திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸುತ್ತ ಸಿವನಿಲೈ
sutta sivanilai
ಸಮಾತಿ ವಱ್ಪುಱುತ್ತಲ್
samāti vaṟpuṟuttal
Sixth Thirumurai

107. ಞಾನಸರಿಯೈ (ವಾಯ್ಪಱೈ ಆರ್ತ್ತಲ್)
ñāṉasariyai (vāypaṟai ārttal)

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ನಿನೈಂದುನಿನೈನ್ ತುಣರ್ಂದುಣರ್ಂದು ನೆಕಿೞ್ಂದುನೆಕಿೞ್ನ್ ತನ್ಪೇ
  ನಿಱೈಂದುನಿಱೈನ್ ತೂಱ್ಱೆೞುಙ್ಕಣ್ಣೀರತನಾಲ್ ಉಟಂಪು
  ನನೈಂದುನನೈನ್ ತರುಳಮುತೇ ನನ್ನಿತಿಯೇ ಞಾನ
  ನಟತ್ತರಸೇ ಎನ್ನುರಿಮೈ ನಾಯಕನೇ ಎನ್ಱು
  ವನೈಂದುವನೈನ್ ತೇತ್ತುತುಂನಾಂ ವಂಮಿನ್ಉಲ ಕಿಯಲೀರ್
  ಮರಣಮಿಲಾಪ್ ಪೆರುವಾೞ್ವಿಲ್ ವಾೞ್ಂದಿಟಲಾಂ ಕಣ್ಟೀರ್
  ಪುನೈಂದುರೈಯೇನ್ ಪೊಯ್ಪುಕಲೇನ್ ಸತ್ತಿಯಞ್ಸೊಲ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಪೊಱ್ಸಪೈಯಿಲ್ ಸಿಱ್ಸಪೈಯಿಲ್ ಪುಕುಂದರುಣಂ ಇತುವೇ.
 • 2. ಪುಕುಂದರುಣಂ ಇತುಕಣ್ಟೀರ್ ನಂಮವರೇ ನಾನ್ತಾನ್
  ಪುಕಲ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಎನ್ಮೊೞಿಓರ್ ಪೊಯ್ಮೊೞಿಎನ್ ನಾತೀರ್
  ಉಕುಂದರುಣಂ ಉಱ್ಱವರುಂ ಪೆಱ್ಱವರುಂ ಪಿಱರುಂ
  ಉಟೈಮೈಕಳುಂ ಉಲಕಿಯಲುಂ ಉಱ್ಱತುಣೈ ಅನ್ಱೇ
  ಮಿಕುಂದಸುವೈಕ್ ಕರುಂಪೇಸೆಙ್ ಕನಿಯೇಕೋಱ್ ಱೇನೇ
  ಮೆಯ್ಪ್ಪಯನೇ ಕೈಪ್ಪೊರುಳೇ ವಿಲೈಯಱಿಯಾ ಮಣಿಯೇ
  ತಕುಂದತನಿಪ್ ಪೆರುಂಪತಿಯೇ ತಯಾನಿತಿಯೇ ಕತಿಯೇ
  ಸತ್ತಿಯಮೇ ಎನ್ಱುರೈಮಿನ್ ಪತ್ತಿಯೊಟು ಪಣಿಂದೇ.
 • 3. ಪಣಿಂದುಪಣಿನ್ ತಣಿಂದಣಿಂದು ಪಾಟುಮಿನೋ ಉಲಕೀರ್
  ಪರಂಪರಮೇ ಸಿತಂಪರಮೇ ಪರಾಪರಮೇ ವರಮೇ
  ತುಣಿಂದುವಂದ ವೇತಾಂದ ಸುತ್ತಅನು ಪವಮೇ
  ತುರಿಯಮುಟಿ ಅನುಪವಮೇ ಸುತ್ತಸಿತ್ತಾನ್ ತಮತಾಯ್ತ್
  ತಣಿಂದನಿಲೈಪ್ ಪೆರುಞ್ಸುಕಮೇ ಸಮರಸಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕ
  ಸತ್ತಿಯಮೇ ಇಯಱ್ಕೈಯುಣ್ಮೈತ್ ತನಿಪ್ಪತಿಯೇ ಎನ್ಱು
  ಕಣಿಂದುಳತ್ತೇ ಕನಿಂದುನಿನೈನ್ ತುರೈತ್ತಿಟಿಲ್ಅಪ್ ಪೊೞುತೇ
  ಕಾಣಾತ ಕಾಟ್ಸಿಎಲಾಂ ಕಣ್ಟುಕೊಳ ಲಾಮೇ.
 • 4. ಕಣ್ಟತೆಲಾಂ ಅನಿತ್ತಿಯಮೇ ಕೇಟ್ಟತೆಲಾಂ ಪೞುತೇ
  ಕಱ್ಱತೆಲಾಂ ಪೊಯ್ಯೇನೀರ್ ಕಳಿತ್ತತೆಲಾಂ ವೀಣೇ
  ಉಣ್ಟತೆಲಾಂ ಮಲಮೇಉಟ್ ಕೊಣ್ಟತೆಲಾಂ ಕುಱೈಯೇ
  ಉಲಕಿಯಲೀರ್ ಇತುವರೈಯುಂ ಉಣ್ಮೈಯಱಿನ್ ತಿಲಿರೇ
  ವಿಣ್ಟತನಾಲ್ ಎನ್ಇನಿನೀರ್ ಸಮರಸಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕ
  ಮೆಯ್ನ್ನೆಱಿಯೈಕ್ ಕಟೈಪ್ಪಿಟಿತ್ತು ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರುಳ್ನನ್ ಕುಣರ್ಂದೇ
  ಎಣ್ಟಕುಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ತೇ ಎಂದೈಅರುಳ್ ಅಟೈಮಿನ್
  ಇಱವಾತ ವರಂಪೆಱಲಾಂ ಇನ್ಪಮುಱ ಲಾಮೇ.
 • 5. ಇನ್ಪುಱಲಾಂ ಎವ್ವುಲಕುಂ ಏತ್ತಿಟವಾೞ್ನ್ ತಿಟಲಾಂ
  ಎಲ್ಲಾಂಸೆಯ್ ವಲ್ಲಸಿತ್ತಿ ಇಱೈಮೈಯುಂಪೆಱ್ ಱಿಟಲಾಂ
  ಅನ್ಪುಟೈಯೀರ್ ವಂಮಿನ್ಇಙ್ಕೇ ಸಮರಸಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕಂ
  ಅಟೈಂದಿಟುಮಿನ್ ಅಕವಟಿವಿಙ್ ಕನಕವಟಿ ವಾಕಿಪ್
  ಪೊನ್ಪುಟೈನನ್ ಕೊಳಿರ್ಒಳಿಯೇ ಪುತ್ತಮುತೇ ಞಾನ
  ಪೂರಣಮೇ ಆರಣತ್ತಿನ್ ಪೊರುಳ್ಮುಟಿಮೇಲ್ ಪೊರುಳೇ
  ವನ್ಪುಟೈಯಾರ್ ಪೆಱಱ್ಕರಿತಾಂ ಮಣಿಯೇಸಿಱ್ ಸಪೈಯಿನ್
  ಮಾಮರುಂದೇ ಎನ್ಱುರೈಮಿನ್ ತೀಮೈಯೆಲಾಂ ತವಿರ್ಂದೇ.
 • 6. ತೀಮೈಎಲಾಂ ನನ್ಮೈಎನ್ಱೇ ತಿರುಉಳಙ್ಕೊಣ್ ಟರುಳಿಸ್
  ಸಿಱಿಯೇನುಕ್ ಕರುಳಮುತತ್ ತೆಳಿವಳಿತ್ತ ತಿಱತ್ತೈ
  ಆಮಯಂದೀರ್ತ್ ತಿಯಱ್ಕೈಇನ್ಪ ಅನುಪವಮೇ ಮಯಮಾಯ್
  ಅಂಪಲತ್ತೇ ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ಸೋ ತಿಯೈಓರ್
  ಓಮಯವಾನ್ ವಟಿವುಟೈಯಾರ್ ಉಳ್ಳಕತ್ತೇ ನಿಱೈಂದ
  ಒರುಪೊರುಳೈಪ್ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ಉಟೈಯಪೆರುಂ ಪತಿಯೈ
  ನಾಮರುವಿ ಇಱವಾತ ನಲಂಪೆಱಲಾಂ ಉಲಕೀರ್
  ನಲ್ಲಒರು ತರುಣಂಇತು ವಲ್ಲೈವಂಮಿನ್ ನೀರೇ.
 • 7. ನೀರ್ಪಿಱರೋ ಯಾನ್ಉಮಕ್ಕು ನೇಯಉಱ ವಲನೋ
  ನೆಟುಮೊೞಿಯೇ ಉರೈಪ್ಪನ್ಅನ್ಱಿಕ್ ಕೊಟುಮೊೞಿಸೊಲ್ ವೇನೋ
  ಸಾರ್ಪುಱವೇ ಅರುಳಮುತಂ ತಂದೆನೈಯೇಮೇಲ್ ಏಱ್ಱಿತ್
  ತನಿತ್ತಪೆರುಂ ಸುಕಂಅಳಿತ್ತ ತನಿತ್ತಪೆರುಂ ಪತಿತಾನ್
  ಸೀರ್ಪೆಱವೇ ತಿರುಪ್ಪೊತುವಿಲ್ ತಿರುಮೇನಿ ತರಿತ್ತುಸ್
  ಸಿತ್ತಾಟಲ್ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ತಿರುನಾಳ್ಕಳ್ ಅಟುತ್ತ
  ಓರ್ಪುಱವೇ ಇತುನಲ್ಲ ತರುಣಂಇಙ್ಕೇ ವಂಮಿನ್
  ಉಲಕಿಯಲೀರ್ ಉನ್ನಿಯವಾ ಱುಱ್ಱಿಟುವೀರ್ ವಿರೈಂದೇ.
 • 8. ವಿರೈಂದುವಿರೈನ್ ತಟೈಂದಿಟುಮಿನ್ ಮೇತಿನಿಯೀರ್ ಇಙ್ಕೇ
  ಮೆಯ್ಮೈಉರೈಕ್ ಕಿನ್ಱೇನ್ನೀರ್ ವೇಱುನಿನೈ ಯಾತೀರ್
  ತಿರೈಂದುತಿರೈನ್ ತುಳುತ್ತವರುಂ ಇಳಮೈಅಟೈನ್ ತಿಟವುಂ
  ಸೆತ್ತವರ್ಕಳ್ ಎೞುಂದಿಟವುಂ ಸಿತ್ತಾಟಲ್ ಪುರಿಯ
  ವರೈಂದುವರೈನ್ ತೆಲ್ಲಾಞ್ಸೆಯ್ ವಲ್ಲಸಿತ್ತನ್ ತಾನೇ
  ವರುಕಿನ್ಱ ತರುಣಂಇತು ವರಂಪೆಱಲಾಂ ನೀವೀರ್
  ಕರೈಂದುಕರೈನ್ ತುಳಂಉರುಕಿಕ್ ಕಣ್ಕಳಿನ್ನೀರ್ ಪೆರುಕಿಕ್
  ಕರುಣೈನಟಕ್ ಕಟವುಳೈಉಟ್ ಕರುತುಮಿನೋ ಕಳಿತ್ತೇ.
 • 9. ಕಳಿತ್ತುಲಕಿಲ್ ಅಳವಿಕಂದ ಕಾಲಂಉಲ ಕೆಲ್ಲಾಂ
  ಕಳಿಪ್ಪಟೈಯ ಅರುಟ್ಸೋತಿಕ್ ಕಟವುಳ್ವರು ತರುಣಂ
  ತೆಳಿತ್ತಿಟುಂಎತ್ ತರುಣಂಅತೋ ಎನ್ನಾತೀರ್ ಇತುವೇ
  ಸೆತ್ತವರೈ ಎೞುಪ್ಪುಕಿನ್ಱ ತಿಕೞ್ತರುಣಂ ಉಲಕೀರ್
  ಒಳಿತ್ತುರೈಕ್ಕಿನ್ ಱೇನ್ಅಲನ್ನಾನ್ ವಾಯ್ಪ್ಪಱೈಆರ್ಕ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಒರುಸಿಱಿತುಂ ಅಸ್ಸಮುಱೇನ್ ಉಳ್ಳಪಟಿ ಉಣರ್ಂದೇನ್
  ಅಳಿತ್ತಿಟುಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ತೆನ್ ಅಪ್ಪನ್ಅರುಳ್ ಪೆಱವೇ
  ಆಸೈಉಣ್ಟೇಲ್ ವಂಮಿನ್ಇಙ್ಕೇ ನೇಸಮುಟೈ ಯೀರೇ.
 • 10. ಆಸೈಉಣ್ಟೇಲ್ ವಂಮಿನ್ ಇಙ್ಕೇ ಅರುಟ್ಸೋತಿಪ್ ಪೆರುಮಾನ್
  ಅಂಮೈಯುಮಾಯ್ ಅಪ್ಪನುಮಾಯ್ ಅರುಳುಂಅರು ಳಾಳನ್
  ಏಸಱನೀತ್ ತೆನೈಆಟ್ಕೊಣ್ ಟೆಣ್ಣಿಯವಾ ಱಳಿತ್ತಾನ್
  ಎಲ್ಲಾಞ್ಸೆಯ್ ವಲ್ಲಸಿತ್ತನ್ ಎನ್ನುಯಿರಿಲ್ ಕಲಂದಾನ್
  ತೇಸುಟೈಯ ಪೊತುವಿಲ್ಅರುಳ್ ಸಿತ್ತಿನಟಂ ಪುರಿಯತ್
  ತಿರುವುಳಙ್ಕೊಣ್ ಟೆೞುಂದರುಳುಂ ತಿರುನಾಳ್ಇಙ್ ಕಿತುವೇ
  ಮೋಸಉರೈ ಎನನಿನೈತ್ತು ಮಯಙ್ಕಾತೀರ್ ಉಲಕೀರ್
  ಮುಕ್ಕಾಲತ್ ತಿನುಂಅೞಿಯಾ ಮೂರ್ತ್ತಂಅಟೈನ್ ತಿಟವೇ.
 • 11. ಅಟೈಂದಿಟುಮಿನ್ ಉಲಕೀರ್ಇಙ್ ಕಿತುತರುಣಂ ಕಣ್ಟೀರ್
  ಅರುಟ್ಸೋತಿಪ್ ಪೆರುಂಪತಿಎನ್ ಅಪ್ಪನ್ವರು ತರುಣಂ
  ಕಟೈಂದತನಿತ್ ತಿರುವಮುತಂ ಕಳಿತ್ತರುತ್ತಿ ಎನಕ್ಕೇ
  ಕಾಣಾತ ಕಾಟ್ಸಿಎಲಾಂ ಕಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ತರುಣಂ
  ಇಟೈಂದೊರುಸಾರ್ ಅಲೈಯಾತೀರ್ ಸುಕಂಎನೈಪ್ಪೋಲ್ ಪೆಱುವೀರ್
  ಯಾನ್ವೇಱು ನೀರ್ವೇಱೆನ್ ಱೆಣ್ಣುಕಿಲೇನ್ ಉರೈತ್ತೇನ್
  ಉಟೈಂದಸಮ ಯಕ್ಕುೞಿನಿನ್ ಱೆೞುಂದುಣರ್ಮಿನ್ ಅೞಿಯಾ
  ಒರುನೆಱಿಯಾಂ ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕತ್ ತಿರುನೆಱಿಪೆಱ್ ಱುವಂದೇ.
 • 12. ತಿರುನೆಱಿಒನ್ ಱೇಅತುತಾನ್ ಸಮರಸಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕಸ್
  ಸಿವನೆಱಿಎನ್ ಱುಣರ್ಂದುಲಕೀರ್ ಸೇರ್ಂದಿಟುಮಿನ್ ಈಣ್ಟು
  ವರುನೆಱಿಯಿಲ್ ಎನೈಯಾಟ್ಕೊಣ್ ಟರುಳಮುತಂ ಅಳಿತ್ತು
  ವಲ್ಲಪಸತ್ ತಿಕಳೆಲ್ಲಾಂ ವೞಙ್ಕಿಯಓರ್ ವಳ್ಳಲ್
  ಪೆರುನೆಱಿಯಿಲ್ ಸಿತ್ತಾಟತ್ ತಿರುವುಳಙ್ಕೊಣ್ ಟರುಳಿಪ್
  ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ವಟಿವಿನೊಟು ವರುತರುಣಂ ಇತುವೇ
  ಕರುನೆಱಿವೀೞ್ನ್ ತುೞಲಾತೀರ್ ಕಲಕ್ಕಮಟೈ ಯಾತೀರ್
  ಕಣ್ಮೈಯಿನಾಲ್ ಕರುತ್ತೊರುಮಿತ್ ತುಣ್ಮೈಉರೈತ್ ತೇನೇ.
 • 13. ಉಣ್ಮೈಯುರೈಕ್ ಕಿನ್ಱೇನ್ಇಙ್ ಕುವಂದಟೈಮಿನ್ ಉಲಕೀರ್
  ಉರೈಇತನಿಲ್ ಸಂದೇಕಿತ್ ತುಳಱಿವೞಿ ಯಾತೀರ್
  ಎಣ್ಮೈಯಿನಾನ್ ಎನನಿನೈಯೀರ್ ಎಲ್ಲಾಞ್ಸೆಯ್ ವಲ್ಲಾನ್
  ಎನ್ನುಳ್ಅಮರ್ನ್ ತಿಸೈಕ್ಕಿನ್ಱಾನ್ ಇತುಕೇಣ್ಮಿನ್ ನೀವಿರ್
  ತಣ್ಮೈಯೊಟು ಸುತ್ತಸಿವ ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕ ನೆಱಿಯಿಲ್
  ಸಾರ್ಂದುವಿರೈನ್ ತೇಱುಮಿನೋ ಸತ್ತಿಯವಾೞ್ ವಳಿಕ್ಕಕ್
  ಕಣ್ಮೈತರುಂ ಒರುಪೆರುಞ್ಸೀರ್ಕ್ ಕಟವುಳ್ಎನಪ್ ಪುಕಲುಂ
  ಕರುಣೈನಿತಿ ವರುಕಿನ್ಱ ತರುಣಂಇತು ತಾನೇ.
 • 14. ತಾನೇತಾನ್ ಆಕಿಎಲಾಂ ತಾನಾಕಿ ಅಲನಾಯ್ತ್
  ತನಿಪ್ಪತಿಯಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕಿಟುಂಎನ್ ತಂದೈಯೈಎನ್ ತಾಯೈ
  ವಾನೇಅವ್ ವಾನ್ಕರುವೇ ವಾನ್ಕರುವಿನ್ ಮುತಲೇ
  ವಳ್ಳಾಲ್ಎನ್ ಱನ್ಪರೆಲಾಂ ಉಳ್ಳಾನಿನ್ ಱವನೈತ್
  ತೇನೇಸೆಂ ಪಾಕೇಎನ್ ಱಿನಿತ್ತಿಟುಂದೆಳ್ ಳಮುತೈಸ್
  ಸಿಱ್ಸಪೈಯಿಲ್ ಪೆರುವಾೞ್ವೈಸ್ ಸಿಂದೈಸೆಯ್ಮಿನ್ ಉಲಕೀರ್
  ಊನೇಯುಂ ಉಟಲೞಿಯಾ ತೂೞಿತೊಱುಂ ಓಙ್ಕುಂ
  ಉತ್ತಮಸಿತ್ ತಿಯೈಪ್ಪೆಱುವೀರ್ ಸತ್ತಿಯಂಸೊನ್ ನೇನೇ.
 • 15. ಸತ್ತಿಯವೇ ತಾಂದಮೆಲಾಂ ಸಿತ್ತಾಂದ ಮೆಲ್ಲಾಂ
  ತನಿತ್ತನಿಮೇಲ್ ಉಣರ್ಂದುಣರ್ಂದುಂ ತನೈಯುಣರ್ತಱ್ ಕರಿತಾಯ್
  ನಿತ್ತಿಯಸಿಱ್ ಸಪೈನಟುವೇ ನಿಱೈಂದುನಟಂ ಪುರಿಯುಂ
  ನಿತ್ತಪರಿ ಪೂರಣನೈಸ್ ಸಿತ್ತಸಿಕಾ ಮಣಿಯೈ
  ಅತ್ತಕೈಯೋರ್ ಪೆರುಂಪತಿಯೈ ಅರುಮರುಂದೈ ಅಟಿಯೇನ್
  ಆವಿಯೈಎನ್ ಆವಿಯಿಲೇ ಅಮರ್ಂದತಯಾ ನಿತಿಯೈಸ್
  ಸಿತ್ತಿಯೆಲಾಂ ಎನಕ್ಕಳಿತ್ತ ಸಿವಕತಿಯೈ ಉಲಕೀರ್
  ಸಿಂದೈಸೆಯ್ತು ವಾೞ್ತ್ತುಮಿನೋ ನಿಂದೈಎಲಾಂ ತವಿರ್ಂದೇ.
 • 16. ನಿಂದೈಯಿಲಾರ್ ನೆಞ್ಸಕತ್ತೇ ನಿಱೈಂದಪೆರುನ್ ತಕೈಯೈ
  ನಿಲೈಯನೈತ್ತುಂ ಕಾಟ್ಟಿಯರುಳ್ ನಿಲೈಅಳಿತ್ತ ಕುರುವೈ
  ಎಂದೈಯೈಎನ್ ತನಿತ್ತಾಯೈ ಎನ್ನಿರುಕಣ್ ಮಣಿಯೈ
  ಎನ್ಉಯಿರೈ ಎನ್ಉಣರ್ವೈ ಎನ್ಅಱಿವುಳ್ ಅಱಿವೈ
  ಸಿಂದೈಯಿಲೇ ತನಿತ್ತಿನಿಕ್ಕುಂ ತೆಳ್ಳಮುತೈ ಅನೈತ್ತುಂ
  ಸೆಯ್ಯವಲ್ಲ ತನಿತ್ತಲೈಮೈಸ್ ಸಿವಪತಿಯೈ ಉಲಕೀರ್
  ಮುಂದೈಮಲ ಇರುಟ್ಟೊೞಿಯ ಮುನ್ನುಮಿನೋ ಕರಣ
  ಮುಟುಕ್ಕೊೞಿತ್ತುಕ್ ಕಟೈಮರಣ ನಟುಕ್ಕೊೞಿತ್ತು ಮುಯನ್ಱೇ.
 • 17. ಮುಯನ್ಱುಲಕಿಲ್ ಪಯನ್ಅಟೈಯಾ ಮೂಟಮತಂ ಅನೈತ್ತುಂ
  ಮುಟುಕಿಅೞಿನ್ ತಿಟವುಂಒರು ಮೋಸಮುಂಇಲ್ ಲಾತೇ
  ಇಯನ್ಱಒರು ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕಂ ಎಙ್ಕುನಿಲೈ ಪೆಱವುಂ
  ಎಂಮಿಱೈವನ್ ಎೞುಂದರುಳಲ್ ಇತುತರುಣಂ ಕಣ್ಟೀರ್
  ತುಯಿನ್ಱುಣರ್ಂದೇ ಎೞುಂದವರ್ಪೋಲ್ ಇಱಂದವರ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ
  ತೋನ್ಱಎೞು ಕಿನ್ಱತಿತು ತೊಟಙ್ಕಿನಿಕೞ್ನ್ ತಿಟುಂನೀರ್
  ಪಯಿನ್ಱಱಿಯ ವಿರೈಂದುವಂಮಿನ್ ಪಟಿಯಾತ ಪಟಿಪ್ಪೈಪ್
  ಪಟಿತ್ತಿಟಲಾಂ ಉಣರ್ಂದಿಟಲಾಂ ಪಱ್ಱಿಟಲಾಂ ಸುಕಮೇ.
 • 18. ಸುಕಮಱಿಯೀರ್ ತುನ್ಪಂಒನ್ಱೇ ತುಣಿಂದಱಿಂದೀರ್ ಉಲಕೀರ್
  ಸೂತಱಿಂದೀರ್ ವಾತಱಿಂದೀರ್ ತೂಯ್ಮೈಯಱಿನ್ ತಿಲಿರೇ
  ಇಕಂಅಱಿಯೀರ್ ಪರಂಅಱಿಯೀರ್ ಎನ್ನೇನುಙ್ ಕರುತ್ತೀ
  ತೆನ್ಪುರಿವೀರ್ ಮರಣಂವರಿಲ್ ಎಙ್ಕುಱುವೀರ್ ಅಂದೋ
  ಅಕಮಱಿಂದೀರ್359 ಅನಕಮಱಿನ್ ತೞಿಯಾತ ಞಾನ
  ಅಮುತವಟಿ ವಂಪೆಱಲಾಂ ಅಟೈಂದಿಟುಮಿನ್ ಈಣ್ಟೇ
  ಮುಕಮಱಿಯಾರ್ ಪೋಲಿರುಂದೀರ್ ಎನ್ನೈಅಱಿ ಯೀರೋ
  ಮುತ್ತರೆಲಾಂ ಪೋಱ್ಱುಂಅರುಟ್ ಸಿತ್ತರ್ಮಕನ್ ನಾನೇ.
 • 19. ನಾನ್ಉರೈಕ್ಕುಂ ವಾರ್ತ್ತೈಎಲಾಂ ನಾಯಕನ್ಱನ್ ವಾರ್ತ್ತೈ
  ನಂಪುಮಿನೋ ನಮರಙ್ಕಾಳ್ ನಱ್ಱರುಣಂ ಇತುವೇ
  ವಾನ್ಉರೈತ್ತ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ನಟಂಪುರಿಎಂ ಪೆರುಮಾನ್
  ವರವೆತಿರ್ಕೊಣ್ ಟವನ್ಅರುಳಾಲ್ ವರಙ್ಕಳೆಲಾಂ ಪೆಱವೇ
  ತೇನ್ಉರೈಕ್ಕುಂ ಉಳಂಇನಿಕ್ಕ ಎೞುಕಿನ್ಱೇನ್ ನೀವೀರ್
  ತೆರಿಂದಟೈಂದೆನ್ ಉಟನ್ಎೞುಮಿನ್ ಸಿತ್ತಿಪೆಱಲ್ ಆಕುಂ
  ಏನುರೈತ್ತೇನ್ ಇರಕ್ಕತ್ತಾಲ್ ಎಟುತ್ತುರೈತ್ತೇನ್ ಕಣ್ಟೀರ್
  ಯಾನಟೈಯುಂ ಸುಕತ್ತಿನೈನೀರ್ ತಾನ್ಅಟೈತಲ್ ಕುಱಿತ್ತೇ.
 • 20. ಕುಱಿತ್ತುರೈಕ್ಕಿನ್ ಱೇನ್ಇತನೈಕ್ ಕೇಣ್ಮಿನ್ ಇಙ್ಕೇ ವಂಮಿನ್
  ಕೋಣುಂಮನಕ್ ಕುರಙ್ಕಾಲೇ ನಾಣುಕಿನ್ಱ ಉಲಕೀರ್
  ವೆಱಿತ್ತಉಂಮಾಲ್ ಒರುಪಯನುಂ ವೇಣ್ಟುಕಿಲೇನ್ ಎನತು
  ಮೆಯ್ಯುರೈಯೈಪ್ ಪೊಯ್ಯುರೈಯಾಯ್ ವೇಱುನಿನೈ ಯಾತೀರ್
  ಪೊಱಿತ್ತಮತಂ ಸಮಯಂಎಲಾಂ ಪೊಯ್ಪೊಯ್ಯೇ ಅವಱ್ಱಿಲ್
  ಪುಕುತಾತೀರ್ ಸಿವಂಒನ್ಱೇ ಪೊರುಳ್ಎನಕ್ಕಣ್ ಟಱಿಮಿನ್
  ಸೆಱಿತ್ತಿಟುಸಿಱ್ ಸಪೈನಟತ್ತೈತ್ ತೆರಿಂದುತುತಿತ್ ತಿಟುಮಿನ್
  ಸಿತ್ತಿಎಲಾಂ ಇತ್ತಿನಮೇ ಸತ್ತಿಯಂಸೇರ್ನ್ ತಿಟುಮೇ.
 • 21. ಸೇರ್ಂದಿಟವೇ ಒರುಪ್ಪಟುಮಿನ್ ಸಮರಸಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕತ್
  ತಿರುನೆಱಿಯೇ ಪೆರುನೆಱಿಯಾಂ ಸಿತ್ತಿಎಲಾಂ ಪೆಱಲಾಂ
  ಓರ್ಂದಿಟುಮಿನ್ ಉಣ್ಣುತಱ್ಕುಂ ಉಱಙ್ಕುತಱ್ಕುಂ ಉಣರ್ಂದೀರ್
  ಉಲಕಮೆಲಾಂ ಕಣ್ಟಿಟುಂಓರ್ ಉಳವೈಅಱಿನ್ ತಿಲಿರೇ
  ವಾರ್ಂದಕಟಲ್ ಉಲಕಱಿಯ ಮರಣಂಉಣ್ಟೇ ಅಂದೋ
  ಮರಣಂಎನ್ಱಾಲ್ ಸಟಂಎನುಂಓರ್ ತಿರಣಮುಂಸಂ ಮತಿಯಾ
  ಸಾರ್ಂದಿಟುಂಅಂ ಮರಣಮತೈತ್ ತಟುತ್ತಿಟಲಾಂ ಕಣ್ಟೀರ್
  ತನಿತ್ತಿಟುಸಿಱ್ ಸಪೈನಟತ್ತೈತ್ ತರಿಸನಞ್ಸೆಯ್ ವೀರೇ.
 • 22. ಸೆಯ್ತಾಲುಂ ತೀಮೈಎಲಾಂ ಪೊಱುತ್ತರುಳ್ವಾನ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ತಿರುನಟಞ್ಸೆಯ್ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈತ್ ತಿಱತ್ತಾನ್ಅಙ್ ಕವನೈ
  ಮೆಯ್ತಾವ ನಿನೈತ್ತಿಟುಕ ಸಮರಸಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕಂ
  ಮೇವುಕಎನ್ ಱುರೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಮೇತಿನಿಯೀರ್ ಎನೈತ್ತಾನ್
  ವೈತಾಲುಂ ವೈತಿಟುಮಿನ್ ವಾೞ್ತ್ತೆನಕ್ಕೊಣ್ ಟಿಟುವೇನ್
  ಮನಙ್ಕೋಣೇನ್ ಮಾನಂಎಲಾಂ ಪೋನವೞಿ ವಿಟುತ್ತೇನ್
  ಪೊಯ್ತಾನ್ಓರ್ ಸಿಱಿತೆನಿನುಂ ಪುಕಲೇನ್ಸತ್ ತಿಯಮೇ
  ಪುಕಲ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ನೀವಿರ್ಎಲಾಂ ಪುನಿತಮುಱುಂ ಪೊರುಟ್ಟೇ.
 • 23. ಪೊರುಟ್ಟಲನುಂ ಪೋಕಂಎಲಾಂ ಪೊಯ್ಯಾಂಇಙ್ ಕಿತುನಾನ್
  ಪುಕಲುವತೆನ್ ನಾಟೊಱುಂ ಪುಂದಿಯಿಱ್ಕಣ್ ಟತುವೇ
  ಮರುಟ್ಟುಲಕೀರ್ ಇರುಟ್ಟುಲಕಿಲ್ ಮಟಿವತೞ ಕಲವೇ
  ಮರಣಮಿಲಾಪ್ ಪೆರುವಾೞ್ವಿಲ್ ವಾೞವಂಮಿನ್ ಇಙ್ಕೇ
  ಪೊರುಟ್ಟಿಱಞ್ಸೇರ್ ಸುತ್ತಸಿವ ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕ ನಿಲೈಯಿಲ್
  ಪೊರುಂದುಮಿನ್ಸಿಱ್ ಸಪೈಅಮುತಂ ಅರುಂದುಮಿನ್ಅನ್ ಪುಟನೇ
  ಅರುಟ್ಟಿಱಞ್ಸೇರ್ನ್ ತೆಣ್ಣಿಯವಾ ಱಾಟುಮಿನೋ ನುಂಮೈ
  ಅಟುಪ್ಪವರೇ ಅನ್ಱಿನಿನ್ಱು ತಟುಪ್ಪವರ್ಮಱ್ ಱಿಲೈಯೇ.
 • 24. ಮಱ್ಱಱಿವೋಂ ಎನಸ್ಸಿಱಿತು ತಾೞ್ತ್ತಿರುಪ್ಪೀರ್ ಆನಾಲ್
  ಮರಣಮೆನುಂ ಪೆರುಂಪಾವಿ ವಂದಿಟುಮೇ ಅಂದೋ
  ಸಱ್ಱುಂಅತೈ ನುಂಮಾಲೇ ತಟುಕ್ಕಮುಟಿ ಯಾತೇ
  ಸಮರಸಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕಸಙ್ಕತ್ ತವರ್ಕಳ್ಅಲ್ಲಾಲ್ ಅತನೈ
  ಎಱ್ಱಿನಿನ್ಱು ತಟುಕ್ಕವಲ್ಲಾರ್ ಎವ್ವುಲಕಿಲ್ ಎವರುಂ
  ಇಲ್ಲೈಕಣ್ಟೀರ್ ಸತ್ತಿಯಮೀ ತೆನ್ಮೊೞಿಕೊಣ್ ಟುಲಕೀರ್
  ಪಱ್ಱಿಯಪಱ್ ಱನೈತ್ತಿನೈಯುಂ ಪಱ್ಱಱವಿಟ್ ಟರುಳಂ
  ಪಲಪ್ಪಱ್ಱೇ ಪಱ್ಱುಮಿನೋ ಎಱ್ಱುಂಇಱ ವೀರೇ.
 • 25. ಇಱಂದವರೈ ಎಟುತ್ತಿಟುಂಪೋ ತರಱ್ಱುಕಿನ್ಱೀರ್ ಉಲಕೀರ್
  ಇಱವಾತ ಪೆರುವರಂನೀರ್ ಏನ್ಅಟೈಯ ಮಾಟ್ಟೀರ್
  ಮಱಂದಿರುಂದೀರ್ ಪಿಣಿಮೂಪ್ಪಿಲ್ ಸಂಮತಮೋ ನುಮಕ್ಕು
  ಮಱಂದುಂಇತೈ ನಿನೈಕ್ಕಿಲ್ನಲ್ಲೋರ್ ಮನಂನಟುಙ್ಕುಂ ಕಣ್ಟೀರ್
  ಸಿಱಂದಿಟುಸನ್ ಮಾರ್ಕ್ಕಂಒನ್ಱೇ ಪಿಣಿಮೂಪ್ಪು ಮರಣಂ
  ಸೇರಾಮಲ್ ತವಿರ್ತ್ತಿಟುಙ್ಕಾಣ್ ತೆರಿಂದುವಂಮಿನ್ ಇಙ್ಕೇ
  ಪಿಱಂದಪಿಱಪ್ ಪಿತಿಱ್ಱಾನೇ ನಿತ್ತಿಯಮೆಯ್ ವಾೞ್ವು
  ಪೆಱ್ಱಿಟಲಾಂ ಪೇರಿನ್ಪಂ ಉಱ್ಱಿಟಲಾಂ ವಿರೈಂದೇ.
 • 26. ಉಱ್ಱಮೊೞಿ ಉರೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್ ಒರುಮೈಯಿನಾಲ್ ಉಮಕ್ಕೇ
  ಉಱವನ್ಅನ್ಱಿಪ್ ಪಕೈವನ್ಎನ ಉನ್ನಾತೀರ್ ಉಲಕೀರ್
  ಕಱ್ಱವರುಂ ಕಲ್ಲಾರುಂ ಅೞಿಂದಿಟಕ್ಕಾಣ್ ಕಿನ್ಱೀರ್
  ಕರಣಂಎಲಾಂ ಕಲಙ್ಕವರುಂ ಮರಣಮುಂಸಂ ಮತಮೋ
  ಸಱ್ಱುಂಇತೈಸ್ ಸಂಮತಿಯಾ ತೆನ್ಮನಂದಾನ್ ಉಮತು
  ತನ್ಮನಂದಾನ್ ಕನ್ಮನಮೋ ವನ್ಮನಮೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಇಱ್ಱಿತನೈತ್ ತಟುತ್ತಿಟಲಾಂ ಎನ್ನೊಟುಂಸೇರ್ನ್ ತಿಟುಮಿನ್
  ಎನ್ಮಾರ್ಕ್ಕಂ ಇಱಪ್ಪೊೞಿಕ್ಕುಂ ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕನ್ ತಾನೇ.
 • 27. ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕಪ್ ಪೆರುಙ್ಕುಣತ್ತಾರ್ ತಂಪತಿಯೈ ಎನ್ನೈತ್
  ತಾಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಪೆರುಂಪತಿಯೈತ್ ತನಿತ್ತಸಪಾ ಪತಿಯೈ
  ನನ್ಮಾರ್ಕ್ಕತ್ ತೆನೈನಟತ್ತಿಸ್ ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕ ಸಙ್ಕ
  ನಟುವಿರುಕ್ಕ ಅರುಳಮುತಂ ನಲ್ಕಿಯನಾ ಯಕನೈಪ್
  ಪುನ್ಮಾರ್ಕ್ಕರ್ಕ್ ಕಱಿವರಿತಾಂ ಪುಣ್ಣಿಯನೈ ಞಾನ
  ಪೂರಣಮೆಯ್ಪ್ ಪೊರುಳಾಕಿಪ್ ಪೊರುಂದಿಯಮಾ ಮರುಂದೈ
  ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಕಂ ತವಿರ್ತ್ತರುಳಿ ಅಂಪಲತ್ತೇ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಅರುಟ್ಪೆರುಞ್ಸೋ ತಿಯೈಉಲಕೀರ್ ತೆರುಟ್ಕೊಳಸ್ಸಾರ್ ವೀರೇ.
 • 28. ಸಾರ್ಉಲಕ ವಾತನೈಯೈತ್ ತವಿರ್ತ್ತವರ್ಉಳ್ ಳಕತ್ತೇ
  ಸತ್ತಿಯಮಾಯ್ ಅಮರ್ಂದರುಳುಂ ಉತ್ತಮಸಱ್ ಕುರುವೈ
  ನೇರ್ಉಱವೇ ಎವರಾಲುಂ ಕಣ್ಟುಕೊಳಱ್ ಕರಿತಾಂ
  ನಿತ್ತಿಯವಾನ್ ಪೊರುಳೈಎಲಾ ನಿಲೈಕಳುಂದಾನ್ ಆಕಿ
  ಏರ್ಉಱವೇ ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಇಯಱ್ಕೈಉಣ್ಮೈ ತನ್ನೈ
  ಎಲ್ಲಾಂಸೆಯ್ ವಲ್ಲಪತ್ತೈ ಎನಕ್ಕಳಿತ್ತ ಪತಿಯೈ
  ಓರ್ಉಱವೆನ್ ಱಟೈಂದುಲಕೀರ್ ಪೋಱ್ಱಿಮಕಿೞ್ನ್ ತಿಟುಮಿನ್
  ಉಳ್ಳಮೆಲಾಂ ಕನಿಂದುರುಕಿ ಉಳ್ಳಪಟಿ ನಿನೈಂದೇ.

  • 359. ಅಕಮಱಿಯೀರ್ - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು, ಪೊ. ಸು., ಸ. ಮು. ಕ.

மரணமிலாப் பெருவாழ்வு // ஞானசரியை (வாய்பறை ஆர்த்தல்)

No audios found!