திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
maruNmaalai viNNappam
maruṇmālai viṇṇappam
veetkai viNNappam
vēṭkai viṇṇappam
Fifth Thirumurai

014. poRukkaap paththu
poṟukkāp pattu

  ezusiir kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. meyyaruL Lakaththin viLangkumn-in pathamaam
  viraimalarth thuNaithamai virumpaap
  poyyar tham itaththiv vatiyaneen pukuthal
  poRukkilan poRukkilan kaNtaay
  aiyarum itappaal ammaiyum varunthi
  aLiththitum theLLiya amuthee
  thaiyalaar mayakkaR RavarkkaruL poruLee
  thaNikaivaaz saravaNa pavanee.
 • 2. n-anmaiya ellaam aLiththitum unathu
  n-aLinamaa malarati vazuththaap
  punmaiyar itaththiv vatiyaneen pukuthal
  poRukkilan poRukkilan kaNtaay
  sinmayap poruLn-in thoNtarpaal n-aayeen
  seernthitath thiruvaruL puriyaay
  thanmayak kaRRoork karuLtharum poruLee
  thaNikaivaaz saravaNa pavanee.
 • 3. maruLilaa thavarkaL vazuththumn-in atiyai
  manamuRa n-inainthakath thanpaam
  poruLilaa thavarpaal eezaiyeen pukuthal
  poRukkilan poRukkilan kaNtaay
  aruLelaam thiraNta aanantha uruvee
  anparpaal irunthita aruLaay
  tharaLavaan mazaipey thitumthirup pozilsuuz
  thaNikaivaaz saravaNa pavanee.
 • 4. n-ilaiaruL n-inathu malaratik kanpu
  n-ikaznthita n-aaLthoRum n-inaiyaap
  pulaiyartham itamip punmaiyeen pukuthal
  poRukkilan poRukkilan kaNtaay
  malaiara saLiththa marakathak kompar
  varunthiiin Retuththamaa maNiyee
  thalaiara saLikka inthiran pukazum
  thaNikaivaaz saravaNa pavanee.
 • 5. valiruL pavamthiir marunthenum n-inathu
  malarati manamuRa vazuththaap
  pullartham itamip poyyaneen pukuthal
  poRukkilan poRukkilan kaNtaay
  ollaiyin enaimiit tunati yavarpaal
  uRRuvaazn- thitasseyin uyveen
  sallamaR Ravarkat karuLtharum poruLee
  thaNikaivaaz saravaNa pavanee.
 • 6. kaRpilaar eninum n-inainthitil aruLn-in
  karuNaiam kazalatik kanpaam
  poRpilaa thavarpaal eezaiyeen pukuthal
  poRukkilan poRukkilan kaNtaay
  aRpileen eninum enpizai poRuththun
  atiyarpaal seerththitil uyveen
  thaRparaa paramee saRkuNa malaiyee
  thaNikaivaaz saravaNa pavanee.
 • 7. paththikoN tavaruL paraviya oLiyaam
  paranjsutar n-inati paNiyum
  puththikoL Lalarpaal eLiyaneen pukuthal
  poRukkilan poRukkilan kaNtaay
  n-iththiya atiyar thammutan kuutta
  n-inainthitil uykuvan arasee
  saththiseng karaththil thariththitum amuthee
  thaNikaivaaz saravaNa pavanee.
 • 8. n-iiRRaNi viLangkum avarkkaruL puriyum
  n-inatik kamalangkaL n-inainthee
  pooRRitaa thavarpaal poyyaneen pukuthal
  poRukkilan poRukkilan kaNtaay
  aaRRalkoL n-inpon atiyaruk katiyan
  aasseyil uykuvan amuthee
  saaRRitum perumaik kaLavilaa thoongkum
  thaNikaivaaz saravaNa pavanee.
 • 9. parinthitum manaththoork karuLseyum n-inathu
  paathathaa maraikaLuk kanpu
  purinthitaa thavarpaal eLiyaneen pukuthal
  poRukkilan poRukkilan kaNtaay
  therinthitum anpar itamuRil uyveen
  thiruvuLam aRikilan theenee
  sarinthitum karuththoork kariyan-aR pukazkoL
  thaNikaivaaz saravaNa pavanee.
 • 10. eNuRum avarkat karuLumn-in atiyai
  eeththitaa thazitharum selvap
  puNuRum avarpaal eLiyaneen pukuthal
  poRukkilan poRukkilan kaNtaay
  kaNuRu maNiyaam n-inati yavarpaal
  kalanthitil uykuvan karumpee
  thaNuRum karuNaith thanipperung katalee.
  thaNikaivaaz saravaNa pavanee.

பொறுக்காப் பத்து // பொறுக்காப் பத்து