திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
aruL n-aama viLakkam
aruḷ nāma viḷakkam
n-amassivaaya Sangkiirththana lakiri
namachsivāya shaṅkīrttaṉa lakiri
Second Thirumurai

003. Srii sivasaNmuka n-aama Sangkiirththana lakiri
shrī sivasaṇmuka nāma shaṅkīrttaṉa lakiri

  thiruvoRRiyuur
  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. pazuthu n-eerkinRa vanjsakar kataivaayp
  paRRi n-inRathil payanethu kaNtaay
  pozuthu pookinRa thezuthien n-enjsee
  pozilkoL oRRiyam purithanak keekith
  thozuthu saNmuka sivasiva enan-am
  thoonRa laarthamaith thuthiththavar thirumun
  pazuthu solluthum aiyuRal enmeel
  aaNai kaaNavar aruLpeRal aamee.
 • 2. suuthu n-eerkinRa mulaissiyar poruttaas
  suRRi n-inRathil sukamethu kaNtaay
  poothu pookinRa thezuthien n-enjsee
  pozilkoL oRRiyam purithanak keeki
  oothu saNmuka sivasiva enavee
  unni n-ekkuvit turukin-am thuyaraam
  aathu solluthum aiyuRal enmeel
  aaNai kaaNavar aruLpeRal aamee.
 • 3. njaalam selkinRa vanjsakar kataivaay
  n-aNNi n-inRathil n-alamethu kaNtaay
  kaalam selkinRa thezuthien n-enjsee
  karuthum oRRiyam katin-akark keekik
  koolam seyaruL saNmuka sivaoom
  kuzaka vooenak kuuvin-am thuyaraam
  aalam solluthum aiyuRal enmeel
  aaNai kaaNavar aruLpeRal aamee.
 • 4. marutti vanjsakam mathiththitum kotiyaar
  vaayal kaaththinnum varunthilen payanoo
  iruttip pookinRa thezuthien n-enjsee
  ezilkoL oRRiyuur enumthalath theekith
  therutti Ranjseyum saNmuka sivaoom
  sivan-a maaenas seppin-am thuyaraam
  arittai oothuthum aiyuRal enmeel
  aaNai kaaNavar aruLpeRal aamee.
 • 5. illai enpathee poruLenak koNtoor
  iina vaayilil itarppatu kinRaay
  ellai selkinRa thezuthien n-enjsee
  ezilkoL oRRiyuur enumthalath theekith
  thollai oomsiva saNmuka sivaoom
  thuuya enRati thozuthun-aam uRRa
  allal oothuthum aiyuRal enmeel
  aaNai kaaNavar aruLpeRal aamee.
 • 6. karavu n-enjsinar kataiththalaik kuzanRaay
  kalangki innumn-ii kaluznthitil katithee
  iravu poonthitum ezuthien n-enjsee
  ezilkoL oRRiyuur enumthalath theekip
  paravu saNmuka sivasiva sivaoom
  parasu yampusang karasampu n-amaoom
  araen Reeththuthum aiyuRal enmeel
  aaNai kaaNavar aruLpeRal aamee.
 • 7. eeynthu vanjsakar kataiththalai varunthi
  irukkin Raayini issiRu pozuthum
  saaynthu pookinRa thezuthien n-enjsee
  thakaikoL oRRiyam thalaththinuk keeki
  vaaynthu saNmuka n-amasiva sivaoom
  varasu yampusang karasampu enavee
  aaynthu pooRRuthum aiyuRal enmeel
  aaNai kaaNavar aruLpeRal aamee.
 • 8. iirntha n-enjsinar itanthanil irunthee
  itarkoN taayini issiRu pozuthum
  peernthu pookinRa thezuthien n-enjsee
  piRangkum oRRiyam perun-akark keeki
  ornthu saNmuka saravaNa pavaoom
  oomsu yampusang karasampu enavee
  aarnthu pooRRuthum aiyuRal enmeel
  aaNai kaaNavar aruLpeRal aamee.
 • 9. kamaippin iikilaa vanjsakar kataiyaik
  kaaththi rukkalai katukiip pozuthum
  imaippil pookinRa thezuthien n-enjsee
  ezilkoL oRRiyuur enumthalath theeki
  emaippu ranthasaN mukasiva sivaoom
  iRaiva sangkara arakara enavee
  amaippin eeththuthum aiyuRal enmeel
  aaNai kaaNavar aruLpeRal aamee.
 • 10. uRainthu vanjsarpaal kuRaiyiran- thavamee
  uzalkin Raayini uraikkumip pozuthum
  kuRainthu pookinRa thezuthien n-enjsee
  kulavum oRRiyam koon-akark keeki
  n-iRaintha saNmuka kurun-ama sivaoom
  n-imala siRpara arakara enavee
  aRainthu pooRRuthum aiyuRal enmeel
  aaNai kaaNavar aruLpeRal aamee.

சிவசண்முகநாமப் பதிகம் // ஸ்ரீ சிவசண்முக நாம ஸங்கீர்த்தன லகிரி