திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
மூன்றாம் திருமுறை / Third Thirumurai

001. திரு உலாப் பேறு
tiru ulāp pēṟu

  தலைவி பாங்கியொடு கிளத்தல் திருவொற்றியூர்
  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. சீரார் வளஞ்சேர் ஒற்றிநகர்த் தியாகப் பெருமான் பவனிதனை
  ஊரா ருடன்சென் றெனதுநெஞ்சம் உவகை ஓங்கப் பார்த்தனன்காண்
  வாரார் முலைகண் மலைகளென வளர்ந்த வளைகள் தளர்ந்தனவால்
  ஏரார் குழலாய் என்னடிநான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே.
 • 2. சீர்த்தேன் பொழிலார் ஒற்றிநகர்த் தியாகப் பெருமான் பவனிவரப்
  பார்த்தேன் கண்கள் இமைத்திலகாண் பைம்பொன் வளைகள் அமைத்திலகாண்
  தார்த்தேன் குழலும் சரிந்தனகாண் தானை இடையிற் பிரிந்தனகாண்
  ஈர்த்தேன் குழலாய் என்னடிநான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே.
 • 3. சீதப் புனல்சூழ் வயல்ஒற்றித் தியாகப் பெருமான் திருமாட
  வீதிப் பவனி வரக்கண்டேன் மென்பூந் துகில்வீழ்ந் ததுகாணேன்
  போதிற் றெனவும் உணர்ந்திலேன் பொன்ன னார்பின் போதுகிலேன்
  ஈதற் புதமே என்னடிநான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே.
 • 4. தென்னார் சோலைத் திருஒற்றித் தியாகப் பெருமான் பவனிவரப்
  பொன்னார் வீதி தனிற்பார்த்தேன் புளகம் போர்த்தேன் மயல்பூத்தேன்
  மின்னார் பலர்க்கும் முன்னாக மேவி அவன்றன் எழில்வேட்டு
  என்னார் அணங்கே என்னடிநான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே.
 • 5. சீலக் குணத்தோர் புகழ்ஒற்றித் தியாகப் பெருமான் பவனிஇராக்
  காலத் தடைந்து கண்டேன்என் கண்கள் இரண்டோ ஆயிரமோ
  ஞாலத் தவர்கள் அலர்தூற்ற நற்று‘ சிடையில் நழுவிவிழ
  ஏலக் குழலாய் என்னடிநான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே.
 • 6. சேயை அருளுந் திருஒற்றித் தியாகப் பெருமான் வீதிதனில்
  தூய பவனி வரக்கண்டேன் சூழ்ந்த மகளிர் தமைக்காணேன்
  தாயை மறந்தேன் அன்றியும்என் தனையும் மறந்தேன் தனிப்பட்டேன்
  ஏயென் தோழி என்னடிநான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே.
 • 7. திங்கள் உலவும் பொழில்ஒற்றித் தியாகப் பெருமான் திருவீதி
  அங்கண் களிக்கப் பவனிவந்தான் அதுபோய்க் கண்டேன் தாயரெலாம்
  தங்கள் குலத்துக் கடாதென்றார் தம்மை விடுத்தேன் தனியாகி
  எங்கண் அனையாய் என்னடிநான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே.
 • 8. தேசார் மணிசூழ் ஒற்றிநகர்த் தியாகப் பெருமான் பவனிவரக்
  கூசா தோடிக் கண்டரையில் கூறை இழந்தேன் கைவளைகள்
  வீசா நின்றேன் தாயரெலாம் வீட்டுக் கடங்காப் பெண்எனவே
  ஏசா நிற்க என்னடிநான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே.
 • 9. தேடார்க் கரியான் ஒற்றிநகர்த் தியாகப் பெருமான் பவனிவரத்
  தோடார் பணைத்தோட் பெண்களொடும் சூழ்ந்து மகிழ்ந்து கண்டதன்றி
  வாடாக் காதல் கொண்டறியேன் வளையும் துகிலும் சேர்ந்ததுடன்
  ஏடார் கோதை என்னடிநான் இச்சை மயமாய் நின்றதுவே.
 • 10. திருமாற் கரியான் ஒற்றிநகர்த் தியாகப் பெருமான் பவனிவரப்
  பெருமான் மனமு நானும்முன்னும் பின்னும் சென்று கண்டேமால்
  பொருமா நின்றேன் தாயரெலாம் போஎன் றீர்க்கப் போதுகிலேன்
  இருண்மாண் குழலாய் என்னடிநான் இச்சைமயமாய் நின்றதுவே.

திரு உலாப் பேறு // திரு உலாப் பேறு

No audios found!