திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
muththi upaayam
mutti upāyam
pazamozimeel vaiththup parivukuurthal
paḻamoḻimēl vaittup parivukūrtal
Second Thirumurai

009. avalath thazungkal
avalat taḻuṅkal

  thiruvoRRiyuur
  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. uuthi yam peRaa othayineen mathipooy
  uzalum paaviyeen uNmaion RaRiyeen
  vaathi yampuRum vanjsakar utanee
  vaayi zukkuRa vanmaikaL peesi
  aathi emperu maanunai maRantheen
  anpi laathaen vanpinai n-inaikkil
  thiithi yampiya n-anjsamum kalangkum
  thikazum oRRiyuurth thiyaakamaa maNiyee.
 • 2. kali kanthavan n-enjsakak kotiyeen
  kayavar thangkaLuL kalanthun-aaL thooRum
  mali kanthavaay vaathamit tulaRi
  varunthu kinRathun maarkkaththai n-inaikkil
  ili kanthaen miithenak keethaan
  ikalum koopamum irukkinRa thaanaal
  thillai yaayunthan uLaththukken naamoo
  thikazum oRRiyuurth thiyaakamaa maNiyee.
 • 3. kaitha vaththartham kaLippinil kaLiththee
  kaalam pookkineen kaLaikaNmaR RaRiyeen
  seytha vaththartham thiRamsiRi thuNareen
  seyva thennain-in thiruvaruL peRavee
  eytha vaththiru aruLenak kirangki
  iiyil uNtumaR RinRenil inRee
  seytha vaththiru matanthaiyar n-atanam
  thikazum oRRiyuurth thiyaakamaa maNiyee.
 • 4. azutha piLLaikkee paaluNa vaLippaaL
  annai enparkaL azavali illaak
  kozuthu n-eersiRu kuzavikkum kotuppaaL
  kuRRam anRathu maRRavaL seyalee
  thozuthu n-innati thuthikkinRoork kenavee
  thutta neenukkum suuzntharuL seyalaam
  sezuthu maathavi malarthisai maNakkath
  thikazum oRRiyuurth thiyaakamaa maNiyee.
 • 5. uLLi yooena alaRin-in Reeththi
  uruki n-ekkilaa uLaththanyaan eninum
  vaLLi yooyunai maRakkavum maatteen
  maRRaith theevarai mathikkavum maatteen
  veLLi yoovenap ponmakiz siRakka
  virainthu mummathil vilvaLaith theriththooy
  theLLi yoorpukazn- tharakara ennath
  thikazum oRRiyuurth thiyaakamaa maNiyee.
 • 6. viruppi leenthiru maalayan pathavi
  veeNtik koLkena viLampinum koLLeen
  maruppin maauri yaayunthan atiyaar
  mathikkum vaazvaiyee manangkotu n-inReen
  oruppa taathaiv vennaLa viniun
  uLLam eppati appati aRiyeen
  thiruppu yaasala mannarmaa thavaththoor
  thikazum oRRiyuurth thiyaakamaa maNiyee.
 • 7. n-ilaiyi laaula kiyalpatum manaththai
  n-iRuththi leenoru n-iyamamum aRiyeen
  vilaiyi laamaNi yeeunai vaazththi
  viittu n-anneRik kuuttena viLampeen
  alaiyil aarnthezum thurumpena alaintheen
  aRpa neenthiru aruLatai veenee
  silaiyil aarazal kaNaithotuth thavanee
  thikazum oRRiyuurth thiyaakamaa maNiyee.
 • 8. kaayam enpathaa kaayamen RaRiyeen
  kalangki neenoru kaLaikaNum illeen
  seeya n-anneRi aNiththenak kaattum
  theyva n-inaruL thiRamsiRi thataiyeen
  thuuya n-inati yavarutan kuutith
  thozumpu seyvathee sukamenath thuNiyeen
  thiiya neenthanai aaLvathev vaaRoo
  thikazum oRRiyuurth thiyaakamaa maNiyee.
 • 9. punnu nippatum thuLiyinum siRiya
  pookam veettun-in ponati maRantheen
  enni nippatum vaNNamaq thaRiyeen
  ensey keenenai enseyap pukukeen
  minni nilpoli veeNiyam perumaan
  veeRa leenenai virumpalun katanee
  thenna nippatum soolaisuuzn- thoongkith
  thikazum oRRiyuurth thiyaakamaa maNiyee.
 • 10. atiya neenalan enninum atiyeen
  aaka n-inRanan ammaiim maiyinum
  katiya neenpizai yaavaiyum poRukkak
  katanu nakkalaal kaNtilan aiyaa
  potikoL meeniem puNNiya muthalee
  punnai yanjsataip pungkavar eeRee
  setiyar theetuRaath thivviya oLiyee
  thikazum oRRiyuurth thiyaakamaa maNiyee.

அவலத் தழுங்கல் // அவலத் தழுங்கல்