திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அடிமைப் பதிகம்
aṭimaip patikam
சரணப் பதிகம்
saraṇap patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

086. உள்ளப் பதிகம்
uḷḷap patikam

No audios found!