திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thiruvatip pukazssi
tiruvaṭip pukaḻchsi
n-enjsaRivuRuththal
neñsaṟivuṟuttal
First Thirumurai

002. viNNappak kaliveNpaa
viṇṇappak kaliveṇpā

  kaappu
  n-eerisai veNpaa
  thirussiRRampalam
 • 1. avvav vitaivan- thakaRRi aruLtharalaal
  evvev vitaiyuuRum eythalilam - thevvarthamaik
  kanRumatha maamukamung kaNmuunRung koNtiruntha
  thonRathun-am muLLa muRainthu.
 • kaliveNpaa
  thirussiRRampalam
 • 2. soRpeRumeynj njaanas suyanjsoothi yaanthillais
  siRsapaiyil vaazthalaimaith theyvamee - n-aRsivaiyaan-
 • 3. thaayi nulakanaiththun- thaangkun- thiruppuliyuurk
  kooyi lamarnthakuNak kunRamee - maayamikum
 • 4. vaatkaLamuR Raangkuvizi maatharmaya laRRavarsuuz
  veetkaLamuR Roongkum vizupporuLee - vaazkkaimanai
 • 5. n-alvaayi lengku n-avamaNikkun Roongkuthiru
  n-elvaayi ninRoLiru n-iiLoLiyee - selvaayth
 • 6. thezippaalai veelaith thiraiyolipoo laarkkung
  kazippaalai yinpak kaLippee - vizippaalan
 • 7. kalluurp perumaNaththaik katturaikkas soothitharu
  n-alluurp perumaNamvaaz n-annilaiyee - sollun-
 • 8. thayeenthira ruLLath thatampoo lilangkum
  mayeenthirap paLLiyinpa vaazvee - kayeenthiranaik
 • 9. kaayaluRaa thanRuvanthu kaaththoon pukazmullai
  vaayili noongku maNiviLakkee - meeya
 • 10. palikkaavuur thooRum pathanjseeppas senRu
  kalikkaamuur meevung karumpee - valikkaalil
 • 11. paay48kkaatu kinRavoru passai mukilparavunj
  saaykkaatu meevun- thatangkatalee - vaaykkamaiyas
 • 12. sollava niissarangku thooyavumpa raamperumaip
  pallava niissaraththem paavanamee - n-allavarkaL
 • 13. kaNkaattu n-eRRik katavuLee yenRuthoza
  veNkaattin meevukinRa meypporuLee - thaNkaattik
 • 14. kaarkaattith thaiyalarthang kaNkaattis soolaikaLsuuz
  siirkaattup paLLis sivakkozunthee - paarkaat
 • 15. turukaavuu rellaa moLin-ayakka voongkung
  kurukaavuur veLLataiyeng koovee - arukaatha
 • 16. kaar49kaazi nenjsak kavuNiyarkkup poothamaruL
  siirkaazi njaanath thiraviyamee - oorkaazip
 • 17. paalaRkaa vanRu pasumpoRRaa Langkotuththa
  koolakkaa meevung kotaiyaaLaa - koolakkaa
 • 18. uLLirukkum puLLirukku moothum pukazvaayntha
  puLLirukkum veeLuurp purisataiyaay -kaLLirukkum
 • 19. kaavin maruvung kanamun- thisaimaNakkum
  koovin maruvukaNNaar kooyilaay - maavin
 • 20. itaimutiyin Riingkaniyen Rellin musuththaavum
  kataimutiyin meevung karuththaa - kotaimutiyaa
 • 21. n-anRiyuu renRintha njaalamelaam vaazththukinRa
  n-inRiyuur meevu n-ilaimaiyanee - onRik
 • 22. karuppunkuu ruLLak kayavar n-ayavaath
  thiruppunkuur meevunj sivanee - uruppolinthee
 • 23. iituuri laathuyarntha eethuvinaa loongkuthiru
  n-iituu rilangku n-izaRRaruvee - piitukoNtu
 • 24. manniyuu rellaam vaNangka vaLangkoNta
  anniyuur meevu mathipathiyee - mannarsuka
 • 25. vaazvik kutikaLati maNpuusa laalennum
  veezvik kutiyamarntha viththakanee - suuzvuRRoor
 • 26. viNNethirkoN tinthiranpoon meevin-etu n-aaLvaazap
  paNNethirkoL paatip paramporuLee - n-aNNum
 • 27. vaNanjsee riRaivan makiznthu vaNangkum
  maNanjseeri n-iingkaa makizvee - maNanjseernthun-n
 • 28. vaaratta kongkai malaiyaa LotungkoRukkai
  viiratta meevum viyaniRaivee - ooratta
 • 29. thikkung kathin-aattis siirkoLthiruth thoNtaruLam
  okkung karuppaRiya luurarasee - mikkathiru
 • 30. maavaLarunj senthaa maraivaLarunj seykurakkuk
  kaavaLaru minpak kanasukamee - thaavumayal
 • 31. kaazko Lirumanaththuk kaariru­th thoormaruvum
  vaazkoLi puththuur50 maNissutaree - thaazvakaRRa
 • 32. n-aNNip patikkaraiyar n-aatooRum vaazththukinRa
  maNNip patikkaraivaaz mangkalamee - viNNinitai
 • 33. vaamaam puliyuur malarssoolai suuznthilangkum
  oomaam puliyuurvaaz uththamamee - n-eemaarntha
 • 34. vaanaattu muLLuur maruvukinRoor pooRRuthiruk
  kaanaattu muLLuurk kalaikkatalee - meenaattum
 • 35. theeraiyuurs sengkathirpooR semmaNika NinRilangkum
  n-aaraiyuur meevu n-atun-ilaiyee - paaril
 • 36. utampuur pavaththai yoziththaruLum meenmaik
  katampuurvaaz enniraNtu kaNNee - thatampozilil
 • 37. konthaNavung kaarkkuzalaar koolamayiR poolulavum
  panthaNa n-alluurp pasupathiyee - kanthamalar
 • 38. anjsanuur51 seythathavath thaalap peyarkoNta
  kanjsanuur vaazumenRan kaNmaNiyee - anjsukangkaL
 • 39. n-aatikkaa vuLLee n-amassivaa yampukalum
  kootikkaa meevung kuLirmathiyee - ootik
 • 40. karumangka lakkutiyiR kaaNtumena voothum
  thirumangka lakkutiyil theenee - tharuma
 • 41. mananthaaL malarai maruvuvippoor vaazum
  pananthaaLiR paalukantha paakee - thinanthaaLiR
 • 42. suuzthiruvaayp paatiyangku suuzkinumaa menRulakar
  vaazthiruvaayp paatiinpa vaarithiyee - eezpuvikkuL
 • 43. vaaynjnjaluu riithee maruvavena vaanavarseer
  seeynjnjaluur inpas sezungkaniyee - vaanjsaiyuRum
 • 44. siivan kutiyuRavis siirn-akaron Reeyenunjsiirth
  theevan kutimakizntha theLLamuthee - oovil
 • 45. mayaluur manampool vayaliR kayaluur
  viyaluur sivaanantha veRpee - ayalaampal
 • 46. mattaiyuur vaNtinangkaL vaaynthu virunthukoLum
  kottaiyuu rutkiLarung koomaLamee - ittamutan
 • 47. ennampa rennampa renRayanmaal vaathukoLa
  innampar meevin-inRa ennuRavee - munnampu
 • 48. maaRkum puRampiyalaa vaaymaiyaruL seyyavuLam
  eeRkum puRampiyamvaaz ennuyiree - maaRkaruvin
 • 49. kaNvisaiya mangkaik kanipooR peRaththoNtar
  eNvisaiya mangkaiyilvaaz enkuruvee - maNNulakil
 • 50. vaikaavuur n-amporuttaan vaikiyathen Ranparthozum
  vaikaavuur meeviyaven vaazmuthalee - uyyumvakaik
 • 51. kaaththum pataiththung kalaiththun-iRpoor n-aatooRum
  eeththung kurangkaattin52 ennatpee - maaththazaiththa
 • 52. vaNpazanath thinkuviveN vaayiRReen vaakkiyita
  uNpazanath thenRan uyirkkuyiree - paNpakanRa
 • 53. veyyaaRRi ninRavarai meyyaaRRi neeRRuthiru
  aiyaaRRin meeviyaen naatharavee - poyyaaRRi
 • 54. meyththaana n-inRoor veLiththaana meevuthiru
  n-eyththaanath thuLLamarntha n-iththiyamee - maiththa
 • 55. karumpuliyuurk kaaLaiyotung kaNNoottang koLLum
  perumpuliyuur vaazkaruNaip peeRee - virumpin-itham
 • 56. ponnung53 kauththuvamum puuNtoon pukazntharuLai
  mannu mazapaati vassiramee - thunnukinRa
 • 57. n-aaykkung kataiyeen n-avaithiira n-aRkaruNai
  vaaykkum pazuvuur marakathamee - theeykkaLangkil
 • 58. vaanuur mathipoon maNiyaaR kumuthamalar
  kaanuu ruyarthangkak kattiyee - n-aanuuRu
 • 59. koolan- thuRai55 koNta koovaiyaruL koovaimakiz
  aalan- thuRai56yin aNimuththee - n-iilangkoL
 • 60. theenthuRaiyi lannamakiz seekkai palan-ilavu
  maanthuRaivaaz maaNikka maamalaiyee - eenthaRivaam
 • 61. n-uuRRuRaiyil n-inRavarkaL n-ookkimakiz veythuthirup
  paaRRuRaiyil n-inRa paranjsutaree - n-aaRRisaiyun-
 • 62. theenaikkaa vuLmalarkaL theengkatalen Raakkuvikkum
  aanaikkaa meeviyamar aRputhamee - maanaippool
 • 63. mainjnja“la vaatkaN malaraaL maruvuthirup
  painjnja“li meevum paramparamee - enjnjaanRum
 • 64. eessiraa mangkalaththoo tinpan- tharumpaassi
  laassiraa manjseer aruLn-ilaiyee - n-iissaRiyaa
 • 65. thaangkooy malaippiRavi yaarkalikkoor vaarkalamaam
  iingkooy malaivaaz ilanjsiyamee - oongkaathu
 • 66. n-aatpookki n-iRku n-avaiyutaiyaar n-aatarithaam
  vaatpookki meevukinRa vaLLalee - kootpookki
 • 67. n-illung katampa n-eRipoo lenappuuvai
  sollung katampan- thuRain-iRaivee - mallalotu
 • 68. vaazum paraayththuRaivaan mannavaru mannavarunj
  suuzum paraayththuRaivaaz thoonRalee - kuuzumpal
 • 69. n-aRkutiyu moongki n-alamperuku meenmaithiruk
  kaRkutiyiR santhaana kaRpakamee - siRsukaththaar
 • 70. piRsan-an-a millaap perumai tharumuRaiyuurs
  saRsanarseer muukkiis saraththaNiyee - maRsey
 • 71. araappaLLi meevu mavaninRu vaazththum
  siraappaLLi njaanath theLivee - iraappaLLi
 • 72. n-inRezanmey yanRenavee n-eernthulaku vaazththukinRa
  n-anReRumpi yuurilangku n-anneRiyee - thunRukayaR
 • 73. kaNNaar n-etungkaLaththaik kattaziththa meyththavarsuuz
  thaNNaar n-etungkaLameyth thaarakamee - eNNaar
 • 74. tharukkaattup paLLith thakaikoNtoor suuzun-
  thirukkaattup paLLiyilvaaz theevee - marukkaattu
 • 75. n-iilam poziRkuL n-iRaithatangkat keerkaattum
  aalam poziRsivayoo kappayanee - siilan-iRai
 • 76. vaanthuruththi koNtuL Lanalezuppu voorpukazum
  puunthuruththi meevusiva puNNiyamee - kaantharuvath
 • 77. thaNtiyuur pooRRun- thakaikaasik katseythu
  kaNtiyuur vaazung kaLaikaNNee - koNtiyalpin
 • 78. veeRRuth thuRaiyuL viravaa thavarpukazum
  sooRRuth thuRaiyut sukavaLamee - aaRRalilaath
 • 79. thiithik kutiyenRu seppap pataarmaruvum
  veethik kuti58 yinpa veLLamee - koothiyalum
 • 80. vankutith thittai maruvaar maruvuthiruth
  thenkutith thittais sivapathamee - n-ankutaiya
 • 81. uLLamangkai maarmee luRuththaa thavarpukazum
  puLLamangkai vaazparama pookamee - kaLLamilanj
 • 82. sakkarap paLLithaniR RaampayinRa maintharkaLsuuz
  sakkarap paLLithanil thaNNaLiyee - mikka
 • 83. arukaavuur suuznthee azakupeRa voongkum
  karukaavuur inpak kathiyee - murukaarntha
 • 84. soolaith thuRaiyiR sukanjsivan-u‘l vaasikkum
  paalaith thuRaiyiR parimaLamee - siilaththar
 • 85. solluu ratiyappar thuuyamuti meelvaiththa
  n-alluu ramarnthan-atu n-aayakamee - mallaarntha
 • 86. maavuu riraviyinpon vaiyamaLa vunjsikari
  aavuuri luRRavengkaL aaNthakaiyee - oovaathu
 • 87. siththimuRRa yookanj sezumpoziliR puuvaiseyum
  saththimuRRa meevunj sathaasivamee - paththiyuRRoor
 • 88. muttiis suraththin muyalaa vakaiyaruLum
  pattiis saraththem paraaparamee - thuttamayal
 • 89. thiingkuvizai yaarthamaivaan senRamaras seyvikka
  oongkupazai yaaRaiyilen nuLLuvappee - paangkupeRa
 • 90. aarntha vatavilaiyaan annaththaan pooRRin-itham
  saarntha vatathaLivaaz thaRparamee - seerntha
 • 91. malanjsuzi kinRa manaththark karithaam
  valanjsuzi vaazpon malaiyee - n-ilanjsuziyaa
 • 92. thooNaththil vanthoo nutanRuthiththu vaazkumpa
  kooNaththil theyvak kulakkozunthee - maaNuRRoor
 • 93. kaazkkootta n-iingkak karuthung kutamuukkiR
  kiizkkootta meevumanpar keeNmaiyee - vaazkkoottath
 • 94. theerooNa mattun- thikazkutanthai mattuminRik
  kaarooNa mattung kamazmalaree - siiroongkum
 • 95. yookiis surarn-in Ruvanthu vaNangkuthiru
  n-aakiis suramoongku n-angkanivee - ookaiyuLam
 • 96. theekkum varakuNanaan- thennavankaN suuzpaziyaip
  pookkum itaimaruthiR puuraNamee - n-iikkamilaa
 • 97. n-ankurang kaaNu n-ataiyoo rataikinRa
  thenkurang kaatuthuRais semmalee - punkurampai
 • 98. eelak kutipukuntha emmanoork kuNmaitharu
  n-iilak kutiyilangku n-itkaLamee - njaalaththu
 • 99. n-iitakkoor n-aaLum n-inaintheeth thitumvaikal
  maatakkoo yiRkuN mathuramee - paatassiir
 • 100. valla thamizppulavar manni vaNangkuthiru
  n-allamakiz inpa n-avavativee - illamayal
 • 101. aazampang kenna vaRinthoor seRintheeththum
  koozampam vaazkaruNaik koNtalee - viizumpoy
 • 102. thiiraa vatuvutaiyaar seerthaR karuntheyvas
  siiraa vatuthuRaiyenj selvamee - peeraak
 • 103. karuththiruththi yeeththung karuththark karuLsey
  thiruththuruththi inpas sezippee - varuththumayal
 • 104. n-aaLu mezunthuur n-avaiyaRukku manparuLLam
  n-iiLum azunthuur n-iRaithatamee - veeLimaiyoor
 • 105. vaayuurath theemaa malar59 sorinthu vaazththukinRa
  maayuurath thanpar manoorathamee - theeyaa
 • 106. vaLan-akaren Revvulakum vaazththap patunjsiir
  viLan-akarvaa zengkaN virunthee - iLamais
 • 107. seRiyaluur kuunthal thiruvanaiyaa raatum
  paRiyaluur vaazmeyp paramee - n-eRikoNtee
 • 108. anpaLLi yoongku maRivutaiyoor vaazththunjsem
  ponpaLLi vaaznjaana poothamee - inpuLLith
 • 109. theLLiyaar pooRRith thikazun- thirun-annip
  paLLiyaarn- thoongkum parasivamee - eLLuRun-ooy
 • 110. eeya valampuraththai yeNNaama leNNukinRoor
  meeya valampuraththu meethakavee - thuuyakoti
 • 111. angkaatu koopuramvaa naaRRaatu kinRathalais
  sangkaatu meevunj sayampuvee - pongkumirut
 • 112. kuuRuthiru vaakkuur kotuppanapooR suuznthumathil
  viiRuthiru vaakkuur viLakkamee - maaRakaRRi
 • 113. n-ankataiyuur paRpalavu n-anRimaRa vaatheeththum
  thenkataiyuur60 aananthath theeRalee - vanmaiyilaas
 • 114. soRkatavi meeloor thuthiththalozi yaathoongku
  n-aRkatavuur viiratta n-aayakanee - vaRkataththum
 • 115. vaattak kutisaRRum vaayppathee yillaiyenum
  veettak kutimeevu meelavanee - n-aattamuRRa
 • 116. vaakkun- theLisseeri maathavaththark kinpan-alam
  aakkun- theLisseeri angkaNanee - n-iikkum
 • 117. karuma puraththiR kalavaa tharuLsey
  tharuma puranjsey thavamee - irumaiyinum
 • 118. eLLaaRRin meevaatha eeRputaiyoor suuznthiRainjsu
  n-aLLaaRRin meeviyaen n-aRRuNaiyee - theLLaaRRin
 • 119. n-iittaaRu koNtarampai n-inRu kavinkaattum
  koottaaRu meevung kuLirthuRaiyee - kuuttaak
 • 120. karuvampar thammaik kalavaatha meenmaith
  thiruvampar njaanath thirattee - oruvanthar
 • 121. maakaaLang koLLa mathanaith thuraththukinRa
  maakaaLaath thanpar manoolayamee - yookaaLak
 • 122. kaayassuur vittuk kathiseera veettavarsuuz
  miiyassuur thaNNennum veNNeruppee - maayak
 • 123. kaLangkooyil n-enjsak kayavar maruvaa
  iLangkooyin njaana inippee - vaLangkoo€
 • 124. n-aatun- thilatha n-ayappulavar n-aatooRum
  paatun- thilathaip pathin-ithiyee - aatumayil
 • 125. kaampurangkoL thooLiyarpoR kaaviR payilkinRa
  paampurangkoL uNmaip paramporuLee - aampuvanam
 • 126. thunnum perungkutikaL suuznthuvalanj seythuvakai
  mannunj siRukutiaan maarththamee - munnarasum
 • 127. kaazi mizalaiyarung kaNtuthozak kaasaLiththa
  viizi mizalai viraatturuvee - uuzithoRum
 • 128. manniyuur maalvitaiyaay vaanavaa venRuthoza
  vanniyuur vaazu maNikaNtaa - in-n-imitam
 • 129. sinthung karuvaliyin thiNmaiyenRu theernthavarkaL
  munthung karuvilivaaz mukkaNNaa - manthaNaththaik
 • 130. kaaNu marunthuRaiyik kaamarthala menRevarum
  peeNu perunthuRaiyiR pemmaanee - eeNutankaa
 • 131. iittum perun-aRaiyaa Renna vayalooti
  n-aattum perun-aRaiyuur n-ampanee - kaattum
 • 132. parisiR karaippuRRoor paangkupeRa voongkum
  arisiR karaippuththuu61 raanee - tharisanaththek
 • 133. kaalunj sivapuraththaik kaathaliththoor thangkaLthuthi
  eelunj sivapuraththi lemmaanee - maalungkoL
 • 134. veppung kalaiyan-alloor menmathuras sonmaalai
  seppung kalayan-alluurs sinmayanee - seppamutan
 • 135. oongkun- thiruththoNtar uLkuLira n-allaruLaal
  thaangkung karukkutivaaz sangkaranee - aangkakanan-
 • 136. thaanjsiyaththai62 veengkaith thalaiyaaR RatukkinRa
  vaanjsiyaththin meevu maRaiyoonee - aanjsiyilaa
 • 137. thin-n-ilaththum vaanaathi yen-n-ilaththu moongkuperu
  n-annilaththu vaaznjaana n-aatakanee - mannumalar
 • 138. vaNtiis surampaati vaarmathuvuN tuLkaLikkung
  koNtiis suraththamarntha koomaanee - kaNtiisa
 • 139. n-aNpanaiyuu ranpukazum n-ampavena umparthozath
  thaNpanaiyuur meevunj sataatharanee - paNputanee
 • 140. eRkutiyaa nangkoN tirukka makiznthaLiththa
  viRkutiyin viiratta meeyavanee - soRkotiya
 • 141. vanpukalaa n-enjsin maruvum oruthakaimaith
  thenpukaluur vaazmakaa theevanee - inpamaRai
 • 142. arththamaa n-iikkariya vaathaara maakin-inRa
  varththamaa n-eessaraththu vaaynthavanee - miththaiyuRRa
 • 143. kaamanathii sangketavee kaNpaarth tharuLseytha
  raamanathii sampeRun-i raamayanee - thoomuN
 • 144. mayaRRuur paRiththa manaththil viLaintha
  payaRRuur thisaiyam paranee - iyaRRunjsiir
 • 145. aassiramee vunjsengkaat tangkutiyi nangkaNapa
  thiissaramvaa zunjsantha்ra seekaranee - eessakala
 • 146. viNmaruvi noonai vitan-iikka n-allaruLsey
  vaNmarukal maaNikka vaNNanee - thiNmaikoNta
 • 147. maaththamangkai yuLLam maruvip piriyaatha
  saaththamangkaik kangkais sataamutiyooy - thuuththakaiya
 • 148. paakaikkaa rennum paNimoziyaar vaazththoovaa
  n-aakaikkaa rooNam n-ayanthoonee - ookaiyaRa
 • 149. vikkal varungkaal vitaaythiirth thulakitain-ii
  sikkalenunj sikkal thiRaloonee - mikkaminaar
 • 150. vaaLuur thatangkaN vayalkaatti yoongkungkiiz
  veeLuuriR sengkaN vitaiyoonee - n-iiLuvakaip
 • 151. paavuu risaiyiR payansuvaiyiR paangkutaiya
  theevuur vaLartheeva theevanee - puuvinitai
 • 152. ikkuutan maintha vinikkuuta lenRupaLLi
  mukkuutan meeviyamar munnavanee - thakkan-etun-
 • 153. theeruu raNiviithis siiruur maNimaata
  aaruuri lengkaL arumarunthee - n-iiruurntha
 • 154. kaaruur pozilung kaniyiin- thiLaippakaRRum
  aaruu raraneRivee LaaNmaiyee - eeraarntha
 • 155. maNmaN talikar maruvumaa ruurpparavai
  uNmaN tali63 em utaimaiyee - thiNmaik
 • 156. kaLamar makizak kataisiyar paatum
  viLamar koLumem viruppee - vaLamai
 • 157. erukkaravii ranjsee rezilveeNi koNtu
  thirukkaravii ranjseer siRappee - urukka
 • 158. varuveeLuur maavellaa maaveeRunj soolaip
  peruveeLuur inpap perukkee - karumai
 • 159. milaiyaalang kaattu mitaRRaayen Reeththum
  thalaiyaalang kaattuth thakavee - n-ilaikoL
 • 160. thatavaayil veNmaNikaL sangkangka Liinum
  kutavaayil anpar kuRippee - matavaatkoor
 • 161. kuuRai64 yuvanthaLiththa kooveeyen Ranparthozas
  seeRai yuvanthiruntha siRparamee - veeRupataap
 • 162. paaluur n-ilaviR paNilangkaL thaNkathirsey
  n-aaluuril anparpeRu n-annayamee - meeluurum
 • 163. n-ooykkaraiyut seyyaatha n-oonmaiyoor suuznthakatu
  vaaykkaraiyuN meevukinRa vaNmaiyee - vaayththa
 • 164. perumpuukan- thengkiR piRangka vaLangkoLLum
  irumpuuLai meevi yirunthooy - virumpum
 • 165. virathap perumpaazi viNNavarka Leeththum
  arathaip perumpaazi aarnthooy - sarathaththaal
 • 166. eethum avaNivaNen ReNNaa thavariRainjsi
  oothum avaLivaNal luurutaiyooy - koothakanRa
 • 167. n-iittunj suruthi n-iyamaththoork kinnaruLai
  n-iittum parithi n-iyamaththooy - kaattiyan-an-
 • 168. theevanuu renRu thisaimukanmaal vaazththukinRa
  puuvanuur meevum pukazutaiyooy - puuvalakaam
 • 169. iingkumpaa thaaLamutha levvulaku menjnjaanRun-
  thaangkumpaa thaaLees saraththamarnthooy - oongkupuththi
 • 170. maankaLari lootti makizvoo tiruntheeththum
  vaankaLaril vaazu maRaimutipee - meenmaitharum
 • 171. muRReemam vaayntha munivar thinamparavum
  siRReemam vaayntha sezungkathiree - kaRRavarkaL
 • 172. engkumusaath thaana mirungkazaka manRamuthal
  thangkumusaath thaanath thanimuthalee - pongkupava
 • 173. vallalitum paavan-aththa mattoLisey kinRathiru
  mallalitum paavanaththu maatsimaiyee - thollaip
 • 174. patikkuL n-oovaatha paNputaiyoor vaazththum
  katikkuLath thanpar kaLippee - katikkuLaththin
 • 175. vaNtalaikkath theenalarin vaarnthoor thatamaakkum
  thaNtalaikkuL n-iiNeRissin- thaamaNiyee - koNtalena
 • 176. mankoottuur soolai vaLarkoottuur thaNpazanath
  thenkoottuur theeva sikaamaNiyee - thenkuuttip
 • 177. pooyvaN tuRaithatamum puumpozilunj suuznthamarar
  aayveN tumaRaimaasi laamaNiyee - thooyvuNta
 • 178. kaLLampuu thaathin-ilai kaNtuNarvu koNtavarsuuz
  koLLampuu thuurvaan kulamaNiyee - veLLitaivaan
 • 179. vaampee reyiRsuuzntha maaNpaaR Rirun-aamam
  aampee reyiloppi laamaNiyee - thaampeeraa
 • 180. viittilanpa raanantham meevas seyungkoLLik
  kaatti lamarnthaenkaN kaatsiyee - n-iittumoLi
 • 181. aangkuu rilaivee lavanaa thiyarsuuzath
  theengkuuril vaaztheeva singkamee - oongkumalai
 • 182. vallikkaa thaara maNippuyaven Ranparthoza
  n-ellikkaa vaazmeyn- n-iyamamee - elalkaN
 • 183. seettiyath thaanee therinthusurar vantheeththu
  n-aattiyath thaankutivaaz n-allinamee - n-aattumoru
 • 184. n-uuRaayi lanparthamai n-ookki yaruLseythiruk
  kaaRaayin meeloor kataippitiyee - viiRaakum
 • 185. inRaappuur vanthot tirunthathivvuu rennavuyar
  kanRaappuur panjsaak karapporuLee - thunRaasai
 • 186. veyya valivalaththai viittiyanpark kinnaruLsey
  thuyya valivalaththus sonmutipee - n-aiyumana
 • 187. maissinaththai vittoor manaththiR suvaikotuththuk
  kaissinaththi nutkaraiyaak kaRkaNtee - n-eRsumakka
 • 188. aaLilaiyen Raaruura naarthuthikkath thantharuLum
  kooLiliyin anparkulang koLLuvappee - n-iiLulakam
 • 189. kaaymuurkka reenung karuthiR kathikotukkum
  vaayzuurk kamaintha maRaikkozunthee - n-eeyamuNath
 • 190. theeteliyai muuvulakun- theernthuthozas seytharuLum
  iitinmaRaik kaattilenRan eyppilvaippee - n-aatumenai
 • 191. n-innakaththi yaanpaLLi n-eerntheenen RaatkoNta
  thennakaththi yaanpaLLis semponnee - thonneRiyoor
 • 192. n-aatik kuzaka n-alamaruLen ReeththukinRa
  kootik kuzakararut koolamee - n-iitulakil
 • 193. n-aattum pukaziiza n-aattiR pavaviruLai
  vaattun- thirukkooNa maamalaiyaay - veettulakin
 • 194. muuthiis saramenRu munnoor vaNangkuthiruk
  keethiis saraththiR kiLarkinRooy - oothukinRoor
 • 195. paalavaay n-iRkum paraiyootu vaazmathurai
  aalavaays sokkazakaa nanthamee - siilarthamaik
 • 196. kaappanuu rillaak karuNaiyaa lenRupukum
  aappanuur meevusathaa nanthamee - maappulavar
 • 197. njaanaparang kunRamena n-aNNimakiz kuurntheeththa
  vaanaparang kunRalinpaa nanthamee - vaanavarkoon
 • 198. theemee takaththanotu siitharanum vaazththunjsii
  raamee takaththaRivaa nanthamee - puumiithil
 • 199. n-aRRavarung kaRRa n-avasiththa rumvaazththi
  uRRakotung kunRaththem uuthiyamee - muRRukathir
 • 200. iththuura manRi yiniththuura millaiyenap
  puththuur varumatiyaar puurippee - siththaaynthu
 • 201. n-aamiisa raakum n-alantharumen Rumparthozum
  raamiisam67 vaazsiiva raththinamee - puumiithu
 • 202. n-iitaanai suuzum n-ilamannar vaazththuthiru
  vaataanai meevukaru Naakaramee - seetaana
 • 203. vaanappee raaRRai mathiyai mutisuutung
  kaanappeer aananthak kaaLaiyee - moonaruLee
 • 204. puuvaNamum puumaNamum poolava marnthathirup
  puuvaNaththil aananthap pokkishamee - thiivaNaththil
 • 205. kaNsuziya lenRu karuNaiyaLith thennuLanjseer
  thaNsuziyal vaazsiiva saaXiyee - paNsezippak
 • 206. kaRRaalang kuNmaik kathitharumen RaRRavarsuuz
  kuRRaalath thanpar kuthukalippee - poRRaama
 • 207. n-alveeli suuznthu n-ayanpeRumoN senjsaali
  n-elveeli uNmai n-ilayamee - valveelai
 • 208. n-anjsaik kaLaththuvaiththa n-aathavenath thoNtarthoza
  anjsaik kaLanjseer aruvuruvee - n-enjsatakki
 • 209. aanRu n-iRainthoork karuLaLikkum pukkoLiyuurth
  thoonRumavi n-aasis suyampuvee - saanRavarkaL
 • 210. thammurukan puuNut talampoola vaazkinRa
  emmurukan puuNti irun-ithiyee - semmaiyutan
 • 211. angkunRaa thoongku maNikoL kotimaatas
  sengkunRuur vaazunjsanj siiviyee - thangkumana
 • 212. vanjsamaak kuutal varaiyaa thavarsuuzum
  venjsamaak kuutal virisutaree - thunjsalenum
 • 213. inna lakaRRa ilangkupavaa nikkuutal
  ennu n-aNaavinitai innisaiyee - thunniyaruL
 • 214. veeNtik kotumutiyaa meenmaipeRu maathavarsuuz
  paaNtik kotumutiyiR paNmayamee - thiiNtariya
 • 215. vengkaruvuur vanjsa vinaithiirth thavarsuuzntha
  n-angkaruvuurs seyyuL n-avarasamee - thangkaLaRRin
 • 216. thiingkaar piRatheyvath thiingkuziyil70 viiznthavaraith
  thaangkaa varaththuRaiyil thaaNuvee - puungkuzalaar
 • 217. viingkaanai maatanjseer viNNen Rakalkatanthaith
  thuungkaanai maatas sutarkkozunthee - n-iingkaathu
 • 218. n-iitalai yaaRRuur n-izanmaNikkun Roongkuthiruk
  kuutalai yaaRRuurk kuNan-ithiyee - n-aatiyavaan
 • 219. ampuliyuur soolai yaNivayalka Loongkerukkath
  thampuliyuur veetha samarasamee - n-ampuvitai
 • 220. aangkun- thinaiyuurn- tharuLaayen Ranparthozu
  thoongkun- thinaiyuur umaapathiyee - thiingkuRumon
 • 221. naarpuraththai72 veNNakaiththii yaalaziththaa yenRuthozas
  soopuraththin73 vaaznjaana thiivakamee - vaarketilas
 • 222. sennathikai yoongkith74 thilathavathi yaarparavum
  mannathikai viiratta maathavamee - pannarithaam
 • 223. aavaluu rengkaLutai aaruura naaruuraa
  n-aavaluur njaaniyaruN njaapakamee - theevakamaam
 • 224. manRa mamarntha vaLampooR Rikaznthamuthu
  kunRa mamarnthaarut koLkaiyee - anRakaththin
 • 225. n-alveNNe yuNtoLiththa n-aaraNanvan- theeththukinRa
  n-elveNNey meevusiva n-ittaiyee - solvaNNam
 • 226. n-aavalar pooRRi n-alampeRavee yoongkuthiruk
  koovaluur viirattang koLparisee - aavalarmaa
 • 227. theevaa iRaivaa sivanee yenumuzakkam
  oovaa aRaiyaNin-al luuruyarvee - thaavaak
 • 228. kataiyaaRRi nanparthamaik kallaaRRi niikkum
  itaiyaaRRin vaazn-al iyalpee - itaiyaathu
 • 229. solluuran Rannaith thozumpukoLunj siirveNNey
  n-alluu raruttuRaiyin n-aRpayanee - mallaarnthu
 • 230. maasun- thuRaiyuur makipanmuthal muuvarunjsiir
  peesun- thuRaiyuurp piRaisuutii - n-eesamuRa
 • 231. veeRRaa vatukuu rithayaththi naarkkenRun-
  thooRRaa vatukuurs suyanjsutaree - aaRRamayal
 • 232. kaaNik kuziviiz kataiyarkkuk kaaNpariya
  maaNik kuzivaaz makaththuvamee - maaNuRRa
 • 233. puuppaa thirikonRai punnaimuthaR suuznthilangkum
  eerppaa75 thirippuliyuur eenthalee - siirppoliyap
 • 234. paNtiis suranip pathiyee vizainthathenum
  muNtiis suraththin muzumuthalee - peNthakaiyaar
 • 235. eerppanangkaat tuuren Rirun-ilaththoor vaazththukinRa
  siirppanangkaat tuurmakizn-i Xeepamee - suurpputaiththa
 • 236. thaamaaththuur viizath thatinthoon kaNeesanotum
  aamaaththuur vaazmey arutpizampee - yaameeththum
 • 237. uNNaa mulaiyaaL umaiyootu meevuthiru
  aNNaa malaivaaz arutsutaree - kaNNaarntha
 • 238. n-aakampa raanthoNta n-aatti luyarkaanjsi
  eekampa meevumpee rinpamee - aakunthen
 • 239. kaaRRaLivaN puumaNaththaik kaattum poziRkassi
  meeRRaLivaaz aanantha viittuRavee - n-aaRRamalarp
 • 240. puunthaN taLiviriththup pukkisaikkunj siirooNa
  kaanthan RaLiarutpra kaasamee - seernthavarkkee
 • 241. ingkaa pathanjsaRRu millaa thavaneeka
  thangkaa pathanjseer thayaan-ithiyee - mangkaathu
 • 242. messi n-eRikkaarva meevin-inRoor suuznthathiruk
  kassi n-eRikkaaraik kaattiRaiyee - mussakamum
 • 243. aayung kurangkaNinmut tappeyarkoN toongkupukaz
  eeyun- thalamvaa ziyanmoziyee - thooyumana
 • 244. yookaRali77 laaththavaththoo runna viLangkuthiru
  maakaRalil anparapi maanamee - ookaiyilaa
 • 245. viiththuura78 maavoota meyththavarkaL suuznthathiru
  ooththuuril veethaantha uNmaiyee - puuththavisin
 • 246. aarththaan panakath thavanin- thiranpukazvan
  paarththaan panangkaattuur paakkiyamee - paarththulakil
 • 247. illa menassen Riravaa thavarvaazum
  vallamaki zanpar vasiththuvamee - sollarikkuk
 • 248. kaaRpeeRu kassiyinmuk kaaRpee RivaNennum
  maaRpeeRRi nanpar manoopalamee - eeRputaivaay
 • 249. uuRa latiyaa ruRaththozuthu meevuthiru
  uuRa laziyaa uvakaiyee - maaRupatu
 • 250. thiithu milampayangkoot tiiren Ratiyarpukaz
  oothu milampayangkoot tuurn-alamee - thiithutaiya
 • 251. poRkoolam aameyiRkup poorkkoolam koNtathiru
  viRkoolam meevupara meettimaiyee - soRpooril
 • 252. oolangkaat tumpazaiya nuurn-iili vaathatakkum
  aalangkaat tiRsuuz aruLmayamee - njaalamseer
 • 253. maasuur akaRRum mathiyutaiyoor suuznthathirup
  paasuuril uNmaip paraththuvamee - theesuuran
 • 254. kaNpaarkka veeNtumenak kaNtuunRu kooRkotuththa
  veNpaakkath thanparpeRum viiRaappee - paNpaarkku
 • 255. n-aLLip pathiyee n-alantharumen Ranparpukung
  kaLLiR pathin-ang katappaatee - eLLaluRung
 • 256. kooLaththi n-iikkung kuNaththoork karuLseythiruk
  kaaLaththi njaanak kaLanjsiyamee - aaLaththaa
 • 257. veRRiyuu renna vinaiyeen vinaithavirththa
  oRRiyuur meeviyaen uLLanpee - theRRikaLil
 • 258. pongkumaNik kaalkaL polanjseythiru voRRin-akar
  thangkunj sivapooka saaramee - pungkavarkaL
 • 259. seernthuvalang koLLun- thiruvoRRi yuurkkooyiR
  saarnthu makizamutha saaramee - theernthulakar
 • 260. pooRRun- thiruvoRRip puungkooyiR kutperiyoor
  saaRRum pukazveetha saaramee - uuRRuRumey
 • 261. anpumikun- thoNtarkuzu aayumvali thaayaththil
  inpamiku njaana ilakkaNamee - thunpamaRa
 • 262. ellaivaayaR kuLmattum eekilvinai yeekumenum
  mullaivaayiR kuLvaiththa muththiviththee - mallalpeRu
 • 263. veeRkaatta reeththuthiru veeRkaattin meeviyamun
  n-uuRkaat tuyarveetha n-utpamee - paaRkaattum
 • 264. aarththipeRRa maathumayi laayppuusith thaarmayilaik
  kiirththipeRRa n-alveetha kiithamee - kaarththiraNtu
 • 265. vaavukinRa soolai vaLarvaanmi yuurththalaththil
  meevukinRa njaana vitharaNamee - thuuvimayil
 • 266. aatum poziRkassuu raalakkoo yiRkuLanpar
  n-iitung kanathuuya n-eeyamee - iitillai
 • 267. ennun- thiruththoNta reeththu mitaissuraththin
  mannunj sivaanantha vaNNamee - n-anneRiyoor
 • 268. thunnun-eRik koorthuNaiyaan- thuuyakazuk kunRinitai
  munnumaRi vaanantha muurththamee - thunnupozil
 • 269. ammathurath theenpoziyum assiRupaak kaththulakar
  thammathan-iik kunjnjaana sammathamee - emmathamum
 • 270. saarnthaal vinain-iikkith thaangkuthiru vakkaraiyuL
  n-eernthaar upan-itatha n-issayamee - theernthavarkaL
 • 271. thaththa mathumathiyaaR saarum arasiliyuur
  uththamameynj njaana ozukkamee - paththiyuLLoor
 • 272. eNNum pukazkoL irumpaimaa kaaLaththu
  n-aNNunj sivayooka n-aattamee - maNNakaththuL
 • 273. koopalaththiR kaaNpariya kookaraNang kooyilkoNta
  maapalaththu maapalamaa maapalamee - thaapamilaap
 • 274. paakiyaRsol mangkaiyotum paangkaar paruppathaththil
  yookiyarka Leeththitavaaz oppuravee - pookimuthal
 • 275. paatiyuRRa n-iilap paruppathaththil n-alloorkaL
  theetivaiththa theyvath thilakamee - n-iitupavam
 • 276. thangkaa thavaneeka thangkaa pathanjseerntha
  n-angkaa thalaana n-ayappuNarvee - singkaathu8
 • 277. thaNNiRainthu n-inRavarthaanj saarthirukkee thaaraththiR
  paNNiRaintha kiithap panuvalee - eNNiRaintha
 • 278. saanRoor vaNangkun-otith thaanmalaiyil vaazkinRa
  theenRooy amuthas sezunjsuvaiyee - vaanthooyntha
 • 279. inthirarum n-aaraNarum eNNil piramarkaLum
  vanthiRainjsum veLLi malaiyaanee - thanthitun-al
 • 280. thaaykkung kitaiyaatha thaNNaruLkoN tanparuLam
  vaaykkung kayilai malaiyaanee - thuuykkumaran
 • 281. thanthaiyee ennarumaith thanthaiyee thaayeeyen
  sinthaiyee kooyilkoNta thiirththanee - santhamikum
 • 282. eNtoo Lutaiyaay enaiyutaiyaay maarpakaththil
  vaNtoo litungkonRai maalaiyaay - thoNtarvizi
 • 283. uNNaR keLiyaay uruththiranmaa laathiyarthang
  kaNNiR kanavinilung kaaNpariyaay - maNNulakil
 • 284. enpoon Ravarkkum iruLn-iikki inputhavum
  ponpoonRa meenip puraathananee - minpoonRa
 • 285. senjsataiyaay muuvarukkum theevarukku miyaavarukkum
  anjsataiyaa vaNNam aLippoonee - vinjsulakil
 • 286. ellaarkku n-allavanee ellaanjsey vallavanee
  ellaarkkum onRaa yiruppoonee - tholluuzi
 • 287. aarntha saraasarangka Lellaa matin-izalil
  seernthotungka maan-atananj seyvoonee - saarnthulakil
 • 288. eththeevar meyththeeva renRuraikkap pattavarkaL
  aththeevark kellaamun naanoonee - saththaana
 • 289. veNmaimuthal aivaNamu meeviainthu theevarkaLaayth
  thiNmaipeRum ainthozilunj seyvoonee - maNmuthalaam
 • 290. ainthaa yirusutaraa yaanmaavaay n-aathamutan
  vinthaa kiyengkum virinthoonee - anthaNaveN
 • 291. n-iiRutaiyaa yaaRutaiya n-iiNmutiyaay n-eetariya
  viiRutaiyaay n-inRanakkoor viNNappam - maaRupata
 • 292. eLLa latiyeen enakkuL oLiyaamal
  uLLa patiyee yuraikkinReen - viLLuRumiyaan
 • 293. vanso lutananRi vaLLaluna thanparthamak
  kinso lutanpaNinthon Riinthathilai - punsolenum
 • 294. poyyuraikka venRaaR putaiyezuveen anRiyoru
  meyyuraikka venRum vizainthathilai - vaiyakaththil
 • 295. pollaa virathaththaip pooRRiyuvan- thuNpathallaal
  kollaa virathaththaik koNtathilai - allaathaar
 • 296. vanpukazaik keetka manangkoNta thallaamal
  n-inpukazaik keetka n-inainthathilai - vanpukoNtee
 • 297. innatikku n-uNNitaiyaark keevalpurin- theenalathun
  ponnatikkuth thoNtu purinthathilai - pannukinRa
 • 298. sekkuRRa eLLenavee sinthain-asin- theenalathu
  mukkuRRan- thannai muRiththathilai - thukkamikun-
 • 299. thaavil valangkoNtu sanjsariththeen allathun-in
  koovilvalang koLLak kuRiththan-ilai - puuvulakil
 • 300. vannithiyoor munkuuppi vaazththineen anRiyunRan
  sannithiyiR kaikuuppith thaaznthathilai - punneRiseer
 • 301. miNtarotu kuuti viyanthathallaa laiyaan-in
  thoNta rotungkuutis suuznthathilai - kaNtavaraik
 • 302. kanRumukang koNtu katukatuththup paarppathallaal
  enRu mukamalarssi yeeRRathilai - n-anRupeRu
 • 303. n-annenjsa runsiir n-avila vathukeettuk
  kannenjsais saRRung karaiththathilai - pinnenjsaap
 • 304. paN­rmai koNtathamizp paamaalai yaaRRuthiththuk
  kaN­rkoN tunpaaR kaninthathilai - thaN­rpool
 • 305. n-enjsam uruki n-inaikkumanpar poolenain-ii
  anjsalena n-inRaaL atuththan-ilai - vinjsulakar
 • 306. meyyatiya nenRuraikka viththakan-in ponnatikkup
  poyyatimai veetangkaL puuNtathuNtu - n-aiyamiku
 • 307. maiyal vinaikkuvantha maathar puNarssiyenum
  veyya vinaikkuziyil viiznthathuNtu - thuyyarthamai
 • 308. ennonRu millaa thiyalpaakap pinnonRu
  munnonRu maaka mozinthathuNtu - mannukinRa
 • 309. maananj seyaathu manan-on- thirappoorkkuth
  thaananjsey vaaraith thatuththathuNtu - iinamilaa
 • 310. vaaramurai yaathu vazakki nitaiyoora
  vaara muraiththee malainthathuNtu - iiramilaa
 • 311. n-enjsa rutankuuti n-eesanjsey thummatiyee
  thanjsamenath thaazaathu thaaznthathuNtu - enjsalilaath
 • 312. thaayanaiyaa yunRanathu san-n-ithin-eer vanthumoru
  n-eeyamumil laathothi82 pool n-inRathuNtu - thiiyavinai
 • 313. maaLaak kotiya manasselvar vaayiliRpooyk
  keeLaas sivan-inthai keettathuNtu - miiLaatha
 • 314. pollaap pulaiyaraippooR puNNiyarai vanmathaththaal
  sollaa vasaiyellaanj sonnathuNtu - n-allooraip
 • 315. pooRRaathu poyyutampaip pooRRis sivapuusai
  aaRRaathu sooRRuk kalainthathuNtu - theeRRaamal
 • 316. iipaththaa enRing kirappoor thamaikkaNtu
  koopaththaal n-aaypooR kuraiththathuNtu - paapaththaal
 • 317. sinthaiyonRu vaakkonRu seykaiyonRaayp pookavittee
  enthain-inai yeeththaa thirunthathuNtu - punthiyintha
 • 318. sollaikkal lenRun-alloor sonnapuththi keeLaamal
  ellaikkal loththee yirunthathuNtu - thollaivinai
 • 319. aazththaa mayavulaki laRpa makizssiyinaal
  vaazththaama lunnai maRanthathuNtu - thaazththaamaR
 • 320. puuNaa velumpaNiyaayp puuNtooyn-in ponvativang
  kaaNaathu viizn-aaL kaziththathuNtu - maaNaatha
 • 321. kaatupoon njaalak katun-ataiyi leeyirukaan
  maatupool n-inRuzaiththu vaaznthathuNtu - n-aatakanRa
 • 322. kaLLivaa yoongkuperung kaamak katungkaattiR
  koLLivaayp peeypooR kuthiththathuNtu - oLLiyaraal
 • 323. eLLuNta maayaa iyalpuRupun kalviyelaang
  kaLLuNta piththanaippooR kaRRathuNtu - n-aLLulakil
 • 324. siiraasai yengkunjsoR senRitavee veeNtumenum
  peeraasaip peeythaan pitiththathuNtu - thiiraaven
 • 325. saathakamoo thiivinaiyin saathanaiyoo n-aanaRiyeen
  paathakamen Raalenakkup paaRsooRu - thiithakanRa
 • 326. thuuymain-anRaa menkinRa thonmaiyinaar vaaykkiniya
  vaaymaiyenRaal ennutaiya vaaykumattung - kaaymaitharum
 • 327. kaRku n-ikaraang katunjsolanRi n-anmathuras
  soRkum enakkumveku thuurangkaaN - poRpumika
 • 328. n-aNNiyunaip pooRRukinRa n-alloork kiniyasiva
  puNNiyamen Raalenakkup pooraattam - aNNalunai
 • 329. n-aaLuraiyaa theeththukinRa n-alloormeel illaatha
  kooLuraiyen Raalenakkuk koNtaattam - n-iiLan-inai
 • 330. n-eesikku n-alla n-eRiyaanj sivaakaman-u‘l
  vaasikka venRaalen vaayn-ookung - kaasikku
 • 331. n-iitikki laanaalu n-eernthaRiva thallathuviiN
  veetikkai yenRaal vituvathilai - n-aatayalil
 • 332. viiRaa munathu vizaasseyinum avvitanthaan
  aaRaa yirangkaatha maangkaNtaay - maaRaana
 • 333. pookamenRaa luLLamikap puurikkum anRisiva
  yookamenRaa lennutaiya uNNatungkum - sookamutan
 • 334. thuLLalozin- thennenjsanj soornthaziyung kaalaththiR
  kaLLamenRaa luLLee kaLiththezumpum - aLLaneRi
 • 335. sellenRaal anRis sivasivaa venRorukaal
  sollenRaal enRanakkuth thukkamvarum - n-allan-eRi
 • 336. vaampalankoN toorkaL maRanthum peRaakkotiya
  soompalenpa thennutaiya sonthangkaaN - eempalutan
 • 337. eRRoo irakkamenpa thenRanaikkaN tanjsiyenai
  uRRoo raiyumutanvit tootungkaaN - saRReenum
 • 338. aakkamee seeraa thaRaththuraththu kinRaveRun-
  thuukkamee yenRanakkus soopanangkaaN - uukkamikum
 • 339. eeRutaiyaay n-iiRaNiyaa iinarmanai yaayinumveN
  sooRukitaith thaalathuvee sorkkangkaaN - viiRukinRa
 • 340. vaazvuraikku n-alla manaththarthamai yenjnjaanRun-
  thaazvuraiththal ennutaiya saathakangkaaN - veeLviseyun-
 • 341. thoNtar thamaiththuthiyaath thuttaraippoo leppozuthunj
  saNtaiyenpa thenRanakkuth thaaythanthai - koNtaezu
 • 342. thaathaata oongkith thalaiyaata vanjsarotu
  vaathaata enRaalen vaaythutikkung - koothaatas
 • 343. sinthai thirinthuzalun- thiiyaraippool n-aRRaruma
  n-inthaiyenpa thenpazaiya n-eesangkaaN - munthan-inai
 • 344. eNNenRaal anRi yitarsey thitungkotiya
  peNNenRaal thuukkam pitiyaathu - peNkaLutan
 • 345. pullenRaal theekam puLakikkum anRivittu
  n-illenRaal enkaNNi niirarumpum - pullarenRa
 • 346. peerkkumvirup peythaatha peNpeeykaL veyyasiRu
  n-iirkkuziyee yaankuLikku n-iirppoykai - siirkkaraiyin
 • 347. eeRaappeN maatha ritaikku LaLinthenRum
  aaRaappuN Nukkee yatimain-aan - theeRaatha
 • 348. venjsalanjsey maayaa vikaaraththi naalvarumviiN
  sanjsalamellaa menathu sampantham - anjsezuththai
 • 349. n-eernthaark karuLpuriyu n-innatiyar thaameeyunj
  saarnthaa lathuperiya sangkattam - aarnthitumaan
 • 350. kaanthum vizippuliyaik kaNtathupool n-allakuNa
  saantha menaik kaNtaal thalaisaaykkum - aanthakaiyoor
 • 351. seera manaththiR seRivith thitumpuruta
  thiiramenaik kaNtaaR sirikkungkaaN - kooramathaik
 • 352. kaaNi lulakiR karuththutaiyoor koLLukinRa
  n-aaNa menaikkaNtu n-aaNungkaaN - eeNulakil
 • 353. njaanang koLaavenathu n-aamamuraith thaalumapi
  maanam payangkoNtu maaynthuvitum - aanavunRan
 • 354. keeNmaik kulaththoNtar kiirththi peRakkoNta
  aaNmaikku n-aanenRaa laakaathu - vaaNmaipeRum
 • 355. aiyan-inRaat puusikku manparuLLath thanpiRkum
  poyya nenakkum poruththamilai - vaiyakaththoor
 • 356. illeninunj summaan-ii yiikinRee nenRorusol
  solleninunj sollath thuNivukoLeen - n-allaiyemak
 • 357. kiiyenpaa ranRiyannai yenpayaththaa ninsooRRil
  iiyenpa thaRku misaiyaaLkaaN - iiyenpaark
 • 358. keNNunj silarmaN Nituvaa renakkantha
  maNNung kotukkamanam vaaraathu - aNNuRumen
 • 359. illai yatainthee yirappavaruk keppoothum
  illaiyenpa thenvaayk kiyalpukaaN - thollulakai
 • 360. aaNtaalu manRi ayalaarpun kiiraimaNip
  puuNtaalu menkaN poRukkaathu - n-iiNtaezu
 • 361. thiipa muRuvoor thisaiyoormaR Riyaavarkkung
  koopa mathun-aan kotukkiluNtu - aapaththil
 • 362. viisang kotuththettu viisa menappiRarai
  moosanj seyan-aan muthaRpaatham - paasamuLoor
 • 363. kaikkutaiya veeyezuthik kattivaiththa ivvulakap
  poykkathaiyee yaanpatikkum puththakangkaL - meyppatun-in
 • 364. manthiraththai ussariyaa vaayutaiyeen enpoolath
  thanthiraththil kaitheern- thavarillai - enthaiini
 • 365. eethen Ruraippee nirungkatalsuuz vaiyakaththil
  suuthenpa thellaamen suRRangkaaN - oothukinRa
 • 366. n-anjsamelaang kuutti n-avinRitinum ovvaatha
  vanjsamelaa menkai vasangkaNtaay - anjsavarum
 • 367. viiNavamaam vanjsa vinaikkumutha laakin-inRa
  aaNavamee enkaaNi aatsiyathaam - maaNiRaintha
 • 368. n-allaRivee ennain-etu n-aatpakaiththa thanRimaRRaip
  pullaRivee ennut poruLkaNtaay - sollavoNaa
 • 369. veetarukkung kittaatha vengkuNaththaa lingkuzalum
  muutarukkuL yaanee muthalvankaaN - viitatuththa
 • 370. meethaiyarkaL veeNtaa vilangkaayth thirikinRa
  peethaiyenpa thennurimaip peerkaNtaay - peethamuRa
 • 371. oothuvathen paRpalavaay uRRathavath thoorn-iiththa
  thiithukaLel laamenathu selvangkaaN - aathalinaal
 • 372. peeyinaiyoth thivvulakil piththaaki n-inRavintha
  n-aayinain-ii aaNtituthal n-ankanRee - aayinumun
 • 373. maNNaa ruyirkaLukkum vaanavarkkun- thaanirangki
  uNNaak kotuvitamum uNtanaiyee - eNNaamal
 • 374. veeyththavaLa veRpetuththa veyyaarak kanthanakkum
  vaayththavara mellaam vazangkinaiyee - saayththamana
 • 375. viimputaiya vanmunivar veeLviseythu vittakotum
  paampaiyel laanthooLiR pariththanaiyee - n-aamperiyar
 • 376. enjseemen RaaNavaththaa leeRRa iruvaraiyum
  anjseelen RaatkoN taruLinaiyee - thunjsupanRith
 • 377. thooyaak kuruLaikaLin thunpam poRaathanRu
  thaayaay mulaippaalun- thanthanaiyee - vaayisaikkup
 • 378. paaNtiyanmun sollivantha paaNan poruttatimai
  veeNti viRaketuththu viRRanaiyee - aaNtorun-aaL
 • 379. vaaymutiyaath thunpukoNta vanthikkoo raaLaakith
  thuuymutimeel maNNunj sumanthanaiyee - aaythuyara
 • 380. maavakanjseer maaNikka vaasakaruk kaaykkuthirais
  seevakanpool viithithanil senRanaiyee - maavisayan
 • 381. villatikku n-enjsam virumpiyathal laaleRintha
  kallatikkum uLLang kaLiththanaiyee - mallaluRum
 • 382. vilvak kiLaiyuthirththa veyya musukkalaiyais
  selvath thuraimakanaays seythanaiyee - sollakalin
 • 383. n-iiLukinRa n-eyyaruntha n-eereliyai muuvulakum
  aaLukinRa mannavanaay aakkinaiyee - kooLakala
 • 384. vaayssangku n-uulizaiththa vaayssilampi thannaiuyar
  koossengkat soozanenak kuuttinaiyee - eessaRun-al
 • 385. aaRatuththa83 vaakiisark kaampasiyaik kaNtukattus
  sooRetuththup pinnee sumanthanaiyee - kuuRukinRa
 • 386. thonmaiperunj sunthararkkuth thoozanenRu peNparavai
  n-anmanaikkuth thuuthu n-atanthanaiyee - n-anmaipeRa
 • 387. iRRenRa iRRennaa eththanaiyoo peerkaLseytha
  kuRRang kuNamaakak koNtanaiyee - paRRulakil
 • 388. anputaiya thaayarkaLoo raayirampee raanaalum
  anputaiyaay n-innaippoo laavaaroo - inpamutan
 • 389. iiNtavarum thanthaiyarkaL eNNilaree aayinumen
  aaNtavanee n-innaippoo laavaaroo - puuNtakaikoL
 • 390. eeNutaiya n-innaiyanRi enthai piraaneeun
  aaNaienak kuRRathuNai yaarumillai - n-aaNamuLan
 • 391. aaneen pizaika Lanaiththinaiyu maiyaan-ii
  thaanee poRukkath thakungkaNtaay - meeln-ooRRa
 • 392. maaRRanukku mettaa malarkkazalooy n-iiyennaik
  kuuRRanukkuk kaattik kotukkaRka - paaRRavaLa
 • 393. n-anthak kataRpuviyil n-aaninnum vanpiRavip
  panthak katalazunthap paNNaRka - munthain-eRi
 • 394. n-inReeyun poRRaaL n-inaiyaathaar paazmanaiyil
  senRee utaloompas seyyaRka - n-anReen-in
 • 395. Roongku n-eRiyoor uLaththamarnthooy enRannaith
  thiingku n-eRiyil seluththaRka - viingkatangki
 • 396. vaazi yenaththaan vazuththinumen soRkatangkaa
  eezai manaththaa liLaikkinReen - vaazumarak
 • 397. kooteeRum pollaak kurangkenavee poyyulakak
  kaateeRu n-enjsaaR kalangkukinReen - paateeRum
 • 398. uLLaRiyaa maayaiyenu mutpakaiyaar kaamamenung
  kaLLaRiyaa thuNtu kavalkinReen - theLLuRumen
 • 399. kaNNanaiyaay n-inthaaL kamalang kaLaivazuththaa
  maNNanaiyaar paaRpooy mayangkukinReen - thiNNamilaak
 • 400. kaatharavaan- thunpak kavalaik katalviiznthee
  aatharavon RinRi alaikinReen - oothumaRai
 • 401. aaththa renumun atiyaar thamaikkaNtu
  n-aaththikanjsol vaarkku n-atungkukinReen - paaththuNtee
 • 402. uyva thaRiyaa uLaththinee nuyyumvakai
  seyva thaRiyeen thikaikkinReen - saivan-eRi
 • 403. uNNirampu n-inkaruNai uNtoo ilaiyooen
  ReNNiyeNNi uLLam iLaikkinReen - maNNinitaik
 • 404. konseykai koNtakotung kuuRRan kuRukilathaR
  kenseyvoo menReNNi eykkinReen - munseyvinai
 • 405. aamaRaiyaa n-ooyaa lakamelivuR Raiyoon-aan
  thaamaraiyi niirpool thayangkukinReen - thaamamuti
 • 406. vaLLal aruLkotukka vanthilanee innumena
  uLLamathu n-iiraa yurukukinReen - eLLaluRu
 • 407. maalaipaayn- thinnumenna vanthitumoo enRun-enjsam
  aalaipaayn- thuLLam azikinReen - njaalamisaik
 • 408. kootpaara vaazkkaik kotunjsiRaiyi ninRennai
  miitpaa rilaathu vizikkinReen - miitpaakum
 • 409. aaRRi lorukaalum atangkaas samusaaras
  seeRRiloru kaalumvaiththuth theeykinReen - thooRRumayaR
 • 410. paakamuRu vaazkkaiyenum paalaivanath thunnaruLn-iirth
  thaakamathu koNtee thavikkinReen - mookamathil
 • 411. pooyppatumoor panjsap poRikaLaal vempaampin
  vaayppatumoor theeraiyaippool vaatukinReen - maayppavaru
 • 412. miinpoolu maathar viziyaal valaippatta
  maanpoolunj soornthu matangkukinReen - kaanpoola
 • 413. viiRRu mulaka vikaarap piraLayaththil
  thooRRunj suziyut suzalkinReen - aaRRavun-aan
 • 414. ippaaril unmeelan pilleninum anpanena
  oppaari yeenum utaiyeenkaaN - thappaayntha
 • 415. mattuviteen unthaaL maRakkinumveNNiiRRun-eRi
  vittuviteen enRanaikkai vittuviteel - thuttanena
 • 416. maalun- thisaimukanum vaanavarum vanthuthatuth
  thaalunj siRiyeenaith thaLLiviteel- saalulaka
 • 417. vaathanaikoN toonenRu maRRevaraa naalumvanthu
  poothanaisey thaalumenaip pookkiviteel - n-iithayavu
 • 418. suuznthituka ennaiyun-in thoNtarutan seerththaruLka
  vaaznthituka n-inthaaL malar.

  • 47. ithu muthal 64 kaNNikaL sooza n-aattil kaaviri vatakaraiththalangkaL.
  • 420 48. kaalilpaay - seeshasayan-am. tho. vee.
  • 49. kaaz - il - n-enjsam enRu piriththup poruLkoLka. tho.vee.
  • 421 50. vaanoLip puRRu‘r, vaazkoLi puththuurena maruviyathu tho.vee.2.
  • 51. hamsan, anjsan enath thirinthathu. annaththai vaakanamaaka utaiya piraman enap poruL.tho.vee.
  • 422 52. kurangkaatu - vatakurangkaatuthuRai. kurangkaattin ena n-inRathu.veeRRumaissanthiyaakalaan.tho.vee.
  • 53. pon - ilakkumi, tho.vee.
  • 423 54. thee enpathu iiNtu vikuthi kunRiya muthanilaith thoziRpeyar. tho.vee.
  • 55. koolaththuRai enpathu koolanthuRai ena vikaaramaayiRRu. tho.vee.
  • 424 56. anpilaanthuRai yennumoor thiruppathi. tho.vee.
  • 57. 65 muthal 191 varai 127 kaNNikaL soozan-aattil kaaviri thenkaraith thalangkaL.
  • 425 58. veethikuti enpathu veethikkutiyena viriththal vikaaramaayiRRu; tho.vee.
  • 59. theemaamalar - siRantha kaRpakamalar. tho.vee.
  • 426 60. katavuur - kataiyuurena mariiiyathu. tho.vee.
  • 61. arisonnathikkarai, arisiRkarai yena mariiiyathu: tho.vee.
  • 427 62. siiyaththai enpathu seyyuL vikaaraththaaR kuRukkum vazi kuRukkappattu siyaththaiyenan-inRathu: tho.vee.
  • 63. maNtaLi enpathu maNtali ena Lakara lakara oRRumaith thiripu. tho.vee.
  • 428 64. matavaat koor kuuRRai yenaRpaalathu kuuRaiyena iraNtaavathan mutipeeRRu n-inRathu.tho.vee.
  • 65. 192, 193-aam kaNNikaL iizan-aattuth thalangkaL
  • 429 66. 194 muthal 206 varai 13 kaNNikaL paaNti n-aattuth thalangkaL.
  • 67. thozum raamiisam enpathu vatan-uun mutipu. tho.vee. 1. vatason mutipil vanthathu Xa 2.
  • 430 68. iqthu malain-aattuth thalam.
  • 69. 208 muthal 214 varai 7 kaNNikaL kongku n-aattuth thalangkaL.
  • 431 70. thiikkuzi enpathu thiingkuzi yenRaayathu: tho.vee.
  • 71. 215 muthal 236 varai 22 kaNNikaL n-atu n-aattuththalangkaL
  • 432 72. aasitai yethukai: tho.vee.
  • 73. senthotai: tho.vee.
  • 433 74. oongki - paravenum veeRu sinai vinaik kuRaikaL mannennu muthal vinaiyootumutinthana: tho.vee.
  • 75. aasitai yethukai. tho.vee.
  • 434 76. 237 muthal 271 varai 35 kaNNikaL thoNtan-aattuththalangkaL.
  • 77. yookam enpathu yookena vikaaramaayiRRu: tho.vee.
  • 435 78. vii - maraNam. tho.vee.
  • 79. ithu thuLun-aattuththalam
  • 436 80. 273 muthal 279 varai 7 kaNNikaL vatan-aattuththalangkaL
  • 81. singkuthal - kuRaithal, tho.vee.
  • 437 82. uthi - othiyena mariiiyathu. tho.vee.
  • 83. aaRu - vazi. tho.vee.

விண்ணப்பக் கலிவெண்பா // விண்ணப்பக் கலிவெண்பா

No audios found!