திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಙ್ಕುಱುವಂಪು
taṅkuṟuvampu
ವಾನ ಸಿಱ್ಕನ
vāṉa siṟkaṉa
Sixth Thirumurai

139. ಪೊತು ನಿಲೈ ಅರುಳ್ವತು
potu nilai aruḷvatu

பொது நிலை அருள்வது // பொது நிலை அருள்வது

No audios found!