திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
saththiya vaarththai
sattiya vārttai
joothi joothi
jōti jōti
Sixth Thirumurai

149. saththiya aRivippu
sattiya aṟivippu

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. aiyanaruL varukinRa tharuNamithu kaNtiir
  aiyamilai aiyamilai aiyanati aaNai
  meyyanenai aatkoNta viththakansiR sapaiyil
  viLangkukinRa siththanelaam vallaoru vimalan
  thuyyanarut perunjsoothi thuriyan-ata n-aathan
  sukaamuthan ennutayai thuraiamarnthing kirukka
  vaiyamisaith thirukkooyil alangkarimin virainthee
  maNiyaalum ponnaalum malaraalum viyanthee.
 • 2. thaniththalaimaip perumpathien thanthaivaru kinRa
  tharuNamithu saththiyamkaaN sakathalaththiir keeNmin
  iniththan-aRung kanipoonRee ennuLamthith thikka
  innamutham aLiththennai eezulakum pooRRa
  maniththautam pithaiaziyaa vaaymaiutam paakki
  manniyasith thellaamsey vallapamum kotuththee
  kaniththasivaa nanthamenum perumpookam thanilee
  kaLiththitavaith thitukinRa kaalaiyuming kithuvee.
 • 3. saththiyavaan vaarththaiithu thaanuraiththeen kaNtaay
  santheekam ilaiithanil santhootam uRuvaay
  iththinamee arutsoothi eythukinRa thinamaam
  inivarumath thinangkaLelaam inpamuRu thinangkaL
  suththasiva sanmaarkkam thulangkumelaa ulakum
  thuuymaiuRum n-iiuraiththa solanaiththum palikkum
  seththavarkaL ezunthulakil thirinthumakizn- thiruppaar
  thiruvarutseng koolengkum sellukinRa thaamee.
 • 4. ensaami enathuthurai enuyirn-aa yakanaar
  inRuvanthu n-aanirukkum itaththilamar kinRaar
  pinsaarum iraNtarain-aa zikaikkuLLee enathu
  peerutampil kalanthuLaththee piriyaamal iruppaar
  thansaathi utaiyaperun- thavaththaalee n-aanthaan
  saaRRukinReen aRinthithuthaan saththiyamsath thiyamee
  minsaarum itaimatavaay enmozin-in thanakkee
  veLiyaakum iraNtarain-aa zikaikatantha poothee.

  • 374. iththiruppaattin kiiz "saththiya aRivippu, saththiya vaarththai" ena atikaLaalezuthappeRRuLLathu.
  • 375. iththiruppaattin kiiz "ingnganam ellaam vallavar oothuka enRapati uraiththuLeen"ena atikaLaal ezuthappeRRuLLathu.

சத்திய அறிவிப்பு // சத்திய அறிவிப்பு

No audios found!