திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thalaivi varunthal
talaivi varuntal
thiruvatip perumai
tiruvaṭip perumai
Sixth Thirumurai

079. n-aRRaay sevilikkuk kuuRal
naṟṟāy sevilikkuk kūṟal

  ezusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. uNarnthavar thamakkum uNarvari yaanen
  uLLakath thamarnthanan enRaaL
  aNinthanan enakkee aruNmaNa maalai
  athisayam athisayam enRaaL
  thuNinthun-aan thaniththa poothuvan- thenkai
  thottanan pitiththanan enRaaL
  puNarnthanan kalanthaan enRuLee kaLiththup
  pongkinaaL n-aanpeRRa ponnee.
 • 2. thanipperum pathiyee enpathi aakath
  thavamethu purinthathoo enRaaL
  aniththan-iith thenaiththaan anpinaal aNaiththaan
  athisayam athisayam enRaaL
  iniththuyar siRithum atainthiteen enRaaL
  enakkiNai yaarkoloo enRaaL
  sanippiRap paRuththeen enRuLee kaLipputh
  thathumpinaaL n-aanpeRRa thaniyee.
 • 3. puNNiya pathiyaip puNarnthanan n-aansey
  puNNiyam pukalari thenRaaL
  thaNNiya mathiyin amuthenak kaLiththa
  thayavain-aan maRappanoo enRaaL
  eNNiya anaiththum iintharuL kinRaan
  ennaiyoo ennaiyoo enRaaL
  aNNiya peeraa nanthamee vativam
  aayinaaL n-aanpeRRa aNangkee.
 • 4. saththiya njaana sapaapathi enakkee
  thanippathi aayinaan enRaaL
  n-iththiya vaazvu peRRun-aan inpa
  n-ilaithanil n-iRainthanan enRaaL
  piththiyal ulakiir kaaNminoo siththip
  peeRelaam envasath thenRaaL
  eththisai yiirum oththivaN varuka
  enRanaL enathumel liyalee.
 • 5. thirumaNip pothuvil oruperum pathien
  sinthaiyil kalanthanan enRaaL
  perumaiyil siRantheen enperun- thavaththaip
  peesuthal arithari thenRaaL
  irumaiyum enpool orumaiyil peRRaar
  yaaNtuLar yaaNtuLar enRaaL
  marumalar mukaththee iLan-akai thuLumpa
  vayangkinaaL n-aanpeRRa makaLee.
 • 6. vaLLalaip puNarntheen ammavoo ithuthaan
  maalaiyoo kaalaiyoo enRaaL
  eLLalaith thavirntheen ulakelaam enakkee
  eevalsey kinRana enRaaL
  theLLamu tharunthi azivilaa utampum
  siththiyum peRRanan enRaaL
  thuLLiya mataviir kaaNminoo enRaaL
  soorvilaaL n-aanpeRRa suthaiyee.
 • 7. kanakamaa manRil n-atampuri pathangkaL
  kaNtanan kaNtanan enRaaL
  anakasiR sapaiyil oruperum pathien
  anpilee kalanthanan enRaaL
  thinakara soomaak kinielaam enakkee
  seyalseyath thanthanan enRaaL
  thanakarath thenaiththaan thazuvinaan enRaaL
  thavaththinaal peRRan-am thaniyee.
 • 8. kotipperu maNippoR kooyilen uLamaak
  koNtuvan- thamarnthanan enRaaL
  katipputhu malarppuung kaNNiveeyn- thenaiththaan
  katimaNam purinthanan enRaaL
  otippaRa ellaam vallathoor siththaam
  oLienak kaLiththanan enRaaL
  itippotu n-otiththiir kaaNminoo enRaaL
  enthavath thiyanRamel liyalee.
 • 9. vaazimaa maNiman RiRaivanee enakku
  maalaivan- thaNinthanan enRaaL
  uuzithoo Ruuzi ulavinum aziyaa
  utampenak kaLiththanan enRaaL
  aazisuuz ulakoo taNtangkaL anaiththum
  aLikkaen RaruLinaan enRaaL
  eeziyan maata misaiyuRa vaiththaan
  enRanaL enathumel liyalee.
 • 10. eelun-an maNimaa manRarut soothi
  ennuLath thamarnthanan enRaaL
  paalumin suvaiyum poonRena thaavi
  paRRinan kalanthanan enRaaL
  saalumev vulakum thazaikkaen thanakkee
  saththiyai aLiththanan enRaaL
  meelumek kaalum azivileen enRaaL
  mikukaLip puRRanaL viyanthee.

நற்றாய் செவிலிக்குக் கூறல் // நற்றாய் செவிலிக்குக் கூறல்

No audios found!