திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸತ್ತಿಯ ವಾರ್ತ್ತೈ
sattiya vārttai
ಜೋತಿ ಜೋತಿ
jōti jōti
Sixth Thirumurai

149. ಸತ್ತಿಯ ಅಱಿವಿಪ್ಪು
sattiya aṟivippu

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಐಯನ್ಅರುಳ್ ವರುಕಿನ್ಱ ತರುಣಂಇತು ಕಣ್ಟೀರ್
  ಐಯಮಿಲೈ ಐಯಮಿಲೈ ಐಯನ್ಅಟಿ ಆಣೈ
  ಮೆಯ್ಯನ್ಎನೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ವಿತ್ತಕನ್ಸಿಱ್ ಸಪೈಯಿಲ್
  ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಸಿತ್ತನ್ಎಲಾಂ ವಲ್ಲಒರು ವಿಮಲನ್
  ತುಯ್ಯನ್ಅರುಟ್ ಪೆರುಞ್ಸೋತಿ ತುರಿಯನಟ ನಾತನ್
  ಸುಕಅಮುತನ್ ಎನ್ನುಟಯೈ ತುರೈಅಮರ್ಂದಿಙ್ ಕಿರುಕ್ಕ
  ವೈಯಮಿಸೈತ್ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಅಲಙ್ಕರಿಮಿನ್ ವಿರೈಂದೇ
  ಮಣಿಯಾಲುಂ ಪೊನ್ನಾಲುಂ ಮಲರಾಲುಂ ವಿಯಂದೇ.
 • 2. ತನಿತ್ತಲೈಮೈಪ್ ಪೆರುಂಪತಿಎನ್ ತಂದೈವರು ಕಿನ್ಱ
  ತರುಣಂಇತು ಸತ್ತಿಯಂಕಾಣ್ ಸಕತಲತ್ತೀರ್ ಕೇಣ್ಮಿನ್
  ಇನಿತ್ತನಱುಙ್ ಕನಿಪೋನ್ಱೇ ಎನ್ನುಳಂತಿತ್ ತಿಕ್ಕ
  ಇನ್ನಮುತಂ ಅಳಿತ್ತೆನ್ನೈ ಏೞುಲಕುಂ ಪೋಱ್ಱ
  ಮನಿತ್ತಉಟಂ ಪಿತೈಅೞಿಯಾ ವಾಯ್ಮೈಉಟಂ ಪಾಕ್ಕಿ
  ಮನ್ನಿಯಸಿತ್ ತೆಲ್ಲಾಂಸೆಯ್ ವಲ್ಲಪಮುಂ ಕೊಟುತ್ತೇ
  ಕನಿತ್ತಸಿವಾ ನಂದಮೆನುಂ ಪೆರುಂಪೋಕಂ ತನಿಲೇ
  ಕಳಿತ್ತಿಟವೈತ್ ತಿಟುಕಿನ್ಱ ಕಾಲೈಯುಂಇಙ್ ಕಿತುವೇ.
 • 3. ಸತ್ತಿಯವಾನ್ ವಾರ್ತ್ತೈಇತು ತಾನ್ಉರೈತ್ತೇನ್ ಕಣ್ಟಾಯ್
  ಸಂದೇಕಂ ಇಲೈಇತನಿಲ್ ಸಂದೋಟಂ ಉಱುವಾಯ್
  ಇತ್ತಿನಮೇ ಅರುಟ್ಸೋತಿ ಎಯ್ತುಕಿನ್ಱ ತಿನಮಾಂ
  ಇನಿವರುಂಅತ್ ತಿನಙ್ಕಳ್ಎಲಾಂ ಇನ್ಪಂಉಱು ತಿನಙ್ಕಳ್
  ಸುತ್ತಸಿವ ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕಂ ತುಲಙ್ಕುಂಎಲಾ ಉಲಕುಂ
  ತೂಯ್ಮೈಉಱುಂ ನೀಉರೈತ್ತ ಸೊಲ್ಅನೈತ್ತುಂ ಪಲಿಕ್ಕುಂ
  ಸೆತ್ತವರ್ಕಳ್ ಎೞುಂದುಲಕಿಲ್ ತಿರಿಂದುಮಕಿೞ್ನ್ ತಿರುಪ್ಪಾರ್
  ತಿರುವರುಟ್ಸೆಙ್ ಕೋಲ್ಎಙ್ಕುಂ ಸೆಲ್ಲುಕಿನ್ಱ ತಾಮೇ.
 • 4. ಎನ್ಸಾಮಿ ಎನತುತುರೈ ಎನ್ಉಯಿರ್ನಾ ಯಕನಾರ್
  ಇನ್ಱುವಂದು ನಾನ್ಇರುಕ್ಕುಂ ಇಟತ್ತಿಲ್ಅಮರ್ ಕಿನ್ಱಾರ್
  ಪಿನ್ಸಾರುಂ ಇರಣ್ಟರೈನಾ ೞಿಕೈಕ್ಕುಳ್ಳೇ ಎನತು
  ಪೇರುಟಂಪಿಲ್ ಕಲಂದುಳತ್ತೇ ಪಿರಿಯಾಮಲ್ ಇರುಪ್ಪಾರ್
  ತನ್ಸಾತಿ ಉಟೈಯಪೆರುನ್ ತವತ್ತಾಲೇ ನಾನ್ತಾನ್
  ಸಾಱ್ಱುಕಿನ್ಱೇನ್ ಅಱಿಂದಿತುತಾನ್ ಸತ್ತಿಯಂಸತ್ ತಿಯಮೇ
  ಮಿನ್ಸಾರುಂ ಇಟೈಮಟವಾಯ್ ಎನ್ಮೊೞಿನಿನ್ ತನಕ್ಕೇ
  ವೆಳಿಯಾಕುಂ ಇರಣ್ಟರೈನಾ ೞಿಕೈಕಟಂದ ಪೋತೇ.

  • 374. ಇತ್ತಿರುಪ್ಪಾಟ್ಟಿನ್ ಕೀೞ್ "ಸತ್ತಿಯ ಅಱಿವಿಪ್ಪು, ಸತ್ತಿಯ ವಾರ್ತ್ತೈ" ಎನ ಅಟಿಕಳಾಲ್ಎೞುತಪ್ಪೆಱ್ಱುಳ್ಳತು.
  • 375. ಇತ್ತಿರುಪ್ಪಾಟ್ಟಿನ್ ಕೀೞ್ "ಇಙ್ಙನಂ ಎಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲವರ್ ಓತುಕ ಎನ್ಱಪಟಿ ಉರೈತ್ತುಳೇನ್"ಎನ ಅಟಿಕಳಾಲ್ ಎೞುತಪ್ಪೆಱ್ಱುಳ್ಳತು.

சத்திய அறிவிப்பு // சத்திய அறிவிப்பு

No audios found!