திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
patha n-ampuRu
pata nampuṟu
saththiya vaarththai
sattiya vārttai
Sixth Thirumurai

147. anupava maalai
aṉupava mālai

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. ampalaththee thirun-atanjsey atimalaren mutimeel
  aNinthukoNteen anpotumen aaruyirkkum aNintheen
  emparaththee maNakkumantha malarmaNaththaith thoozi
  enuraippeen uraikkaenRaal ennaLavan Rathuvee
  vampisaiththeen anRatin-ii enarukee irunthun
  maNin-aasi ataippathanaith thiRanthumukan- thaRikaaN
  n-ampuRupaar muthaln-aatha varaiyuLan-aat tavarum
  n-ankumukan- thanarviyanthaar n-anmaNamii thenavee.
 • 2. kaNuRangkeen uRangkinumen kaNavarotu kalakkum
  kanaveekaN tuLamakizveen kanavonRoo n-anavum
  eNatangkaap perunjjoothi eniRaivar enaiyee
  iNainthiravu pakalkaaNaa thinpuRassey kinRaar
  maNuRangkum malaiuRangkum vaLaikatalum uRangkum
  maRRuLael laamuRangkum maan-ilaththee n-amathu
  peNuRangkaaL enaththaayar peesimakiz kinRaar
  peNkaLelaam kuusukinRaar perunthavanjsey kilaree.
 • 3. ellaanjsey vallathurai ennaimaNam purinthaar
  evvulakil yaarenakking kiiturain-ii thoozii
  n-allaaymiik kooLutaiyaar inthirarmaa munivar
  n-aanmukarn-aa raNarellaam vaanmukaraay n-inRee
  pallaaril ivaLpurintha perunthavaththai n-ammaal
  pakarvarithen kinRaarsiR pathiyiln-atam puriyum
  vallaanai maNanthitavum peRRanaLing kivaLee
  vallaaLen RuraikkinRaar n-allaarkaL palaree.
 • 4. issaielaam vallathurai ennaimaNam purinthaar
  yaanseythavam yaarseythaar ithukeeLen thoozi
  essamayath theevaraiyum siRRurumpen Reenum
  eNNuvanoo puNNiyarai eNNumanath thaalee
  pissiena n-inaiththaalum n-inaiyatin-ii avaraip
  piriveenoo pirivenRu peesukinum thariyeen
  vissain-atam kaNteenn-aan n-atangkaNtaal peeyum
  vitaththuNiyaa thenparkaLen viLaivuraippa thennee.
 • 5. vanjsamilaath thalaivarukkee maalaimakizn- thaNintheen
  maRaikaLutan aakamangkaL vakuththuvakuth thuraikkum
  enjsaluRaa vaazvanaiththum ennutaiya vaazvee
  eRRoon-aan purinthathavam saRReen-ii uraiyaay
  anjsumukam kaattiyaen thaayarelaam enakkee
  aaRumukam kaattimika viiRupataik kinRaar
  panjsatippaa vaiyarellaam vinjsatippaal irunthee
  paravukinRaar thoozienRan uRavumika vizainthee.
 • 6. annamuNa azaikkinRaay thooziingkee n-aanthaan
  ampalaththee aatukinRa aNNalati malarththeen
  unnain-inaith thuNteenen uLLakaththee vaazum
  oruthalaimaip perunthalaiva rutaiyaarut pukazaam
  innamuthil ennutaian pennumn-aRung kaniyin
  irathamumen thanikkaNavar urukkaatsi enumoor
  kannaluLee thaniththetuththa theempaakum kalanthee
  kaLiththuNteen pasisiRithum kaNtilanuL Lakaththee.
 • 7. pothun-atanjsey thuraimukaththee thaLathaLaen RoLirum
  punnakaiyee orukootip ponpeRumen Ruraippaar
  ithuvaraiyoo palakooti enninumoor aLavoo
  eNiRantha aNtavakai eththanaikoo tikaLum
  sathumaRaisol aNtavakai thaniththaniyee n-ataththum
  saththarkaLum saththikaLum saRReenum peRumoo
  thuthipeRumath thiruvaaLar punnakaiyai n-inaikkun-
  thooRummanam uuRukinRa sukaamutham peRumee.
 • 8. kaNkalantha kaNavarenaik kaikalantha tharuNam
  kaNtaRiyeen ennaiyumen karaNangkaL thanaiyum
  eNkalantha pookamelaam sivapookam thaniloor
  iRaiaLaven RuraikkinRa maRaiaLavin RaRintheen
  viNkalantha thiruvaaLar uyirkalantha tharuNam
  vinaiththuyarthiirn- thatainthasukam n-inaiththitunthoo Rellaam
  uNkalantha aananthap perumpookam appoo
  thuRRathena enaivizungkak kaRRathukaaN thoozi.
 • 9. maatamisai oongkun-ilaa maNtapaththee enathu
  maNavaaLar kotuththathiru aruLamutham makiznthee
  eetavizpuung kuzalaayn-aan uNtathoru tharuNam
  ennaiaRin- thilanulakam thannaiyumn-aan aRiyeen
  theetaRiya n-aRumpaalum theempaakum n-eyyum
  theenumokkak kalanthathenas seppinumsaa laathee
  iitaRiyaas suvaipukala ennaalee mutiyaa
  thennatiyoo avvamutham ponnatithaan n-ikaree.
 • 10. kaRpuuram maNakkinRa thennutampu muzuthum
  kaNavarthiru meeniyilee kalanthamaNam athuthaan
  iRpuutha maNampoolee maRaivathanRu kaNtaay
  iyaRkaimaNam thuriyan-iRai iRaivativath thuLathee
  poRpuuvum n-aRumaNamum kaNtaRiyaar ulakar
  puNNiyanaar thiruvativil n-aNNiyavaa Rathuvee
  n-aRpuuthi aNinthathiru vativumuRRum thoozi
  n-aankaNteen n-aanpuNarntheen n-aanathuaa neenee.
 • 11. mannuthirus sapain-atuvee vayangkun-atam puriyum
  maNavaaLar thirumeeni vaNNangkaN tuvantheen
  ennatiith thirumeeni irunthavaNNam thoozi
  enpukalveen mathiiravi ilangkumangki utanee
  minnumonRaayk kuutiyavai eNkatantha kooti
  viLangkumvaNNam enRuraikkoo uraikkinumsaa laathee
  annavaNNam maRaimutivum aRaivarithee antha
  arumperunjsoo thiyinvaNNam yaaruraippar anthoo.
 • 12. kaLLuNtaaL enappukanRaar kanakasapai n-atuvee
  kaNtathuNtu siRsapaiyil uNtathumuN tatin-aan
  eLLuNta palavitayath thiRangkungkaL anRee
  enRumiRa vaan-ilaiyil iruththungkaL ulakar
  uLLuNta poothumayak kuRRitungkaL alavee
  uLLamayak kanaiththinaiyum oziththitungkaL matavaay
  aLLuNta piRarumenai atuththatuththuk kaNtaal
  aRivutharum avarkkumingkee yaanuNta kaLLee.
 • 13. kaarikain-ii ennutanee kaaNavaru vaayoo
  kanakasapai n-atun-inRa kaNavarvati vazakai
  eerikavaath thiruvativai eNNamuti yaatheel
  iyampamutin- thitumoon-aam ezuthamutin- thitumoo
  peerikavaa maRaikaLutan aakamangkaL ellaam
  pinnathumun munnathupin pinmunnaa mayangkip
  paarikavaa thinRaLavum mikaezuthi ezuthip
  paarkkinRa mutivonRum paarththan-ilai ammaa.
 • 14. kaNNaaRu367 patumenan-aan anjsukinReen palakaal
  kaNavarthiru vativazakaik kaNtukaNtu kaLikkil
  eNNaaen aasaiveLLam ensolvazi keeLaa
  thenaiiirththuk koNtusapaik keekukinRa thanthoo
  peNNaasai perithenpar viNNaaLum avarkkum
  peNNaasai perithalakaaN aaNaasai perithee
  uNNaatip paRpalakaal kaNNaaRu kazikkal
  uRukinReen thoozin-innaal peRukinRa patiyee.
 • 15. kaRpuuram koNarnthituka thaniththoozi enathu
  kaNavarvaru tharuNamithu kaNNaaRu kazippaam
  eRpuutha n-ilaiavartham thiruvatiththaa maraikkiiz
  iruppathati kiiziruppa thenRun-inai yeelkaaN
  paRpuutha n-ilaikatanthu n-aathan-ilaik kappaal
  paran-aatha n-ilaiathanmeel viLangkukinRa thaRin-ii
  iRpuuvai avvatikkuk kaNNaaRu kaziththaal
  evvulakath thevvuyirkkum inithun-alan- tharumee.
 • 16. manaiaNainthu malaraNaimeel enaiaNaintha poothu
  maNavaaLar vativenRum enathuvati venRum
  thanain-inainthu piriththaRintha thillaiyati enaiththaan
  saRRumaRi yeenenilyaan maRRaRiva thennee
  thinaiaLavaa yinumvikaRpa uNarssienpa thilaiyee
  thiruvaaLar kalanthapati seppuvathep patiyoo
  unaiaNainthaal ivvaaRu n-aankeetpeen appoo
  thunnaRivum ennaRivum ooraRivaam kaaNee.
 • 17. thaazkuzalaay enaissaRRee thanikkavittaal njaana
  sapaiththalaivar varukinRa tharuNamithu n-aanthaan
  vaazvataipon maNtapaththee paLikkaRaiyi nuutee
  malaraNaiyai alangkariththu vaiththituthal veeNtum
  suuzuRan-aan alangkarippeen enkinRaay thoozi
  thuraikkumanam illaiathu thuNinthaRintheen palakaal
  eezkatalil perithanRoo n-aanataintha sukaming
  kithaivitan-aan seypaNivee ReppaNin-ii iyampee.
 • 18. thaniththalaivar varukinRa tharuNamithu thoozi
  thanikkaenai vitun-iiyum thaniththorupaal iruththi
  iniththasuvaith thiraLkalantha thiruvaarththai n-iiyum
  inpuRakkeet tuLangkaLippaay ithusaalum n-inakkee
  maniththarkaLoo vaanavaroo malarayanoo maaloo
  maRRaiyaroo enpukalveen makeesuraraa thiyarum
  thaniththaoru thiruvaarththai keetpathaRkee kootith
  thavanjseythu n-iRkinRaar n-avanjseytha n-ilaththee.
 • 19. maNavaaLar varukinRa tharuNamithu matavaay
  maaLikaiyin vaayalelaam vaLampeRan-ii punaika
  kuNavaaLar aNaiyummalar aNaiakaththai n-aanee
  kulavumaNi viLakkaththaal alangkarikkap pukuveen
  thaNavaatha sukantharumen thanikkaNavar variloo
  saRRumayal vaathanaikaL uRRituthal aakaa
  anavaatha manaththavaraip puRappaNikkee vituka
  anputaiyaar kaLukkituka akappaNisey thitavee.
 • 20. arumponanai yaarenathu kaNavarvaru tharuNam
  aayizaiii thaathalinaal vaayalmukap pellaam
  virumpuRuthoo raNamkotikaL pazuththakulai vaazai
  viraikkamuku thengkiLan-iir enaippalavum punaika
  karumpun-ellin muLain-iRain-iirk kutamiNaintha kayalum
  kaNNaati kavarimuthal uNNaati ituka
  irumpotukal oththamanang kaLumkaniya urukkum
  iRaivarthiru varavethirkoN teeththuvathaR kinithee.
 • 21. pathivarumoor tharuNamithu tharuNamithu thoozii
  paraakkataiyeel maNimaatap pakkamelaam punaika
  athikan-alam peRupaLikku maNimeetai n-atuvee
  aNaiyaialang kariththitan-aan pukukinReen virainthee
  kathitharuvaar n-alvaravu saththiyamsath thiyamn-ii
  kaLippinotu maNiviLakkaal kathirparava n-iraiththee
  puthiyan-ava maNikuyinRa aasanangkaL ituka
  puNNiyanaar n-alvaravai eNNieNNi inithee.
 • 22. manRaatum kaNavarthiru varavain-inaik kinReen
  makiznthun-inaith thitunthooRum manangkanivuR Ruruki
  n-anRaavin paalthiraLin n-aRun-eyyum theenum
  n-aRkaruppanj saaRetuththa sarkkaraiyum kuutti
  inRaara uNtathena iniththiniththup pongki
  ezunthenaiyum vizungkukinRa thenRaalen thoozi
  inRaavi annavaraik kaNtukoLum tharuNam
  ensaritham eppatiyoo enpukalveen anthoo.
 • 23. kuutiyaen thanikkaNavar n-alvaraththai n-aanee
  kuRikkinRa thooRumoLi eRikkinRa mananthaan
  n-iitiyapon malaimutimeel vaazvataintha theevar
  n-iiLmutimeel irukkinRa thenRuraikkoo anRi
  aatiyapoR sapain-atuvee siRsapaiyin n-atuvee
  aatukinRa atin-izaRkiiz irukkinRa thenkoo
  eetavizpuung kuzalaayen iRaivaraikkaN NuRRaal
  enmanaththin sarithamathai yaarpukalvaar anthoo.
 • 24. aruLaaLar varukinRa tharuNamithu thoozi
  aayiramaa yirangkooti aNiviLakkeeR Rituka
  theruLaaya pasun-eyyee vitukamaRRai n-eyyeel
  thirumeenik korumaasu seythaalum seyyum
  iruLeethu kaalaiviLak keeRRitaveeN tuvathoo
  ennaathee mangkalamaa eeRRuthalaang kaNtaay
  maruLeelang kavarmeeni viLakkamatheN katantha
  mathikathirseng kanalkuutiR Renninumsaa laathee.
 • 25. ennirukaN maNianaiyaar ennuyirn-aa yakanaar
  enuyiruk kamuthaanaar ellaanjsey vallaar
  ponaNipoR sapaiyaaLar siRsapaiyaar ennaip
  puRampuNarnthaar akampuNarnthaar puRaththakaththum puNarnthaar
  anniyaral latiavaree enathukula theyvam
  arunthavaththaal kitaiththakuru vaakumathu mattoo
  mannuRumen thaniththaayum thanthaiyumang kavaree
  makkaLporuL mikkathiru okkalumang kavaree.
 • 26. thanthaienRaay makanenRaay maNavaaLan enRaay
  thakumooing kithuenna vinavuthiyoo matavaay
  sinthaiseythu kaaNatin-ii siRsapaiyil n-atikkum
  thiruvaaLar enaippuNarntha thirukkaNavar avartham
  anthan-atu muthalillaa arumperunjsoo thiyathee
  aNtasaraa sarangkaLelaam kaNtathuvee Rilaiyee
  enthavakai poypukalveen maRRaiyarpool ammaa
  viiRumavar369 thirumeeni n-aanumena aRiyee.
 • 27. ellaamunj seyavalla thaniththalaivar pothuvil
  irunthun-atam purikinRa arumperunjsoo thiyinaar
  n-allaayn-al n-aattaarkaL ellaarum aRiya
  n-aNNienai maNampurinthaar puNNiyanaar athanaal
  illaamai enakkillai ellaarkkum tharuveen
  ennutaiya perunjselvam enpukalveen ammaa
  sellaatha aNtamattoo appuRaththap paalum
  sivanjaanap perunjselvam siRappathukaN taRiyee.
 • 28. vaankaNta piramarkaLum n-aaraNarum piRarum
  maathavampan naatpurinthu varunthukinRaar anthoo
  n-aankaNta kaatsiyavar kaNtilaree ulakil
  n-aanorupeN seythathavam eththavamoo aRiyeen
  koonkaNta kutikkonRum kuRaivilaiyeel aNta
  kootielaam thanipperunjseng kooln-ataththum iRaivar
  thaankaNta kutiyaaneen kuRaikaLelaam thavirntheen
  thaniththavaLa maatamisai iniththiruk kinReenee.
 • 29. enkaNavar perunthanmai aaRantha n-ilaikkee
  ettin-inRu paarppavarkkum ettaathee thoozi
  ponkaNavar kalaimatanthai thankaNavar muthaloor
  punainthuraikkum kathaipoola n-inainthuraikkap patumoo
  punkaNavar aRiyaathee pulampukinRaar avarpool
  pukalmaRaiyum aakamamum pulampukinRa thammaa
  unkaNavar thiRampukalen RuraikkinRaay n-iithaan
  uththamanaar arutsoothi peRRitamun virumpee.
 • 30. iingkusilar uNNukaen Rennaiazaik kinRaar
  enthoozi n-aanivarkat kenpukalveen ammaa
  oongkun-ilaa maNtapaththee enkaNava rutanee
  uvattaatha theLLamutham uNtupasi thiirntheen
  theengkuzaling kinienakkup pasivarilap poothu
  seppukinReen ippoothu silukizaiththal veeNtaa
  eengkalaRa n-iiavarkkuth theLivippaay maRRai
  irunthavarum virunthavarum inithupusith thitaRkee.
 • 31. aiyarenai aaLutaiyaar arumperunjsoo thiyinaar
  ampalaththee n-atampuriyum aanantha vativar
  meyyarenai maNampurintha thanikkaNavar thuriya
  veLiyiln-ilaa maNtapaththee meeviamu thaLiththen
  kaiyakaththee orupasumpoR kangkaNamum punainthaar
  kangkaNaththin tharaththaiennaal kaNturaikkap patumoo
  vaiyakamum vaanakamum kotuththaalum athaRku
  maaRaaka maattaatheel mathipparithaam athuvee.
 • 32. thanvativam thaanaakum thirussiRRam palaththee
  thanin-atanjsey perunthalaivar poRsapaieng kaNavar
  ponvativam irunthavaNNam n-inaiththitumpoo thellaam
  pukalarumpee raanantha pookaveLLam thathumpi
  envativil pongkukinRa thammaaen uLLam
  irunthapati enpukalveen enaLavan Rathuthaan
  munvativam karainthiniya sarkkaraiyum theenum
  mukkaniyum kuuttiuNta pakkamumsaa laathee.
 • 33. ivvulakil enaippoolvaar ooranantham kooti
  enniluyarn- thirukkinRaar eththanaiyoo kooti
  avvulakil siRanthun-inRaar aLaviRantha kooti
  aththanaipeer kaLumanthoo n-iththamvarun- thitavum
  evvulakum uNarvariya thirussiRRam palaththee
  inithamarntha thalaivaringkee ennaimaNam purinthaar
  n-avvivizi matamaathee kiizmeelen pathuthaan
  n-aatharthiru arutsoothi n-aatuvathon Rilaiyee.
 • 34. thiruvaaLar poRsapaiyil thirun-atanjsey tharuLvaar
  siRsapaiyaar enthanakkuth thirumaalai kotuththaar
  uruvaaLar aruvaaki oLiyaaki veLiyaay
  oongkukinRaar ennutaiya uyirththuNaivar avartham
  peruvaaymaith thiruvaruLee peruvaazven RuNarnthoor
  peesiyamey vaasakaththin perumaiyaiin RuNarntheen
  thuruvaatha enakkingkee aruLn-inaikkum thooRum
  sollaLaval laathasukam thoonRuvathen thoozi.
 • 35. aruLaaLar poRpothuvil aanantha n-atanjsey
  aanantha vaNNarenai aaLutaiyaar n-aanthaan
  theruLaatha paruvaththee theruttimaNam purintha
  thiruvaaLar avarperumaith thiRaththaievar pukalvaar
  maruLaatha aakamangkaL maamaRaikaL ellaam
  maruNtanaveel ennatin-am manavaakkin aLavoo
  iruLaamai enRuRumoo anRusiRi thuraippaam
  ennavumn-aaN iirppathithaR kenpuriveen thoozi.
 • 36. sempavaLath thirumalaiyoo maaNikka viLakkoo
  theyvamara kathaththiraLoo sezun-iilap poruppoo
  pampumaNi oLiyoon-aR pasumponnin sutaroo
  patikavaNNap perungkaatsi thaanooen RuNarnthee
  emparaman Remperumaan puRavaNNam yaathoo
  enpaareel akavaNNam yaaruraikka vallaar
  thamparamen RennaianRu maNampurinthaar njaana
  sapaiththalaivar avarvaNNam saaRRuvathen thoozi.
 • 37. theevarkaLoo munivarkaLoo siRanthamuththar thaamoo
  theernthasiva yookikaLoo semporuL kaNtooroo
  muuvarkaLoo aivarkaLoo muthaRparaiyoo paramoo
  munniyaen thaniththalaivar thamiyalai uNarnthaar
  yaavarkaLum allaenRaal yaanuNarnthu mozithaR
  kamaiyumoo orusiRithum amaiyaathu kaNtaay
  aavalotum anparthozas siRsapaiyil n-atippaar
  avarperumai avaraRivar avarumaRin- thilaree.
 • 38. thirussiRRam palaththinpath thiruvurukkoN tinpath
  thirun-atanjsey tharuLkinRa thiruvatikkee thozumpaay
  arussikkum peeranpar aRivinkaN aRivaay
  avvaRivil viLainthasivaa nanthaamu thaakip
  parissikkum369 avvamuthin n-iRainthasuvai yaakip
  payanaakip payaththinanu pavamaaki n-iRainthee
  urussikkum enamaRaikaL aakamangkaL ellaam
  oothukinRa enilavartham oLiuraippa thevaree.
 • 39. vetiththaLintha mukkaniyin vatiththarasan- thanilee
  virumpuRaut pizinthetuththa karumpiratham kalantha
  thatiththasezum paaRpeythu kooRReenvit tathanaith
  thaniththapara amuthaththil thaankalanthuN taaRpool
  itiththitiththen uLamuzuthum thiththikkum vaarththai
  inithuraiththu maNampurintha ennuyirn-aa yakarvaan
  potiththirumee niyaravaraip puNaravalleen avartham
  pukazuraikka valleenoo alleenkaaN thoozii.
 • 40. kannienai maNanthapathi kanitharusiR sapaikkee
  kalanthathanip pathivayangku kanakasapaa pathivaan
  panniyaruk karuLpurintha pathiulaka mellaam
  pataiththapathi kaaththaruLum pasupathiev vuyirkkum
  anniyamal laathakaththum puRaththumakap puRaththum
  arutsengkool seluththukinRa athipathiyaam athanaal
  enniyalpool piRariyalai eNNiyiteel piRaroo
  enpathipaal anpathilaar anpuLareel eNNee.
 • 41. enniyalpool piRariyalai eNNeelen Ruraiththeen
  iRumaappaal uraiththananen ReNNiyiteel matavaay
  panniyan-aan enpathiyin paRRalathu veeRoor
  paRRaRiyeen uRRavarum maRRavarum poruLum
  unniyaen uyirumena thutalumena thuNarvum
  uyiruNarvaal ataisukamum thirussiRRam palaththee
  manniyathaa thaliln-aanpeN makaLumaleen varumaaN
  makanumaleen aliyumaleen ithukuRiththen RaRiyee.
 • 42. paarmuthalaap paran-aathap pathikatanthap paalum
  paangkutaiya thanissengkool oongkan-atak kinRa
  siirtherinthaar eeththuthoRum eeththuthaRkoo enathu
  thiruvaaLar aruLkinRa thanRumanang kaninthee
  aartharupee ranponRee kuRiththaruLu kinRaar
  aathalinaal avaritaththee anputaiyaar ellaam
  oortharumen uRavinaraam aaNaiithu n-iiyum
  uRavaana thavaranpu maRavaamai kuRiththee.
 • 43. n-aathaantha varaiyumengkaL n-aayakanaar sengkool
  n-atakkinRa thenkinRaar n-aathaantha mattoo
  poothaantha n-ilaiyumuyar yookaantha n-ilaiyum
  punithakalaan- thappathiyum pukalkinRaar pukalum
  veethaantha veLiyummiku siththaantha veLiyum
  viLangkumivaR Rappaalum athanmeelap paalum
  vaathaanthath thathanmeelum athanmeelap paalum
  manRaati arutsengkool senRaatal aRiyee.
 • 44. puNNiyanaar enuLaththee pukunthamarntha thalaivar
  pothuviLangka n-atikkinRa thirukkuuththin thiRaththai
  eNNiyan-aan eNNuthoRum uNtupasi thiirnthee
  irukkinReen atikkatin-ii ennaiazaik kinRaay
  paNNuRumen thanikkaNavar kuuththatunj sapaiyaip
  paarththaalum pasipoomee paarththitalan Riyumee
  aNNuRumath thirussapaiyai n-inaikkinumvee saaRal
  aaRumati uuRumati aanantha amuthee.
 • 45. kuusukinRa thennatin-aan ampalaththee n-atikkum
  kuuththaatik kaNavarukkee maalaiyittaay enavee
  eesukinRaar aaratiyoo aNtapaki raNtath
  thirukkinRa saththarkaLum saththikaLum piRarum
  peesukinRa vaarththaielaam vaLLalarut kuuththin
  perumaiyalaal veeRonRum peesukinRa thilaiyee
  viisukinRa perunjsoothith thirukkuuththin thiRamee
  veethamutan aakamangkaL viLampukinRa thanRee.
 • 46. kulamaRiyaar pulamaRiyaar ampalaththee n-atikkum
  kuuththaati aiyarukkee maalaiyittaay enavee
  pulamaRiyaar pooln-iiyum pukaluthiyoo thoozi
  pulapulaen RaLappathelaam pookavitting kithukeeL
  alakaRiyaath thirukkuuththen kaNavarpuri yaareel
  ayanariyoo taranmuthalaam aivarkaLum piRarum
  vilakaRiyaa uyirpalavum n-iiyumingkee n-inRu
  minukkuvathum kulukkuvathum veLuththuvitum kaaNee.
 • 47. kotiitaippeN peethaayn-ii ampalaththee n-atikkum
  kuuththaati enRenathu kozun-arthamaik kuRiththaay
  patiitaththee vaanitaththee paathalaththee aNta
  pakiraNta kootiyilee pathiviLakkam ellaam
  atimalarkoN taiyarseyyum thirukkuuththin viLakkam
  aakumithu saththiyamen RarumaRaiaa kamangkaL
  ketiyuRavee paRaiyatiththuth thirikinRa avaRRaik
  keettaRinthu koLvaayn-in vaattamelaam thavirnthee.
 • 48. inpavati vantharuthaR kiRaivar varukinRaar
  ellaanjsey vallasiththar ingkuvaru kinRaar
  anparuLath theeinikkum amutharvaru kinRaar
  ampalaththee n-atampuriyum aiyarvaru kinRaar
  enpuruppon uruvaakka eNNivaru kinRaar
  enRuthiru n-aathaoli isaikkinRa thammaa
  thunpamaRath thirussinna oliathanai n-iiyum
  sukampeRavee keeLatien thoozienais suuznthee.
 • 49. thuriyapatham katanthaperunj soothivaru kinRaar
  sukavativan- tharauyirkkuth thuNaivarvaru kinRaar
  periyapira maathiyarkkum ariyar varukinRaar
  piththarena maRaipukalum siththarvaru kinRaar
  irivakalsiR sapain-atanjsey iRaivarvaru kinRaar
  enRuthiru n-aathaoli isaikkinRa thammaa
  urimaipeRum enthoozi n-iiyumingkee sinna
  olikeettuk kaLiththituvaay uLavaattam aRavee.
 • 50. iisarena thuyirththalaivar varukinRaar n-iivir
  elliirum puRaththirumin enkinReen n-iithaan
  eesaRavee akaththirunthaal enenakkeet kinRaay
  enkaNavar varilavarthaam iruntharuLum munnee
  aasaivetkam aRiyaathu n-aanavaraith thazuvi
  aNaiththumakiz veenathukaN tathisayiththu n-otippaar
  kuusaRiyaaL ivaLenRee peesuvarang kathanaal
  kuuRiyathal lathuveeRu kuRiththathilai thoozii.
 • 51. arasuvaru kinRathenRee aRaikinReen n-iithaan
  aiyamuReel uRRukkeeL asaiyaathu thoozi
  murasusangku viiNaimuthal n-aathaoli mikavum
  muzangkuvathu thirumeeni vazangkutheyva maNanthaan
  virasaengkum viisuvathu n-aasiuyirth thaRika
  viithielaam arutsoothi viLangkuvathu kaaNka
  parasiethir koLLuthumn-aam kaRpuura viLakkup
  parinthetuththen nutanvaruka therinthatuththu makiznthee.
 • 52. thaazkuzaln-ii aaNmakanpool n-aaNamassam vituththee
  sapaikkeeRu kinRaayen RuraikkinRaay thoozi
  vaazvakaien kaNavarthamaip puRaththaNainthaaL oruththi
  maalenumpeer utaiyaaLoor vaLaiaazip pataiyaaL
  aazkatalil thuyilkinRaaL maamaNimaN tapaththee
  aaLkinRaaL aaNmakanaay aRinthilaiyoo avaraik
  keezvakaiyil akampuNarntheen avarkaruNai amutham
  kitaiththathun-aan aaNmakanaa kinRathathi sayamoo.
 • 53. thutiyeeRum itaiunakku vanthaiRu maappen
  solenRaay aripiramar surarmunivar muthaloor
  potieeRu vativutaiyaar enkaNavar sapaiyin
  poRpatikkiiz n-iRpathupeR Rapparisu n-inainthee
  itieeRu poonRiRumaan- thirukkinRaa ratin-aan
  ellaarum athisayikka iiNtuthirus sapaiyin
  patieeRith thalaivarthiru atiuuRum amutham
  parukukinReen iRumaakkum parisuraippa thennee.
 • 54. iiRRaRiyeen irunthirunthing kathisayippa thenn-ii
  enkinRaay n-iienaivit teekuthoRum n-aanthaan
  kaaRRaRiyaath thiipampool irunthitumath tharuNam
  kaNtapari senpukalveen aNtapaki raNtam
  thooRRaRiyaap perunjsoothi malaiparan-aa thaththee
  thoonRiyathaang kathann-atuvee thoonRiyathon Rathuthaan
  maaRRaRiyaap ponoLiyoo avvoLikkuL aatum
  vaLLalaruL oLiyooii thathisayikkum vakaiyee.
 • 55. n-atampurivaar thirumeeni vaNNamathai n-aanpooy
  n-ankaRinthu vanthunakku n-avilveenen kinRaay
  itamvalaming kaRiyaayee n-iiyooen kaNavar
  ezilvaNNam therinthuraippaay isaimaRaiyaa kamangkaL
  thitampatan-aam therithumenas senRuthanith thaniyee
  thiruvaNNam kaNtaLavee sivasivaen Raangkee
  katampeRukaL uNtavena mayangkukinRa vaaRu
  kaNtilain-ii aanaalum keettilaiyoo thoozii.
 • 56. poypitiththaar ellaarum puRaththirukka n-aanpooyp
  pothun-atangkaN tuLangkaLikkum poothumaNa vaaLar
  meypitiththaay vaaziyan-ii samarasasan maarkkam
  viLangkaula kaththitaiyee viLangkukaen Renathu
  kaipitiththaar n-aanumavar kaalpitiththuk koNteen
  kaLiththituka iniyunain-aam kaivitoom enRum
  maipitiththa viziulakar ellaarum kaaNa
  maalaiyittoom enRenakku maalaiyaNin- thaaree.
 • 57. poruththamilaar ellaarum puRaththirukka n-aanpooyp
  pothun-atangkaN tuvanthun-iRkum poothuthanith thalaivar
  thiruththamuRa arukaNainthu kaipitiththaar n-aanum
  theyvamala ratipitiththuk koNteensik kenavee
  varuththamuReel inissiRithum mayangkeelkaaN aziyaa
  vaazvuvantha thunthanakkee eezulakum mathikkak
  karuththalarnthu vaaziyaen RaaziaLith thenathu
  kaiyinilpoR kangkaNamum kattinarkaaN thoozi.
 • 58. thamaiaRiyaar ellaarum puRaththirukka n-aanpooys
  sapain-atangkaN tuLangkaLikkum tharuNaththee thalaivar
  imaiaRiyaa viziutaiyaar ellaarum kaaNa
  iLan-akaimang kaLamukaththee thaLathaLaen RoLira
  emaiaRinthaay enRenathu kaipitiththaar n-aanum
  ennaimaRan- theniRaivar kaalpitiththuk koNteen
  sumaiaRiyaap peeraRivee vativaaki aziyaas
  sukampeRRu vaazkaenRaar kaNtaayen thoozi.
 • 59. aiyamuRRaar ellaarum puRaththirukka n-aanpooy
  ampalaththee thirun-atangkaN takangkaLikkum poothu
  maiakaththee porunthaatha vaLLalaru kaNaiththen
  matipitiththaar n-aanumavar atipitiththuk koNteen
  meyakaththee n-ammaivaiththu viziththirukkin Raayn-ii
  viLangkukasan maarkkan-ilai viLakkukaen Renathu
  kaiakaththee orupasumpoR kangkaNamum punainthaar
  karuNaiyinil thaayanaiyaar kaNtaayen thoozi.
 • 60. kaamaalaik kaNNarpalar puumaalai vizainthaar
  kaNangkoNta kaNNarpalar maNangkoLLath thirinthaar
  koomaalai manasserukkaal mayangkiutam pellaam
  kuRikoNta kaNNarpalar veRikoNting kalainthaar
  aamaalai avarellaam kaNtuLamn-aaN uRavee
  arumperunjsoo thiyarennai virumpimaNam purinthaar
  theemaalai aNikuzalaay n-aanseytha thavanthaan
  theevarkaLoo muuvarkaLum seythilarkaN taRiyee.
 • 61. kaamaalaik kaNNarenRum kaNakkaNNar enRum
  karuthupala kuRikoNta kaNNarenRum pukanReen
  aamaalum avvayanum inthiranum ivarkaL
  anRimaRRaith theevarkaLum asaiaNukkaL aana
  thaamaalais siRumaayaa saththikaLaam ivarkaL
  thaamoomaa maayaivaru saththikaLoong kaarath
  theemaalais saththikaLum viziththirukka enakkee
  thirumaalai aNinthaarsiR sapaiyutaiyaar thoozi.
 • 62. maatheekeeL ampalaththee thirun-atanjsey paatha
  malaraNintha paathukaiyin puRaththezuntha aNukkaL
  maatheevar uruththirarkaL orukooti kooti
  vaLaipitiththa n-aaraNarkaL orukooti kooti
  pootheeyum n-aanmukarkaL orukooti kooti
  puranthararkaL palakooti aakaurup punainthee
  aatheeyar aakiingkee thozilpurivaar enRaal
  aiyarthiru vatipperumai yaaruraippaar thoozi.
 • 63. uruththirarkaL orukooti n-aaraNarpal kooti
  uRupiramar palakooti inthirarpal kooti
  peruththamaRRaith theevarkaLum munivarkaLum piRarum
  peesilanan- thangkooti aangkaangkee kuutith
  thiruththamuRu thirussapaiyin patippuRaththee n-inRu
  thiyangkukinRaar n-atangkaaNum sinthaiyaraay anthoo
  varuththamonRum kaaNaathee n-aanoruththi eeRi
  maan-atangkaaN kinReenen maathavanthaan perithee.
 • 64. paarulakaa thiparpuvanaa thiparaNtaa thiparkaL
  pakiraNtaa thiparviyoomaa thiparmuthalaam athipar
  eerulavaath thiruppatikkiiz n-inRuvizith thirukka
  enaimeelee eeRRinarn-aan pooRRiangku n-inReen
  siirulavaa yookaantha n-atamthirukka laanthath
  thirun-atamn-aa thaanthaththee seyumn-atampoo thaanthap
  peerulavaa n-atangkaNteen thiruamutham uNavum
  peRReenn-aan seythathavam peerulakil perithee.
 • 65. enpukalveen thoozin-aan pinnarkaNta kaatsi
  isaippathaRkum n-inaippathaRkum ettaathu kaNtaay
  anpuRusith thaanthan-atam veethaantha n-atamum
  aathin-atu anthamilaas soothimanRil kaNteen
  inpamaya maayonRaay iraNtaayon RiraNtum
  illathuvaay ellaanjsey vallathuvaay viLangkith
  thanparamaam parangkatantha samarasappee ranthath
  thanin-atamum kaNNuRReen thaniththasukap pothuvee.
 • 66. thuungkukan-ii enkinRaay thuungkuvanoo enathu
  thuraivarumoor tharuNamithil thuukkamunthaan varumoo
  iingkinin-aan thaniththirukka veeNtuvathaa thalinaal
  ennutaiya thuukkamelaam n-innutaiya thaakki
  eengkalaRap puRaththeepooyth thuungkukan-ii thoozi
  ennirukaN maNianaiyaar enaiaNaintha utanee
  oongkuRavee n-aanavaraik kalanthavarum n-aanum
  onRaana pinnarunai ezuppukinReen uvanthee.
 • 67. aiyamuReel kaalaiyilyaam varukinRoom ithun-am
  aaNaienRaar avaraaNai aruLaaNai kaNtaay
  veyyaruLath theepukuthap poonathiruL iravu
  vitinthathun-al sutaruthayam meevukinRa tharuNam
  thaiyalini n-aanthanikka veeNtuvathaa thalinaal
  saRReeap puRaththirun-ii thalaivarvantha utanee
  uyyaingkee n-aanavaraik kalanthavarum n-aanum
  onRaana pinnarunai azaikkinReen uvanthee.
 • 68. manRutaiyaar enkaNavar enuyirn-aa yakanaar
  vaaymalarntha maNivaarththai malaiilakkaam thoozi
  thunRiyapee riruLellaam tholainthathupan maayaith
  thukaLoLimaa maayaimathi oLiyotupoo yinavaal
  inRaruLaam perunjsoothi uthayamuRRa thathanaal
  inissiRithu puRaththirun-ii iRaivarvantha utanee
  onRutaiyeen n-aanavaraik kalanthavarum n-aanum
  onRaana pinnarunai azaikkinReen uvanthee.
 • 69. vaikaRaiii tharuLuthayam thoonRukinRa thenathu
  vaLLalvaru tharuNamini vaarththaionRaa naalum
  saikaraiyeel ingnganamn-aan thaniththiruththal veeNtum
  thaaRkuzaln-ii aangkeepooyth thaththuvappeN kuzuvil
  poykaraiyaa thuLLapati pukazpeesi irun-ii
  puththamutham aLiththaarut siththarvantha utanee
  uykaraivaay n-aanavaraik kalanthavarum n-aanum
  onRaana pinnarunai azaikkinReen uvanthee.
 • 70. kaalaiyilee varukuvaren kaNavarenRee n-inakkuk
  kazaRinann-aan ennalathu kaathiluRRa thilaiyoo
  veelaiilaa thavaLpoolee vampaLakkin Raayn-ii
  vitinthathun-aan thaniththirukka veeNtuvathaa thalinaal
  soolaiyilee malarkoythu thotuththuvanthee puRaththil
  suuznthiruppaay thoozienRan thuNaivarvantha utanee
  oolaiuRaa thiyaanavaraik kalanthavarum n-aanum
  onRaana pinnarunai azaikkinReen uvanthee.
 • 71. vitinthathupeer aaNavamaam kaariruLn-iing kiyathu
  veyyavinaith thiraLellaam venthathukaaN maayai
  otinthathumaa maayaiozin- thathuthiraithiirn- thathupee
  roLiuthayam seythathinith thalaivarvaru tharuNam
  thitampeRan-aan thaniththirukka veeNtuvathaa thalinaal
  theemozin-ii puRaththirumaa theevarvantha utanee
  utampuRavee n-aanavaraik kalanthavarum n-aanum
  onRaana pinnarunai azaikkinReen uvanthee.
 • 72. maalaiyilee ulakiyalaar makizn-arotu kalaththal
  vazakkamathu kaNtanamn-ii maNavaaLa rutanee
  kaalaiyilee kalappathaRking kenaippuRampoo enRaay
  kaNtilanii thathisayamen Ruraiyeelen thoozi
  oolaiyilee poRiththathain-ii unnuLaththee karuthi
  uzalkinRaay aathaliliv vuLavaRiyaay tharumas
  saalaiyilee samarasasan maarkkasangkan- thanilee
  saRRirunthaay enilithanai uRRuNarvaay kaaNee.
 • 73. iravakaththee kaNavarotu kalakkinRaar ulakar
  iyalaRiyaar uyalaRiyaar mayalonRee aRivaar
  karavakaththee kaLuNtu mayangkin-iRkum tharuNam
  kanikotuththaal uNtusuvai kaNtukaLip paaroo
  thuravakaththee vizunthaarpoon Rivarkuutum kalappil
  sukamonRum illaiyati thunpamathee kaNtaar
  uravakaththee enkaNavar kaalaiyilen nutanee
  uRukalappaal uRusukanthaan uraipparithaam thoozi.
 • 74. ennutaiya thaniththoozi ithukeeLn-ii mayangkeel
  ellaanjsey vallavaren innuyirn-aa yakanaar
  thannutaiya thiruththooLai n-aanthazuvum tharuNam
  thaniththasiva saakkiramen Riniththan-ilai kaNtaay
  pannumintha n-ilaiparasaak kiramaaka uNareel
  pakarparasaak kiramatangkum pathiyaakum puNarnthu
  mannun-ilai maRRiraNtum katanthakuru thuriya
  maan-ilaien RuNarkaoLir meenilaiyil irunthee.
 • 75. n-aanpukalum moziithukeeL ennutaiya thoozi
  n-aayakanaar thaniuruvam n-aanthazuvum tharuNam
  vaanpukazum suththasiva saakkiramen RuNarnthoor
  vazuththun-ilai aakumurus suvaikalanthee athuvaayth
  theenkalantha suvaiyotun-an maNikalantha oLiyaayth
  thiripinRi iyaRkaiinpas sivangkalantha n-ilaiyee
  thaanpukalmaR RaiyamuunRum katanthappaal iruntha
  saakkiraa thiithamenath thaniththuNarnthu koLLee.
 • 76. ivvulakoor iravakaththee puNarkinRaar athanai
  engnganamn-aan isaippathuvoo enninummaR RithukeeL
  evvamuRum irutpozuthil iruttaRaiyil aRivoor
  eLLaLavum kaaNaathee kaLLaLavin Rarunthik
  kavvaipeRak kaNkaLaiyum kattimaRaith thammaa
  kalakkinRaar kaNassukamum kaNtaRiyaar kaNtaay
  sevvaiyuRak kaalaiyilen kaNavarotu n-aanthaan
  seertharuNas sukampukala yaartharuNath thavaree.
 • 77. ponpaRiyaap pukalvaarpool maRaippathennai matavaay
  puuvaiyarkaa laiyilpuNara n-aaNuvarkaaN enRaay
  anpaRiyaap peNkaLukkee n-inuraisam mathamaam
  aasaivetkam aRiyaathen RaRinthilaiyoo thoozi
  inpaRiyaay aathalinaal ingnganamn-ii isaiththaay
  iRaivarthiru vativathukaN tittatharu Nanthaan
  thunpaRiyaak kaalaienRum maalaienRum onRum
  thoonRaathu sukamonRee thoonRuvathen RaRiyee.
 • 78. aruLutaiyaar enaiyutaiyaar ampalaththee n-atikkum
  azakarelaam vallavarthaam aNaintharuLum kaalam
  iruLutaiya iravakaththee eythaathu kaNtaay
  ethanaalen ReNNuthiyeel iyampuvankeeL matavaay
  theruLutaien thaniththalaivar thirumeenis soothi
  seppuRupaar muthaln-aatha pariyantham katanthee
  aruLuRumoor paran-aatha veLikatanthap paalum
  appaalum viLangkumati akampuRaththum n-iRainthee.
 • 79. ammaan-aan sonmaalai thotukkinReen n-iithaan
  aarkkaNiya enkinRaay aRiyaayoo thoozi
  immaalai ampalaththee emmaanuk kanRi
  yaarkkaNiveen ithaiaNivaar yaaNtaiuLaar pukaln-ii
  semmaappil uraiththanaiis siRumozien sevikkee
  thiin-uzainthaal poonRathun-in sinthaiyumn-in n-aavum
  panmaalaith thaththuvaththaal anRirumpon Raalee
  pataiththathunaip pazakkaththaal poRuththananen RaRiyee.
 • 80. n-aatukinRa palakooti aNtapaki raNta
  n-aattaarkaL yaavaruman- n-aattaaNmai veeNti
  n-iitukinRa theevarenRum muurththikaLthaam enRum
  n-iththiyarkaL enRumangkee n-ilaiththathelaam manRil
  aatukinRa thiruvatikkee thangkaLthangkaL tharaththuk
  kaanavakai solmaalai aNinthathanaal anRoo
  paatukinRa ennutaiya paattellaam ponnam
  palappaattee thirussiRRam palappaattee thoozi.
 • 81. thotukkinReen maalaiithu maNimanRil n-atikkum
  thuraiavarkkee avarutaiya thuukkiyakaal malarkkee
  atukkinRoork karuLaLikkum uunRiyasee vatikkee
  avvatikaL aNinthathiru alangkaarak kazaRkee
  kotukkinReen maRRavarkkuk kotuppeenoo avarthaam
  kuRiththithanai vaangkuvaroo aNitharamthaam uLaroo
  etukkinReen kaiyilmazus siRsapaipoR sapaivaaz
  iRaivaralaal enmaalaik kiRaivarilai enavee.
 • 82. n-aanthotukkum maalaiithu puumaalai enavee
  n-aattaarkaL mutimeelee n-aattaarkaL kaNtaay
  vaanthotukkum maRaithotukkum aakamangkaL thotukkum
  maRRavaiyai aNivaarkaL mathaththurimai yaalee
  thaanthotuththa maalaielaam paraththaiyarthooL maalai
  thaniththitumen maalaiarut sapain-atuvee n-atikkum
  uunRetuththa malarkaLanRi veeRukuRi yaathee
  oongkuvathaa thalilavaikkee uriththaakum thoozi.
 • 83. vaankotuththa maNimanRil thirun-atanam puriyum
  vaLLalelaam vallavarn-an malaretuththen uLaththee
  thaankotukka n-aanvaangkith thotukkinReen ithanaith
  thalaivarpiRar aNikuvaroo aNitharanthaam uLaroo
  theenkotuththa suvaipoolee thiththiththen uLaththee
  thirukkuuththuk kaattukinRa thiruvatikkee uriththaam
  yaankotukkum parisintha maalaimattoo thoozi
  enaavi utalporuLum kotuththananuL isainthee.
 • 84. enmaalai maaththiramoo yaarmaalai eninum
  iRaivaraiyee ilakkiyamaay isaippathenil avaithaam
  n-anmaalai aakumanthas sonmaalai thanakkee
  n-aanatimai thanthananpal vanthanamsey kinReen
  punmaalai palapalavaap pukalkinRaar ammaa
  poypukunthaaR poolseviyil pukunthooRum thaniththee
  vanmaalai n-ooyseyumee keettitavum patumoo
  manRaati pathampaati n-inRaatum avarkkee.
 • 85. uriyaperun- thaniththalaivar oongkusataan- thaththin
  utpuRaththum appuRaththum orusengkool seluththum
  thuriyarthuri yangkatantha sukasorupar pothuvil
  suththan-atam purikinRa siththaratik kazalee
  periyapathath thalaivarelaam n-iRkun-ilai ithuoor
  peNuraien ReLLuthiyoo koLLuthiyoo thoozi
  ariyaperum poruLmaRaikaL aakamangkaL uraikkum
  aaNaiyuming kiithithaRkoor aiyamilai aRiyee.
 • 86. mathamenumpeey pitiththaatta aatukinRoor ellaam
  manRitaththee vaLLalseyum maan-atamkaaN kuvaroo
  sathamenavee irukkinRaar patuvathaRin- thilaree
  saakaatha kalvikaRkum tharamivarkkum uLathoo
  pathamaRiyaa inthamathavaathikaLoo siRRam
  palan-atangkaN tuyntheenais silapukanRaar enRaay
  suthaimozin-ii anRusonna vaarththaianRoo inRu
  thooththiranjsey thaangkaangkee thozukinRaar kaaNee.
 • 87. evvulakil evvaurkkum arumperunjsoo thiyaree
  iRaivarenpa thaRiyaathee immathavaa thikaLthaam
  kavvaipeRu kurutarkari kaNtakathai poolee
  kathaikkinRaar saakaatha kalvin-ilai aRiyaar
  n-avvivizi yaayivaroo silapukanRaar enRaay
  njaanan-atam kaNteenmeyth theenamutham uNteen
  sevvaipeRu samarasasan maarkkasangkan- thanilee
  seerntheenath thiimoziyum theemoziaa yinavee.
 • 88. perukiyapee raruLutaiyaar ampalaththee n-atikkum
  perunthakaien kaNavarthirup peerpukalen kinRaay
  arukarpuththa raathienpeen ayanenpeen n-aaraa
  yaNanenpeen aranenpeen aathisivan enpeen
  parukusathaa sivamenpeen saththisivam enpeen
  paramamenpeen piramamenpeen parappiramam enpeen
  thuruvusuththap piramamenpeen thuriyan-iRai venpeen
  suththasivam enpanivai siththuviLai yaattee.
 • 89. siRsapaiyil n-atikkinRa n-aayakanaar thamakkus
  seernthapuRas samayappeer porunthuvathoo enRaay
  piRsamayath thaarpeyarum avarpeyaree kaNtaay
  piththarenRee peyarpataiththaark keppeyarov vaathoo
  assamayath theevarmattoo n-inpeyaren peyarum
  avarpeyaree evvuyirin peyarumavar peyaree
  siRsapaiyil enkaNavar seyyumoru njaanath
  thirukkuuththuk kaNtaLavee theLiyumithu thoozi.
 • 90. epporutkum evvuyirkkum uLLakaththum puRaththum
  iyaluNmai aRivinpa vativaaki n-atikkum
  meypporuLaam sivamonRee enRaRintheen unakkum
  viLampukinReen matavaayn-ii kiLampukinRaay370 miittum
  ipporuLap poruLenRee isaippathennee pothuvil
  iRaivarseyum n-irathisaya inpan-atan- thanain-ii
  paippaRavee kaaNuthiyeel aththaruNath thellaam
  pattan-atup pakalpoola vettaveLi yaamee.
 • 91. kaaNaatha kaatsiyelaam kaaNkinReen pothuvil
  karuNain-atam purikinRa kaNavaraiut kalantheen
  kooNaatha meeln-ilaimeel inpaanu pavaththil
  kuRaiyaatha vaazvataintheen thaazvanaiththum thavirntheen
  n-aaNaaLum thiruppothuvil n-atampaatip paati
  n-ayakkinReen n-aRRavarum viyakkinRa patiyee
  maaNaakam ponaakam aakavaram peRReen
  vaLLalaruL n-ookkataintheen kaNtaayen thoozi.
 • 92. saathisama yangkaLilee viithipala vakuththa
  saaththirakkup paikaLellaam paaththiraman Renavee
  aathiyilen uLaththirunthee aRiviththa patiyee
  anpaalin RuNmain-ilai aRivikka aRintheen
  oothiuNarn- thoorpukazum samarasasan maarkkam
  uRReensiR sapaikaaNap peRReenmeyp poruLaam
  soothin-atath tharasaienRan uyirkkuyiraam pathiyais
  suththasiva n-iRaivaiuLLee peRRumakizn- theenee.
 • 93. sariyain-ilai n-aankumoru kiriyain-ilai n-aankum
  thaniyooka n-ilain-aankum thaniththanikaN taRintheen
  uriyasiva njaanan-ilai n-aankumaruL oLiyaal
  onRonRaa aRintheenmeel uNmain-ilai peRReen
  ariyasiva siththaantha veethaantha muthalaam
  aaRantha n-ilaiaRintheen appaaln-in Roongkum
  periyasiva anupavaththaal samarasasan maarkkam
  peRReening kiRavaamai uRReenkaaN thoozi.
 • 94. n-aanpasiththa poothellaam thaanpasiththaar aaki
  n-allathiru amuthaLiththee allalpasi thavirththee
  uunpathiththa ennutaiya uLaththeetham mutaiya
  upayapatham pathiththaruLi apayamenak kaLiththaar
  vaanpathikkum kitaippariyaar siRsapaiyil n-atikkum
  maNavaaLar enaippuNarntha puRappuNarssith tharuNam
  thaanpathiththa ponvativam thanaiatainthu kaLiththeen
  saaRRumakap puNarssiyinaam eeRRam371 uraip pathuvee.
 • 95. thuruvupara saakkiraththaik kaNtukoNteen parama
  soppanangkaN teenparama suzuththiyungkaN tuNarntheen
  kurupirama saakkiraththaik kaNteenpin piramam
  kulaviyasop panangkaNteen sivasuzuththi kaNteen
  kuruthuriyam kaaNkinReen samarasasan maarkkam
  kuutineen pothuvilarut kuuththaatum kaNavar
  maruvitappeR Ravarvativam n-aanaaneen kaLiththu
  vaazkinReen ethiraRRa vaazkkaiyilen thoozi.
 • 96. thanippatumoor suththasiva saakkiran-al n-ilaiyil
  thaniththiruntheen suththasiva soppanaththee saarntheen
  kanippatumeys suththasiva suzuththiyilee kaLiththeen
  kalanthukoNteen suththasiva thuriyan-ilai athuvaays
  senippilathaay ellaamaay allathuvaam suththa
  sivathuriyaa thiithaththee sivamayamaay n-iRaintheen
  inippuRusiR sapaiiRaiyaip peRRapari sathanaal
  iththanaiyum peRRingkee irukkinReen thoozi.
 • 97. arutsoothith thalaivarenak kanputaiya kaNavar
  azakiyapon meeniyain-aan thazuvin-inRa tharuNam
  irutsaathith thaththuvangkaL ellaampoo yinavaal
  engkaNumpee roLimayamaay irunthanaaang kavarthaam
  marutsaathi n-iikkienaip puNarnthaoru tharuNam
  mannusivaa nanthamayam aakin-iRai vuRReen
  therutsaarpil irunthoongku samarasasan maarkkath
  thirussapaikkaN uRReenen thirukkaNava rutanee.
 • 98. puRappuNarssi enkaNavar purinthatharu Nanthaan
  puththamutham n-aanuNtu puuriththa tharuNam
  siRappuNarssi mayamaaki akappuNarssi avarthaam
  seythatharu Nassukaththais seppuvathep patiyoo
  piRappuNarssi vitayamilai suththasivaa nanthap
  perumpookap perunjsukanthaan perukiengkum n-iRainthee
  maRappuNarssi illaathee n-aanathuvaay athuen
  mayamaayssin mayamaayththan mayamaana n-ilaiyee.
 • 99. thaayinumpee raruLutaiyaar ennuyiril kalantha
  thaniththalaivar n-aanseythaperun- thavaththaalee kitaiththaar
  vaayinumoor manaththinummaa mathiyinumeth thiRaththum
  mathiththaLaththaR karunthuriya manRiln-atam purivaar
  aayinumen aLavinmika eLiyarena ennai
  akampuNarnthaar puRampuNarnthaar puRappuNarssith tharuNam
  thuuyaoLi peRRaziyaa thoongkuvati vaaneen
  sukamayamaam akappuNarssi solluvathep patiyoo.
 • 100. aRiyaatha paruvaththee ennaivalin- thazaiththee
  aatalseyum thiruvatikkee paatalseyap paNiththaar
  seRiyaatha manassiRiyeen seythapizai ellaam
  thiruviLaiyaat tenakkoNtee thirumaalai aNinthaar
  piRiyaamal ennuyiril kalanthukalan- thinikkum
  perunthalaivar n-ataraayar enaippuNarnthaar aruLaam
  aRivaaLar puRappuNarssi enaiaziyaa thoongka
  aruLiyathiiN takappuNarssi aLavuraikka laamee.

  • 367. ippathikaththil atikaLaar ezuththu 'kaNNaaRu' enpathupool kaaNkiRathu. oor anparpatiyil uLLathum 'kaNNaaRu'. thiruththaNikaip pakuthi jiivasaatsi maalaiyilavarkaL ezuthi uLLathu 'kaNNeeRu' enpathu. muthal assum 'kaNNeeRu'.- aa. paa.
  • 368. ippathikaththil siRsila itangkaLil "thoozii" enpathupool kaaNkiRathu - aa. paa.
  • 369. iingkavartham - muthaRpathippu, po.su., pi. iraa., sa. mu. ka.
  • 370. parissikkum - parisikkum enpathan vikaaram.
  • 371. kiLaththukinRaay - muthaRpathippu., po. su., sa. mu. ka.
  • 372. puNarssiyinoo veeRRam - muthaRpathippu., po. su., sa. mu. ka.puNarssiyinoo reeRRam - pi. iraa. pathippu.

அனுபவ மாலை // அனுபவ மாலை