திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கண் நிறைந்த கணவன்
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ
இராமநாமப் பதிகம்
irāmanāmap patikam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

061. இராமநாம சங்கீர்த்தனம்
irāmanāma saṅkīrttaṉam