திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ನಱ್ಱಾಯ್ ಸೆವಿಲಿಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱಲ್
naṟṟāy sevilikkuk kūṟal
ತೋೞಿಕ್ ಕುರಿಮೈ ಕಿಳತ್ತಲ್
tōḻik kurimai kiḷattal
Sixth Thirumurai

080. ತಿರುವಟಿಪ್ ಪೆರುಮೈ
tiruvaṭip perumai

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿರುವಾಳರ್ ಕನಕಸಪೈತ್ ತಿರುನಟಞ್ಸೆಯ್ ತರುಳ್ವಾರ್
  ತೇವರ್ಸಿಕಾ ಮಣಿಎನಕ್ಕುತ್ ತಿರುಮಾಲೈ ಕೊಟುತ್ತಾರ್
  ಉರುವಾಳರ್ ಅರುವಾಕಿ ಒಳಿಯಾಕಿ ವೆಳಿಯಾಯ್
  ಓಙ್ಕುಕಿನ್ಱಾರ್ ಎನ್ನುಟೈಯ ಉಯಿರ್ತ್ತುಣೈವರ್ ಅವರ್ತಂ
  ಪೆರುವಾಯ್ಮೈತ್ ತಿಱಂಸಿಱಿತುಂ ಪೇಸಮುಟಿ ಯಾತೇ
  ಪೇಸುವತಾರ್ ಮಱೈಕಳೆಲಾಂ ಕೂಸುಕಿನ್ಱ ಎನ್ಱಾಲ್
  ತುರುವಾಮಲ್ ಇಙ್ಕೆನಕ್ಕುಕ್ ಕಿಟೈತ್ತತೈಎನ್ ಸೊಲ್ವೇನ್
  ಸೊಲ್ಲಳವಲ್ ಲಾತಸುಕಂ ತೋನ್ಱುವತೆನ್ ತೋೞಿ.
 • 2. ಅರುಳಾಳರ್ ಪೊಱ್ಪೊತುವಿಲ್ ಅಱ್ಪುತನಾ ಟಕಞ್ಸೆಯ್
  ಆನಂದ ವಣ್ಣರ್ಎನೈ ಆಳುಟೈಯಾರ್ ಸಿಱಿಯೇನ್
  ತೆರುಳಾತ ಪರುವತ್ತೇ ತೆರುಟ್ಟಿಮಣಂ ಪುರಿಂದ
  ಸೀರಾಳರ್ ಅವರ್ಪೆರುಮೈತ್ ತಿಱತ್ತೈಎವರ್ ಪುಕಲ್ವಾರ್
  ಮರುಳಾತ ಆಕಮಙ್ಕಳ್ ಮಾಮಱೈಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಮರುಣ್ಟನವೇ ಎನ್ನಟಿಎನ್ ಮನವಾಕ್ಕಿನ್ ಅಳವೋ
  ಇರುಳಾಮೈ ಎನ್ಱುಱುಮೋ ಅನ್ಱುಸಿಱಿ ತುರೈಪ್ಪೇನ್
  ಎನ್ನವುಂನಾಣ್ ಈರ್ಪ್ಪತಿತಱ್ ಕೆನ್ಪುರಿವೇನ್ ತೋೞಿ.
 • 3. ಸೆಂಪವಳತ್ ತಿರುಮಲೈಯೋ ಮಾಣಿಕ್ಕ ವಿಳಕ್ಕೋ
  ಸೆೞುಞ್ಸೋತಿತ್ ತನಿಪ್ಪಿೞಂಪೋ ಸೆವ್ವಣ್ಣತ್ ತಿರಳೋ
  ಅಂಪತುಮತ್ ತಿರುವಿಳಙ್ಕುಂ ಅಕಲತ್ತಾನ್ ಪಿರಮನ್
  ಅರನ್ಮುತಲೋರ್ ಐವರ್ಕಳುಂ ಅಪ್ಪಾಲ್ನಿನ್ ಱೋರುಂ
  ಎಂಪರಂಎನ್ ಱೆಂಪೆರುಮಾನ್ ಪುಱವಣ್ಣಂ ಎತುವೋ
  ಎನ್ಪಾರೇಲ್ ಅಕವಣ್ಣಂ ಯಾರ್ಉರೈಕ್ಕ ವಲ್ಲಾರ್
  ತಂಪರಂಎನ್ ಱೆನ್ನೈಅನ್ಱು ಮಣಂಪುರಿಂದಾರ್ ಕನಕ
  ಸಪೈನಾತರ್ ಅವರ್ಪೆರುಮೈ ಸಾಱ್ಱುವತೆನ್ ತೋೞಿ.
 • 4. ತೇವರ್ಕಳೋ ಸಿತ್ತರ್ಕಳೋ ಸೀವನ್ಮುತ್ತರ್ ತಾಮೋ
  ಸಿಱಂದಮುನಿತ್ ತಲೈವರ್ಕಳೋ ಸೆಂಪೊರುಳ್ಕಣ್ ಟೋರೋ
  ಮೂವರ್ಕಳೋ ಅಱುವರ್ಕಳೋ ಮುತಱ್ಸತ್ತಿ ಅವಳೋ
  ಮುನ್ನಿಯನಂ ಪೆರುಙ್ಕಣವರ್ ತಂಇಯಲೈ ಉಣರ್ಂದೋರ್
  ಯಾವರ್ಕಳುಂ ಅಲ್ಲಎನ್ಱಾಲ್ ಯಾನ್ಉಣರ್ಂದು ಸೊಲ್ಲ
  ಅಮೈಯುಮೋ ಒರುಸಿಱಿತುಂ ಅಮೈಯಾತು ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಆವಲೊಟುಂ ಅನ್ಪರ್ತೊೞಕ್ ಕನಕಸಪೈ ನಟಿಪ್ಪಾರ್
  ಅವರ್ಪೆರುಮೈ ಎವ್ವಿತತ್ತುಂ ಅವರ್ಅಱಿವಾರ್ ತೋೞಿ.
 • 5. ಪತಿಉಟೈಯಾರ್ ಕನಕಸಪಾ ಪತಿಎನುಂಪೇರ್ ಉಟೈಯಾರ್
  ಪಣಂಪರಿತ್ತ360 ವರೈಯರ್ಎನ್ನೈ ಮಣಂಪುರಿಂದ ಕಣವರ್
  ವಿತಿಯುಟೈಯಾರ್ ಏತ್ತನಿನ್ಱ ತುತಿಉಟೈಯಾರ್ ಞಾನ
  ವಿಳಕ್ಕನೈಯ ಮೆಯ್ಉಟೈಯಾರ್ ವೆಯ್ಯವಿನೈ ಅಱುತ್ತ
  ಮತಿಉಟೈಯಾರ್ ತಮಕ್ಕರುಳುಂ ವಣ್ಕೈಪೆರಿ ತುಟೈಯಾರ್
  ಮಙ್ಕೈಸಿವ ಕಾಮವಲ್ಲಿ ಮಣವಾಳರ್ ಮುಟಿಮೇಲ್
  ನತಿಉಟೈಯಾರ್ ಅವರ್ಪೆರುಮೈ ಮಱೈಕ್ಕುಂಎಟ್ಟಾ ತೆನ್ಱಾಲ್
  ನಾನ್ಉರೈಕ್ಕ ಮಾಟ್ಟುವನೋ ನವಿಲಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 6. ವೆಟಿತ್ತಳಿಂದ ಮುಕ್ಕನಿಯಿನ್ ವಟಿತ್ತರಸನ್ ತನಿಲೇ
  ವಿರುಂಪುಱನಿನ್ ಱೋಙ್ಕಿಯಸೆಙ್ ಕರುಂಪಿರತಂ ಕಲಂದು
  ತಟಿತ್ತಸೆೞುಂ ಪಾಱ್ಪೆಯ್ತು ಕೋಱ್ಱೇನ್ವಿಟ್ ಟತನೈತ್
  ತನಿತ್ತಪರಾ ಅಮುತತ್ತಿಲ್ ತಾನ್ಕಲಂದುಣ್ ಟಾಱ್ಪೋಲ್
  ಇಟಿತ್ತಿಟಿತ್ತೆನ್ ಉಳಮುೞುತುಂ ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಂ ವಾರ್ತ್ತೈ
  ಇನಿತುರೈತ್ತು ಮಣಂಪುರಿಂದ ಎನ್ನುಯಿರ್ನಾ ಯಕರ್ವಾನ್
  ಪೊಟಿತ್ತಿರುಮೇ ನಿಯರ್ನಟನಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱಾರ್ ಅವರ್ತಂ
  ಪುಕೞ್ಉರೈಕ್ಕ ವಲ್ಲೇನೋ ಅಲ್ಲೇನ್ಕಾಣ್ ತೋೞಿ.
 • 7. ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತಿನ್ಪತ್ ತಿರುಉರುಕ್ಕೊಣ್ ಟರುಳಾಂ
  ತಿರುನಟಞ್ಸೆಯ್ ತರುಳುಕಿನ್ಱ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ಇರಣ್ಟುಂ
  ಅರುಸ್ಸಿಕ್ಕುಂ ಪೇರನ್ಪರ್ ಅಱಿವಿನ್ಕಣ್ ಅಱಿವಾಯ್
  ಅವ್ವಱಿವಿಲ್ ವಿಳೈಂದಸಿವಾ ನಂದಅಮು ತಾಕಿ
  ಉರುಸ್ಸಿಕ್ಕುಂ ಪರನಾತತ್ ತಲಙ್ಕಟಂದಪ್ ಪಾಱ್ಸಿತ್
  ತುರುವುಕಟನ್ ತಿರುಕ್ಕುಂಎನ ಉಣರ್ಂದೋರ್ಸೊಲ್ ವಾರೇಲ್
  ಪೆರುಸ್ಸಿತ್ತೆಲ್ ಲಾಂವಲ್ಲ ನಟರಾಜಪ್ ಪೆರುಮಾನ್
  ಪೆರುಮೈಯೈಯಾಂ ಪೇಸುವತೆನ್ ಪೇಸಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 8. ನಾತವರೈ ಸೆನ್ಱುಮಱೈ ಓರ್ಅನಂದಂ ಕೋಟಿ
  ನಾಟಿಇಳೈತ್ ತಿರುಂದನಆ ಕಮಙ್ಕಳ್ ಪರನಾತ
  ಪೋತವರೈ ಪೋಂದುಪಲ ಮುಕಙ್ಕೊಣ್ಟು ತೇಟಿಪ್
  ಪುಣರ್ಪ್ಪಱಿಯಾ ತಿರುಂದನಎನ್ ಱಱಿಞರ್ಪುಕಲ್ ವಾರೇಲ್
  ಪಾತವರೈ ವೆಣ್­ಱು ಪಟಿಂದಿಲಙ್ಕಸ್ ಸೋತಿಪ್
  ಪಟಿವಂಎಟುತ್ ತಂಪಲತ್ತೇ ಪರತನಟಂ ಪುರಿಯುಂ
  ಪೋತವರೈಕ್ ಕಾಣ್ಪತಲಾಲ್ ಅವರ್ಪೆರುಮೈ ಎನ್ನಾಲ್
  ಪುಕಲವಸ ಮಾಮೋನೀ ಪುಕಲಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 9. ಪರೈಇರುಂದ ವೆಳಿಮುೞುತುಂ ಪರವಿಅಪ್ಪಾಲ್ ಪರೈಯಿನ್
  ಪರಮಾಕಿ ಅಪ್ಪರತ್ತಿಲ್ ಪರಂಪರಮಾಯ್ ವಿಳಙ್ಕಿತ್
  ತಿರೈಕಟಂದ ತಿರುವೆಳಿಯಿಲ್ ಆನಂದಾ ತೀತತ್
  ತಿರುನಟಞ್ಸೆಯ್ ಯಾತುಸೆಯುಂ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ಎನ್ಱೇ
  ಪುರೈಕಟಂದೋರ್ ಪುಕಲ್ಕಿನ್ಱಾರ್ ಕೇಟ್ಕಿನ್ಱೋಂ ಎನ್ಱಾಲ್
  ಪುಣ್ಣಿಯರ್ಎನ್ ತನಿತ್ತಲೈವರ್ ಪುನಿತನಟ ರಾಜರ್
  ವರೈಕಟಂದ ತಿರುತ್ತೋಳ್ಮೇಲ್ ತಿರುನೀಱ್ಱರ್ ಅವರ್ತಂ
  ವಾಯ್ಮೈಸೊಲ ವಲ್ಲೇನೋ ಅಲ್ಲೇನ್ಕಾಣ್ ತೋೞಿ.
 • 10. ಏಯ್ಪ್ಪಂದಿ ವಣ್ಣರ್ಎನ್ಱುಂ ಪಟಿಕವಣ್ಣರ್ ಎನ್ಱುಂ
  ಇಣೈಯಿಲ್ಒಳಿ ಉರುವರ್ಎನ್ಱುಂ ಇಯಲ್ಅರುವರ್ ಎನ್ಱುಂ
  ವಾಯ್ಪ್ಪಂದಲ್ ಇಟುತಲನ್ಱಿ ಉಣ್ಮೈಸೊಲ ವಲ್ಲಾರ್
  ಮಣ್ಣಿಟತ್ತುಂ ವಿಣ್ಣಿಟತ್ತುಂ ಮಱ್ಱಿಟತ್ತುಂ ಇಲೈಯೇ
  ಕಾಯ್ಪ್ಪಂದ ಮರಂಎನ್ಱು ಕಣ್ಟುಸೊಲ್ವ ತನ್ಱಿಕ್
  ಕಾಯ್ತ್ತವಣ್ಣಂ ಪೂತ್ತವಣ್ಣಂ ಕಣ್ಟುಕೊಳ ಮಾಟ್ಟಾತ್
  ತಾಯ್ಪ್ಪಂದ ಉಣರ್ವುಟೈಯೇನ್ ಯಾನೋಸಿಱ್ ಸಪೈಯಿಲ್
  ತನಿಮುತಲ್ವರ್ ತಿರುವಣ್ಣಂ ಸಾಱ್ಱವಲ್ಲೇನ್ ತೋೞಿ.
 • 11. ಕಲೈಕ್ಕಟಲೈಕ್ ಕಟಂದಮುನಿಕ್ ಕಣಙ್ಕಳುಂಮುಂ ಮಲಮಾಂ
  ಕರಿಸಕನ್ಱ ಯೋಕಿಕಳುಂ ಕಣ್ಟುಕೊಳ ಮಾಟ್ಟಾ
  ತಲೈಕ್ಕಟಲಿಲ್ ತುರುಂಪಾಕಿ ಅಲೈಕಿನ್ಱಾರ್ ಮನ್ಱುಳ್
  ಆಟುಕಿನ್ಱಾರ್ ಎನ್ಪತಲಾಲ್ ಅವರ್ವಣ್ಣಂ ಅತುವುಂ
  ನಿಲೈಕ್ಕುರಿಯ ತಿರುಸ್ಸಪೈಯಿನ್ ವಣ್ಣಮುಂಅಸ್ ಸಪೈಕ್ಕಣ್
  ನಿರುತ್ತತ್ತಿನ್ ವಣ್ಣಮುಂಇನ್ ನೀರ್ಮೈಯನ ಎನ್ಱೇ
  ಮಲೈಕ್ಕುನಿಱೈ ಕಣ್ಟಾಲುಂ ಕಾಣವೊಣಾ ತಂಮ
  ವಾಯ್ಪ್ಪತರ್ಕಳ್ ತೂಱ್ಱುವತಿಲ್ ವರುಂಪಯನ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 12. ಸಿತಮಲರೋ ಸುಕಮಲರುಂ ಪರಿಮಳಿಕ್ಕ ಓಙ್ಕುಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲನಟುವೇ ತಿರುನಟನಂ ಪುರಿಯುಂ
  ಪತಮಲರೋ ಪತಮಲರಿಲ್ ಪಾತುಕೈಯೋ ಅವೈಯಿಲ್
  ಪಟಿಂದತಿರುಪ್ ಪೊಟಿಯೋಅಪ್ ಪೊಟಿಪಟಿಂದ ಪಟಿಯೋ
  ಇತಮಲರುಂ ಅಪ್ಪಟಿಮೇಲ್ ಇರುಂದವರೋ ಅವರ್ಪೇರ್
  ಇಸೈತ್ತವರುಂ ಕೇಟ್ಟವರುಂ ಇಲಙ್ಕುಮುತ್ತರ್ ಎನ್ಱಾಲ್
  ನಿತಮಲರುಂ ನಟರಾಜಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ಎನ್ ಕಣವರ್
  ನಿಲೈಉರೈಕ್ಕ ವಲ್ಲಾರ್ಆರ್ ನಿಕೞ್ತ್ತಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 13. ಸುತ್ತಮುಱ್ಱ ಐಂಪೂತ ವೆಳಿಕರಣ ವೆಳಿಮೇಲ್
  ತುಲಙ್ಕುವೆಳಿ ತುರಿಯವೆಳಿ ಸುಕವೆಳಿಯೇ ಮುತಲಾಂ
  ಇತ್ತಕೈಯ ವೆಳಿಕಳುಳ್ಳೇ ಎವ್ವೆಳಿಯೋ ನಟನಂ
  ಇಯಱ್ಱುವೆಳಿ ಎನ್ಕಿನ್ಱಾರ್ ಎನ್ಱಾಲ್ಅವ್ ವೆಳಿಯಿಲ್
  ನಿತ್ತಪರಿ ಪೂರಣಮಾಯ್ ಆನಂದ ಮಯಮಾಯ್
  ನಿರುತ್ತಮಿಟುಂ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ನಿಪುಣನಟ ರಾಯರ್
  ಸಿತ್ತುರುವಾಂ ತಿರುವಟಿಯಿನ್ ಉಣ್ಮೈವಣ್ಣಂ ಅಱಿಂದು
  ಸೆಪ್ಪುವತಾರ್ ಎನ್ವಸಮೋ ಸೆಪ್ಪಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 14. ಕಾಱ್ಱುರುವೋ ಕನಲ್ಉರುವೋ ಕಟವುಳ್ಉರು ಎನ್ಪಾರ್
  ಕಾಱ್ಱುರುವುಂ ಕನಲ್ಉರುವುಂ ಕಣ್ಟುರೈಪ್ಪೀರ್ ಎನ್ಱಾಲ್
  ವೇಱ್ಱುರುವೇ ಪುಕಲ್ವರ್ಅತೈ ವೇಱೊನ್ಱಾಲ್ ಮಱುತ್ತಾಲ್
  ವಿೞಿತ್ತುವಿೞಿತ್ ತೆಂಪೋಲ್ವಾರ್ ಮಿಕವುಂಮರುಳ್ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ತೋಱ್ಱುಂಅಂದತ್ ತತ್ತುವಮುಂ ತೋಱ್ಱಾತ್ತತ್ ತುವಮುಂ
  ತುರಿಸಾಕ ಅವೈಕಟಂದ ಸುಕಸೊರುಪಂ ಆಕಿ
  ಮಾಱ್ಱಮನಂ ಉಣರ್ವುಸೆಲ್ಲಾತ್ ತಲತ್ತಾಟುಂ ಪೆರುಮಾನ್
  ವಟಿವುರೈಕ್ಕ ವಲ್ಲವರಾರ್ ವೞುತ್ತಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 15. ನಾತಮಟ್ಟುಂ ಸೆನ್ಱನಂಮೇಲ್ ಸೆಲ್ಲವೞಿ ಅಱಿಯೇಂ
  ನವಿನ್ಱಪರ ವಿಂದುಮಟ್ಟುಂ ನಾಟಿನಂಮೇಲ್ ಅಱಿಯೇಂ
  ಏತಮಿಲಾಪ್ ಪರನಾತ ಎಲ್ಲೈಮಟ್ಟುಂ ಸೆನ್ಱೇಂ
  ಇನಿಸ್ಸೆಲ್ಲ ವೞಿಕಾಣೇಂ ಇಲಙ್ಕುಪೆರುವೆಳಿಕ್ಕೇ
  ಆತರವಿಲ್ ಸೆನ್ಱನಂಮೇಲ್ ಸೆಲ್ಲವೞಿ ತೆರಿಯೇಂ
  ಅಂಮಂಮ ಎನ್ಱುಮಱೈ ಆಕಮಙ್ಕಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಓತನಿನ್ಱ ತಿರುನಟನಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್ ವಟಿವಿನ್
  ಉಣ್ಮೈಸೊಲ ವಲ್ಲವರಾರ್ ಉರೈಯಾರ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 16. ತೋನ್ಱುಸತ್ತಿ ಪಲಕೋಟಿ ಅಳವುಸೊಲ ಒಣ್ಣಾತ್
  ತೋಱ್ಱುಸತ್ತಿ ಪಲಕೋಟಿತ್ ತೊಕೈಉರೈಕ್ಕ ಮುಟಿಯಾ
  ಸಾನ್ಱುಲಕಂ ತೋಱ್ಱುವಿಕ್ಕುಂ ಸತ್ತಿಪಲ ಕೋಟಿ
  ತನೈವಿಳಂಪಲ್ ಆಕಾಅಸ್ ಸತ್ತಿಕಳೈಕ್ ಕೂಟ್ಟಿ
  ಏನ್ಱವಕೈ ವಿಟುಕ್ಕಿನ್ಱ ಸತ್ತಿಪಲ ಕೋಟಿ
  ಇತ್ತನೈಕ್ಕುಂ ಅತಿಕಾರಿ ಎನ್ಕಣವರ್ ಎನ್ಱಾಲ್
  ಆನ್ಱಮಣಿ ಮನ್ಱಿಲ್ಇನ್ಪ ವಟಿವಾಕಿ ನಟಿಕ್ಕುಂ
  ಅವರ್ಪೆರುಮೈ ಎವರ್ಉರೈಪ್ಪಾರ್ ಅಱಿಯಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 17. ತೋಱ್ಱಂಒನ್ಱೇ ವಟಿವೊನ್ಱು ವಣ್ಣಂಒನ್ಱು ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ಸೋತಿಒನ್ಱು ಮಱ್ಱತನಿಲ್ ತುಲಙ್ಕುಂಇಯಲ್ ಒನ್ಱು
  ಆಱ್ಱಅತಿಲ್ ಪರಮಾಯ ಅಣುಒನ್ಱು ಪಕುತಿ
  ಅತುಒನ್ಱು ಪಕುತಿಕ್ಕುಳ್ ಅಮೈಂದಕರು ಒನ್ಱು
  ಏಱ್ಱಮಿಕ್ಕ ಅಕ್ಕರುವುಳ್ ಸತ್ತಿಒನ್ಱು ಸತ್ತಿಕ್
  ಕಿಱೈಒನ್ಱಾಂ ಇತ್ತನೈಕ್ಕುಂ ಎನ್ಕಣವರ್ ಅಲ್ಲಾಲ್
  ಆಱ್ಱಮಱ್ಱೋರ್ ಅತಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲೈಯಟಿ ಮನ್ಱಿಲ್
  ಆಟುಂಅವರ್ ಪೆರುಂದಕೈಮೈ ಯಾರ್ಉರೈಪ್ಪಾರ್ ತೋೞಿ.
 • 18. ಒರುಮೈಪೆಱು ತೋಱ್ಱಂಒನ್ಱು ತತ್ತುವಂಪಲ್ ವೇಱು
  ಒನ್ಱಿನ್ಇಯಲ್ ಒನ್ಱಿಟತ್ತೇ ಉಱ್ಱಿಲಇಙ್ ಕಿವಱ್ಱೈ
  ಇರುಮೈಯಿನುಂ ಮುಂಮೈಮುತಲ್ ಎೞುಮೈಯಿನುಂ ಕೂಟ್ಟಿ
  ಇಲಙ್ಕಿಯಸಿಱ್ ಸತ್ತಿನಟು ಇರಣ್ಟೊನ್ಱೆನ್ ನಾತ
  ಪೆರುಮೈಪೆಱ್ಱು ವಿಳಙ್ಕಅತಿನ್ ನಟುಅರುಳ್ನಿನ್ ಱಿಲಙ್ಕಪ್
  ಪೆರಿಯಅರುಳ್ ನಟುನಿನ್ಱು ತುರಿಯನಟಂ ಪುರಿಯುಂ
  ಅರುಮೈಎವರ್ ಕಣ್ಟುಕೊಳ್ವರ್ ಅವರ್ಪೆರುಮೈ ಅವರೇ
  ಅಱಿಯಾರೇ ಎನ್ನಟಿನೀ ಅಱೈಂದವಣ್ಣಂ ತೋೞಿ.
 • 19. ಪಟೈತ್ತಪಟೈಪ್ ಪೊನ್ಱತಿಲೇ ಪರಂಅತಿಱ್ಕಾ ರಣಮಾಂ
  ಪಕುತಿಅತಿಲ್ ಪಕುಕ್ಕಿನ್ಱ ಪಣಿಕಳ್ಪಲ ಪಲವಾಂ
  ಪುಟೈತ್ತಅವೈ ಪುಕುಂದುಲವುಂ ಪುರಂಒನ್ಱಪ್ ಪುರತ್ತಿಲ್
  ಪೂಪತಿಒನ್ ಱವರ್ಕ್ಕುಣರ್ತ್ತುಂ ಪೂರಣಸಿತ್ ತೊನ್ಱು
  ಮಿಟೈತ್ತಇವೈ ಎಲ್ಲಾಞ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ತೇ ನಟಿಕ್ಕುಂ
  ಮೆನ್ಪತತ್ತೋರ್ ಸಿಱ್ಱಿಟತ್ತು ವಿಳಙ್ಕಿನಿಲೈ ಪೆಱವೇ
  ಅಟೈತ್ತುಮಱ್ಱಿಙ್ ಕಿವೈಕ್ಕೆಲ್ಲಾಂ ಅಪ್ಪುಱತ್ತೇ ನಿಱ್ಪಾರ್
  ಅವರ್ಪೆರುಮೈ ಎವರ್ಅಱಿವಾರ್ ಅಱಿಯಾಯ್ನೀ ತೋೞಿ.
 • 20. ಸಿರುಟ್ಟಿಒನ್ಱು ಸಿಱ್ಱಣುವಿಲ್ ಸಿಱಿತತನಿಲ್ ಸಿಱಿತು
  ಸಿನೈತ್ತಕರ ಣಕ್ಕರುಅಸ್ ಸಿನೈಕ್ಕರುವಿಲ್ ಸಿಱಿತು
  ವೆರುಟ್ಟಿಯಮಾನ್ ಅಂಮಾನಿಲ್ ಸಿಱಿತುಮತಿ ಮತಿಯಿನ್
  ಮಿಕಸ್ಸಿಱಿತು ಕಾಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ವಿಯನ್ಸುಟರ್ಒನ್ ಱತನಿಲ್
  ತೆರುಟ್ಟುಕಿನ್ಱ ಸತ್ತಿಮಿಕಸ್ ಸಿಱಿತತನಿಲ್ ಕೋಟಿತ್
  ತಿಱತ್ತಿನಿಲ್ಓರ್ ಸಿಱಿತಾಕುಂ ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತೇ
  ಅರುಟ್ಟಿಱತ್ತಿನ್ ನಟಿಕ್ಕಿನ್ಱ ಎನ್ನುಟೈಯ ತಲೈವರ್
  ಅರುಟ್ಪೆರುಮೈ ಎವರ್ಉರೈಪ್ಪಾರ್ ಅಱಿಯಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 21. ನಾನ್ಮುಕರ್ಕಳ್ ಮಿಕಪ್ಪೆರಿಯರ್ ಆಙ್ಕವರಿಲ್ ಪೆರಿಯರ್
  ನಾರಣರ್ಕಳ್ ಮಱ್ಱವರಿನ್361 ನಾಟಿನ್ಮಿಕಪ್ ಪೆರಿಯರ್
  ವಾನ್ಮುಕತ್ತ ಉರುತ್ತಿರರ್ಕಳ್ ಮಱ್ಱವರಿಲ್ ಪೆರಿಯರ್
  ಮಯೇಸ್ಸುರರ್ಕಳ್ ಸತಾಸಿವರ್ಕಳ್ ಮಱ್ಱವರಿಲ್ ಪೆರಿಯರ್
  ಮೀನ್ಮುಕತ್ತ ವಿಂದತನಿಲ್ ಪೆರಿತತನಿಲ್ ನಾತಂ
  ಮಿಕಪ್ಪೆರಿತು ಪರೈಅತನಿಲ್ ಮಿಕಪ್ಪೆರಿಯಳ್ ಅವಳಿನ್
  ಆನ್ಮುಕತ್ತಿಲ್ ಪರಂಪರಂದಾನ್ ಪೆರಿತತನಿಲ್ ಪೆರಿತಾಯ್
  ಆಟುಕಿನ್ಱ ಸೇವಟಿಯಾರ್ ಅಱಿವಾರ್ಕಾಣ್ ತೋೞಿ.
 • 22. ಮಣ್ಅನಂದಙ್ ಕೋಟಿಅಳ ವುಟೈಯತುನೀರ್ ಅತನಿಲ್
  ವಯಙ್ಕಿಯನೂಱ್ ಱೊರುಕೋಟಿ ಮೇಲ್ಅತಿಕಂ ವನ್ನಿ
  ಎಣ್ಣಿಯಆ ಯಿರಂಅಯುತಂ ಕೋಟಿಯಿನ್ಮೇಲ್ ಇಲಕ್ಕಂ
  ಎಣ್ಪತ್ತು ನಾನ್ಕತಿನ್ಮೇಲ್ ಅತಿಕಂವಳಿ ಯೊಟುವಾನ್
  ವಿಣ್ಣಳವು ಮೂಲಮುಯಿರ್ ಮಾಮಾಯೈ ಕುಟಿಲೈ
  ವಿಂದಳವು ಸೊಲಮುಟಿಯಾ ತಿಂದವಕೈ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಅಣ್ಣಲ್ಅಟಿಸ್ ಸಿಱುನಕತ್ತಿಲ್ ಸಿಱ್ಱಕತ್ತಾಂ ಎನ್ಱಾಲ್
  ಅವರ್ಪೆರುಮೈ ಎವರ್ಉರೈಪ್ಪಾರ್ ಅಱಿಯಾಯ್ನೀ ತೋೞಿ.
 • 23. ಮಣ್ಣಾತಿ ಐಂಪೂತ ವಕೈಇರಣ್ಟಿನ್ ಒನ್ಱು
  ವಟಿವುವಣ್ಣಂ ಇಯಱ್ಕೈಒರು ವಾಲಣುಸ್ಸತ್ ತಿಯಲಾಯ್ಕ್
  ಕಣ್ಣೆನ್ನುಂ ಉಣರ್ಸ್ಸಿಸೆಲಾಕ್ ಕಾಟ್ಸಿಯವಾಯ್ಕ್ ನಿಱ್ಪಕ್
  ಕರುತುಂಅವೈಕ್ ಕುಟ್ಪುಱಙ್ಕೀೞ್ ಮೇಱ್ಪಕ್ಕಂ ನಟುವಿಲ್
  ನಣ್ಣಿಒರು ಮೂನ್ಱೈಂದು ನಾಲೊಟುಮೂನ್ ಱೆಟ್ಟಾಯ್
  ನವಮಾಕಿ ಮೂಲತ್ತಿನ್ ನವಿನ್ಱಸತ್ತಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ
  ಅಣ್ಣುಱುಂಓರ್ ಆತಾರ ಸತ್ತಿಕೊಟುತ್ ತಾಟುಂ
  ಅಟಿಪ್ಪೆರುಮೈ ಯಾರ್ಅಱಿವಾರ್ ಅವರ್ಅಱಿವಾರ್ ತೋೞಿ.
 • 24. ಮಣ್ಪೂತ ಮುತಱ್ಸತ್ತಿ ವಾಲ್ಅಣುವಿಲ್ ಅಣುವಾಯ್
  ಮತಿತ್ತಅತನ್ ಉಳ್ಒಳಿಯಾಯ್ ಅವ್ವೊಳಿಕ್ಕುಳ್ ಒಳಿಯಾಯ್
  ಎಣ್ಪೂತತ್ ತವ್ವೊಳಿಕ್ಕುಳ್ ಇಲಙ್ಕುವೆಳಿ ಯಾಯ್ಅವ್
  ವಿಯಲ್ವೆಳಿಕ್ಕುಳ್ ಒರುವೆಳಿಯಾಯ್ ಇರುಂದವೆಳಿ362 ನಟುವೇ
  ಪಣ್ಪೂತ ನಟಂಪುರಿಯುಂ ಪತಪ್ಪೆರುಮೈ ಎವರುಂ
  ಪಕುತ್ತುಣರ ಮುಟಿಯಾತೇಲ್ ಪತಮಲರ್ಎನ್ ತಲೈಮೇಲ್
  ನಣ್ಪೂಱ ವೈತ್ತರುಳುಂ ನಟರಾಜಪ್ ಪೆರುಮಾನ್
  ನಲ್ಲಸೆಯಲ್ ವಲ್ಲಪಂಆರ್ ಸೊಲ್ಲುವರ್ಕಾಣ್ ತೋೞಿ.
 • 25. ವಣ್ಕಲಪ್ಪಿಲ್ ಸಂದಿಸೆಯುಂ ಸತ್ತಿಯುಳೇ ಒರುಮೈ
  ವಯಙ್ಕೊಳಿಮಾ ಸತ್ತಿಅತ ನುಳ್ಒರುಕಾ ರಣಮಾಂ
  ವಿಣ್ಕರಣ ಸತ್ತಿಅತ ನುಳ್ತಲೈಮೈ ಯಾಕ
  ವಿಳಙ್ಕುಕುರುಸ್ ಸತ್ತಿಅತಿನ್ ಮೆಯ್ಂಮೈವಟಿ ವಾನ
  ಎಣ್ಕುಣಮಾ ಸತ್ತಿ ಇಂದಸ್ ಸತ್ತಿತನಕ್ ಕುಳ್ಳೇ
  ಇಱೈಯಾಕಿ ಅತುಅತುವಾಯ್ ಇಲಙ್ಕಿನಟಂ ಪುರಿಯುಂ
  ತಣ್ಕರುಣೈತ್ ತಿರುವಟಿಯಿನ್ ಪೆರುಮೈಅಱಿ ವರಿತೇಲ್
  ಸಾಮಿತಿರು ಮೇನಿಯಿನ್ಸೀರ್ ಸಾಱ್ಱುವತೆನ್ ತೋೞಿ.
 • 26. ಪೆರಿಯಎನಪ್ ಪುಕಲ್ಕಿನ್ಱ ಪೂತವಕೈ ಎಲ್ಲಾಂ
  ಪೇಸುಕಿನ್ಱ ಪಕುತಿಯಿಲೇ ವೀಸುಕಿನ್ಱ ಸಿಱುಮೈ
  ಉರಿಯಪೆರುಂ ಪಕುತಿಯುಂಅಪ್ ಪಕುತಿಮುತಲ್ ಕುಟಿಲೈ
  ಉಳಙ್ಕೊಳ್ಪರೈ ಮುತಲ್ಸತ್ತಿ ಯೋಕಮೆಲಾಂ ಪೊತುವಿಲ್
  ತುರಿಯನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ಸೋತಿಮಲರ್ತ್ ತಾಳಿಲ್
  ತೋನ್ಱಿಯತೋರ್ ಸಿಱ್ಱಸೈವಾಲ್ ತೋನ್ಱುಕಿನ್ಱ ಎನ್ಱಾಲ್
  ಅರಿಯಪೆರುಂ ಪೊರುಳಾಕ ನಟಿಕ್ಕಿನ್ಱ ತಲೈವರ್
  ಅರುಟ್ಪೆರುಮೈ ಎನ್ಅಳವೋ ಅಱಿಯಾಯ್ ಎನ್ತೋೞಿ.
 • 27. ಪೊನ್ವಣ್ಣಪ್ ಪೂತಮುತಲ್ ತನ್ಮೈಉಣ್ಮೈ ಅಕತ್ತೇ
  ಪೊಱ್ಪುಱಮಾಕ್ ಕರುವಿಳಕ್ಕಂ ಪೊರುಂದವೆಣ್ಮೈ ಸೆಂಮೈ
  ತನ್ವಣ್ಣಪ್ ಪಸುಮೈಯೊಟು ಕರುಮೈಕಲಪ್ ಪಾಕುಂ
  ತನ್ಮೈಯಿನಿಲ್ ತನ್ಮೈಯತಾಯ್ತ್ ತನಿತ್ತತಱ್ಕೋರ್ ಮುತಲಾಯ್
  ಮನವಣ್ಣತ್ ತೊಳಿಉರುವಂ ಉಯಿರ್ಪ್ಪಿನೊಟು ತೋನ್ಱ
  ವಾಲ್ಅಣುಕ್ಕೂಟ್ ಟಙ್ಕಳೈಅವ್ ವಕೈನಿಱುವಿ ನಟತ್ತುಂ
  ಮಿನ್ವಣ್ಣತ್ ತಿರುಸ್ಸಪೈಯಿಲ್ ಆಟುಕಿನ್ಱ ಪತತ್ತಿನ್
  ಮೆಯ್ವಣ್ಣಂ ಪುಕಲುವತಾರ್ ವಿಳಂಪಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 28. ಪೊಱ್ಪುಟೈಯ ಐಙ್ಕರುವುಕ್ ಕಾತಾರ ಕರಣಂ
  ಪುಕನ್ಱಅಱು ಕೋಟಿಅವೈಕ್ ಕಾಱಿಲಕ್ಕಂ ಅವಱ್ಱುಕ್
  ಕಱ್ಪುಱುಂಓರ್ ಅಱುಪತಿನಾ ಯಿರಂಅವಱ್ಱುಕ್ ಕಟೈಯಾ
  ಱಾಯಿರಮಾಙ್ ಕವಱ್ಱುಕ್ಕೋರ್ ಅಱುನೂಱಿಙ್ ಕಿವೈಕ್ಕೇ
  ವಿಱ್ಪೊಲಿಯುಂ ಅಱುಪತುಮಱ್ ಱಿವೈಕ್ಕಾಱಿಙ್ ಕಿಂದ
  ವಿಯನ್ಕರಣ ಸತ್ತಿಕಳೈ ವಿರಿತ್ತುವಿಳಕ್ ಕುವತಾಯ್ಸ್
  ಸಿಱ್ಪರಮಾಯ್ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ತಿರುನಟನಂ ಪುರಿಯುಂ
  ತಿರುವಟಿಯಿನ್ ಪೆರುಮೈಎವರ್ ಸೆಪ್ಪುವರ್ಕಾಣ್ ತೋೞಿ.
 • 29. ಏಱ್ಱಮುಱುಂ ಐಙ್ಕರುವುಕ್ ಕಾತಾರ ಕರಣಂ
  ಎೞುಕೋಟಿ ಈಙ್ಕಿವಱ್ಱುಕ್ ಕೇೞ್ಇಲಕ್ಕಂ ಇವೈಕ್ಕೇ
  ತೋಱ್ಱಮುಱುಂ ಎೞುಪತಿನಾ ಯಿರಮಿವಱ್ಱುಕ್ ಕೆೞುಮೈ
  ತುನ್ನಿಯನೂ ಱಿವಱ್ಱಿನುಕ್ಕುಸ್ ಸೊಲ್ಲುಂ ಎೞುಪತುತಾನ್
  ಆಱ್ಱಲುಱುಂ ಇವೈತಮಕ್ಕೋರ್ ಏೞಾಂಇಕ್ ಕರಣಂ
  ಅನೈತ್ತಿನೈಯುಂ ತನಿತ್ತನಿಯೇ ತೋಱ್ಱಿನಿಲೈ ಪೊರುತ್ತಿಸ್
  ಸಾಱ್ಱರಿಯ ವಟಿವುವಣ್ಣಂ ಸುವೈಪ್ಪಯನ್ಉಣ್ ಟಾಕ್ಕುಂ
  ಸಾಮಿತಿರು ವಟಿಪ್ಪೆರುಮೈ ಸಾಱ್ಱುವತಾರ್ ತೋೞಿ.
 • 30. ವಿಳಙ್ಕಿಯಐಙ್ ಕರುಸ್ಸತ್ತಿ ಓರ್ಅನಂದಙ್ ಕರುವಿಲ್
  ವಿಳೈಕಿನ್ಱ ಸತ್ತಿಕಳ್ಓರ್ ಅನಂದಂವಿಳೈ ವೆಲ್ಲಾಂ
  ವಳಂಪೆಱವೇ ತರುಕಿನ್ಱ ಸತ್ತಿಕಳ್ಓರ್ ಅನಂದಂ
  ಮಾಣ್ಪಟೈಯತ್ ತರುವಿಕ್ಕುಂ ಸತ್ತಿಕಳ್ಓರ್ ಅನಂದಂ
  ಉಳಙ್ಕೊಳನಿನ್ ಱತಿಟ್ಟಿಕ್ಕುಂ ಸತ್ತಿಕಳ್ಓರ್ ಅನಂದಂ
  ಓಙ್ಕಿಯಇಸ್ ಸತ್ತಿಕಳೈತ್ ತನಿತ್ತನಿಯೇ ಇಯಕ್ಕಿತ್
  ತಳಙ್ಕೊಳಈಣ್ ಟವ್ವವಱ್ಱಿಱ್ ಕುಟ್ಪುಱಂನಿನ್ ಱೊಳಿರುಂ
  ಸಾಮಿತಿರು ವಟಿಪ್ಪೆರುಮೈ ಸಾಱ್ಱುವತಾರ್ ತೋೞಿ.
 • 31. ಕಾಣಿಕಿನ್ಱ ಐಙ್ಕರುವಿನ್ ವಿತ್ತಿನ್ಇಯಲ್ ಪಲವುಂ
  ಕರುತುಱುಂಅಙ್ ಕುರತ್ತಿನ್ಇಯಲ್ ಪಱ್ಪಲವುಂ ಅಟಿಯಿನ್
  ಮಾಣುಕಿನ್ಱ ಇಯಲ್ಕಳ್ಪಲ ಪಲಪ್ಪಲವುಂ ನಟುವಿಲ್
  ಮನ್ನುಂಇಯಲ್ ಪಲಪಲವುಂ ಪಲಪ್ಪಲವುಂ ಮುಟಿಯಿನ್
  ಪೂಣುಂಇಯಲ್ ಅನಂದವಕೈ ಪುರಿಂದಪಲ ಪಲವುಂ
  ಪೊರುಂದುವತಾಯ್ ಅವ್ವವಱ್ಱಿನ್ ಪುಣರ್ಕ್ಕೈಯುಂದಾನ್ ಆಕಿ
  ಏಣುಕಿನ್ಱ ಅವೈಕಳುಕ್ಕುಟ್ ಪಱ್ಱಾಮಲ್ ನಟಿಕ್ಕುಂ
  ಎೞಿಱ್ಕರುಣೈಪ್ ಪತಪ್ಪೆರುಮೈ ಇಯಂಪುವತಾರ್ ತೋೞಿ.
 • 32. ವಿಣ್ಣಿಟತ್ತೇ ಮುತನ್ಮುಪ್ಪೂ ವಿರಿಯಅತಿಲ್ ಒರುಪೂ
  ವಾಯಙ್ಕುಸತ್ತಿಕ್ ಕೂಟ್ಟತ್ತಾಲ್ ವಂದನಓರ್ ಅನಂದಂ
  ಪಣ್ಣುಱುಂಅತ್ ತನ್ಮೈಯುಳೇ ತಿಣ್ಮೈ363 ಒರುಕೋಟಿ
  ಪಲಿತ್ತಸತ್ತಿಕ್ ಕೂಟ್ಟತ್ತಾಲ್ ಪಣಿತ್ತನಓರ್ ಅನಂದಂ
  ಎಣ್ಣುಱುಂಇತ್ ತಿಣ್ಮೈಕಳುಂ ಇವಱ್ಱಿನತು ವಿಕಱ್ಪಂ
  ಎಲ್ಲಾಮುಂ ತನಿತ್ತನಿನಿನ್ ಱಿಲಙ್ಕನಿಲೈ ಪುರಿಂದೇ
  ವಿಣ್ಣೆನ್ನುಂ ಪಟಿಅವಱ್ಱಿಲ್ ಕಲಂದುಕಲ ವಾತು
  ವಿಳೈಯಾಟುಂ ಅಟಿಪ್ಪೆರುಮೈ ವಿಳಂಪುವತಾರ್ ತೋೞಿ.
 • 33. ವಿಣ್ಣಿಟತ್ತೇ ಮುತನ್ಮುಪ್ಪೂ ವಿರಿಯಅತಿಲ್ ಒರುಪೂ
  ವಿರಿಯಅತಿನ್ ಮಱ್ಱೊರುಪೂ ವಿರಿಂದಿಟಇವ್ ವೈಂಪೂಕ್
  ಕಣ್ಣಿಟತ್ತೇ ಪಿಱಿತೊರುಪೂ ಕಣ್ಮಲರ ಅತಿಲೇ
  ಕಟ್ಟವಿೞ ವೇಱೊರುಪೂ ವಿಟ್ಟಎೞು ಪೂವುಂ
  ಪೆಣ್ಣಿಟತ್ತೇ ನಾನ್ಕಾಕಿ ಆಣಿಟತ್ತೇ ಮೂನ್ಱಾಯ್ಪ್
  ಪಿರಿವಿಲವಾಯ್ಪ್ ಪಿರಿವುಳವಾಯ್ಪ್ ಪಿಱಙ್ಕಿಯುಟಲ್ ಕರಣಂ
  ನಣ್ಣಿಟತ್ತೇರ್ನ್ ತಿಯಱ್ಱಿಅತಿನ್ ನಟುನಿನ್ಱು ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ನಲ್ಲತಿರು ವಟಿಪ್ಪೆರುಮೈ ಸೊಲ್ಲುವತಾರ್ ತೋೞಿ.
 • 34. ವಣ್ಪೂವಿಲ್ ವಟಿವುಪಲ ವಣ್ಣಙ್ಕಳ್ ಪಲಮೇಲ್
  ಮತಿಕ್ಕುಂಇಯಲ್ ಪಲಒಳಿಯಿನ್ ವಾಯ್ಮೈಪಲ ಒಳಿಕ್ಕುಳ್
  ನಣ್ಪೂಱುಂ ಸತ್ತಿಪಲ ಸತ್ತಿಕಳುಳ್ ವಯಙ್ಕುಂ
  ನಾತಙ್ಕಳ್ ಪಲನಾತ ನಟುವಣೈಓರ್ ಕಲೈಯಿಲ್
  ಪಣ್ಪಾಯ ನಟಙ್ಕಳ್ಪಲ ಪಲಪೆಯರ್ಪ್ಪುಂ ಕಾಟ್ಟುಂ
  ಪತಿಕಳ್ಪಲ ಇವೈಕ್ಕೆಲ್ಲಾಂ ಪತಿಯಾಕಿಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಕಣ್ಪಾಯ ಇವಱ್ಱಿನೊಟು ಕಲಂದುಕಲ ವಾಮಲ್
  ಕಾಣುಕಿನ್ಱ ತಿರುವಟಿಸ್ಸೀರ್ ಕೞಱುವತಾರ್ ತೋೞಿ.
 • 35. ಓಙ್ಕಿಯಐಂ ಪೂಇವೈಕ್ಕುಳ್ ಒನ್ಱಿನ್ಒನ್ಱು ತಿಣ್ಮೈ
  ಉಱ್ಱನಮಱ್ ಱತುಅತುವುಂ ಪಱ್ಱುವನ ಪಱ್ಱತ್
  ತಾಙ್ಕಿಯಮಾ ಸತ್ತಿಕಳಿನ್ ಪೆರುಙ್ಕೂಟ್ಟಂ ಕಲೈಯಾತ್
  ತನ್ಮೈಪುರಿನ್ ತಾಙ್ಕಾಙ್ಕುತ್ ತನಿತ್ತನಿನಿನ್ ಱಿಲಙ್ಕಿತ್
  ತೇಙ್ಕಿಯಪೋ ತವೈಕಲೈಯಸ್ ಸೆಯ್ಕೈಪಲ ಪುರಿಂದು
  ತಿಕೞ್ಒಳಿಯಾಯ್ ಅರುಳ್ವೆಳಿಯಾಯ್ತ್ ತಿಱವಿಲ್ಒಳಿ364 ವೆಳಿಯಿಲ್
  ಪಾಙ್ಕುಱನೇರ್ ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ತಿರುವಟಿಯಿನ್ ಪೆರುಮೈ
  ಪಕುತ್ತುರೈತ್ತು ವಲ್ಲವರಾರ್ ಪಕರಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 36. ವಿರಿಂದಿಟುಂಐಙ್ ಕರುವಿನಿಲೇ ವಿಟಯಸತ್ತಿ ಅನಂದ
  ವಿತಮುಕಙ್ಕೊಣ್ ಟಿಲಕಅವೈ ವಿಕಿತವಿಕಱ್ ಪಾಕಿಪ್
  ಪಿರಿಂದಿಟುಮಾನ್ ಇಲಕ್ಕಣಙ್ಕಳ್ ಪಲಕೋಟಿ ಪಿರಿಯಾಪ್
  ಪೆರುಞ್ಸತ್ತಿ ಇಲಕ್ಕಣಙ್ಕಳ್ ಪಱ್ಪಲಕೋ ಟಿಕಳಾಯ್ತ್
  ತೆರಿಂದಿಟುನಾ ನಿಲಕ್ಕುಳ್ಳೇ ಇರುಂದುವೆಳಿಪ್ ಪಟವುಂ
  ಸೆಯ್ಕೈಪಲ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ತಿಱಲ್ಉಟೈತ್ತಾ ರಕಮೇಲ್
  ಎರಿಂದಿಟುತೀ ನಟುವೆಳಿಕ್ಕಣ್ ಇರುಂದತಿರು ವಟಿಯಿನ್
  ಎಲ್ಲೈಯೈಯಾರ್ ಸೊಲ್ಲವಲ್ಲಾರ್ ಇಯಂಪಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 37. ತೋನ್ಱಿಯಐಙ್ ಕರುವಿನಿಲೇ ಸೊಲ್ಲರುಂಓರ್ ಇಯಱ್ಕೈತ್
  ತುಲಙ್ಕುಂಅತಿಲ್ ಪಲಕೋಟಿಕ್ ಕುಲಙ್ಕೊಳ್ಕುರುತ್ ತುವಿಕಳ್
  ಆನ್ಱುವಿಳಙ್ ಕಿಟುಂಅವಱ್ಱಿನ್ ಅಸಲೈಪಲ ಕೋಟಿ
  ಅಮೈಂದಿಟುಂಮಱ್ ಱವೈಕಳುಳೇ ಅಮಲೈಕಳ್ ಓರ್ಅನಂದಂ
  ಏನ್ಱುನಿಱೈನ್ ತಿಟುಂಅವಱ್ಱಿಱ್ ಕಣಿಪ್ಪತನುಕ್ ಕರಿತಾಯ್
  ಇಲಙ್ಕುಪಿರ ಕಾಸಿಕಳ್ತಾಂ ಇರುಂದನಮಱ್ ಱಿವಱ್ಱಿಲ್
  ಊನ್ಱಿಯತಾ ರಕಸತ್ತಿ ಓಙ್ಕುಮತಿನ್ ನಟುವೇ
  ಉಱ್ಱತಿರು ವಟಿಪ್ಪೆರುಮೈ ಉರೈಪ್ಪವರಾರ್ ತೋೞಿ.
 • 38. ಉಱೈಂದಿಟುಂಐಙ್ ಕರುವಿನಿಲೇ ಉರುವಸತ್ತಿ ವಿಕಱ್ಪಂ
  ಉನ್ನುತಱ್ಕುಂ ಉಣರ್ವತಱ್ಕುಂ ಒಣ್ಣಾಎಣ್ ಣಿಲವೇ
  ನಿಱೈಂದಅವೈ ತನಿತ್ತನಿಯೇ ನಿಕೞ್ಂದಿಲಙ್ಕ ಅವೈಕ್ಕುಳ್
  ನೇರ್ಮೈಒಣ್ಮೈ ಉಱುವಿತ್ತನ್ ನೇರ್ಮೈಒಣ್ಮೈ ಅಕತ್ತೇ
  ಕುಱೈಂದಿಲವಾಂ ಪಲವೇಱು ಕುಣಙ್ಕಳ್ಉಱಪ್ ಪುರಿಂದು
  ಕುಣಙ್ಕಳುಳೇ ಕುಱಿಕಳ್ಪಲ ಕೂಟ್ಟುವಿತ್ತಾಙ್ ಕಮರ್ಂದೇ
  ಮಱೈಂದಮಣಂ ವೆಳಿಪ್ಪಟುತ್ತುಂ ಮಲರಟಿಯಿನ್ ಪೆರುಮೈ
  ವಕುತ್ತುರೈಕ್ಕ ವಲ್ಲವರಾರ್ ವೞುತ್ತಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 39. ಸೂೞ್ಂದಿಟುಂಐಙ್ ಕರುವಿನಿಲೇ ಸೊರುಪಸತ್ತಿ ಪೇತಂ
  ಸೊಲ್ಲಿನೊಟು ಮನಙ್ಕಟಂದ ಎಲ್ಲೈಯಿಲಾ ತನವೇ
  ತಾೞ್ಂದಿಲವಾಯ್ ಅವೈಅವೈಯುಂ ತನಿತ್ತನಿನಿನ್ ಱಿಲಙ್ಕತ್
  ತಕುಂಅವೈಕ್ಕುಳ್ ನವವಿಳಕ್ಕಂ ತರಿತ್ತಂದ ವಿಳಕ್ಕಂ
  ವಾೞ್ಂದಿಟಓರ್ ಸತ್ತಿನಿಲೈ ವಯಙ್ಕಿಯುಱಪ್ ಪುರಿಂದು
  ಮತಿಕ್ಕುಂಅಂದಸ್ ಸತ್ತಿತನಿಲ್ ಮನ್ನುಸತ್ತರ್ ಆಕಿ
  ಆೞ್ಂದಿಟುಂಓರ್ ಪರಂಪರತ್ತೈ ಅಸೈತ್ತುನಿನ್ಱು ನಟಿಕ್ಕುಂ
  ಅಟಿಪ್ಪೆರುಮೈ ಉರೈಪ್ಪವರಾರ್ ಅಱಿಯಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 40. ಪಸುನಿಱತ್ತ ಐಙ್ಕರುವಿಲ್ ಪಕರ್ಂದಸುವೈತ್ ತನ್ಮೈ
  ಪಱ್ಪಲಕೋ ಟಿಕಳಾಂಅವ್ ವುಱ್ಪವಸತ್ ತಿಕಳಿಲ್
  ವಸುನಿಱತ್ತ ವಿವಿತನವ ಸತ್ತಿಪಲ ಕೋಟಿ
  ವಯಙ್ಕುಂಅವೈಕ್ ಕುಳ್ಆತಿ ವಯಙ್ಕುವಳ್ಅವ್ ವಾತಿ
  ತಸನಿಱತ್ತ ವಾಕಅತಿಲ್ ತನಿತ್ತನಿಓಙ್ ಕಾರಿ
  ಸಾರ್ಂದಿಟುವಳ್ ಅವಳ್ಅಕತ್ತೇ ತನಿಪ್ಪರೈಸಾರ್ನ್ ತಿಟುವಳ್
  ತಿಸೈನಿಱತ್ತಪ್ ಪರೈನಟುವಿಲ್ ತಿರುನಟನಂ ಪುರಿಯುಂ
  ತಿರುವಟಿಯಿನ್ ಪೆರುವಟಿಯೈಸ್ ಸೆಪ್ಪುವತಾರ್ ತೋೞಿ.
 • 41. ಪೂತ್ತಸುಟರ್ಪ್ ಪೂಅಕತ್ತೇ ಪುಱತ್ತೇಸೂೞ್ ಇಟತ್ತೇ
  ಪೂತ್ತುಮಿಕಕ್ ಕಾಯ್ತ್ತುಮತಿ ಅಮುತೊೞುಕಪ್ ಪೞುತ್ತು
  ಮಾತ್ತಕೈಯ ಪೆರುಞ್ಜೋತಿ ಮಣಿಮನ್ಱುಳ್ ವಿಳಙ್ಕುಂ
  ವಣ್ಣಂಒರು ಸಿಱಿತಱಿಯ ಮಾಟ್ಟಾಮಲ್ ಮಱೈಕಳ್
  ಏತ್ತುವತುಂ ಏಱುವತುಂ ಇಱಙ್ಕುವತುಂ ಆಕಿ
  ಇರುಕ್ಕಿನ್ಱ ಎನ್ಱುಣರ್ಂದೋರ್ ಇಯಂಪಿಟಿಲ್ಇಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್
  ತೋತ್ತಿರಞ್ಸೆಯ್ ತಂಮೈಕಣ್ಟು ಮಕಿೞ್ಂದಿಟಅಂ ಮನ್ಱಿಲ್
  ತುಲಙ್ಕುಂಅಟಿಪ್ ಪೆರುಮೈಯೈಎನ್ ಸೊಲ್ಲುವತು ತೋೞಿ.
 • 42. ವಳಂಪೆಱುವಿನ್ ಅಣುಕ್ಕುಳ್ಳೇಒರು ಮತಿಇರವಿ ಅೞಲಾಯ್
  ವಯಙ್ಕಿಯತಾ ರಕೈಯಾಯ್ಇವ್ ವಕೈಅನೈತ್ತುಂ ತೋಱ್ಱುಂ
  ತಳಂಪೆಱುಸಿಱ್ ಸೊಲಿತಪರಾ ಸತ್ತಿಮಯಂ ಆಕಿತ್
  ತನಿತ್ತಸತ್ತಿ ಮಾನ್ಆಕಿತ್ ತತ್ತುವಂಎಲ್ ಲಾಂಪೋಯ್
  ಉಳಂಪುಕುತ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ತಿರುನಟಂಸೆಯ್ ತರುಳುಂ
  ಒರುತಲೈವನ್ ಸೇವಟಿಸ್ಸಿರ್ ಉರೈಪ್ಪವರ್ಎವ್ ವುಲಕಿಲ್
  ಅಳಂದಱಿಯುಂ ಎನಮಱೈಕಳ್ ಅರಱ್ಱುಂಎನಿಲ್ ಸಿಱಿಯ
  ಅಟಿಸ್ಸಿಯುರೈತ್ ತಿಟಪ್ಪಟುಮೋ ಅಱಿಯಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 43. ಪರವಿಯಐಙ್ ಕರುವಿನಿಲೇ ಪರುವಸತ್ತಿ ವಯತ್ತೇ
  ಪರೈಅತಿಟ್ಟಿತ್ ತಿಟನಾತ ವಿಂದುಮಯಕ್ ಕತ್ತೇ
  ವಿರವಿಯತತ್ ತುವಅಣುಕ್ಕಳ್ ಒನ್ಱೋಟೊನ್ ಱಾಯ್ಒನ್ಱಿ
  ವಿಳಙ್ಕಅವಱ್ ಱಟಿನಟುವೀ ಱಿವಱ್ಱಿನಿಲ್ಮೂ ವಿತಮಾಯ್
  ಉರವಿಯಲುಱ್ ಱುಯಿರ್ಇಯಕ್ಕಿ ಅಱಿವೈಅಱಿ ವಿತ್ತೇ
  ಓಙ್ಕುತಿರು ಅಂಪಲತ್ತಿಲ್ ಒಳಿನಟನಂ ಪುರಿಯುಂ
  ತರವಿಯಲಿಱ್ ಱಿತುಎನಯಾರ್ ತೆರಿಂದುರೈಪ್ಪಾರ್ ಸಿಱಿಯ
  ತಮಿಯಳ್ಉರೈತ್ ತಿಟುಂದರಮೋ ಸಾಱ್ಱಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 44. ಸೋತಿಮಲೈ ಒರುತಲೈಯಿಲ್ ಸೋತಿವಟಿ ವಾಕಿಸ್
  ಸೂೞ್ಂದಮಱ್ಱೋರ್ ತಲೈಞಾನ ಸೊರೂಪಮಯ ಮಾಕಿ
  ಓತಿಯವೇ ಱೊರುತಲೈಯಿಲ್ ಉಪಯವಣ್ಣಂ ಆಕಿ
  ಉರೈತ್ತಿಟುಂಐಙ್ ಕರುವಕೈಕ್ಕೋರ್ ಮುಪ್ಪೊರುಳುಂ ಉತವಿ
  ಆತಿನಟು ಅಂದಂಇಲಾ ಆನಂದ ಉರುವಾಯ್
  ಅಂಪಲತ್ತೇ ಆಟುಕಿನ್ಱ ಅಟಿಇಣೈಯಿನ್ ಪೆರುಮೈ
  ವೇತಿಯನುಂ ತಿರುಮಾಲುಂ ಉರುತ್ತಿರಳುಂ ಅಱಿಯಾರ್
  ವಿಳೈವಱಿಯೇನ್ ಅಱಿವೇನೋ ವಿಳಂಪಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.
 • 45. ಪೂಒನ್ಱೇ ಮುಪ್ಪೂಐಂ ಪೂಎೞುಪೂ ನವಮಾಂ
  ಪೂಇರುಪತ್ ತೈಐಂಪೂವಾಯ್ಪ್ ಪೂತ್ತುಮಲರ್ನ್ ತಿಟವುಂ
  ನಾನ್ಒನ್ಱು ಮಣಂವೇಱು ವಣಂವೇಱು ವೇಱಾ
  ನಣ್ಣಿವಿಳಙ್ ಕುಱವುಂಅತಿನ್ ನಱ್ಪಯನ್ಮಾತ್ ತಿರೈಯಿಲ್
  ಮೇವೊನ್ಱಾ ಇರುಪ್ಪಅತಿನ್ ನಟುನಿನ್ಱು ಞಾನ
  ವಿಯನ್ನಟನಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ವಿರೈಮಲರ್ಸ್ಸೇ ವಟಿಯಿನ್
  ಪಾಒನ್ಱು ಪೆರುಂದಕೈಮೈ ಉರೈಪ್ಪವರ್ಆರ್ ಸಿಱಿಯೇನ್
  ಪಕರ್ಂದಿಟವಲ್ ಲುನಳ್ ಅಲ್ಲೇನ್ ಪಾರಾಯ್ಎನ್ ತೋೞಿ.

  • 360. ಪಣಂಪುರಿಂದ - ಪಿ. ಇರಾ. ಪತಿಪ್ಪು.
  • 361. ಮಱ್ಱವರ್ಕಳ್ - ಸ. ಮು. ಕ. ಪತಿಪ್ಪು.
  • 362. ಇಂದವೆಳಿ - ಪಿ. ಇರಾ. ಪತಿಪ್ಪು.
  • 363. ತಿಣ್ಮೈಯುಳೇ ತಿಣ್ಮೈ - ಮುತಱ್ಪತಿಪ್ಪು, ಪೊ. ಸು. ಪತಿಪ್ಪು.ತಣ್ಮೈಯುಳೇ ತಿಣ್ಮೈ - ಪಿ. ಇರಾ. ಪತಿಪ್ಪು.ತಿಣ್ಮೈಯುಳೇ ತಣ್ಮೈ - ಸ. ಮು. ಕ. ಪತಿಪ್ಪು.
  • 364. ತಿರುವಿಲ್ಒಳಿ - ಪಿ. ಇರಾ. ತಿರುವಿಲೊಳಿ ಎನ್ಱುಂ ಪಾಟಂ - ಸ. ಮು. ಕ. ಅಟಿಕ್ಕುಱಿಪ್ಪು.

திருவடிப் பெருமை // திருவடிப் பெருமை

No audios found!