திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thiruppaLLi ezussi
tiruppaḷḷi eḻuchsi
ataikkalam pukuthal
aṭaikkalam pukutal
Sixth Thirumurai

064. thiru unthiyaar
tiru untiyār

  kaliththaazisai
  thirussiRRampalam
 • 1. iravu vitinthathu iNaiyati vaayththa
  paravi makizntheenenRu unthiipaRa
  paalamuthu uNteenenRu unthiipaRa.
 • 2. pozuthu vitinthathu poRpatham vaayththa
  thozuthu makizntheenenRu unthiipaRa
  thuuyavan aaneenenRu unthiipaRa.
 • 3. thuukkam tholainthathu suuriyan thoonRinan
  eekkam thavirntheenenRu unthiipaRa
  innamuthu uNteenenRu unthiipaRa.
 • 4. thunpam thavirnthathu thuukkam tholainthathu
  inpam kitaiththathenRu unthiipaRa
  eNNam paliththathenRu unthiipaRa.
 • 5. njaanam uthiththathu n-aatham oliththathu
  thiinan- thavirnthathenRu unthiipaRa
  siRsapai kaNteenenRu unthiipaRa.
 • 6. thiraiyaRRu vittathu senjsutar thoonRiRRu
  paraioLi oongkiRRenRu unthiipaRa
  paliththathu puusaiyenRu unthiipaRa.
 • 7. uLLiruL n-iingkiRRuen uLLoLi oongkiRRuth
  theLLamuthu uNteenenRu unthiipaRa
  thiththikka uNteenenRu unthiipaRa.
 • 8. enthaiyaik kaNteen itarelaam n-iingkineen
  sinthai makizntheenenRu unthiipaRa
  siththikaL peRReenenRu unthiipaRa.
 • 9. thanthaiyaik kaNteenn-aan saakaa varampeRReen
  sinthai kaLiththeenenRu unthiipaRa
  siththelaam valleenenRu unthiipaRa.
 • 10. muththiyaip peRReenam muththiyinaal njaana
  siththiyai uRReenenRu unthiipaRa
  siththanum aaneenenRu unthiipaRa.

திரு உந்தியார் // திரு உந்தியார்