திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பொருள் விண்ணப்பம்
poruḷ viṇṇappam
நாடக விண்ணப்பம்
nāṭaka viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

054. கொடி விண்ணப்பம்
koṭi viṇṇappam

No audios found!