திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவருட் பதிகம்
tiruvaruṭ patikam
பிரார்த்தனைப் பதிகம்
pirārttaṉaip patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

072. பிரசாதப் பதிகம்
pirasātap patikam

No audios found!