திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
pasiyaatha amuthee
pasiyāta amutē
veetha sikaamaNiyee
vēta sikāmaṇiyē
Sixth Thirumurai

144. n-iitiya veetham
nīṭiya vētam

  kaliviruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. n-iitiya veetham theetiya paatham
  n-eetiya kiitham paatiya paatham
  aatiya pootham kuutiya paatham
  aatiya paatham aatiya paatham.
 • 2. saakkiya veetham theekkiya paatham
  thaakkiya eetham pookkiya paatham
  sookkiya vaatham aakkiya paatham
  thuukkiya paatham thuukkiya paatham.
 • 3. eenRiya suutham thoonRiya paatham
  iinRiya n-aatham aanRiya paatham
  oonRiya puutham njaanRiya paatham
  uunRiya paatham uunRiya paatham.
 • 4. sanjsitham viitum n-enjsitha paatham
  thanjsitha maakum sanjsitha paatham
  konjsitha meevum ranjsitha paatham
  kunjsitha paatham kunjsitha paatham.
 • 5. eNNiya n-aanee thiNNiyan aaneen
  eNNiya vaaRee n-aNNiya peeRee
  puNNiyan aaneen aNNiyan aaneen
  puNNiya vaanee puNNiya vaanee.
 • 6. thoththiya siiree poththiya peeree
  thuththiya paavee paththiya n-aavee
  saththiyam n-aanee n-iththiyan aaneen
  saththiya vaanee saththiya vaanee.
 • 7. empulap pakaiyee empulath thuRavee
  emkulath thavamee emkulas sivamee
  ampinil kanalee anthaNark kiRaiyee
  ampalath tharasee ampalath tharasee.
 • 8. inputaip poruLee insuvaik kaniyee
  eNkuNas sutaree inthakath thoLiyee
  anputaik kuruvee ampuyaR kiRaiyee
  ampalath thamuthee ampalath thamuthee.

அம்பலத்தமுதே // நீடிய வேதம்