திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ವೇತ ಸಿಕಾಮಣಿಯೇ
vēta sikāmaṇiyē
ಅನುಪವ ಮಾಲೈ
aṉupava mālai
Sixth Thirumurai

146. ಪತ ನಂಪುಱು
pata nampuṟu

பத நம்புறு // பத நம்புறு

No audios found!