திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
n-atu n-aati
naṭu nāṭi
pothu n-ilai aruLvathu
potu nilai aruḷvatu
Sixth Thirumurai

138. thangkuRuvampu
taṅkuṟuvampu

  sinthu
  thirussiRRampalam
 • 1. thamkuRuvampu mangkan-irampu sangkamiyampum n-amkozukompu
  sangkarasampu sangkarasampu sangkarasampu sangkarasampu.
 • 2. santhamiyanRu anthaNarn-anRu santhathamn-inRu vanthanamenRu
  santhiseymanRu manthiramonRu sangkarasampu sangkarasampu.
 • 3. n-ananthalaiviithi n-atanthitusaathi n-alamkoLumaathi n-atampurin-iithi
  thinangkalaioothi sivamtharumoothi sithamparajoothi sithamparajoothi.
 • 4. n-akapperunjsoothi sukapperunjsoothi
  n-avapperunjsoothi sivapperunjsoothi
  akapperunjsoothi n-atapperunjsoothi
  arutperunj soothi arutperunj soothi.
 • 5. umaikkorupaathi kotuththaruLn-iithi uvappuRuveethi n-avapperuvaathi
  amaiththitupuuthi akaththitumaathi arutsivajoothi arutsivajoothi.
 • 6. oothaatang kaathumatang kaathuthotang kaathu
  ookaiotung kaathuthatung kaathun-atung kaathu
  suuthamalang kaathuvilang kaathukalang kaathu
  joothiparanj joothisuyanj joothiperunj joothi.
 • 7. eethamuyang kaathukayang kaathumayang kaathu
  eeRiiRang kaathuuRang kaathukaRang kaathu
  suuthamiNang kaathupiNang kaathuvaNang kaathu
  joothiparanj joothisuyanj joothiperunj joothi.
 • 8. akarasapaapathi sikarasapaapathi anakasapaapathi kanakasapaapathi
  makarasapaapathi ukarasapaapathi varathasapaapathi sarathasapaapathi.
 • 9. amalasapaapathi apayasapaapathi amuthasapaapathi akilasapaapathi
  n-imalasapaapathi n-ipuNasapaapathi n-ilayasapaapathi n-ipitasapaapathi.
 • 10. paraman-atamsiva sithamparan-atamee pathin-atamsiva sapaapathin-atamee
  thirun-atanampara kurun-atamee sivan-atamampara n-avan-atamee.
 • 11. ampalaththorun-atam urun-atamee arun-atam orun-atam thirun-atamee
  empalaththorun-atam perun-atamee ithanparaththitun-atam kurun-atamee.
 • 12. anjsootanjsavai eelaathee angkootingkenal aakaathee
  anthooventhuyar seeraathee anjsookanjsukam oovaathee
  thanjsoopamkolai saaraathee santhootamsiva maamiithee
  sampoosangkara maatheevaa sampoosangkara maatheevaa.
 • 13. enthaay enRitil inthaa n-ampatham enRii yumpara manRaa tumpatha
  enRoo tinthana n-anRaa mangkaNa vengkoo mangkaLa venjsaa n-enjsaka
  santhee kangketa n-anthaa manthira santhoo tampeRa vanthaa LanthaNa
  sampoo sangkara sampoo sangkara sampoo sangkara sampoo sangkara.
 • 14. n-anjsoo enRitu n-angkoo pangketa n-anRee thanthanai n-anthaa manthaNa
  n-ampaa n-enjsil n-irampaa n-ampara n-ampaa n-ampathi yampaa thampathi
  thanjsoo venRavar thanjsoo pantheRu thanthaa vanthana n-unthaaL thanthitu
  sampoo sangkara sampoo sangkara sampoo sangkara sampoo sangkara.
 • 15. pothun-ilai aruLvathu pothuvinil n-iRaivathu
  pothun-alam utaiyathu pothun-atam ituvathu
  athuparam athupathi athuporuL athusivam
  araara araara araara araara.
 • 16. n-avan-ilai tharuvathu n-avavati vuRuvathu
  n-avaveLi n-atuvathu n-avan-ava n-avamathu
  sivamenum athupatham athukathi athuporuL
  sivasiva sivasiva sivasiva sivasiva.
 • 17. santhira tharasira sunthara suravara
  thanthira n-avapatha manthira puran-ata
  sangkara sivasiva sangkara sivasiva
  sangkara sivasiva sangkara sivasiva.
 • 18. vaanasiRkana manthirathanthira vaathasiRkuNa manthaNavanthaNa
  vaarasaRsana vanthithasinthitha vaamaaRputha mangkalaimangkala
  njaanasiRsuka sangkarakangkara njaayasaRkuNa vangkaNaangkaNa
  n-aathasiRpara vamparan-ampara n-aathathaRpara vimpasithampara.
 • 19. paarathaththuva panjsakaranjsaka paathasaththuva sangkajapangkaja
  paalan-iththiya vampakan-ampaka paasapuththaka paNtithakaNtitha
  n-aaraviththaka sangkithavingkitha n-aatakaththava n-ampathin-angkathi
  n-aathasiRpara n-amparaampara n-aathathaRpara vimpasithampara.
 • 20. pathan-ampuRu pavaringkuRu pavasangkatam aRan-inRitu
  paramampothu n-atamenthana thuLamn-ampuRa aruLampara
  sithakunjsitha patharanjsitha sivasunthara sivamanthira
  sivasangkara sivasangkara sivasangkara sivasangkara.
 • 21. kalakantharum avalampana kathin-ampala n-ithamum
  kanakantharu maNimanRuRu kathithantharuL utalanj
  salasanthiran enan-inRavar thazuvumpatha saraNam
  saraNampathi saraNamsiva saraNamkuru saraNam.
 • 22. enathenpathum n-inathenpathum ithuenRuNar tharuNam
  inamonRathu piRithanRena isaikinRathu paramam
  thanathenpathu manathenpathu jakamenRanai saraNam
  saraNampathi saraNamsiva saraNamkuru saraNam.

சம்போ சங்கர // தங்குறுவம்பு