திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ناضْ اَوَمْبَتامَيْ وٕۤنْتَلْ
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal
كُوتَلْ وِظَيْتَلْ
kūṭal viḻaital
Fifth Thirumurai

038. اَنْبِرْ بيَۤتُرَلْ
aṉpiṟ pētuṟal

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. مُوتَرْكَضْ تَمَكْكُضْ مُرْبَتُنغْ كُوتِیَ
  مُرِیَنيَۤنْ تَنَكْكُنِنْ اَتِیامْ
  يَۤتَوِظْ كَمَلَتْ تِرُنَرَ وَرُنْدَ
  يَنْرُكُولْ اَرُضْبُرِنْ تِتُوَایْ
  آتَرَ وَنِنْديَۤ اَمْبَلَتْ تاتُمْ
  اَيْیَرُكْ كُورُتَوَبْ بيَۤريَۤ
  كُوۤتَنِ تَرُكْكَضْ كُلَوُمْنَرْ رَنِكَيْكْ
  كُنْرَمَرْنْ تِتُكُنَكْ كُنْريَۤ
 • 2. كَرْرَوَرْ بُكَظْنِنْ تِرُوَتِ مَلَرَيْكْ
  كَتَيْیَنيَۤنْ مُتِمِسَيْ اَمَرْتْتِ
  اُرْرَاِوْ وُلَكَ مَیَكْكَرَ ميَیْمَيْ
  اُنَرْتْتُمْناضْ يَنْدَناضْ اَرِیيَۤنْ
  نَرْرَوَرْ اُنَرُمْ بَرَسِوَتْ تيَظُنْدَ
  نَلْاَرُتْ سُوۤتِیيَۤ نَوَيْتِيرْ
  كُورْرَوٕۤلْ اُكَنْدَ كُمَرَنيَۤ تَنِكَيْكْ
  كُنْرَمَرْنْ تِتُكُنَكْ كُنْريَۤ.
 • 3. نعالَوَاظْ وٕنُمْبُنْ مَلَمِسَيْنْ تُظَلُمْ
  نایِنُمْ كَتَيْیَاِنْ نایْكْكُنْ
  سِيلَوَاظْ وَضِكْكُمْ تِرُوَتِكْ كَمَلَتْ
  تيَۤنْتَرُ ناضُمْاُونْ رُنْتُوۤ
  آلَوَایْ اُكَنْدَ اُورُسِوَ تَرُوِلْ
  اَرُضْبَظُتْ تَضِنْدَسيَنغْ كَنِیيَۤ
  كُوۤلَوَا نَوَرْكَضْ بُكَظْتِرُتْ تَنِكَيْكْ
  كُنْرَمَرْنْ تِتُكُنَكْ كُنْريَۤ.
 • 4. بَوَمْيَنُنغْ كَتَرْكُضْ وِيظْنْدُظَنْ ريَۤنغْكُمْ
  باوِیيَۤنْ تَنْمُكَمْ بارْتْتِنغْ
  كيَوَيْیُمْنا تامَلْ يَنْنَتِ نِظَرْكِيظْ
  اِرُنْدِتيَنْ رُرَيْبْبَتيَنْ ناضُوۤ
  سِوَمْيَنُمْ تَرُمَكْ كَتَلْاَكَتْ تيَظُنْدَ
  تيَضْضِیَ اَمُتَميَۤ تيَۤنيَۤ
  كُوِمُلَيْ وَلْلِكْ كُوتِیُوتُنْ تَنِكَيْكْ
  كُنْرَمَرْنْ تِتُكُنَكْ كُنْريَۤ.
 • 5. مُلَيْمُكَنغْ كاتْتِ مَیَكْكِتُمْ كُوتِیارْ
  مُنْبُظَنْ ريَۤنغْكُمْاِوْ يَضِیيَۤنْ
  نِلَيْمُكَنغْ كاتْتُمْ نِنْتِرُبْ باتَ
  نِيظَلْوَنْ تَتَيْیُمْناضْ يَنْرُوۤ
  مَلَيْمُكَمْ كُظَيْیَ وَضَيْتْتِتُمْ تيَیْوَ
  مَنِمَكِظْ كَنْنِنُضْ مَنِیيَۤ
  كُولَيْمُكَمْ سيَلْلارْكْ كَرُضْتَرُنْ تَنِكَيْكْ
  كُنْرَمَرْنْ تِتُكُنَكْ كُنْريَۤ.
 • 6. وَرُبَیَنْ اَرِیا تُظَنْرِتُمْ يَۤظَيْ
  مَتِیِنيَۤنْ اُیْنْدِتُمْ وَنْنَمْ
  اُورُوَرُمْ نِنَتُ تِرُوَتِبْ بُكَظَيْ
  اُنْنُمْناضْ يَنْدَناضْ اَرِیيَۤنْ
  اَرُوُرُ آكُمْ سِوَبِرانْ اَضِتْتَ
  اَرُمْبيَرَلْ سيَلْوَميَۤ اَمُتيَۤ
  كُرُوُرُ آكِ اَرُضْتَرُمْ تَنِكَيْكْ
  كُنْرَمَرْنْ تِتُكُنَكْ كُنْريَۤ.
 • 7. اَظِتَرُمْ اُلَكَ وَاظْوِنَيْ ميَیْیيَنْ
  رَلَيْنْدِتُمْ باوِیيَۤنْ اِیَرْرُمْ
  بَظِتَرُمْ بِظَيْیَيْ يَنْنُريَۤلْ اِنْرُ
  باتُكاتْ تَضِبْبَتُنْ بَرَميَۤ
  مُوظِتَرُمْ مُكْكَتْ سيَنغْكَرُمْ بِينْرَ
  مُتْتَميَۤ مُكْتِیِنْ مُتَليَۤ
  كُوظِتَرُمْ اَرُوِ بُوظِتَرُنْ تَنِكَيْكْ
  كُنْرَمَرْنْ تِتُكُنَكْ كُنْريَۤ.
 • 8. نِنْنِلَيْ اَرِیا وَنعْسَكَرْ اِتَتْتِلْ
  نِنْرُنِنْ رَلَيْتَرُمْ يَضِیيَۤنْ
  تَنْنِلَيْ اَرِنْدُمْ اَيْیَكُوۤ اِنْنُمْ
  تَیَيْاِلا تِرُنْدَنَيْ يَنْنيَۤ
  بُونْنِلَيْبْ بُوتُوِلْ نَتَنعْسيَیُمْ بَوَضَبْ
  بُورُبْبِنُضْ مَلَرْنْدِتُمْ بُووٕۤ
  كُولْنِلَيْ وٕۤلْكَيْكْ كُوضُمْتِرُتْ تَنِكَيْكْ
  كُنْرَمَرْنْ تِتُكُنَكْ كُنْريَۤ.
 • 9. باتِنِنْ تِرُسْسِيرْ بُكَظْنْدِتاكْ كُوتِیَ
  بَتَكَرْبالْ ناضْتُورُمْ سيَنْريَۤ
  وَاتِنِنْ ريَۤنغْكُمْ يَۤظَيْیيَۤنْ نيَنعْسَ
  وَاتْتَمْاِنغْ كَرِنْدِلَيْ يَنْنيَۤ
  آتِنِي راتِ اَرُضْسيَیُمْ بَرَمَنْ
  اَكَمْمَكِظْ اَرُمْبيَرَلْ مَرُنْديَۤ
  كُوۤتِلَنغْ كُیَرْوَانْ اَنِتِرُتْ تَنِكَيْكْ
  كُنْرَمَرْنْ تِتُكُنَكْ كُنْريَۤ.
 • 10. وَنْبُوتُ سيَرُكْكُمْ وَنعْسَرْبالْ اَلَيْیا
  وَنْنَمْاِنْ رَرُضْسيَیایْ يَنْنِلْ
  تُنْبُوتُ ميَلِوٕۤنْ نِنْتِرُ مَلَرْتْتاضْ
  تُنَيْاَنْرِتْ تُنَيْاُونْرُمْ كانيَۤنْ
  اَنْبُوتُمْ بَرَمَنْ اُمَيْكَيْیِلْ كُوتُكْكَ
  اَكَمَكِظْنْ تَنَيْكْكُمْآرْ اَمُتيَۤ
  كُونْبيَرُمْ اِلَيْوٕۤلْ كَرَتْتُوتُمْ تَنِكَيْكْ
  كُنْرَمَرْنْ تِتُكُنَكْ كُنْريَۤ.

அன்பிற் பேதுறல் // அன்பிற் பேதுறல்