திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
saRkurumaNi maalai
saṟkurumaṇi mālai
peeRataivu
pēṟaṭaivu
Sixth Thirumurai

099. thaththuva veRRi
tattuva veṟṟi

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. thiruvaLarpee raruLutaiyaan siRsapaiyaan ellaam
  seyyavalla thaniththalaimais siththanellaam utaiyaan
  uruvamumaay aruvamumaay upayamumaay alavaay
  oongkum arutperunjjoothi oruvanuNtee avanRaan
  perumaiyinaal enaiyiinRaan n-aanoruvan thaanee
  piLLaiavan piLLaienap periyarelaam aRivaar
  irumaiyuRu thaththuvarkaaL ennaiaRi yiiroo
  iingkumathu thuLLalelaam eethumn-ata vaathee.
 • 2. manamenumoor peeykkurangku mataippayalee n-iithaan
  maRRavarpool enain-inaiththu maruttaathee kaNtaay
  inamuRaen solvaziyee iruththiyenil sukamaay
  irunthitun-ii ensolvazi eeRRilaiaa naaloo
  thinaiyaLavun athikaaram sellavotteen ulakam
  sirikkaunai atakkituveen thiruvaruLaal kaNaththee
  n-anavilenai aRiyaayoo yaarenaing kirunthaay
  njaanasapaith thalaivanukku n-allapiLLai n-aanee.
 • 3. panmukanjseer manamenumoor pariyaasap payalee
  pathaiyaathee sithaiyaathee paarkkumitam ellaam
  konmukangkoN tatikkatipooyk kuthiyaathee enathu
  kuRippinvazi n-inRitun-in kuthippun-ata vaathu
  enmunamoor punmunaimeel irunthapanith thuLin-ii
  immenummun atakkituveen ennaiaRi yaayoo
  pinmunena n-inaiyeelkaaN siRsapaiyil n-atikkum
  periyathanith thalaivanukkup periyapiLLai n-aanee.
 • 4. virinthamanam enumsiRiya viLaiyaattup payalee
  virinthuvirin- thalaiyaathee meliyaathee vitayam
  purinthan-eRi purinthavamee pookaathee poRivaayp
  puraiyaathee viraiyaathee pukunthumayang kaathee
  therinthutheLin- thorun-ilaiyil siththirampool irun-ii
  siRithasainthaal akkaNamee sithaiththituveen kaNtaay
  parinthenain-ii yaarenRu paarththaaysiR sapaivaaz
  pathithanakkee arutpattam paliththapiLLai n-aanee.
 • 5. paaymanamen Ruraiththitumoor paraaymuruttup payalee
  palpoRiyaam patukkaaLip payalkaLotum kuutis
  seeymaiyinum aNmaiyinum thirinthooti aatith
  thiyangkaathee oruvaarththai thiruvaarththai enRee
  aayvuRakkoN tatangkukan-ii atangkilaiyeel unaiththaan
  atiyotuveer aRuththituveen aaNaiaruL aaNai
  peeymathiyaa n-iienaiththaan aRiyaayoo ellaam
  peRRavanthan selvaakkup peRRapiLLai n-aanee.
 • 6. mayangkupuththi enumulaka vazakkaaLip payalee
  vazithuRaiyii thenRaRiyaay vakaisiRithum aRiyaay
  uyangkivisaa riththitavee ootukinRaay uNarum
  uLavaRiyaay viiNuzaipping kuzaippathilen payanoo
  vayangkumanam atangkiyavaa Ratangkukan-ii ilaiyeel
  matiththituveen kaNaththilunai vaaymaiithu kaNtaay
  iyangkaennai aRiyaayoo yaarenaeN Ninaiyoo
  ellaanjsey vallavanuk kiniyapiLLai n-aanee.
 • 7. kalaiyaRiyaas siththamenum kanamoosap payalee
  kaalaRiyaay thalaiaRiyaay kaaNpanakaN taRiyaay
  n-ilaiyaRiyaay onRaionRaa n-issayiththiv vulakai
  n-eRimayangka mayakkukinRaay n-iiyooing kuRuvaay
  alaiyaRiyaak katalpoolee asaivaRan-in Ritun-ii
  asaivaayeel akkaNaththee atakkituveen unaiththaan
  alaivaRivaay enRanain-ii aRiyaayoo n-aanthaan
  aaNtavanthan thaaNtavangkaN tamarnthapiLLai kaaNee.
 • 8. akangkaaram enumpollaa atavaathip payalee
  atukkatukkaay etukkinRaay atuththumutuk kinRaay
  sekangkaaNath thalaikaalum theriyaamal alainthu
  thirikinRaay n-insepanthaan siRithumn-ata vaathu
  ikangkaaNa atangkukan-ii atangkaayeel kaNaththee
  irunthaitam theriyaathee erinthitassey thituveen
  sukangkaaNa n-inRanain-ii aRiyaayoo n-aanthaan
  suththasiva sanmaarkkam peRRapiLLai kaaNee.
 • 9. maanenumoor sakassaalas siRukkiithu keeLun
  vanjsakakkuuth thellaamoor muuttaienak katti
  iinamuRa n-inthalaimeel eeRRetuththuk koNtun
  eevalpuri peNkaLotee ivvitamvit teekik
  kaanatainthu karuththatangkip pizaiththitun-ii ilaiyeel
  kaNaththilunai maayppeenun kaNaththinotung kaNtaay
  eenenain-ii aRiyaayoo siRsapaiyil n-atanjsey
  iRaivanarut perunjjoothik kiniyapiLLai n-aanee.
 • 10. maayaienum patuthiruttus siRukkiithu keeLun
  maayaielaam sumaisumaiyaa varinthu kattik koNtun
  saayaienum peNinaththaar thalaimeelum unathu
  thalaimeelum sumanthukoNtoor santhuvazi paarththee
  peeyenakkaat titaiootip pizaiththitun-ii ilaiyeel
  peesumunnee maayththituveen pinnummunnum paareen
  aayenain-ii aRiyaayoo ellaanjsey vallaar
  aruLamuthuN taruLn-ilaimeel amarnthapiLLai n-aanee.
 • 11. maamaayai enumperiya vanjsakin-ii ithukeeL
  varainthaunthan parisanappeN vakaithokaikaL utanee
  poomaaRun seyalanaiththum puuraNamaak koNtu
  poonavazi theriyaathee pooypizain-ii ilaiyeel
  saamaaRun thanaiinRee saayththituveen ithuthaan
  saththiyamen ReNNuthien thannaiaRi yaayoo
  aamaaRu siRsapaiyil aruLn-atanam purivaar
  aruLamuthuN taruLn-ilaimeel amarnthapiLLai kaaNee.
 • 12. kanmamenum perunjsilukuk katungkalakap payalee
  kangkukarai kaaNaatha katalpoolee vinaikaL
  n-anmaiyotu thiimaienap palavikaRpang kaatti
  n-ataththinain-in n-ataththaielaam siRithumn-ata vaathu
  enmunirun- thanaieniln-ii azinthituvaay athanaal
  ikkaNaththee n-ininaththoo teekukan-ii ilaiyeel
  inmaiyuRa maayththituveen ennaiyaRi yaayoo
  ellaanjsey vallavanuk kiniyapiLLai n-aanee.
 • 13. eththuNaiyum kaattaatha aaNavamen Ritumoor
  iruttaRaikkoor athikaarak kuruttumutap payalee
  iththanain-aaL pitiththathunaik kaNtuthurath thitavee
  innumaraik kaNanthariyeen ikkaNaththee n-inathu
  poththiyasuR Raththutanee pooyvituthi ilaiyeel
  puuraNamey aruLoLiyaal ponRuvippeen n-inaiyee
  saththiyanjson neenenain-ii aRiyaayoo njaana
  sapaiththalaivan tharuthalaimaith thanippiLLai n-aanee.
 • 14. perumaayai ennumoru peNpiLLai n-iithaan
  peRRavutam pithusaakaas suththavutam paakki
  orunjaanath thiruvamuthuN toongkukinReen inin-in
  upakarippoor aNuththuNaiyum uLaththitain-aan virumpeen
  aruLaaya joothienak kupakarikkin Rathun-ii
  aRiyaayoo ennaLavil amaikaayal amarka
  theruLaaya ulakitaien sarithamuNarn- thilaiyoo
  siRsapaien appanukkus siRanthapiLLai n-aanee.
 • 15. peesuthiroo thaayienum peNmatavaay ithukeeL
  pinmunaRi yaathenain-ii enmunmaRaik kaathee
  veesaRamaa malairavu muzuthumvitin- thathukaaN
  viisumarut perunjjoothi viLangkukinRa thaRin-ii
  eesuRun-in seyalanaiththum ennaLavil n-atavaa
  thithaiaRinthu virainthenaivit teekukaik kaNaththee
  maasaRumen sarithamonRum therinthilaiyoo ellaam
  vallaoru siththarukkee n-allapiLLai n-aanee.
 • 16. thuukkamenum kataippayalee soompeeRi ithukeeL
  thuNinthunathu suRRamotu sollumaraik kaNaththee
  thaakku332 perung kaattakaththee eekukan-ii irunthaal
  thappaathun thalaipookum saththiyamii thaRivaay
  eekkamelaam thavirththuvitteen aakkamelaam peRReen
  inpamuRu kinReenn-ii ennaiatai yaathee
  pookkilvirain- thootukan-ii poRsapaisiR sapaivaaz
  puuraNarkking kanpaana poruLanena aRinthee.
 • 17. payamenumoor kotumpaavip payaleen-ii ithukeeL
  paRRaRaen thanaivituththup panikkatalviizn- thoLippaay
  thayavinuraith theeninnum iruththienil unathu
  thanRalaikkuth thiimpuvarum thalaimattoo n-inathu
  seyaluRumuL utampaziyum suRRamelaam iRakkum
  thiirnthathini illaienRee thiruvaarththai piRakkum
  ayalitain-eern- thootukan-ii ennaiaRi yaayoo
  ampalaththen appanaruL n-ampupiLLai n-aanee.
 • 18. koopamenum pulaippayalee kaamavalaip payalee
  kotumookak kataippayalee kuRumpumathap payalee
  thaapauloo pappayalee maaRsariyap payalee
  thayavutaning kisaikkinReen thaaznthirukkaa thiirkaaN
  thiipamelaam katanthiruLseer n-ilanjsaarap pooviir
  siRithupozu thirunthaalum thiNNamingkee aziviir
  saapamuRaa munnamaRin- thootuminoo ennaith
  thaanaRiyiir thaniththalaivan thalaippiLLai n-aanee.
 • 19. pasienumoor perumpaavip payaleethun penumoor
  patupaavip payaleeaa paththenumpoyp payalee
  vasiyavaththaik kataippayalee thataippayalee itaraam
  vanpayalee n-iiviirelaam enputain-il laathiir
  n-asiyaumak kuLamuLathoo ikkaNaththee n-iiviir
  n-atanthuvirain- thootuminoo n-aataRiyaa vanaththee
  kasiyumanath thenaiaRiyiir siRsapaiyil viLangkum
  katavuLmakizn- thaLiththathanik kathirppiLLai n-aanee.
 • 20. maraNamenum perunthiruttu maapaavip payalee
  vaiyakamum vaanakamum maRRakamum katanthee
  paraNamuRu peeriruttup perun-ilamum thaaNtip
  pasaiaRan-ii ozinthituka ingkirunthaay eniloo
  iraNamuRa unaimuzuthum matiththituveen ithuthaan
  ennutaiyaan aruLaaNai enkurumeel aaNai
  araNuRumen thanaivituththee ootukan-ii n-aanthaan
  arutperunjjoo thippathiyai atainthapiLLai kaaNee.

  • 331. enavee - saalaiyiluLLa muulam. muthaRpathippu., po. su. pi. iraa.
  • 332. 'thaakku' enRee ellaap patikaLilum muthal assilum kaaNkiRathu. muulaththil ithu'thaNintha' enpathupoolum theLivaRRuth thoonRukinRathu. - aa. paa.aa. paa. muulaththil enRu solvathu atikaL kaiyezuththu muulaththaiyee. muthaRpathippu.po. su., pi. iraa. sa. mu. ka. pathippukaLil thaakku enRa paatamee kaaNappatukiRathu.saalaiyil uLLa atikaL kaiyezuththup patiyil 'thaNintha' enRee uLLathu.mikath theLivaakavum kaaNappatukiRathu.

தத்துவ வெற்றி // தத்துவ வெற்றி

No audios found!