திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
மருண்மாலை விண்ணப்பம்
maruṇmālai viṇṇappam
வேட்கை விண்ணப்பம்
vēṭkai viṇṇappam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

014. பொறுக்காப் பத்து
poṟukkāp pattu

  எழுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. மெய்யர்உள் ளகத்தின் விளங்கும்நின் பதமாம்
  விரைமலர்த் துணைதமை விரும்பாப்
  பொய்யர் தம் இடத்திவ் வடியனேன் புகுதல்
  பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய்
  ஐயரும் இடப்பால் அம்மையும் வருந்தி
  அளித்திடும் தெள்ளிய அமுதே
  தையலார் மயக்கற் றவர்க்கருள் பொருளே
  தணிகைவாழ் சரவண பவனே.
 • 2. நன்மைய எல்லாம் அளித்திடும் உனது
  நளினமா மலர்அடி வழுத்தாப்
  புன்மையர் இடத்திவ் வடியனேன் புகுதல்
  பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய்
  சின்மயப் பொருள்நின் தொண்டர்பால் நாயேன்
  சேர்ந்திடத் திருவருள் புரியாய்
  தன்மயக் கற்றோர்க் கருள்தரும் பொருளே
  தணிகைவாழ் சரவண பவனே.
 • 3. மருள்இலா தவர்கள் வழுத்தும்நின் அடியை
  மனமுற நினைந்தகத் தன்பாம்
  பொருள்இலா தவர்பால் ஏழையேன் புகுதல்
  பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய்
  அருள்எலாம் திரண்ட ஆனந்த உருவே
  அன்பர்பால் இருந்திட அருளாய்
  தரளவான் மழைபெய் திடும்திருப் பொழில்சூழ்
  தணிகைவாழ் சரவண பவனே.
 • 4. நிலைஅருள் நினது மலர்அடிக் கன்பு
  நிகழ்ந்திட நாள்தொறும் நினையாப்
  புலையர்தம் இடம்இப் புன்மையேன் புகுதல்
  பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய்
  மலைஅர சளித்த மரகதக் கொம்பர்
  வருந்திஈன் றெடுத்தமா மணியே
  தலைஅர சளிக்க இந்திரன் புகழும்
  தணிகைவாழ் சரவண பவனே.
 • 5. வல்இருள் பவம்தீர் மருந்தெனும் நினது
  மலர்அடி மனம்உற வழுத்தாப்
  புல்லர்தம் இடம்இப் பொய்யனேன் புகுதல்
  பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய்
  ஒல்லையின் எனைமீட் டுன்அடி யவர்பால்
  உற்றுவாழ்ந் திடச்செயின் உய்வேன்
  சல்லமற் றவர்கட் கருள்தரும் பொருளே
  தணிகைவாழ் சரவண பவனே.
 • 6. கற்பிலார் எனினும் நினைந்திடில் அருள்நின்
  கருணைஅம் கழல்அடிக் கன்பாம்
  பொற்பிலா தவர்பால் ஏழையேன் புகுதல்
  பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய்
  அற்பிலேன் எனினும் என்பிழை பொறுத்துன்
  அடியர்பால் சேர்த்திடில் உய்வேன்
  தற்பரா பரமே சற்குண மலையே
  தணிகைவாழ் சரவண பவனே.
 • 7. பத்திகொண் டவருள் பரவிய ஒளியாம்
  பரஞ்சுடர் நின்அடி பணியும்
  புத்திகொள் ளலர்பால் எளியனேன் புகுதல்
  பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய்
  நித்திய அடியர் தம்முடன் கூட்ட
  நினைந்திடில் உய்குவன் அரசே
  சத்திசெங் கரத்தில் தரித்திடும் அமுதே
  தணிகைவாழ் சரவண பவனே.
 • 8. நீற்றணி விளங்கும் அவர்க்கருள் புரியும்
  நின்அடிக் கமலங்கள் நினைந்தே
  போற்றிடா தவர்பால் பொய்யனேன் புகுதல்
  பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய்
  ஆற்றல்கொள் நின்பொன் அடியருக் கடியன்
  ஆச்செயில் உய்குவன் அமுதே
  சாற்றிடும் பெருமைக் களவிலா தோங்கும்
  தணிகைவாழ் சரவண பவனே.
 • 9. பரிந்திடும் மனத்தோர்க் கருள்செயும் நினது
  பாததா மரைகளுக் கன்பு
  புரிந்திடா தவர்பால் எளியனேன் புகுதல்
  பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய்
  தெரிந்திடும் அன்பர் இடம்உறில் உய்வேன்
  திருவுளம் அறிகிலன் தேனே
  சரிந்திடும் கருத்தோர்க் கரியநற் புகழ்கொள்
  தணிகைவாழ் சரவண பவனே.
 • 10. எண்உறும் அவர்கட் கருளும்நின் அடியை
  ஏத்திடா தழிதரும் செல்வப்
  புண்உறும் அவர்பால் எளியனேன் புகுதல்
  பொறுக்கிலன் பொறுக்கிலன் கண்டாய்
  கண்உறு மணியாம் நின்அடி யவர்பால்
  கலந்திடில் உய்குவன் கரும்பே
  தண்உறும் கருணைத் தனிப்பெருங் கடலே.
  தணிகைவாழ் சரவண பவனே.

பொறுக்காப் பத்து // பொறுக்காப் பத்து