திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
uuthuuthu sangkee
ūtūtu saṅkē
kaNpuruvap puuttu
kaṇpuruvap pūṭṭu
Sixth Thirumurai

131. sinnam piti
siṉṉam piṭi

  thaazisai
  thirussiRRampalam
 • 1. ampalavar vanthaarenRu sinnam piti
  aRputhamsey kinRaarenRu sinnam piti
  sempalan aLiththaarenRu sinnam piti
  siththin-ilai peRRathenRu sinnam piti.
 • 2. siRsapaiyaik kaNtoomenRu sinnam piti
  siththikaLsey kinRoomenRu sinnam piti
  poRsapai pukunthoomenRu sinnam piti
  punthimakiz kinRoomenRu sinnam piti.
 • 3. njaanasiththipuramenRu sinnam piti
  n-aatakamsey itamenRu sinnam piti
  aanasiththi seyvoomenRu sinnam piti
  arutsoothi peRRoomenRu sinnam piti.
 • 4. kotikattikkoNtoomenRu sinnam piti
  kuuththaatu kinRoomenRu sinnam piti
  atimutiyaik kaNtoomenRu sinnam piti
  aruLamutham uNtoomenRu sinnam piti.
 • 5. apparvaru kinRaarenRu sinnam piti
  aRputhamsey vathaRkenRu sinnam piti
  seppan-ilai peRRathenRu sinnam piti
  siththipuramitamenRu sinnam piti.
 • 6. thaaneen-aan aaneenenRu sinnam piti
  saththiyamsath thiyamenRu sinnam piti
  uunee pukunthathenRu sinnam piti
  oLivaNNam aanathenRu sinnam piti.
 • 7. veekaathakaaluNarnthu sinnam piti
  veekaatha n-atuththerinthu sinnam piti
  saakaathathalaiaRinthu sinnam piti
  saakaatha kalvikaRRus sinnam piti.
 • 8. miithaana n-ilaieeRis sinnam piti
  vettaveLi n-atun-inRu sinnam piti
  veethaaka mamkatanthu sinnam piti
  veethaanthas siththaantha sinnam piti.
 • 9. panmaarkka mumkatanthu sinnam piti
  panniraNtin miithun-inRu sinnam piti
  sanmaarkkam maarkkamenRu sinnam piti
  saththiyamsey kinRoomenRu sinnam piti.
 • 10. siththaatu kinRaarenRu sinnam piti
  seththaar ezuvaarenRu sinnam piti
  iththaa raNiyilenRu sinnam piti
  ithuvee tharuNamenRu sinnam piti.

சின்னம் பிடி // சின்னம் பிடி