திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருஅருட் பெருமிதம்
tiruaruṭ perumitam
ஆற்றா விரகம்
āṟṟā virakam
மூன்றாம் திருமுறை / Third Thirumurai

017. காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu

  தலைவி கழற் றெதிர்மறுத்தல்
  திருவொற்றியூர்
  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. உலகம் உடையார் தம்ஊரை ஒற்றி வைத்தார் என்றாலும்
  அலகில் புகழார் காபாலி ஆகத் திரிந்தார் என்றாலும்
  திலகம் அனையார் புறங்காட்டில் சேர்ந்து நடித்தார் என்றாலும்
  கலக விழியாய் நான்அவர்மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே.
 • 2. பெருமை உடையார் மனைதொறும்போய்ப் பிச்சை எடுத்தார் ஆனாலும்
  அருமை மணியார் அம்பலத்தில் ஆடித் திரிந்தார் ஆனாலும்
  ஒருமை உடையார் கோவணமே உடையாய் உடுத்தார் ஆனாலும்
  கருமை விழியாய் நான்அவர்மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே.
 • 3. எல்லாம் உடையார் மண்கூலிக் கெடுத்துப் பிழைத்தார் ஆனாலும்
  கொல்லா நலத்தார் யானையின்தோல் கொன்று தரித்தார் ஆனாலும்
  வல்லார் விசையன் வில்அடியால் வடுப்பட் டுவந்தார் ஆனாலும்
  கல்லாம் முலையாய் நான்அவர்மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே.
 • 4. என்னை உடையார் ஒருவேடன் எச்சில் உவந்தார் என்றாலும்
  அன்னை அனையார் ஒருமகனை அறுக்க உரைத்தார் என்றாலும்
  துன்னும் இறையார் தொண்டனுக்குத் தூதர் ஆனார் என்றாலும்
  கன்னி இதுகேள் நான்அவர்மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே.
 • 5. என்றும் இறவார் மிடற்றில்விடம் இருக்க அமைத்தார் என்றாலும்
  ஒன்று நிலையார் நிலையில்லா தோடி உழல்வார் என்றாலும்
  நன்று புரிவார் தருமன்உயிர் நலிய உதைத்தார் என்றாலும்
  கன்றுண் கரத்தாய் நான்அவர்மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே.
 • 6. என்கண் அனையார் மலைமகளை இச்சித் தணைந்தார் ஆனாலும்
  வன்கண் அடையார் தீக்கண்ணால் மதனை எரித்தார் ஆனாலும்
  புன்கண் அறுப்பார் புன்னகையால் புரத்தை அழித்தார் ஆனாலும்
  கன்னல் மொழியாய் நான்அவர்மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே.
 • 7. வாழ்வை அளிப்பார் மாடேறி மகிழ்ந்து திரிவார் என்றாலும்
  தாழ்வை மறுப்பார் பூதகணத் தானை உடையார் என்றாலும்
  ஊழ்வை அறுப்பார் பேய்க்கூட்டத் தொக்க நடிப்பார் என்றாலும்
  காழ்கொள் முலையாய் நான்அவர்மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே.
 • 8. விமலை இடத்தார் இன்பதுன்பம் வேண்டா நலத்தார் ஆனாலும்
  அமலம் உடையார் தீவண்ணர் ஆமென் றுரைப்பார் ஆனாலும்
  நமலம் அறுப்பார் பித்தர்எனும் நாமம் உடையார் ஆனாலும்
  கமலை அனையாய் நான்அவர்மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே.
 • 9. மான்கொள் கரத்தார் தலைமாலை மார்பில் அணிந்தார் என்றாலும்
  ஆன்கொள் விடங்கர் சுடலைஎரி அடலை விழைந்தார் என்றாலும்
  வான்கொள் சடையார் வழுத்துமது மத்தர் ஆனார் என்றாலும்
  கான்கொள் குழலாய் நான்அவர்மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே.
 • 10. போர்மால் விடையார் உலகமெலாம் போக்குந் தொழிலர் ஆனாலும்
  ஆர்வாழ் சடையார் தமைஅடைந்தோர் ஆசை அழிப்பார் ஆனாலும்
  தார்வாழ் புயத்தார் மாவிரதர் தவஞா னியரே ஆனாலும்
  கார்வாழ் குழலாய் நான்அவர்மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே.
 • 11. கோதே மருவார் மால்அயனும் குறியா நெறியார் என்றாலும்
  சாதே மகிழ்வார் அடியாரைத் தம்போல் நினைப்பார் என்றாலும்
  மாதே வருக்கும் மாதேவர் மௌன யோகி என்றாலும்
  காதேர் குழையாய் நான்அவர்மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே.
 • 12. உடையார் உலகிற் காசென்பார்க் கொன்றும் உதவார் ஆனாலும்
  அடையார்க் கரியார் வேண்டார்க்கே அருள்வார் வலிய ஆனாலும்
  படையார் கரத்தர் பழிக்கஞ்சாப் பாசு பதரே ஆனாலும்
  கடையா அமுதே நான்அவர்மேல் காதல் ஒழியேன் கனவினுமே.

காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு // காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு

No audios found!