திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thiruvarut kotai
tiruvaruṭ koṭai
anupava siththi
aṉupava sitti
Sixth Thirumurai

090. uRRa thuraiththal
uṟṟa turaittal

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. thunin-aaL anaiththum tholaiththuvitteen thuukkam thavirththeen sukampalikkum
  kanin-aaL ithuvee enRaRintheen karuththu malarntheen kaLippuRReen
  thanin-aa yakanee kanakasapaith thalaivaa njaana sapaapathiyee
  inin-aan iRaiyum kalakkamuReen iLaikka maatteen enakkaruLee.
 • 2. aruLum poruLum yaanpeRavee atuththa tharuNam ithuenRee
  theruLum patin-in aruLuNarththath therintheen thunpath thikaippozintheen
  maruLum mananthaan ennutaiya vasaththee n-inRu vayangkiyathaal
  iruLum tholaintha thinissiRithum iLaikka maatteen enakkaruLee.
 • 3. aruLee uNarththa aRinthukoNteen atuththa tharuNam ithuenRee
  iruLee tholaintha thitaranaiththum enaivit takanRee ozinthanavaal
  theruLee siRRam palaththaatum sivamee ellaam seyyavalla
  poruLee inin-aan viiNpoothu pookka maatteen kaNtaayee.
 • 4. kaNtee kaLikkum pinpaattuk kaalai ithuen RaruLuNarththak
  koNtee aRinthu koNteenn-al kuRikaL palavung kuutukinRa
  thoNtee purivaark karuLumarut soothik karuNaip perumanee
  uNteen amutham uNkinReen uNpeen thunpai oziththeenee.
 • 5. oziththeen avalam assamelaam ootath thuRantheen uRukaNelaam
  kaziththeen maraNak kaLaippaRReen kaLiththeen piRavik katalkatantheen
  paziththeen siRRam palamennaap paattai maRantheen paramparaththee
  viziththeen karuththin patiellaam viLaiyaa tuthaRku viraintheenee.
 • 6. virainthu virainthu patikatantheen meeRpaal amutham viyanthuNteen
  karainthu karainthu manamurukak kaN­r perukak karuththalarnthee
  varainthu njaana maNampongka maNiman Rarasaik kaNtukoNteen
  thirainthu n-ekizntha thoolutampum sezumpon utampaayth thikazntheenee.
 • 7. theenee kannal sezumpaakee enna mikavum thiththiththen
  uunee pukunthen uLaththilamarn- thuyiril kalantha oruporuLai
  vaanee n-iRaintha perungkaruNai vaazvai maNiman Rutaiyaanai
  n-aanee paatik kaLikkinReen n-aattaar vaazththa n-aanilaththee.
 • 8. n-ilaththee ataintha itaranaiththum n-imitath thoziththee n-ilaipeRReen
  valaththee aziyaa varampeRReen maNiman Reeththum vaazvataintheen
  kulaththee samayak kuziyitaththee vizunthiv vulakam kumaiyaathee
  n-alaththee suththa sanmaarkkam n-aattaa n-inReen n-aattakaththee.
 • 9. akaththee kaRuththup puRaththuveLuth thiruntha ulakar anaivaraiyum
  sakaththee thiruththis sanmaarkka sangkath thataivith thitaavarum
  ikaththee paraththaip peRRumakizn- thituthaR kenRee enaiintha
  ukaththee iRaivan varuvikka uRReen aruLaip peRReenee.
 • 10. peRReen enRum iRavaamai peetham thavirnthee iRaivanenai
  uRRee kalanthaan n-aanavanai uRRee kalantheen onRaaneem
  eRRee atiyeen seythathavam yaaree purinthaar innamutham
  thuRRee ulakiir n-iivirelaam vaazka vaazka thuniaRRee.

உற்ற துரைத்தல் // உற்ற துரைத்தல்

No audios found!