திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆற்றா விரகம்
āṟṟā virakam
மூன்றாம் திருமுறை / Third Thirumurai

019. காதல் மாட்சி
kātal māṭsi

  திருவொற்றியூர்
  அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. திடனான் மறையார் திருஒற்றித் தியாகர் அவர்தம் பவனிதனை
  மடனா மகன்று காணவந்தால் மலர்க்கை வளைக ளினைக்கவர்ந்து
  படனா கணியர் நமைத்திரும்பிப் பாரா தோடு கின்றார்நாம்
  உடனா ஓடி னாலும்அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே.
 • 2. தக்க வளஞ்சேர் ஒற்றியில்வாழ் தம்பி ரானார் பவனிதனைத்
  துக்கம் அகன்று காணவந்தால் துகிலைக் கவர்ந்து துணிவுகொண்டே
  பக்க மருவும் நமைத்திரும்பிப் பாரா தோடு கின்றார்நாம்
  ஒக்க ஓடி னாலும்அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே.
 • 3. தாயாய் அளிக்குந் திருஒற்றித் தலத்தார் தமது பவனிதனை
  மாயா நலத்தில் காணவந்தால் மருவும் நமது மனங்கவர்ந்து
  பாயா விரைவில் நமைத்திரும்பிப் பாரா தோடு கின்றார்நாம்
  ஓயா தோடி னாலும்அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே.
 • 4. நிலவார் சடையார் திருஒற்றி நிருத்தர் பவனி தனைக்காண
  நலவா தரவின் வந்துநின்றால் நங்காய் எனது நாண்கவர்ந்து
  பலவா தரவால் நமைத்திரும்பிப் பாரா தோடு கின்றார்நாம்
  உலவா தோடி னாலும்அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே.
 • 5. நாடார் வளங்கொள் ஒற்றிநகர் நாதர் பவனி தனைக்காண
  நீடா சையினால் வந்துவந்து நின்றால் நமது நிறைகவர்ந்து
  பாடார் வலராம் நமைத்திரும்பிப் பாரா தோடு கின்றார்நாம்
  ஓடா தோடி னாலும்அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே.
 • 6. அழியா வளத்தார் திருஒற்றி ஐயர் பவனி தனைக்காண
  இழியா மகிழ்வி னொடும்வந்தால் என்னே பெண்ணே எழில்கவர்ந்து
  பழியா எழிலின் நமைத்திரும்பிப் பாரா தோடு கின்றார்நாம்
  ஒழியா தோடி னாலும்அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே.
 • 7. திரையார் ஓதை ஒற்றியில்வாழ் தியாக ரவர்தம் பவனிதனைக்
  கரையா மகிழ்விற் காணவந்தால் கற்பின் நலத்தைக் கவர்ந்துகொண்டு
  பரையா தரிக்க நமைத்திரும்பிப் பாரா தோடு கின்றார்நாம்
  உரையா தோடி னாலும்அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே.
 • 8. கடுக்கா தலித்தார் திருஒற்றிக் காளை அவர்தம் பவனிதனை
  விடுக்கா மகிழ்விற் காணவந்தால் விரியும் நமது வினைகவர்ந்து
  படுக்கா மதிப்பின் நமைத்திரும்பிப் பாரா தோடு கின்றார்நாம்
  உடுக்கா தோடி னாலும்அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே.
 • 9. தில்லை உடையார் திருஒற்றித் தியாகர் அவர் பவனிதனைக்
  கல்லை உருக்கிக் காணவந்தால் கரணம் நமது கரந்திரவி
  பல்லை இறுத்தார் நமைத்திரும்பிப் பாரா தோடு கின்றார்நாம்
  ஒல்லை ஓடி னாலும்அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே.
 • 10. மடையார் வாளை வயல்ஒற்றி வள்ளல் பவனி தனைக்காண
  அடையா மகிழ்வி னொடும்வந்தால் அம்மா நமது விடயமெலாம்
  படையாற் கவர்ந்து நமைத்திரும்பிப் பாரா தோடு கின்றார்நாம்
  உடையா தோடி னாலும்அவர் ஓட்டம் பிடிக்க ஒண்ணாதே.

காதல் மாட்சி // காதல் மாட்சி

No audios found!