  ತಿಯಙ್ಕಾತೇ ಒರುವಾರ್ತ್ತೈ ತಿರುವಾರ್ತ್ತೈ ಎನ್ಱೇ
  ಆಯ್ವುಱಕ್ಕೊಣ್ ಟಟಙ್ಕುಕನೀ ಅಟಙ್ಕಿಲೈಯೇಲ್ ಉನೈತ್ತಾನ್
  ಅಟಿಯೊಟುವೇರ್ ಅಱುತ್ತಿಟುವೇನ್ ಆಣೈಅರುಳ್ ಆಣೈ
  ಪೇಯ್ಮತಿಯಾ ನೀಎನೈತ್ತಾನ್ ಅಱಿಯಾಯೋ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಪೆಱ್ಱವನ್ತನ್ ಸೆಲ್ವಾಕ್ಕುಪ್ ಪೆಱ್ಱಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 6. ಮಯಙ್ಕುಪುತ್ತಿ ಎನುಂಉಲಕ ವೞಕ್ಕಾಳಿಪ್ ಪಯಲೇ
  ವೞಿತುಱೈಯೀ ತೆನ್ಱಱಿಯಾಯ್ ವಕೈಸಿಱಿತುಂ ಅಱಿಯಾಯ್
  ಉಯಙ್ಕಿವಿಸಾ ರಿತ್ತಿಟವೇ ಓಟುಕಿನ್ಱಾಯ್ ಉಣರುಂ
  ಉಳವಱಿಯಾಯ್ ವೀಣುೞೈಪ್ಪಿಙ್ ಕುೞೈಪ್ಪತಿಲ್ಎನ್ ಪಯನೋ
  ವಯಙ್ಕುಮನಂ ಅಟಙ್ಕಿಯವಾ ಱಟಙ್ಕುಕನೀ ಇಲೈಯೇಲ್
  ಮಟಿತ್ತಿಟುವೇನ್ ಕಣತ್ತಿಲ್ಉನೈ ವಾಯ್ಮೈಇತು ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಇಯಙ್ಕಎನ್ನೈ ಅಱಿಯಾಯೋ ಯಾರ್ಎನಎಣ್ ಣಿನೈಯೋ
  ಎಲ್ಲಾಞ್ಸೆಯ್ ವಲ್ಲವನುಕ್ ಕಿನಿಯಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 7. ಕಲೈಯಱಿಯಾಸ್ ಸಿತ್ತಂಎನುಂ ಕನಮೋಸಪ್ ಪಯಲೇ
  ಕಾಲ್ಅಱಿಯಾಯ್ ತಲೈಅಱಿಯಾಯ್ ಕಾಣ್ಪನಕಣ್ ಟಱಿಯಾಯ್
  ನಿಲೈಯಱಿಯಾಯ್ ಒನ್ಱೈಒನ್ಱಾ ನಿಸ್ಸಯಿತ್ತಿವ್ ವುಲಕೈ
  ನೆಱಿಮಯಙ್ಕ ಮಯಕ್ಕುಕಿನ್ಱಾಯ್ ನೀಯೋಇಙ್ ಕುಱುವಾಯ್
  ಅಲೈಯಱಿಯಾಕ್ ಕಟಲ್ಪೋಲೇ ಅಸೈವಱನಿನ್ ಱಿಟುನೀ
  ಅಸೈವಾಯೇಲ್ ಅಕ್ಕಣತ್ತೇ ಅಟಕ್ಕಿಟುವೇನ್ ಉನೈತ್ತಾನ್
  ಅಲೈವಱಿವಾಯ್ ಎನ್ಱನೈನೀ ಅಱಿಯಾಯೋ ನಾನ್ತಾನ್
  ಆಣ್ಟವನ್ತನ್ ತಾಣ್ಟವಙ್ಕಣ್ ಟಮರ್ಂದಪಿಳ್ಳೈ ಕಾಣೇ.
 • 8. ಅಕಙ್ಕಾರಂ ಎನುಂಪೊಲ್ಲಾ ಅಟವಾತಿಪ್ ಪಯಲೇ
  ಅಟುಕ್ಕಟುಕ್ಕಾಯ್ ಎಟುಕ್ಕಿನ್ಱಾಯ್ ಅಟುತ್ತುಮುಟುಕ್ ಕಿನ್ಱಾಯ್
  ಸೆಕಙ್ಕಾಣತ್ ತಲೈಕಾಲುಂ ತೆರಿಯಾಮಲ್ ಅಲೈಂದು
  ತಿರಿಕಿನ್ಱಾಯ್ ನಿನ್ಸೆಪಂದಾನ್ ಸಿಱಿತುಂನಟ ವಾತು
  ಇಕಙ್ಕಾಣ ಅಟಙ್ಕುಕನೀ ಅಟಙ್ಕಾಯೇಲ್ ಕಣತ್ತೇ
  ಇರುಂದಇಟಂ ತೆರಿಯಾತೇ ಎರಿಂದಿಟಸ್ಸೆಯ್ ತಿಟುವೇನ್
  ಸುಕಙ್ಕಾಣ ನಿನ್ಱನೈನೀ ಅಱಿಯಾಯೋ ನಾನ್ತಾನ್
  ಸುತ್ತಸಿವ ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕಂ ಪೆಱ್ಱಪಿಳ್ಳೈ ಕಾಣೇ.
 • 9. ಮಾನ್ಎನುಂಓರ್ ಸಕಸ್ಸಾಲಸ್ ಸಿಱುಕ್ಕಿಇತು ಕೇಳ್ಉನ್
  ವಞ್ಸಕಕ್ಕೂತ್ ತೆಲ್ಲಾಂಓರ್ ಮೂಟ್ಟೈಎನಕ್ ಕಟ್ಟಿ
  ಈನಂಉಱ ನಿನ್ತಲೈಮೇಲ್ ಏಱ್ಱೆಟುತ್ತುಕ್ ಕೊಣ್ಟುನ್
  ಏವಲ್ಪುರಿ ಪೆಣ್ಕಳೊಟೇ ಇವ್ವಿಟಂವಿಟ್ ಟೇಕಿಕ್
  ಕಾನಟೈಂದು ಕರುತ್ತಟಙ್ಕಿಪ್ ಪಿೞೈತ್ತಿಟುನೀ ಇಲೈಯೇಲ್
  ಕಣತ್ತಿಲ್ಉನೈ ಮಾಯ್ಪ್ಪೇನ್ಉನ್ ಕಣತ್ತಿನೊಟುಙ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಏನ್ಎನೈನೀ ಅಱಿಯಾಯೋ ಸಿಱ್ಸಪೈಯಿಲ್ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಇಱೈವನ್ಅರುಟ್ ಪೆರುಞ್ಜೋತಿಕ್ ಕಿನಿಯಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 10. ಮಾಯೈಎನುಂ ಪಟುತಿರುಟ್ಟುಸ್ ಸಿಱುಕ್ಕಿಇತು ಕೇಳ್ಉನ್
  ಮಾಯೈಎಲಾಂ ಸುಮೈಸುಮೈಯಾ ವರಿಂದು ಕಟ್ಟಿಕ್ ಕೊಣ್ಟುನ್
  ಸಾಯೈಎನುಂ ಪೆಣ್ಇನತ್ತಾರ್ ತಲೈಮೇಲುಂ ಉನತು
  ತಲೈಮೇಲುಂ ಸುಮಂದುಕೊಣ್ಟೋರ್ ಸಂದುವೞಿ ಪಾರ್ತ್ತೇ
  ಪೇಯ್ಎನಕ್ಕಾಟ್ ಟಿಟೈಓಟಿಪ್ ಪಿೞೈತ್ತಿಟುನೀ ಇಲೈಯೇಲ್
  ಪೇಸುಮುನ್ನೇ ಮಾಯ್ತ್ತಿಟುವೇನ್ ಪಿನ್ನುಂಮುನ್ನುಂ ಪಾರೇನ್
  ಆಯ್ಎನೈನೀ ಅಱಿಯಾಯೋ ಎಲ್ಲಾಞ್ಸೆಯ್ ವಲ್ಲಾರ್
  ಅರುಳ್ಅಮುತುಣ್ ಟರುಳ್ನಿಲೈಮೇಲ್ ಅಮರ್ಂದಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 11. ಮಾಮಾಯೈ ಎನುಂಪೆರಿಯ ವಞ್ಸಕಿನೀ ಇತುಕೇಳ್
  ವರೈಂದಉನ್ತನ್ ಪರಿಸನಪ್ಪೆಣ್ ವಕೈತೊಕೈಕಳ್ ಉಟನೇ
  ಪೋಮಾಱುನ್ ಸೆಯಲ್ಅನೈತ್ತುಂ ಪೂರಣಮಾಕ್ ಕೊಣ್ಟು
  ಪೋನವೞಿ ತೆರಿಯಾತೇ ಪೋಯ್ಪಿೞೈನೀ ಇಲೈಯೇಲ್
  ಸಾಮಾಱುನ್ ತನೈಇನ್ಱೇ ಸಾಯ್ತ್ತಿಟುವೇನ್ ಇತುತಾನ್
  ಸತ್ತಿಯಂಎನ್ ಱೆಣ್ಣುತಿಎನ್ ತನ್ನೈಅಱಿ ಯಾಯೋ
  ಆಮಾಱು ಸಿಱ್ಸಪೈಯಿಲ್ ಅರುಳ್ನಟನಂ ಪುರಿವಾರ್
  ಅರುಳ್ಅಮುತುಣ್ ಟರುಳ್ನಿಲೈಮೇಲ್ ಅಮರ್ಂದಪಿಳ್ಳೈ ಕಾಣೇ.
 • 12. ಕನ್ಮಂಎನುಂ ಪೆರುಞ್ಸಿಲುಕುಕ್ ಕಟುಙ್ಕಲಕಪ್ ಪಯಲೇ
  ಕಙ್ಕುಕರೈ ಕಾಣಾತ ಕಟಲ್ಪೋಲೇ ವಿನೈಕಳ್
  ನನ್ಮೈಯೊಟು ತೀಮೈಎನಪ್ ಪಲವಿಕಱ್ಪಙ್ ಕಾಟ್ಟಿ
  ನಟತ್ತಿನೈನಿನ್ ನಟತ್ತೈಎಲಾಂ ಸಿಱಿತುಂನಟ ವಾತು
  ಎನ್ಮುನ್ಇರುನ್ ತನೈಎನಿಲ್ನೀ ಅೞಿಂದಿಟುವಾಯ್ ಅತನಾಲ್
  ಇಕ್ಕಣತ್ತೇ ನಿನ್ಇನತ್ತೋ ಟೇಕುಕನೀ ಇಲೈಯೇಲ್
  ಇನ್ಮೈಯುಱ ಮಾಯ್ತ್ತಿಟುವೇನ್ ಎನ್ನೈಯಱಿ ಯಾಯೋ
  ಎಲ್ಲಾಞ್ಸೆಯ್ ವಲ್ಲವನುಕ್ ಕಿನಿಯಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 13. ಎತ್ತುಣೈಯುಂ ಕಾಟ್ಟಾತ ಆಣವಂಎನ್ ಱಿಟುಂಓರ್
  ಇರುಟ್ಟಱೈಕ್ಕೋರ್ ಅತಿಕಾರಕ್ ಕುರುಟ್ಟುಮುಟಪ್ ಪಯಲೇ
  ಇತ್ತನೈನಾಳ್ ಪಿಟಿತ್ತತುನೈಕ್ ಕಣ್ಟುತುರತ್ ತಿಟವೇ
  ಇನ್ನುಂಅರೈಕ್ ಕಣಂದರಿಯೇನ್ ಇಕ್ಕಣತ್ತೇ ನಿನತು
  ಪೊತ್ತಿಯಸುಱ್ ಱತ್ತುಟನೇ ಪೋಯ್ವಿಟುತಿ ಇಲೈಯೇಲ್
  ಪೂರಣಮೆಯ್ ಅರುಳ್ಒಳಿಯಾಲ್ ಪೊನ್ಱುವಿಪ್ಪೇನ್ ನಿನೈಯೇ
  ಸತ್ತಿಯಞ್ಸೊನ್ ನೇನ್ಎನೈನೀ ಅಱಿಯಾಯೋ ಞಾನ
  ಸಪೈತ್ತಲೈವನ್ ತರುತಲೈಮೈತ್ ತನಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 14. ಪೆರುಮಾಯೈ ಎನ್ನುಂಒರು ಪೆಣ್ಪಿಳ್ಳೈ ನೀತಾನ್
  ಪೆಱ್ಱವುಟಂ ಪಿತುಸಾಕಾಸ್ ಸುತ್ತವುಟಂ ಪಾಕ್ಕಿ
  ಒರುಞಾನತ್ ತಿರುವಮುತುಣ್ ಟೋಙ್ಕುಕಿನ್ಱೇನ್ ಇನಿನಿನ್
  ಉಪಕರಿಪ್ಪೋರ್ ಅಣುತ್ತುಣೈಯುಂ ಉಳತ್ತಿಟೈನಾನ್ ವಿರುಂಪೇನ್
  ಅರುಳಾಯ ಜೋತಿಎನಕ್ ಕುಪಕರಿಕ್ಕಿನ್ ಱತುನೀ
  ಅಱಿಯಾಯೋ ಎನ್ನಳವಿಲ್ ಅಮೈಕಅಯಲ್ ಅಮರ್ಕ
  ತೆರುಳಾಯ ಉಲಕಿಟೈಎನ್ ಸರಿತಮುಣರ್ನ್ ತಿಲೈಯೋ
  ಸಿಱ್ಸಪೈಎನ್ ಅಪ್ಪನುಕ್ಕುಸ್ ಸಿಱಂದಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 15. ಪೇಸುತಿರೋ ತಾಯಿಎನುಂ ಪೆಣ್ಮಟವಾಯ್ ಇತುಕೇಳ್
  ಪಿನ್ಮುನ್ಅಱಿ ಯಾತೆನೈನೀ ಎನ್ಮುನ್ಮಱೈಕ್ ಕಾತೇ
  ವೇಸಱಮಾ ಮಲಇರವು ಮುೞುತುಂವಿಟಿನ್ ತತುಕಾಣ್
  ವೀಸುಂಅರುಟ್ ಪೆರುಞ್ಜೋತಿ ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ತಱಿನೀ
  ಏಸುಱುನಿನ್ ಸೆಯಲ್ಅನೈತ್ತುಂ ಎನ್ನಳವಿಲ್ ನಟವಾ
  ತಿತೈಅಱಿಂದು ವಿರೈಂದೆನೈವಿಟ್ ಟೇಕುಕಇಕ್ ಕಣತ್ತೇ
  ಮಾಸಱುಂಎನ್ ಸರಿತಂಒನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲೈಯೋ ಎಲ್ಲಾಂ
  ವಲ್ಲಒರು ಸಿತ್ತರುಕ್ಕೇ ನಲ್ಲಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 16. ತೂಕ್ಕಂಎನುಂ ಕಟೈಪ್ಪಯಲೇ ಸೋಂಪೇಱಿ ಇತುಕೇಳ್
  ತುಣಿಂದುನತು ಸುಱ್ಱಮೊಟು ಸೊಲ್ಲುಂಅರೈಕ್ ಕಣತ್ತೇ
  ತಾಕ್ಕು332 ಪೆರುಙ್ ಕಾಟ್ಟಕತ್ತೇ ಏಕುಕನೀ ಇರುಂದಾಲ್
  ತಪ್ಪಾತುನ್ ತಲೈಪೋಕುಂ ಸತ್ತಿಯಂಈ ತಱಿವಾಯ್
  ಏಕ್ಕಮೆಲಾಂ ತವಿರ್ತ್ತುವಿಟ್ಟೇನ್ ಆಕ್ಕಮೆಲಾಂ ಪೆಱ್ಱೇನ್
  ಇನ್ಪಮುಱು ಕಿನ್ಱೇನ್ನೀ ಎನ್ನೈಅಟೈ ಯಾತೇ
  ಪೋಕ್ಕಿಲ್ವಿರೈನ್ ತೋಟುಕನೀ ಪೊಱ್ಸಪೈಸಿಱ್ ಸಪೈವಾೞ್
  ಪೂರಣರ್ಕ್ಕಿಙ್ ಕನ್ಪಾನ ಪೊರುಳನ್ಎನ ಅಱಿಂದೇ.
 • 17. ಪಯಂಎನುಂಓರ್ ಕೊಟುಂಪಾವಿಪ್ ಪಯಲೇನೀ ಇತುಕೇಳ್
  ಪಱ್ಱಱಎನ್ ತನೈವಿಟುತ್ತುಪ್ ಪನಿಕ್ಕಟಲ್ವೀೞ್ನ್ ತೊಳಿಪ್ಪಾಯ್
  ತಯವಿನ್ಉರೈತ್ ತೇನ್ಇನ್ನುಂ ಇರುತ್ತಿಎನಿಲ್ ಉನತು
  ತನ್ಱಲೈಕ್ಕುತ್ ತೀಂಪುವರುಂ ತಲೈಮಟ್ಟೋ ನಿನತು
  ಸೆಯಲುಱುಂಉಳ್ ಉಟಂಪೞಿಯುಂ ಸುಱ್ಱಮೆಲಾಂ ಇಱಕ್ಕುಂ
  ತೀರ್ಂದತಿನಿ ಇಲ್ಲೈಎನ್ಱೇ ತಿರುವಾರ್ತ್ತೈ ಪಿಱಕ್ಕುಂ
  ಅಯಲಿಟೈನೇರ್ನ್ ತೋಟುಕನೀ ಎನ್ನೈಅಱಿ ಯಾಯೋ
  ಅಂಪಲತ್ತೆನ್ ಅಪ್ಪನ್ಅರುಳ್ ನಂಪುಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 18. ಕೋಪಮೆನುಂ ಪುಲೈಪ್ಪಯಲೇ ಕಾಮವಲೈಪ್ ಪಯಲೇ
  ಕೊಟುಮೋಕಕ್ ಕಟೈಪ್ಪಯಲೇ ಕುಱುಂಪುಮತಪ್ ಪಯಲೇ
  ತಾಪಉಲೋ ಪಪ್ಪಯಲೇ ಮಾಱ್ಸರಿಯಪ್ ಪಯಲೇ
  ತಯವುಟನ್ಇಙ್ ಕಿಸೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ತಾೞ್ಂದಿರುಕ್ಕಾ ತೀರ್ಕಾಣ್
  ತೀಪಂಎಲಾಂ ಕಟಂದಿರುಳ್ಸೇರ್ ನಿಲಞ್ಸಾರಪ್ ಪೋವೀರ್
  ಸಿಱಿತುಪೊೞು ತಿರುಂದಾಲುಂ ತಿಣ್ಣಂಇಙ್ಕೇ ಅೞಿವೀರ್
  ಸಾಪಮುಱಾ ಮುನ್ನಂಅಱಿನ್ ತೋಟುಮಿನೋ ಎನ್ನೈತ್
  ತಾನ್ಅಱಿಯೀರ್ ತನಿತ್ತಲೈವನ್ ತಲೈಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 19. ಪಸಿಎನುಂಓರ್ ಪೆರುಂಪಾವಿಪ್ ಪಯಲೇತುನ್ ಪೆನುಂಓರ್
  ಪಟುಪಾವಿಪ್ ಪಯಲೇಆ ಪತ್ತೆನುಂಪೊಯ್ಪ್ ಪಯಲೇ
  ವಸಿಯವತ್ತೈಕ್ ಕಟೈಪ್ಪಯಲೇ ತಟೈಪ್ಪಯಲೇ ಇಟರಾಂ
  ವನ್ಪಯಲೇ ನೀವೀರ್ಎಲಾಂ ಎನ್ಪುಟೈನಿಲ್ ಲಾತೀರ್
  ನಸಿಯಉಮಕ್ ಕುಳಂಉಳತೋ ಇಕ್ಕಣತ್ತೇ ನೀವೀರ್
  ನಟಂದುವಿರೈನ್ ತೋಟುಮಿನೋ ನಾಟಱಿಯಾ ವನತ್ತೇ
  ಕಸಿಯುಮನತ್ ತೆನೈಅಱಿಯೀರ್ ಸಿಱ್ಸಪೈಯಿಲ್ ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ಕಟವುಳ್ಮಕಿೞ್ನ್ ತಳಿತ್ತತನಿಕ್ ಕತಿರ್ಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ನಾನೇ.
 • 20. ಮರಣಂಎನುಂ ಪೆರುಂದಿರುಟ್ಟು ಮಾಪಾವಿಪ್ ಪಯಲೇ
  ವೈಯಕಮುಂ ವಾನಕಮುಂ ಮಱ್ಱಕಮುಂ ಕಟಂದೇ
  ಪರಣಮುಱು ಪೇರಿರುಟ್ಟುಪ್ ಪೆರುನಿಲಮುಂ ತಾಣ್ಟಿಪ್
  ಪಸೈಅಱನೀ ಒೞಿಂದಿಟುಕ ಇಙ್ಕಿರುಂದಾಯ್ ಎನಿಲೋ
  ಇರಣಮುಱ ಉನೈಮುೞುತುಂ ಮಟಿತ್ತಿಟುವೇನ್ ಇತುತಾನ್
  ಎನ್ನುಟೈಯಾನ್ ಅರುಳ್ಆಣೈ ಎನ್ಕುರುಮೇಲ್ ಆಣೈ
  ಅರಣುಱುಂಎನ್ ತನೈವಿಟುತ್ತೇ ಓಟುಕನೀ ನಾನ್ತಾನ್
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ಜೋ ತಿಪ್ಪತಿಯೈ ಅಟೈಂದಪಿಳ್ಳೈ ಕಾಣೇ.

  • 331. ಎನವೇ - ಸಾಲೈಯಿಲುಳ್ಳ ಮೂಲಂ. ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು., ಪೊ. ಸು. ಪಿ. ಇರಾ.
  • 332. 'ತಾಕ್ಕು' ಎನ್ಱೇ ಎಲ್ಲಾಪ್ ಪಟಿಕಳಿಲುಂ ಮುತಲ್ ಅಸ್ಸಿಲುಂ ಕಾಣ್ಕಿಱತು. ಮೂಲತ್ತಿಲ್ ಇತು'ತಣಿಂದ' ಎನ್ಪತುಪೋಲುಂ ತೆಳಿವಱ್ಱುತ್ ತೋನ್ಱುಕಿನ್ಱತು. - ಆ. ಪಾ.ಆ. ಪಾ. ಮೂಲತ್ತಿಲ್ ಎನ್ಱು ಸೊಲ್ವತು ಅಟಿಕಳ್ ಕೈಯೆೞುತ್ತು ಮೂಲತ್ತೈಯೇ. ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು.ಪೊ. ಸು., ಪಿ. ಇರಾ. ಸ. ಮು. ಕ. ಪತಿಪ್ಪುಕಳಿಲ್ ತಾಕ್ಕು ಎನ್ಱ ಪಾಟಮೇ ಕಾಣಪ್ಪಟುಕಿಱತು.ಸಾಲೈಯಿಲ್ ಉಳ್ಳ ಅಟಿಕಳ್ ಕೈಯೆೞುತ್ತುಪ್ ಪಟಿಯಿಲ್ 'ತಣಿಂದ' ಎನ್ಱೇ ಉಳ್ಳತು.ಮಿಕತ್ ತೆಳಿವಾಕವುಂ ಕಾಣಪ್ಪಟುಕಿಱತು.

தத்துவ வெற்றி // தத்துவ வெற்றி

No audios found!