திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಒತವಟಙ್ಕಾತು
otavaṭaṅkātu
ಪಸಿಯಾತ ಅಮುತೇ
pasiyāta amutē
Sixth Thirumurai

142. ವಿರೈಸೇರ್ ಸಟೈಯಾಯ್
viraisēr saṭaiyāy

  ಸಿಂದು
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ವಿರೈಸೇರ್ ಸಟೈಯಾಯ್ ವಿಟೈಯಾಯ್ ಉಟೈಯಾಯ್
  ವಿಕಿರ್ತಾ ವಿಪವಾ ವಿಮಲಾ ಅಮಲಾ
  ವೆಞ್ಸೇರ್343 ಪಞ್ಸಾರ್ ನಞ್ಸಾರ್ ಕಣ್ಟಾ ವಿಂಪಸಿ ತಂಪರ ನೇ.
 • 2. ಅರೈಸೇ ಕುರುವೇ ಅಮುತೇ ಸಿವಮೇ
  ಅಣಿಯೇ ಮಣಿಯೇ ಅರುಳೇ ಪೊರುಳೇ
  ಅಂದೋ ವಂದಾಳ್ ಎಂದಾಯ್ ಎಂದಾಯ್ ಅಂಪಲ ನಂಪತಿ ಯೇ.
 • 3. ಉರುವೇ ಉಯಿರೇ ಉಣರ್ವೇ ಉಱವೇ
  ಉರೈಯೇ ಪೊರುಳೇ ಒಳಿಯೇ ವೆಳಿಯೇ
  ಒನ್ಱೇ ಎನ್ಱೇ ನನ್ಱೇ ತಂದಾಯ್ ಅಂಪರ344 ನಂಪರ ನೇ.
 • 4. ಅರುವೇ ತಿರುವೇ ಅಱಿವೇ ಸೆಱಿವೇ
  ಅತುವೇ ಇತುವೇ ಅಟಿಯೇ ಮುಟಿಯೇ
  ಅಂದೋ ವಂದಾಳ್ ಎಂದಾಯ್ ಎಂದಾಯ್ ಅಂಪಲ ನಂಪತಿ ಯೇ.

  • 343. ವೆಞ್ಸೋ - ಆ. ಪಾ. ಪತಿಪ್ಪು.
  • 344. ಉಂಪರಿ ನಂಪರನೇ - ಆ. ಪಾ. ಪತಿಪ್ಪು.

விரைசேர் சடையாய் // விரைசேர் சடையாய்