திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
pookam sukapookam
pōkam sukapōkam
n-atu n-aati
naṭu nāṭi
Sixth Thirumurai

136. suuthumannu minthaiyee
sūtumaṉṉu mintaiyē

சூதுமன்னு மிந்தையே // சூதுமன்னு மிந்தையே

No audios found!