திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ವಿರೈಸೇರ್ ಸಟೈಯಾಯ್
viraisēr saṭaiyāy
ನೀಟಿಯ ವೇತಂ
nīṭiya vētam
Sixth Thirumurai

143. ಪಸಿಯಾತ ಅಮುತೇ
pasiyāta amutē

  ತಾೞಿಸೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪಸಿಯಾತ ಅಮುತೇ ಪಕೈಯಾತ ಪತಿಯೇ
  ಪಕರಾತ ನಿಲೈಯೇ ಪಱೈಯಾತ ಸುಕಮೇ
  ನಸಿಯಾತ ಪೊರುಳೇ ನಲಿಯಾತ ಉಱವೇ
  ನಟರಾಜ ಮಣಿಯೇ ನಟರಾಜ ಮಣಿಯೇ.
 • 2. ಪುರೈಯಾತ ಮಣಿಯೇ ಪುಕಲಾತ ನಿಲೈಯೇ
  ಪುಕೈಯಾತ ಕನಲೇ ಪುತೈಯಾತ ಪೊರುಳೇ
  ನರೈಯಾತ ವರಮೇ ನಟಿಯಾತ ನಟಮೇ
  ನಟರಾಜ ನಿತಿಯೇ ನಟರಾಜ ನಿತಿಯೇ.
 • 3. ಸಿವಞಾನ ನಿಲೈಯೇ ಸಿವಯೋಕ ನಿಱೈವೇ
  ಸಿವಪೋಕ ಉರುವೇ ಸಿವಮಾನ ಉಣರ್ವೇ
  ನವನೀತ ಮತಿಯೇ ನವನಾತ ಕತಿಯೇ
  ನಟರಾಜ ಪತಿಯೇ ನಟರಾಜ ಪತಿಯೇ.
 • 4. ತವಯೋಕ ಪಲಮೇ ಸಿವಞಾನ ನಿಲಮೇ
  ತಲೈಯೇಱುಂ ಅಣಿಯೇ ವಿಲೈಯೇಱು ಮಣಿಯೇ
  ನವವಾರ ನಟಮೇ ಸುವಕಾರ ಪುಟಮೇ
  ನಟರಾಜ ಪರಮೇ ನಟರಾಜ ಪರಮೇ.
 • 5. ತುತಿವೇತ ಉಱವೇ ಸುಕಪೋತ ನಱವೇ
  ತುನಿತೀರುಂ ಇಟಮೇ ತನಿಞಾನ ನಟಮೇ
  ನತಿಯಾರ ನಿತಿಯೇ ಅತಿಕಾರ ಪತಿಯೇ
  ನಟರಾಜ ಕುರುವೇ ನಟರಾಜ ಕುರುವೇ.
 • 6. ವಯಮಾನ ವರಮೇ ವಿಯಮಾನ ಪರಮೇ
  ಮನಮೋನ ನಿಲೈಯೇ ಕನಞಾನ ಮಲೈಯೇ
  ನಯಮಾನ ಉರೈಯೇ ನಟುವಾನ ವರೈಯೇ
  ನಟರಾಜ ತುರೈಯೇ ನಟರಾಜ ತುರೈಯೇ.
 • 7. ಪತಿಯುಱು ಪೊರುಳೇ ಪೊರುಳುಱು ಪಯನೇ
  ಪಯನುಱು ನಿಱೈವೇ ನಿಱೈವುಱು ವೆಳಿಯೇ
  ಮತಿಯುಱುಂ ಅಮುತೇ ಅಮುತುಱು ಸುವೈಯೇ
  ಮಱೈಮುಟಿ ಮಣಿಯೇ ಮಱೈಮುಟಿ ಮಣಿಯೇ.
 • 8. ಅರುಳುಱು ವೆಳಿಯೇ ವೆಳಿಯುಱು ಪೊರುಳೇ
  ಅತುವುಱು ಮತುವೇ ಮತುವುಱು ಸುವೈಯೇ
  ಮರುಳಱು ತೆರುಳೇ ತೆರುಳುಱು ಮೊಳಿಯೇ
  ಮಱೈಮುಟಿ ಮಣಿಯೇ ಮಱೈಮುಟಿ ಮಣಿಯೇ.
 • 9. ತರುವಳರ್ ನಿೞಲೇ ನಿೞಲ್ವಳರ್ ಸುಕಮೇ
  ತಟಂವಳರ್ ಪುನಲೇ ಪುನಲ್ವಳರ್ ನಲನೇ
  ತಿರುವಳರ್ ಉರುವೇ ಉರುವಳರ್ ಉಯಿರೇ
  ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ.
 • 10. ಉಯಿರುಱುಂ ಉಣರ್ವೇ ಉಣರ್ವುಱುಂ ಒಳಿಯೇ
  ಒಳಿಯುಱು ವೆಳಿಯೇ ವೆಳಿಯುಱು ವೆಳಿಯೇ
  ಸೆಯಿರಱು ಪತಿಯೇ ಸಿವನಿಱೈ ನಿತಿಯೇ
  ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ.
 • 11. ಕಲೈನಿಱೈ ಮತಿಯೇ ಮತಿನಿಱೈ ಅಮುತೇ
  ಕತಿನಿಱೈ ಕತಿರೇ ಕತಿರ್ನಿಱೈ ಸುಟರೇ
  ಸಿಲೈನಿಱೈ ನಿಲೈಯೇ ನಿಲೈನಿಱೈ ಸಿವಮೇ
  ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ.
 • 12. ಮಿಕವುಯರ್ ನೆಱಿಯೇ ನೆಱಿಯುಯರ್ ವಿಳೈವೇ
  ವಿಳೈವುಯರ್ ಸುಕಮೇ ಸುಕಮುಯರ್ ಪತಮೇ
  ತಿಕೞುಯರ್ ಉಯರ್ವೇ ಉಯರುಯರ್ ಉಯರ್ವೇ
  ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ.
 • 13. ಇಯಲ್ಕಿಳರ್ ಮಱೈಯೇ ಮಱೈಕಿಳರ್ ಇಸೈಯೇ
  ಇಸೈಕಿಳರ್ ತುತಿಯೇ ತುತಿಕಿಳರ್ ಇಱೈಯೇ
  ಸೆಯಲ್ಕಿಳರ್ ಅಟಿಯೇ ಅಟಿಕಿಳರ್ ಮುಟಿಯೇ
  ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ.
 • 14. ಪುರೈಯಱು ಪುಕೞೇ ಪುಕೞ್ಪೆಱು ಪೊರುಳೇ
  ಪೊರುಳತು ಮುಟಿಪೇ ಮುಟಿವುಱು ಪುಣರ್ವೇ
  ತಿರೈಯಱು ಕಟಲೇ ಕಟಲೆೞು ಸುತೈಯೇ
  ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ.
 • 15. ನಿಕೞ್ನವ ನಿಲೈಯೇ ನಿಲೈಯುಯರ್ ನಿಲೈಯೇ
  ನಿಱೈಯರುಳ್ ನಿತಿಯೇ ನಿತಿತರು ಪತಿಯೇ
  ತಿಕೞ್ಸಿವ ಪತಮೇ ಸಿವಪತ ಸುಕಮೇ
  ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ ತಿರುನಟ ಮಣಿಯೇ.

திருநட மணியே // பசியாத அமுதே