திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவருட் பதிகம்
tiruvaruṭ patikam
பிரார்த்தனைப் பதிகம்
pirārttaṉaip patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

072. பிரசாதப் பதிகம்
pirasātap patikam

  புள்ளிருக்குவேளூர்
  கலிவிருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. சரதத் தால்அன்பர் சார்ந்திடும் நின்திரு
  விரதத் தால்அன்றி வேறொன்றில் தீருமோ
  பரதத் தாண்டவ னேபரி திப்புரி
  வரதத் தாண்டவ னேஇவ்வ ருத்தமே.
 • 2. வேத னேனும்வி லக்குதற் பாலனோ
  தீத னேன்துயர் தீர்க்கும்வ யித்திய
  நாத னேஉன்றன் நல்லருள் இல்லையேல்
  நோதல் நேரும்வன் நோயில்சி றிதுமே.
 • 3. அருந்தி னால்அன்ப கங்குளிர் ஆனந்த
  விருந்தி னால்மகிழ் வித்தருள் அண்ணலே
  வருந்தி நாடவ ரும்பிணி நின்அருள்
  மருந்தி னால்அன்றி மற்றொன்றில் தீருமோ.
 • 4. மாலும் நான்குவ தனனும் மாமறை
  நாலும் நாடரு நம்பர னேஎவ
  ராலும் நீக்கஅ ரிதிவ்வ ருத்தம்நின்
  ஏலும் நல்லருள் இன்றெனில் சற்றுமே.
 • 5. தேவர் ஆயினும் தேவர்வ ணங்கும்ஓர்
  மூவர் ஆயினும் முக்கண நின்அருள்
  மேவு றாதுவி லக்கிடற் பாலரோ
  ஓவு றாதஉ டற்பிணி தன்னையே.
 • 6. வைய நாயக வானவர் நாயக
  தையல் நாயகி சார்ந்திடும் நாயக
  உய்ய நின்னருள் ஒன்றுவ தில்லையேல்
  வெய்ய நோய்கள்வி லகுவ தில்லையே.
 • 7. கல்லை வில்லில்க ணித்தருள் செய்ததோர்
  எல்லை இன்றிஎ ழும்இன்ப வெள்ளமே
  இல்லை இல்லைநின் இன்னருள் இல்லையேல்
  தொல்லை நோயின்தொ டக்கது நீங்கலே.
 • 8. நீதி மாதவர் நெஞ்சிடை நின்றொளிர்
  சோதி யேமுத்தொ ழிலுடை மூவர்க்கும்
  ஆதி யேநின்அ ருள் ஒன்றும் இல்லையேல்
  வாதி யாநிற்கும் வன்பிணி யாவுமே.
 • 9. பத்தர் நித்தம்ப யில்பரி திப்புரி
  உத்த மப்பொரு ளேஉன்அ ருள்தனைப்
  பெத்தம் அற்றிடப் பெற்றவர்க் கல்லது
  நித்தம் உற்றநெ டும்பிணி நீங்குமோ.
 • 10. சைவ சிற்குணர் தம்முளம் மன்னிய
  தெய்வ தற்பர னேசிவ னேஇங்கு
  உய்வ தற்குன்அ ருள்ஒன்றும் இல்லையேல்
  நைவ தற்குந ணுகுவ நோய்களே.

பிரசாதப் பதிகம் // பிரசாதப் பதிகம்

No audios found!