திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
Srii sivasaNmuka n-aama Sangkiirththana lakiri
shrī sivasaṇmuka nāma shaṅkīrttaṉa lakiri
n-aRRuNai viLakkam
naṟṟuṇai viḷakkam
Second Thirumurai

004. n-amassivaaya Sangkiirththana lakiri
namachsivāya shaṅkīrttaṉa lakiri

  thiruvoRRiyuurum thiruththillaiyum
  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. sola vaaviya thoNtartham manaththil
  suthantha rangkotu thoonRiya thuNaiyaik
  kala vaaviya eezaiyeen n-enjsum
  karainthu vanthitak kalanthitum kaLippais
  sela vaaviya pozilthiru voRRith
  theenaith thillaissiR Rampalath thaatum
  n-alla vaazvinai n-aanmaRaip poruLai
  n-amassi vaayaththai n-aanmaRa veenee.
 • 2. atta muurththama thaakiya poruLai
  aNtar aathiyoor aRikilaath thiRaththai
  vitta veetkaiyark kangkaiyil kaniyai
  veetha muulaththai viththaka viLaivai
  etta rumpara maanantha n-iRaivai
  engkum aakin-in Rilangkiya oLiyai
  n-attam aatiya n-atanan-aa yakaththai
  n-amassi vaayaththai n-aanmaRa veenee.
 • 3. umpar vaanthuyar oziththaruL sivaththai
  ulake laampukaz uththamap poruLaith
  thampa maayaki laaNtamum thaangkum
  sampu vaissiva tharumaththin payanaip
  pampu siiraruL pozitharu mukilaip
  parama njaanaththaip paramasiR sukaththai
  n-ampi noorkaLai vaazvikkum n-alaththai
  n-amassi vaayaththai n-aanmaRa veenee.
 • 4. maalin ussimeel vathinthamaa maNiyai
  vazuththum n-aaakam maNakkumn-an malaraip
  paalin uLinith thoongkiya suvaiyaip
  paththar thamuLam parisikkum pazaththai
  aalin oongkiya aananthak katalai
  ampa laththilaam amuthaivee thangkaL
  n-aalin oRRiyuur amarnthitum sivaththai
  n-amassi vaayaththai n-aanmaRa veenee.
 • 5. uNNi Rainthenai oLiththitum oLiyai
  uNNa uNNameel uvattuRaa n-aRavaik
  kaNNi Rainthathoor kaatsiyai yaavum
  katantha meelavar kalanthitum uRavai
  eNNi Rainthamaal ayanmuthal theevar
  yaarum kaaNkilaa inpaththin n-iRaivai
  n-aNNi oRRiyuur amarntharuL sivaththai
  n-amassi vaayaththai n-aanmaRa veenee.
 • 6. thikku maaRinum ezukatal puvimeel
  senRu maaRinum seeNviLang koLikaL
  ukku maaRinum peyalinRi ulakil
  uNavu maaRinum puvikaLoor eezum
  mikku maaRinum aNtangkaL ellaam
  vizunthu maaRinum veethangkaL uNaraa
  n-akkan empiraan aruLthirup peyaraam
  n-amassi vaayaththai n-aanmaRa veenee.
 • 7. peRRa thaaythanai makamaRan- thaalum
  piLLai yaippeRum thaaymaRan- thaalum
  uRRa theekaththai uyirmaRan- thaalum
  uyirai meeviya utalmaRan- thaalum
  kaRRa n-enjsakam kalaimaRan- thaalum
  kaNkaL n-inRimaip pathumaRan- thaalum
  n-aRRa vaththavar uLLirun- thoongkum
  n-amassi vaayaththai n-aanmaRa veenee.
 • 8. utaiu tuththita itaimaRan- thaalum
  ulaku Loorpasik kuNamaRan- thaalum
  pataiye tuththavar pataimaRan- thaalum
  paravai thaanalaip pathumaRan- thaalum
  putaia tuththavar thamaimaRan- thaalum
  ponnai vaiththaap puthaimaRan- thaalum
  n-ataia tuththavar vazimaRan- thaalum
  n-amassi vaayaththai n-aanmaRa veenee.
 • 9. vanmai seythitum vaRumaivan- thaalum
  makizvu seyperu vaazvuvan- thaalum
  punmai mangkaiyar puNarssin-eern- thaalum
  porunthi naalumn-in Raalumsen Raalum
  thanmai illavar saarpirun- thaalum
  saanRa meelavar thamaiatain- thaalum
  n-anmai enpana yaavaiyum aLikkum
  n-amassi vaayaththai n-aanmaRa veenee.
 • 10. innum paRpala n-aaLirun- thaalum
  ikka Nanthani leeiRan- thaalum
  thunnum vaankathik keepukun- thaalum
  soornthu maan-ara kaththuzan Raalum
  enna meeluming kenakkuvan- thaalum
  empi raanenakku yaathusey thaalum
  n-annar n-enjsakam n-aatin-in Roongkum
  n-amassi vaayaththai n-aanmaRa veenee.

நமச்சிவாயப் பதிகம் // நமச்சிவாய ஸங்கீர்த்தன லகிரி