திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಇಱೈವರವು ಇಯಂಪಲ್
iṟaivaravu iyampal
ಉಲಕರ್ಕ್ಕು ಉಯ್ವಕೈ ಕೂಱಲ್
ulakarkku uyvakai kūṟal
Sixth Thirumurai

103. ತಲೈವಿ ಕೂಱಲ್
talaivi kūṟal

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಂದೇಕಂ ಎನಕ್ಕಳಿತ್ತಾರ್ ತಂಅರುಳುಂ ಪೊರುಳುಂ
  ತಂಮೈಯುಂಇಙ್ ಕೆನಕ್ಕಳಿತ್ತಾರ್ ಎಂಮೈಯಿನುಂ ಪಿರಿಯಾರ್
  ಎಂದೇಕಂ ಅತಿಱ್ಪುಕುಂದಾರ್ ಎನ್ಉಳತ್ತೇ ಇರುಂದಾರ್
  ಎನ್ಉಯಿರಿಲ್ ಕಲಂದನಟತ್ ತಿಱೈಯವರ್ಕಾ ಲೈಯಿಲೇ
  ವಂದೇಇಙ್ ಕಮರ್ಂದರುಳ್ವರ್ ಆತಲಿನಾಲ್ ವಿರೈಂದೇ
  ಮಾಳಿಕೈಯೈ ಅಲಙ್ಕರಿತ್ತು ವೈತ್ತಿಟುತಿ ಇತಱ್ಕುಸ್
  ಸಂದೇಕಂ ಇಲ್ಲೈಎನ್ಱನ್ ತನಿತ್ತಲೈವರ್ ವಾರ್ತ್ತೈ
  ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಂಮಾತೇ ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಮೇ.
 • 2. ನನ್ಪಾಟ್ಟು ಮಱೈಕಳುಕ್ಕುಂ ಮಾಲ್ಅಯರ್ಕ್ಕುಂ ಕಿಟೈಯಾರ್
  ನಂಅಳವಿಲ್ ಕಿಟೈಪ್ಪಾರೋ ಎನ್ಱುನಿನೈತ್ ತೇಙ್ಕಿ
  ಎನ್ಪಾಟ್ಟುಕ್ ಕಿರುಂದೇನೈ ವಲಿಂದುಕಲನ್ ತಣೈಂದೇ
  ಇನ್ಪಮುಱತ್ ತನಿಮಾಲೈ ಇಟ್ಟನಟತ್ ತಿಱೈವರ್
  ಮುನ್ಪಾಟ್ಟುಕ್ ಕಾಲೈಯಿಲೇ ವರುಕುವರ್ಮಾ ಳಿಕೈಯೈ
  ಮುೞುತುಂಅಲಙ್ ಕರಿತ್ತಿಟುಕ ಐಯುಱವೋ ಟೊರುನೀ
  ತನ್ಪಾಟ್ಟುಕ್ ಕಿರುಂದುಳಱೇಲ್ ಐಯರ್ತಿರು ವಾರ್ತ್ತೈ
  ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಂಮಾತೇ ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಮೇ.
 • 3. ಮುನ್ಪಾಟ್ಟುಕ್ ಕಾಲೈಯಿಲೇ ವರುಕುವರ್ಎನ್ ಕಣವರ್
  ಮೋಸಂಇಲೈ ಮೋಸಂಎನ ಮೊೞಿಕಿನ್ಱಾರ್ ಮೊೞಿಕ
  ಪಿನ್ಪಾಟ್ಟುಕ್ ಕಾಲೈಯಿಲೇ ನಿನೈತ್ತಎಲಾಂ ಮುಟಿಯುಂ
  ಪಿಸಕಿಲೈಇಂ ಮೊೞಿಸಿಱಿತುಂ ಪಿಸಕಿಲೈಇವ್ ವುಲಕಿಲ್
  ತುನ್ಪಾಟ್ಟುಸ್ ಸಿಱ್ಱಿನತ್ತಾರ್ ಸಿಱುಮೊೞಿಕೇಟ್ ಟುಳ್ಳಂ
  ತುಳಙ್ಕೇಲ್ನಂ ಮಾಳಿಕೈಯೈಸ್ ಸೂೞಅಲಙ್ ಕರಿಪ್ಪಾಯ್
  ತನ್ಪಾಟ್ಟುತ್ ತಿರುಪ್ಪೊತುವಿಲ್ ನಟತ್ತಿಱೈವರ್ ಆಣೈ
  ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಂಮಾತೇ ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಮೇ.
 • 4. ಉಳ್ಳುಣ್ಟ ಉಣ್ಮೈಎಲಾಂ ನಾನ್ಅಱಿವೇನ್ ಎನ್ನೈ
  ಉಟೈಯಪೆರುನ್ ತಕೈಅಱಿವಾರ್ ಉಲಕಿಟತ್ತೇ ಮಾಯೈಕ್
  ಕಳ್ಳುಣ್ಟ ಸಿಱ್ಱಿನತ್ತಾರ್ ಯಾತಱಿವಾರ್ ಎನತು
  ಕಣವರ್ತಿರು ವರವಿಂದಕ್ ಕಾಲೈಯಿಲಾಂ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ನಳ್ಳುಣ್ಟ ಮಾಳಿಕೈಯೈ ಮಙ್ಕಲಙ್ಕಳ್ ನಿರಂಪ
  ನನ್ಕುಪುನೈನ್ ತಲಙ್ಕರಿಪ್ಪಾಯ್ ನಾನ್ಮೊೞಿಂದ ಮೊೞಿಯೈತ್
  ತಳ್ಳುಣ್ಟಿಙ್ ಕೈಯಮುಱೇಲ್ ನಟತ್ತಿಱೈವರ್ ಆಣೈ
  ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಂಮಾತೇ ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಮೇ.
 • 5. ಎನ್ನುಟೈಯ ತನಿಕ್ಕಣವರ್ ಅರುಟ್ಜೋತಿ ಉಣ್ಮೈ
  ಯಾನ್ಅಱಿವೇನ್ ಉಲಕವರ್ಕಳ್ ಎಙ್ಙನಂಕಣ್ ಟಱಿವಾರ್
  ಉನ್ನಲ್ಅಱ ಉಣ್ಣುತಱ್ಕುಂ ಉಱಙ್ಕುತಱ್ಕುಂ ಅಱಿವಾರ್
  ಉಲಂಪುತಲ್ಕೇಟ್ ಟೈಯಮುಱೇಲ್ ಓಙ್ಕಿಯಮಾ ಳಿಕೈಯೈತ್
  ತುನ್ನುಱುಂಮಙ್ ಕಲಂವಿಳಙ್ಕ ಅಲಙ್ಕರಿಪ್ಪಾಯ್ ಇಙ್ಕೇ
  ತೂಙ್ಕುತಲಾಲ್ ಎನ್ನಪಲನ್ ಸೋರ್ವಟೈಯೇಲ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ತನ್ನುಟೈಯ ನಟಂಪುರಿಯುಂ ತಲೈವರ್ತಿರು ಆಣೈ
  ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಂಮಾತೇ ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಮೇ.
 • 6. ಎನ್ನೈಮಣ ಮಾಲೈಇಟ್ಟಾರ್ ಎನ್ನುಯಿರಿಲ್ ಕಲಂದಾರ್
  ಎಲ್ಲಾಂಸೆಯ್ ವಲ್ಲಸಿತ್ತರ್ ಎನಕ್ಕಱಿವಿತ್ ತತನೈ
  ಇನ್ನಉಲ ಕಿನರ್ಅಱಿಯಾರ್ ಆತಲಿನಾಲ್ ಪಲವೇ
  ಇಯಂಪುಕಿನ್ಱಾರ್ ಇಯಂಪುಕನಂ ತಲೈವರ್ವರು ತರುಣಂ
  ಮನ್ನಿಯಕಾ ಲೈಯಿಲ್ಆಕುಂ ಮಾಳಿಕೈಯೈ ವಿರೈಂದು
  ಮಙ್ಕಲಙ್ಕಳ್ ಪುನೈಂದಿಟುಕ ಮಯಙ್ಕಿಐಯಂ ಅಟೈಯೇಲ್
  ತನ್ನಿಕರ್ತಾ ನಾಂಪೊತುವಿಲ್ ನಟಂಪುರಿವಾರ್ ಆಣೈ
  ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಂಮಾತೇ ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಮೇ.
 • 7. ಕಿಳೈಅನಂದ ಮಱೈಯಾಲುಂ ನಿಸ್ಸಯಿಕ್ಕಕ್ ಕೂಟಾಕ್
  ಕಿಳರ್ಒಳಿಯಾರ್ ಎನ್ಅಳವಿಲ್ ಕಿಟೈತ್ತತನಿತ್ ತಲೈವರ್
  ಅಳೈಯಎನಕ್ ಕುಣರ್ತ್ತಿಯತೈ ಯಾನ್ಅಱಿವೇನ್ ಉಲಕರ್
  ಅಱಿವಾರೋ ಅವರ್ಉರೈಕೊಣ್ ಟೈಯಮುಱೇಲ್ ಇಙ್ಕೇ
  ಇಳೈವಟೈಯೇನ್ ಮಾಳಿಕೈಯೈ ಮಙ್ಕಲಙ್ಕಳ್ ನಿರಂಪ
  ಇನಿತುಪುನೈನ್ ತಲಙ್ಕರಿಪ್ಪಾಯ್ ಕಾಲೈಇತು ಕಣ್ಟಾಯ್
  ತಳರ್ವಱಸ್ಸಿಱ್ ಱಂಪಲತ್ತೇ ನಟಂಪುರಿವಾರ್ ಆಣೈ
  ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಂಮಾತೇ ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಮೇ.
 • 8. ಆರ್ಅಱಿವಾರ್ ಎಲ್ಲಾಂಸೆಯ್ ವಲ್ಲವರ್ಎನ್ ಉಳ್ಳೇ
  ಅಱಿವಿತ್ತ ಉಣ್ಮೈಯೈಮಾಲ್ ಅಯನ್ಮುತಲೋರ್ ಅಱಿಯಾರ್
  ಪಾರ್ಅಱಿಯಾ ತಯಲ್ವೇಱು ಪಕರ್ವತುಕೇಟ್ ಟೊರುನೀ
  ಪೈಯುಳೊಟುಂ ಐಯಮುಱೇಲ್ ಕಾಲೈಇತು ಕಣ್ಟಾಯ್
  ನೇರ್ಉಱನೀ ವಿರೈಂದುವಿರೈನ್ ತಣಿಪೆಱಮಾ ಳಿಕೈಯೈ
  ನೀಟಅಲಙ್ ಕರಿಪ್ಪಾಯ್ಉಳ್ ನೇಯಮೊಟು ಕಳಿತ್ತೇ
  ತಾರಕಮಿಙ್ ಕೆನಕ್ಕಾನ ನಟತ್ತಿಱೈವರ್ ಆಣೈ
  ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಂಮಾತೇ ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಮೇ.
 • 9. ಐಯರ್ಎನಕ್ ಕುಳ್ಳಿರುಂದಿಙ್ ಕಱಿವಿತ್ತ ವರತ್ತೈ
  ಯಾರ್ಅಱಿವಾರ್ ನಾನ್ಅಱಿವೇನ್ ಅವರ್ಅಱಿವಾರ್ ಅಲ್ಲಾಲ್
  ಪೊಯ್ಉಲಕರ್ ಅಱಿವಾರೋ ಪುಲ್ಲಱಿವಾಲ್ ಪಲವೇ
  ಪುಕಲ್ಕಿನ್ಱಾರ್ ಅತುಕೇಟ್ಟುಪ್ ಪುಂದಿಮಯಕ್ ಕಟೈಯೇಲ್
  ಮೆಯ್ಯರ್ಎನೈ ಆಳುಟೈಯಾರ್ ವರುಕಿನ್ಱ ತರುಣಂ
  ಮೇವಿಯತು ಮಾಳಿಕೈಯೈ ಅಲಙ್ಕರಿಪ್ಪಾಯ್ ವಿರೈಂದೇ
  ತೈಯಲ್ಒರು ಪಾಲುಟೈಯ ನಟತ್ತಿಱೈವರ್ ಆಣೈ
  ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಂಮಾತೇ ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಮೇ.
 • 10. ಉಟೈಯವರ್ಎನ್ ಉಳತ್ತಿರುಂದೇ ಉಣರ್ವಿತ್ತ ವರತ್ತೈ
  ಉಲಕವರ್ಕಳ್ ಅಱಿಯಾರ್ಕಳ್ ಆತಲಿನಾಲ್ ಪಲವೇ
  ಇಟೈಪುಕಲ್ಕಿನ್ ಱಾರ್ಅತುಕೇಟ್ ಟೈಯಮುಱೇಲ್ ಇಙ್ಕೇ
  ಇರವುವಿಟಿನ್ ತತುಕಾಲೈ ಎಯ್ತಿಯತಾಲ್ ಇನಿಯೇ
  ಅಟೈವುಱನಂ ತನಿತ್ತಲೈವರ್ ತಟೈಯಱವನ್ ತರುಳ್ವರ್
  ಅಣಿಪೆಱಮಾ ಳಿಕೈಯೈವಿರೈನ್ ತಲಙ್ಕರಿತ್ತು ಮಕಿೞ್ಕ
  ಸಟೈಯಸೈಯಪ್ ಪೊತುನಟಞ್ಸೆಯ್ ಇಱೈವರ್ತಿರು ವಾರ್ತ್ತೈ
  ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಂಮಾತೇ ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಮೇ.

தலைவி கூறல் // தலைவி கூறல்

No audios found!