திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
inpa maalai
iṉpa mālai
iraaman-aama sangkiirththanam
irāmanāma saṅkīrttaṉam
Fifth Thirumurai

060. kaN n-iRaintha kaNavan
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ

  thiruvoRRiyuur
  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. maiya lazakii ruuroRRi vaiththii ruLavoo manaiyenReen
  kaiyi niRaintha thanaththinunthang kaNNi niRaintha kaNavanaiyee
  meyyin vizaivaa rorumanaiyoo viLampin manaiyum mikappalavaam
  eyyi litaiyaa yenkinRaa rithuthaan seeti yenneeti.

கண் நிறைந்த கணவன் // கண் நிறைந்த கணவன்

No audios found!