திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
tpz;zg;gf; fypntz;gh
viṇṇappak kaliveṇpā
rptNer ntz;gh
sivanēsa veṇpā
First Thirumurai

003. neQ;rwpTWj;jy;
neñsaṟivuṟuttal

  fhg;G
  Fws;ntz;gh
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. rPu;rhd;w Kf;fl; rptfspw;iwr; Nru;e;jplpyh;
  Ngu;rhd;w >d;g; nghpJ.
 • 2. MW Kfj;jhd; mUsilapd; M;vy;yhg;
  NgW kpfj;jhd; nghpJ.
 • fypntz;gh
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. nghd;dhu; kiyNghy; nghypTw; wirahky;
  ve;ehS; thopaeP vd;ndQ;Nr - gpd;dhd
 • 2. >g;gpwg;gp Ndhlpq; nfOgpwg;G; md;wpnaid
  vg;gpwg;G; tpl;lfyh vd;ndQ;Nr - nrg;gKld;
 • 3. nrt;nthUrhu; epd;W rpwpNad; fpsf;fpd;w
  >t;nthUnrhy; Nfl;lpLf vd;ndQ;Nr - vt;ntt;
 • 4. cyF; guT; xUKjyha; vq;F;
  >yF; rptkha; >iwaha; - tpyF;
 • 5. cUtha; cUtpy; cUtha; cUTs;
  mUtha; mUtpy; mUtha; - cUmUtha;
 • 6. epj;jpakha; epu;f;Fzkha; epw;rykha; epd;kykha;r;
  rj;jpakha;r; rj;Jtkha;j; jj;Jtkha; - Kj;jpaUs;
 • 7. xd;wha;g; gytha; capuha; capu;f;Fapuha;
  ed;wha; etkha; eLepiyaha; - epd;Nwhq;F;
 • 8. Ntjkha; Ntjhe;j tpj;jha; tpsq;Fgu
  ehjkha; ehjhe;j ehafkha; - XJ;
 • 9. nrwptha;j; jpukha;r; rpjhfhr kha;r;nrhy;
  mwptha; mwpTs; mwptha; - newpNkT
 • 10. fhykha;f; fhy; fle;j fUj;jha;ew;
  rPykha;r; rpw;gukha;r; rpd;kakha; - Qhy;
 • 11. nghUe;jhg; nghUsha;g; nghUe;J; nghUsha;g;
  ngUe;jh uf;#o;e;j Ngwha;j; - jpUe;jhj
 • 12. Nghf;F; tuj;Jkpyhg; G+uzkha;g; Gz;zpau;fs;
  Nehf;F; jpwj;njOe;j Ez;Zzu;tha; - ePf;fkpyh
 • 13. Mjpaha; MjpeL me;jkha; Mq;ffd;w
  Nrhjpaha;r; Nrhjpahr; nrhw;gadha; - ePjpaha;
 • 14. Mq;fhu ePf;F; mfhu cfhukjha;
  Xq;fhu kha;mtw;wpd; cl;nghUsha;g; - ghq;fhd
 • 15. rpj;jkha;r; rpj;jhe;j Njrha;j; jpf;gukha;r;
  rj;jkha;r; Rj;j rjhepiyaha; - tpj;jkha;
 • 16. mz;lkha; mz;lj; jZtha; mUsfz;lh
  fz;lkha; Mde;jh fhukjha; - mz;lj;jpd;
 • 17. mg;ghyha; >g;ghyha; mz;ikaha;r; Nra;ikajha;
  vg;ghyha; vg;ghY; >y;yJkha;r; - nrg;ghY;
 • 18. neQ;rhY; fha epiyahY; me;epiyf;Fs;
  mQ;rhYq; fhz;lw; fU;gjkha; - vQ;rhg;
 • 19. gukha;g; gfhg;nghUsha;g; ghyha;r; Ritapd;
  jukha;g; gug;gpuk; jhdha;-tukha
 • 20. xd;ghd; tlptha; xspnaz; Fzf;flyha;
  md;gha; mfepiyaha; mw;Gjkha; - >d;gha;
 • 21. mfkha;g; Gwkha; mf;Gwkha; ePq;F;
  rfkha;r; rfkhia jhdha; - rfkhia
 • 22. >y;yhjha; vd;W; >Ug;gjha; ahnjhd;W;
  nfhy;yhjhu;f; fpd;g; nfhLg;gjha; - vy;yhu;f;F;
 • 23. ez;Ztjha; ez;zhjha; ey;tpidaha; my;tpidaha;
  vz;Ztjha; vz;zpd; >ayhjha; - vz;Zfpd;w
 • 24. thdha; epydha; tspaha; mdyha;ePu;
  jhdha; topgLehd; jhd;jhdha; - thdhjp
 • 25. xd;wplj;J; xd;whjha; xd;Wtjha; Mde;j;
  kd;wplj;jpy; vd;W; tjptjha; - xd;wpaNjhu;
 • 26. Ie;epwkha; me;epwj;jpd; Mnkhspaha; mt;nthspf;Fs;
  ve;epwK; Ntz;lh >adpwkha; - Ke;epwj;jpy;
 • 27. G+g;gJtha;f; fhg;gJtha;g; Nghf;Ftjha;j; Njf;Ftjha;
  ePg;gJtha;j; jd;Ds; epWj;Jtjha;g; - G+g;gjpd;wp
 • 28. thsh jpUg;gJtha; thjdh jPjkha;
  ePshJ ePz;l epiyapdjha; - kPshg;
 • 29. nghpjha;r; rpwpjha;g; nghpJ; rpwpJ;
  mhpjha; mhpjpy; mhpjha;j; - Jhpa
 • 30. ntspaha;g; guntspaha; NkTgu tpe;jpd;
  xspaha;r; rpthde;j Cw;wha;j; - njspahjp
 • 31. fw;gfkha;f; fhZQ;rq; fw;g tpfw;gkha;
  epw;gjh fhu epUtpfw;gha;g; - nghw;Gila
 • 32. Kr;Rluha; Kr;Rlu;f;F; Kd;ndhspaha;g; gpd;ndhspaha;
  vr;RlU; Nghjh >aw;Rluha; - mr;rpy;
 • 33. epiwtha;f; Fiwtha; epiwFiw tpy;yhjha;
  kiwtha; ntspaha; kDtha; - kiwahj
 • 34. rr;rpjh de;jkjha;j; jd;dpfnuhd; wpy;yhjha;
  tpr;irahy; vy;yh; tphpg;gJtha; - nkr;Rfpd;w
 • 35. Nahfkha; Nahfpau; Nahfj; njOe;jrpt
  Nghfkha;g; Nghfpaha;g; NghfkUs; - Vfkha;f;
 • 36. Nftykha;r; Rj;j rfykha;f; fPo;r;rfy
  Nftyq;fs; rw;W; fpilahjha; - khtyj;jpy;
 • 37. fhl;rpaha;f; fhz;ghdha;f; fhzg; gLnghUsha;r;
  #l;rpaha;r; #l;rpahy; Njha;thpjha; - khl;rpngwr;
 • 38. nra;gtdha;r; nra;njhopyha;r; nra;nghUsha;r; nra;njhopyhy;
  ca;gtdha; ca;tpf;F; cj;jkdha; - nkha;nfhs;
 • 39. mJtha; mtsha; mtdha; mitA;
  fJthJ epd;w fzpg;gha;f; - fJthky;
 • 40. Ia; jphpNgh lwpahik tpl;lfw;wpg;
  ngha;nad;g njhd;W; nghUe;jhuha;r; - nra;nad;w
 • 41. Xu;tpidapy; >d;gKkw; Nwhu;tpidapy; Jd;gKkh;
  rhu;tpidtpl; Nlhq;F; jifapduha;g; - ghu;tpidapy;
 • 42. Xu;ghy; ntWg;Gkw;iw Xu;ghy; tpUg;GKW;
  rhu;ghy; kaq;fhj; jifapduha;r; - rhu;gha
 • 43. Xhplj;jpy; jz;ikAkw; Nwhhplj;jpy; ntQ;rpdK;
  ghhplj;jpy; nfhs;shg; ghprpduha; - ePhplj;jpy;
 • 44. jz;ikepf uhnjd;W; rhe;j; gOj;Jau;e;j
  xz;ikAld; xd;iw czu;e;jtuha; - ntz;ikapyh
 • 45. xd;W; mwptpd; cjahjp
  vd;W; >uz;nld;g jpy;ytuha; - kd;wnthspu;
 • 46. m;%d;wp Ds;Ns mLf;fptU; xd;wfd;w
  K;%d;wpd; %d;W; Kdpe;jtuha;j; - j;%d;wp
 • 47. tPlhJ epd;W; tphpe;J; tpfw;geil
  ehlhJ ehd;F; erpj;jtuha; - Clhf
 • 48. vQ;rhky; mQ;rpd; >lkha; elkhL;
  mQ;rhjp mQ;R; mWj;jtuha; - vQ;rhky;
 • 49. iwNahu; jikahwpy;
  Mz;lhz;L fz;lh wfd;wtuha; -
 • 50. thopAw;w thNdhU; te;J jkf;fpuz;Nlh
  Nlopaw;w VO; >fe;jtuha; - Copaw;wf;
 • 51. fl;lpepd;Wl; Nrhjpnahd;W fhzj; njhlq;Ffpd;Nwhu;
  vl;Lfpd;w vl;lpd;Nky; va;jpduha;f; fl;Lfpd;w
 • 52. Njd;Njha; fUizr; rptq;fye;J Njf;Ffpd;w
  rhd;Nwhu;j; cs;s; jzthjha; - khd;wkyj;
 • 53. jhf;nfhope;J jj;Jtj;jpd; rhu;gh; - jDnthope;J
  thf;nfhope;J khzh kdnkhope;J - Vf;fKw
 • 54. tha;f;F; Rfnkhope;J kz;nzhope;J tpz;nzhope;J
  rha;f;F; >uhg;gfY; jhndhope;J - ePf;nfhope;J
 • 55. ehDnkhop ahnjhope;J Qhdnkhop ahnjhope;J
  jhD; xopahkw; whndhope;J - Nkhdepiy
 • 56. epw;F; gpuk epujprah de;jkjha;
  epw;F; guk epUj;jndtd; - jw;gukha;
 • 57. epd;whd; vtdd;gu; Neakdj; Njtpiue;J
  nrd;whd; vtd;ru;t jPu;j;jndtd; - td;jPik
 • 58. >y;yhd; vtd;ahu;f;F;
  ty;yhd; vtde;jp tz;zndtd; - fy;yhypy;
 • 59. Rl;lfd;w Qhd RfhjPj; fhl;lpKw;W;
  tpl;lfd;w Nahf tpNdhjndtd; - kl;lfd;w
 • 60. mz;lq;fs; vy;yh; mZtpy; milj;jUspj;
  jpz;lq;F khwpUj;J; rpj;jndtd; - gz;lq;F
 • 61. tPahr; rpWngz; tpisahl;Ls; mz;lnkyh;
  NjahJ $l;Ltpf;F; rpj;jndtd; - ahahJ;
 • 62. Ntz;lhik Ntz;LtJ Nkthj rpj;ju;jikj;
  jPz;lhJ jPz;Lfpd;w rpj;jndtd; -
 • 63. gw;WUtha;g; gw;whg; gutZtpd; cs;tpsq;F;
  rpw;WUtha; cs;nshspf;F; rpj;jndtd; - kw;WUtpd;
 • 64. itahJ itj;Jyif khtpe; jpurhy;
  nra;ahJ nra;tpf;F; rpj;jndtd; - ieahky;
 • 65. mg;gpilitg; ghKyfpy; MUapiu khianaD;
  nrg;gpilitj; jhl;Lfpd;w rpj;jndtd; - xg;GwNt
 • 66. epy;yhj fhw;iw epiyahf; flj;jilj;Jr;
  nry;yhJ itf;fpd;w rpj;jndtd; - nghy;yhj
 • 67. nt;gh;ig Nkyzpe;Njhu; nt;Gw;wpd; cs;spUe;Nj
  nr;gh;ig Ml;Lfpd;w rpj;jndtd; - j;ghq;fu;
 • 68. xz;fapw;whd; xd;wpd;wp cz;zpd; Wapu;fisa+o;j;
  jpz;fapw;whd; Ml;Lfpd;w rpj;jndtd; - tz;ifAilj;
 • 69. jhdire;jhy; kw;iwr; rfkirA; vd;Wkiw
  Njdirar; nrhy;Yfpd;w rpj;jndtd; - Cdkpd;wpg;
 • 70. Ngu;j;Japu;f nsy;yh;Xu; ngz;gps;is apd;trkha;r;
  Nru;j;J tUtpf;F; rpj;jndtd; - Nghu;j;Jkpf
 • 71. my;tpuTq; fhiy mfpynkyh; jd;gjj;Njhu;
  rpy;tpuypy; Nru;f;fpd;w rpj;jndtd; - gy;tifaha;f;
 • 72. iffye;j tz;ikf; fUg;gh rag;igAs;
  nra;fUTf; $l;Ltpf;F; rpj;jndtd; - ca;fUit
 • 73. nka;itj;j Ntu;itapD; tPo;epyj;J; mz;lj;J;
  nra;tpj;jq; $l;Ltpf;F; rpj;jndtd; - ca;tpf;F;
 • 74. tpj;njhd;W; >d;wp tpistpj; jUsspf;F;
  rpj;njd;W; ty;ynthU rpj;jndtd; - rj;JlNd
 • 75. cw;gj;jp ahAyfpy; xd;gJtha;g; ghitfs;nra;
  rpw;gj; njhopy;ty;y rpj;jndtd; - gw;gyth;
 • 76. fhuh opfisf; fiuapd;wp vy;iyapyhr;
  Nr&op epw;fitj;j rpj;jndtd; - Nguhj
 • 77. ePu;Nky; neUg;ig epiyAwitj; njt;TyF;
  rPu;Nk Twr;nra;A; rpj;jndtd; - ghuhjp
 • 78. Ie;jpiye;J ehd;nfhU%d; whkpuz;nlhd; wha;KiwNa
  rpe;ijAw epd;wUS; rpj;jndtd; - ge;jKw
 • 79. Mz;ngz;zha;g; ngz;zhzha; mz;ik jidthdpd;
  Nrz;gz;z ty;ynthU rpj;jndtd; - khz;gz;zhg;
 • 80. Nglhzha;g; ngz;zhag; ngz;zhz; ngU;Nglha;r;
  Nrlhfr; nra;aty;y rpj;jndtd; - Nrlha
 • 81. ntz;ik fpokha; tpUj;jke;j ntz;ikajha;j;
  jpz;ik ngwr;nra;A; rpj;jndtd; - xz;ikapyh
 • 82. Xl;lpidr;nr; nghd;dh Aau;nr;nghd; Xlhfr;
  Nrl;ilawr; nra;fpd;w rpj;jndtd; - fhl;lpYW
 • 83. fhQ;rpuj;ijf; fw;gfkha;f; fw;gfj;ijf; fhQ;rpukha;j;
  NjQ;rptzr; nra;fpd;w rpj;jndtd; - thQ;irAw
 • 84. ehuzd;Nra; ehd;Kfdha; ehd;Kfd;Nra; ehuzdha;r;
  rPuztr; nra;aty;y rpj;jndtd; - Nguztf;
 • 85. nfh;ik ngWq;Nfhlh Nfhlpaz;l; vy;yhNkhu;
  nr;kapu;f;fhy; cl;GFj;J; rpj;jndtd; - nr;ikapyh
 • 86. nt;Gypia ntz;ghy; tpisgRtha; mg;gRitr;
  nr;Gypahr; nra;aty;y rpj;jndtd; - m;Gypia
 • 87. mq;fjpnuhz; nrq;fjpuha; m;Gypaha;g; g;Gfpd;w
  nrq;fjpiur; nra;aty;y rpj;jndtd; - Jq;fKwh
 • 88. XuZNthu; khkiyaha; Xu;kh kiyaJNthu;
  rPuZtha;r; nra;aty;y rpj;jndtd; - tPuKld;
 • 89. Kd;difah epd;wnjhU Kg;Guj;ij md;nwhUfhy;
  rpd;difahy; jPkLj;j rpj;jndtd; - Kd;dad;khy;
 • 90. kw;wpUe;j thdtU; tha;e;jirf;fh tz;znkhU
  rpw;WU;ig85 ehl;lpepd;w rpj;jndtd; - kw;wtu;Nghy;
 • 91. my;yh maD; mhpA; cUj;jpuD;
  nry;yh newpepd;w rpj;jndtd; - xy;yhj
 • 92. fy;ypw; Ritaha;f; fdpapw; Ritapyjha;r;
  nry;yg; gzpf;fty;y rpj;jndtd; - my;yywg;
 • 93. ghu;f;fpd;w ahtu;fl;F; ghtdh jPjnddr;
  rPu;f;fpd;w nka;Q;Qhdr; rpj;jndtd; - khu;f;fq;fs;
 • 94. xd;nwd;w Nkytiu xd;nwd; Wiuj;jtu;ghy;
  nrd;nwhd;wp epw;fpd;w rpj;jndtd; - md;nwhUehs;
 • 95. fy;yhid jpd;df; fU;gspj;Jg; ghz;lpad;tPz;
  nry;yh jspj;jkfh rpj;jndtd; - nrhy;yhj
 • 96. xd;Nw >uz;NlNky; xd;wpuz;Nl vd;gtw;Ws;
  nrd;Nw eLepd;w rpj;jndtd; - nrd;NwW;
 • 97. mj;jpuj;ij nkd;kyuha; m;kyiu mj;jpukha;r;
  rpj;jpuj;ijg; NgRtpf;F; rpj;jndtd; - vj;jyj;J;
 • 98. rq;fkNj86 jhgukha;j; jhguNk rq;fkjha;r;
  nrq;ifaplh jhw;wty;y rpj;jndtd; - jq;Ffpd;w
 • 99. rj;njy;yh; Mfpr; ra;Gtha; Mde;jr;
  rpj;njy;yh; ty;yrpt rpj;jndtd; - jj;njy;yh;
 • 100. ePl;lhJ neQ;r; epiyj;jtu;f;F; jd;Dz;ik
  fhl;lhJ fhl;lpepw;F; fs;tndtd; - ghl;NlhL
 • 101. tz;lhYq; nfhd;iw kyNuha; vdkiwfs;
  fz;lhY; fhzhj fs;tndtd; - njhz;lhf
 • 102. ms;s; nrwpahu;f;Nf md;wp mwpthu;f;Ff;
  fs;s; nrwpahj fs;tndtd; - vs;sywf;
 • 103. nfhz;lntyhe; jd;ghy; nfhLf;Fktu; j;kplj;jpy;
  fz;lntyh; nfhs;isnfhSq; fs;tndtd; - nfhz;Lsj;jpy;
 • 104. jd;idnahspf; fpd;Nwhu;fs; j;Knshspj; Js;sntyh;
  fd;dkplf; ifte;j fs;tndtd; - kz;Zyifr;
 • 105. rw;gidnra; fpd;wjpNuh jhdnkD; rj;jpapdhy;
  fw;gidnra; Njkaf;F; fs;tndtd; - Kw;gLkpj;
 • 106. njhz;Lyfpy; cs;scapu; NjhWnkhspj; jhw;wnyyh;
  fz;LyT fpd;wnjhU fs;tndtd; - tpz;lfyh
 • 107. kz;kaf;F; nghd;kaf;F; khju; kaf;FnkD;
  fz;kaf;f; fhl;lpepw;F; fs;tndtd; - cz;kaf;F
 • 108. khR gwpf;F; kjpAilNahu; j;Kila
  fhR gwpf;fpd;w fs;tndtd; - Mrfd;w
 • 109. ngz;zhy; vitA; gpwg;gpj;J kw;iwEjw;
  fz;zhy; mopf;fpd;w fs;tndtd; - vz;zhJ
 • 110. ehndd;W epw;fpd; eLNtae; ehdhzj;
  jhndd;W epw;F; rJundtd; - khndd;w
 • 111. khiajidf; fhl;lp kiwg;gpj;j; khiaapw;wd;
  rhiajidf; fhl;L; rJundtd; - NeaKld;
 • 112. ehd;kiwA; ehd;KfD; ehuzD; ehLnjhW;
  jhd;kiwA; Nkd;ikr; rJundtd; - thd;kiwah;
 • 113. Kd;id kiwf;F; Klpg;nghUnsd; wha;gtu;f;F;
  jd;id kiwf;F; rJundtd; - cd;Dfpd;Nwhu;
 • 114. rpj;jj;jpw; Rj;j rpjhfhr; vd;nwhUrpw;
  rj;jj;jpw; fhl;L; rJundtd; - Kj;jnud
 • 115. ahtu; >Ue;jhu; mtu;fhz tPw;wpUf;F;
  Njtu; Gfo;jiyikj; Njtndtd; - ahtu;fS;
 • 116. >t;tzj;jd; >t;tplj;jd; >t;tpayd; vd;wwpahr;
  nrt;tzj;jd; M;jiyikj; Njtndtd; - nka;tzj;Njhu;
 • 117. jh;tho mz;l ruhruq;fs; jh;tho
  eh;thoj; jd;Diuah; ehd;kiwfs; - jh;thor;
 • 118. rhUUtpd; ey;yUNs rj;jpaha; nka;awptpd;
  rPUUNt XUUth; Njtndtd; -
 • 119. xd;nwd; Wzu czu;j;jp mlpaUs;
  nrd;wq; fku;e;jUS; Njtndtd; - vd;nwd;W;
 • 120. jw;rfr; vd;Nw rka; rkurkh;
  rpw;rigapy; tho;fpd;w Njtndtd; - gpw;gLNkhu;
 • 121. ngha;tpl;L nka;e;newpiag; Nghw;wpj;jw; Nghjj;ijf;
  iftpl; Lzu;Nt filg;gplpj;J - nea;tpl;l
 • 122. jPg;Nghw; fdY; nrUf;fwNt nrq;fkyg;
  G+g;NghY; jd;jhs; Gizgw;wpf; - fhg;gha
 • 123. ntz;­ wzpe;J tpjpu;tpjpu;j;J nka;nghlpg;gf;
  fz;­u; mUtp fye;jhlp- cz;­u;ik
 • 124. vd;GUfp cs;SUfp >d;ghu; capUUfp
  md;GUfp md;GUt; Mfpg;gpd; - td;gfd;W
 • 125. Gz;zpah jpq;fl; Ghprilaha; nghd;dpjopf;
  fz;zpah vq;fs; fisfz;Nz - vz;zpahq;
 • 126. fd;gu;f; fUS; muNr mKNjNg
  hpd;gf; flNy vkJwNt - kd;ngw;W
 • 127. khw;Wiuahg; nghd;Nd kzpNav; fz;kzpNa
  Vw;Wte;j nka;g;nghUNs vd;Wepj; - Nghw;wpepd;why;
 • 128. cs;Shwp cs;sj; Jzu;tூwp mt;Tzu;tpd;
  ms;Shwp mz;zpj; jKJhwpj; - njs;ShW;
 • 129. thd;Nghy; gutp kjpNghy; Fspu;e;Jau;Nfhy;
  Njd;Nghy; kJhpf;F; Njtndtd; - thd;Nghdhu;
 • 130. khz;nfhLf;F; nja;t kle;ijau;f;F kq;fyg;nghd;
  ehz;nfhLf;f eQ;Rte;j ehjndtd; - ehz;kyu;nga;
 • 131. jhu;j;jpaha;j; Njtu; mufuntd; Nwj;jml;l
  %u;j;jpaha; epd;w Kjy;tndtd; - rPu;j;jpngw
 • 132.
  fhz;lw; fhpjh; fNzrndtd; - Ntz;Lw;Wg;
 • 133. G+kpnaq;F; tho;j;jpg; Gfo;thu; tpU;Gkpl;l
  fhkpaq;fs;
 • 134. Vz tUkpila+ nwy;yh; mfw;wpaUs;
  fhz vkf;fPA; fNzrndtd; - khztU
 • 135. Ke;j kiwapd; KOg;nghUis ehd;Kfw;Fj;
  je;j mUl;flyh; rhkpnatd; - je;jkf;fh;
 • 136. thjfw;wp cz;ik kugspj;J tQ;rkyf;
  Nfhjfw;W; neQ;rf; FNfrndtd; - jPjfw;wpj;
 • 137. jq;F; cyfq;fs; rhahkw; nrQ;rilNky;
  fq;ifjidr; Nru;j;j flTnstd; - vq;FwpD;
 • 138. $;gh epiyikf; Fzj;Njhu; njhOfpd;w
  gh;gh guzg; gukndtd; - $;ghJ
 • 139. Nghw;Wiuj;J epw;F; Gdpjd;Nky; te;jnfhLq;
  $w;Wijj;j nre;jhs; Fofndtd; - Mw;wYW
 • 140. ita; Jjpf;F; kfhypq;f %u;j;jpKjy;
  Iiae;J %u;j;jpnaD; Iandtd; - Iae;jPu;
 • 141. ty;yhu;nrhy; tz;znke;j tz;zke;j tz;zq;fs;
  vy;yh; cila tpjj;jndtd; - vy;yhu;f;F;
 • 142. jh;jiyt uhfj;j; jhs;njhOnkj; Njtu;f;F;
  Me;jiyik
 • 143. vq;nfq; fpUe;Jkdj; jpahJ tpioe;jhY;
  mq;fq; fpUe;jspf;F; mz;znytd; - Gq;fkpF;
 • 144. mz;zy; jpUkyu;f;if Mopngwf; fz;zple;j
  fz;zw; fUspaKf; fz;zndtd; - kz;zplj;jpy;
 • 145. XahJ #y;Kjpu;e;j Xu;ngz; jdf;fhfj;
  jhahfp te;j jahsndtd; - Nrahf
 • 146. Nty;gplpj;j fz;zg;gd; NkTnkr;rpy; Ntz;Lkpjj;
  jhw;nghrpj;J Neu;e;j jahsndtd; - ghw;Flj;ijj;
 • 147. jhd;je;ij vd;nwwpe;Njhd; jhnswpe;j jz;lpf;Fj;
  jhd;je;ij Md jahsndtd; - jhd;nfhz;L
 • 148. r;G eWq;fdpapd; jd;tpijiaj; jhs;gzpe;j
  r;G Kdpf;fPA; jahsndtd; - m;Gtpapy;
 • 149. Mz;ltndd; Nwj;jg;nghd; d;gyj;jpy; Mde;jj;
  jhz;lt;nra; fpd;w jahsndtd; - fhz;jifa
 • 150. Kj;Jr;rptpifapd;Nky; Kd;fhop Xq;FKO
  Kj;ijj; jdpitj;j Kj;jndtd; - gj;jpngW
 • 151. ehnthd;wuru;f;F eh;jUNt; ey;Yhhpy;
  thvd;W tha;kyu;e;j ts;snytd; - G+nthd;W
 • 152. ed;nwhz;lu; Re;juiu eh;jLf;f te;jikahy;
  td;nwhz;ld; ePvd;w ts;snytd; - ed;nwhz;lpd;
 • 153. fhzpf;if ahff; fUj;jspj;jhu; j;nkhopia
  khzpf;f; vd;Wiuj;j ts;snytd; - jhzpw;F;
 • 154. jd;dd;gu; jh;tUe;jpy; rw;We; jhpahJ
  kd;dd; gUsspf;F; ts;snytd; - Kd;dd;gpy;
 • 155. rhy;Gila ey;Nyhu;f;Fj; jz;zUs;je; jhl;nfhsNthu;
  khy;tpilNky; te;jUS; ts;snytd; - khd;KjNyhu;
 • 156. jhkiyah tz;z; jifaUsp Xq;Fnts;sp
  khkiytho; fpd;wmUs; ts;snytd; - MktNd
 • 157. e;ikg; gzpnfhz;L ehuzD; ehlhpjh;
  nr;ikf; fjpaUs;e; nja;tq;fhz; - v;ikapD;
 • 158. ehlf; fpilj;jy; ekf;fd;wp ehd;Kfw;F;
  Njlf; fpilahe; nja;tq;fhz; - ePlr;rPu;
 • 159. ey;te; jidnra;A; e;Nghy;thu;f; Nfhu;Qhdr;
  nry;te; jUekJ nja;t;fhz; - nrhy;te;j
 • 160. vz;ikngW; ehKyfpy; vd;W; gpwe;jpwthj;
  jpz;ik mspj;jUs;e; nja;t;fhz; - tz;ikAw
 • 161. Kg;gho; fle;j KOg;ghOf; fg;ghiyr;
  nrg;ghJ nrg;GWe; Njrpfd;fhz; - jg;ghJ
 • 162. jPuh >L;igj; jphpngd;gjp ahnjhd;W;
  Nruh newpaUs;e; Njrpfd;fhz; - MuhJ
 • 163. epj;j; njhpah epiyNk tpaekJ
  rpj;j; njsptpf;F; Njrpfd;fhz; - tpj;jnud
 • 164. ahnjhd;W; Njuh jpUe;jekf; fpt;Tyf;
  jPnjd; wwptpj;j Njrpfd;fhz; - Nfhjpd;wp
 • 165. Xir ngWfly;# Ow;w Tyfpd;ik
  Mir AldPd;w mg;gd;fhz; - khRwNt
 • 166. td;gha; tsu;f;fpd;w kw;iwau;Ngh yy;yhky;
  md;gha; eiktsu;f;F; mg;gd;fhz; - >d;ghf
 • 167. >g;ghhpy; Nrahu; >ja; kyu;e;j;ik
  mg;gh vD;eq;fs; mg;gd;fhz; - nrg;ghky;
 • 168. vs;spj; jphpe;jhY; >e;jh87 vd; wpd;dKj;
  ms;spf; nfhLf;Fek jg;gd;fhz; - cs;spf;nfhz;
 • 169. lpd;Nw mUs;tha; vdj;Jjpf;fpy; Mq;Fekf;
  fd;Nw mUSek jg;gd;fhz; - ed;NwKd;
 • 170. fhjuT nra;J88 ey; fw;gpj;Jg; gpd;nghpa
  MjuT nra;Aeq;fs; mg;gd;fhz; - NfhJWkh
 • 171. tQ;rkyj; jhy;tUe;jp thLfpd;w ee;jikNa
  mQ;ryQ;r nyd;wUS; mg;gd;fhz; - JQ;rnyD;
 • 172. er;nrd;w thjidia ehSnkz;zp ehkQ;R;
  mr;r; nfLj;jhz;l mg;gd;fhz; - epr;rYkpq;8
 • 173. NfapuT; vy;Y; vspNa; gpioj;jgpio
  MapuK; jhd;nghWf;F; mg;gd;fhz; - Nrapuq;fh
 • 174. Kd;d; vLj;jizj;J Kj;jkpl;Lg; ghyUj;J;
  md;idapD; md;Gila mg;gd;fhz; - kd;Dyfpy;
 • 175. td;ik awg;gj;J khj; Rke;Jeik
  ed;ik jug;ngw;w ew;wha;fhz; - >;ikjdpy;
 • 176. md;nwhUehs; e;grpfz; le;Njh jhpahJ
  ed;wputpy;Nrhwspj;j ew;wha;fhz; - vd;WkUl;
 • 177. nr;ik >yhr;rpwpa Njtu;fs;ghy; Nru;f;fhJ
  e;ik tsu;f;fpd;w ew;wha;fhz; - R;iknad
 • 178. %S; ngUq;Fw;w; Kd;dpNky; Nkw;nrapD;
  ehS; nghWj;jUS; ew;wha;fhz; - %Sfpd;w
 • 179. td;ndwpapw; nrd;whY; thntd; wioj;Jeik
  ed;ndwpapw; Nru;f;fpd;w ew;wha;fhz; - nre;newpapd;
 • 180. eh;Njlh Kd;d; eikj;Njlpg; gpd;Gjid
  eh;Njlr; nra;fpd;w ew;wha;fhz; - M;NjhW;
 • 181. fhy; mwpe;Nj fdpNthL ey;yUl;ghy;
  Qhy; kpiraspf;F; ew;wha;fhz; - rhyTW
 • 182. nt;gpzpA; NtjidA; Ntrwpf;if A;JaU;
  e;grpA; jPu;j;jUS; ew;wha;fhz; - m;Gtpapy;
 • 183. nte;ePhpy; Ml;lplpny; nka;NehF; vd;wUsh;
  ed;dPhpy; Ml;Lfpd;w ew;wha;fhz; - ve;ePhpd;
 • 184. Nkyha; ekf;F tpaDyfpy; md;Gila
  ehyh apu;jhapy; ew;wha;fhz; - VyhJ
 • 185. thlpaO jhny; tUj;j; jhpahJ
  ehlpvLj; jizf;F; ew;wha;fhz; - ePLyfpy;
 • 186. jhd;ghlf;Nfl;Lj; jkpNad; fspf;FKd;d;
  ehd;ghlf;Nfl;Ltf;F; ew;wha;fhz; - thd;ghL;
 • 187. Qhdkz; nra;aUsh; eq;ifjidj; je;Jekf;
  fhdkz; nra;tpf;F; m;khd;fhz; - NjdpndhL;
 • 188. >d;ghy; mKjhjp Vf;fKw >d;dUs;nfhz;
  ld;ghy; tpUe;jspf;F; m;khd;fhz; - td;ght
 • 189. Mo;fly;tPo;e; Js;s; mOe;J; eiknaLj;Jr;
  #o;fiuapy; Vw;W; Jiztd;fhz; - tPo;Fzj;jhy;
 • 190. >d;g; vidj;J; >Jntd; wwpahe;
  Jd;g; Jilf;F; Jiztd;fhz; - td;gtkh;
 • 191. jPnewpapw; nrd;W jpaq;Ffpd;w ee;jkf;Fj;
  Jhnewpiaf; fhl;L; Jiztd;fhz; - khepyj;jpy;
 • 192. >d;Wnjhl;l jd;wp apaw;ifaha; ee;jkf;Fj;
  njhd;Wnjhl;L te;jtUl; Rw;wq;fhz; - njhd;Wnjhl;Nl
 • 193. MAKlw; fd;Gilj;jh; MUaphpw; whd;rpwe;j
  Nea;itj;j e;Kila Nerd;fhz; - Nganud
 • 194. thq;fhJ ehNk kwe;jhY; e;iktpl;L
  ePq;fhj e;Kila Nerd;fhz; - jPq;fhf
 • 195. e;jh vdmUis
  ePl;Lfpd;w e;Kila Nerd;fhz; - $l;Lyfpy;
 • 196. Gy;nyd;w khiaapilg; Nghe;NjhW; e;ikapq;F
  epy;nyd; wpUj;Jfpd;w Nerd;fhz; - rpy;nyd;nwd;
 • 197. cl;\^T; jd;idkwe; Jz;lhY; kw;wjw;F
  epl;\^u; nra;ahj Nerd;fhz; - el;\^u;e;J9
 • 198. tQ;rkJ ehnkz;zp tho;e;jhY; jhd;rpwpJ;
  neQ;rpyJ itahj Nerd;fhz; - vQ;rypyhg;
 • 199. ghu;epd;w eh;fpilahg; gz;lnkJ Ntz;lplpD;
  Neu;epd; wspj;JtU Nerd;fhz; - Mu;tKld;
 • 200. Mu;e;jekf; fpt;tplj;J; mt;tplj;J; vt;tplj;J;
  Neu;e;jcapu; Nghw;fpilj;j Nerd;fhz; - Nru;e;Jkpfj;
 • 201. jhgQ;nra; Fw;w; jhpD; nghWg;gjd;wpf;
  NfhgQ; nrahekJ Nfhkhd;fhz; - ghgkw
 • 202. tps;Skpiw ehkd;G Nktyd;wp Ntw;wuru;
  nfhs;Skpiw thq;fhe; Nfhkhd;fhz; - cs;sKw
 • 203. cz;lspf;F; CZilG+z; Cuh jpfs;jhNd
  nfhz;Lekf; fpq;fspf;F; Nfhkhd;fhz; - kz;lyj;jpy;
 • 204. xd;whY; ePq;fh Jfq;fs; gygytha;r;
  nrd;whY; nry;yhe; nry;t;fhz; - Kd;jhtp
 • 205. ehlpitf;F; ey;ywpNthu; ehS; jt;Ghpe;J
  Njlpitj;j e;Kila nry;t;fhz; - khlpUe;J
 • 206. ehnkj; jidehS; ey;fplpD; jhDythr;
  Nrkpj;j itg;gpd; jputpa;fhz; - G+kpf;fz;
 • 207.
  Njhq;fUshy; e;ik cilatd;fhz; - Mq;ftd;jd;
 • 208. fq;ifr; rilaoF; fhjd;kpF; mr;rilNky;
  jpq;fl; nfhOe;jpd; jpUtoF; - jpq;fs;jd;Nky;
 • 209. rhu;e;jpyq;F; nfhd;iwkyu;j; jhuoF; mj;jhu;Nky;
  Mu;e;jpyq;F; tz;lpd; mzpaoF; - Nju;e;jtu;f;F;
 • 210. Nehf;fhpa Nehf;foF; Nehf;fhu; EjyoF;
  Nghf;fhpa ed;Djypy; nghl;loF; - Njf;Fjphp
 • 211. Gz;luj;jpd; ey;yoF; nghd;dUs;jhd; jd;ndopiyf;
  fz;ltu;ghy; Cw;Wfpd;w fz;zoF; - njhz;lu;fs;j;
 • 212. Nerpj;j neQ;rkyu; ePL kzKfe;j
  ehrpj; jpUf;Fkpopd; ey;yoF; - NjRw;w
 • 213. Ky;iy Kifah; KWtyo F;gts
  vy;iy tsu;nrt; tpjooF; - ey;ytiuj;
 • 214. Njntd;w jP;ghypy; Njd;fye;jhw; Nghypdpf;f
  thntd; wUSkyu; thaoF; - G+nthd;W;
 • 215. Nfhd;guT; rq;ff; FioaoF; md;gu;nkhopj;
  Njd;guT; ts;isr; nrtpaoF; - ehd;gutp
 • 216. Ntl;litia epd;whq;F tpz;zg;g; nra;atJ
  Nfl;lUS; thu;nrtpapd; NfooF; - ehl;lpYau;
 • 217. irt; Kjyha;j; jiof;f mUs;Ruf;F;
  nja;t Kfj;jpd; jpUtoF; - nja;tKfj;
 • 218. Js;s; Fspu capu;Fspu nka;Fspuf;
  nfhs;S; fUizf; Fwpg;goF; - cs;swptpd;
 • 219. vs;shj Nkd;ikAy nfy;yh; jiog;gnthspu;
  njs;shu; mKjr; rphpg;goF; - cs;Nshq;F;
 • 220. rPy mUspd; jpwj;Jf; fpyr;rpidah;
  ePy kzpkplw;wpd; ePloF; - khyfw;wp
 • 221. tho;e;njhspU; md;gu; kd;NghY; ntz;­W
  #o;e;njhspnfhz; Nlhq;FjpUj; NjhsoF; - jho;e;jpytha;j;
 • 222. jhNdhq;F; mz;lnkyh; rj;jKwf; $TnkhU
  khNdhq;F; nrq;if kyuoF; - CNdhq;F;
 • 223. Mztj;jpd; $w;iw mopf;f xspu;kOitf;
  fhzitj;j nrq;fkyf; ifaoF; - ehzKw;Nw
 • 224. Vq;F; ghpRila v;Nghy;thu; mr;rnkyh;
  thq;F; mga kyuoF; - jPq;filahr;
 • 225. rPu;tuT; vy;yhr; rpwg;G; ngwTkUs;
  rhu;tuj nthz;ifj; jyj;joF; - Nguutg;
 • 226. G+zpyq;f ntz;nghw; nghlpapyq;f vd;gzpj;jhu;
  khzpyq;f NkTjpU khu;goF; - Nrzpyj;ju;
 • 227. NkYLj;j Milnayh; nt\/f tpahf;fpukj;
  NjhYLj;j xz;kUq;fpy; Jd;doF; - ghyLj;j
 • 228. Nfo;f;Nfhy NkTjpUf; fPsoF; mf;fPspd;
  fPo;f;Nfh tzj;jpd; fpsuoF; - fPl;Nfhy;
 • 229. xl;lpepd;w nka;ad;gu; cs;s nkyhQ;Nru;j;Jf;
  fl;lpepd;w tPuf; foyoF; - vl;lpuz;L;
 • 230. rpj;jpf;F; Nahfpau;j; rpe;ijjdpy; Njd;Nghd;W
  jpj;jpf;F; Nrtlpapd; rPuoF; - rj;jpj;J
 • 231. ky;itj;j khkiwA; khyaD; fhz;ghpa
  nry;tj; jpUtlpapd; rPuoF; - nrhy;itj;j
 • 232. nr;ik kzpkiyiar; Nru;e;j - kufj;Nghy;
  m;iknahU ghy;tho;e; jUsoF; - m;kkpfr;
 • 233. rPu;j;jpepfo; nr;gtsr; nr;Nk dpapdoF;
  ghu;j;jpUe;jhy; e;Kl; grpNghq;fhz; - jPu;j;jUs;
 • 234. nfhz;lpUe;jhd; nghd;Nkdpf; Nfhykij eh;jpdKq;
  fz;lpUe;jhy; my;ynyyh; fl;lWq;fhz; - njhz;lile;J
 • 235. ghl;lhy; mtd;Gfiog; ghLfpd;Nwhu; gf;fepd;W
  Nfl;lhy; tpidfs;tpil Nfl;F;fhz; - ePl;lhky;
 • 236. xd;dhu; Gu;nghlpj;j cj;jkNd vd;nwhUfhy;
  nrhd;dh Yyfj; JauWq;fhz; - ve;ehS;
 • 237. gd;DKs;sj; Js;sh; gurptNk vd;nwhUfhy;
  cd;DKd;d; jPiknayh; XlpLq;fhz; - md;dtd;wd;
 • 238. Ml;lpay;fhw; G+khl; lilnad;why; me;NjhKd;
  ePl;lpafhy; gpd;thq;fp epw;fpd;wha; - Cl;Lktd;
 • 239. khw;flT shNkhu; kftywf; fz;LjpUg;
  ghw;fliy aPe;jtUl; ghd;ikjid - E}w;flypd;
 • 240. kj;jpapy;eP Nfl;L; tzq;Ffpyha; md;gilag;
  Gj;jpANshu;f; fPnjhd;W; NghjhNjh - Kj;jpnewp
 • 241. khzh muf;fd; kiyf;fPo; >Ue;Njj;j
  thzhs;91 toq;fpaNjhu; tz;ikjid - ehzhS;
 • 242. ez;zp ciuj;J; eae;jpiyeP md;Gnfhsg;
  Gz;zpaUf; fPnjhd;W; NghjhNjh - Gz;zpauh;
 • 243. Re;juu;f;Ff; fr;#hpy; Njhoikiaj; jhd;njhpf;f
  te;jpug;Gr; Nrhwspj;j tz;ikjid - Ke;jfj;jpy;
 • 244. Ngjkwf; Nfl;L; gpwo;e;jidNa md;gilag;
  NghjKNshu;f; fPnjhd;W; NghjhNjh - NghjT;nea;
 • 245. mq;Nfhu; vypjhd; mUe;jtfy; Jhz;ltijr;
  nrq;Nfhyd; Mf;fpatr; rPu;j;jpjid - >q;Nfhjr;
 • 246. re;jj;eP Nfl;Lktd; jhs;epidaha; md;gilag;
  Ge;jpANshu;f; fPnjhd;W; NghjhNjh - Ke;jtU;
 • 247. ew;Wiznad; Nwj;Jke;j ehturu;f; fd;Wflw;
  fw;Wiz92Nahu; njg;gnkdf; fhl;lpaij - >w;nwdeP
 • 248. khTyfpy; Nfl;L; tzq;Ffpyha; md;gilag;
  G+Tyfu;f; fPnjhd;W; NghjhNjh - jhTEjy;
 • 249. fz;Rke;jhd; md;gd; fyq;fh tifitif
  kz;Rke;jhd; vd;Wiuf;F; tha;ikjidg; - gz;GilNahu;
 • 250. khzTiug; gf;Nfl;L; tha;e;Njj;jha; nka;ad;G
  G+zntd;why;
 • 251. jPq;FWkh ghjfj;ijj; jPu;j;Njhu; kiwatidg;
  ghq;filar; nra;jmUl; gz;gjid -
 • 252. Jq;f; cwciuj;JQ; #o;fpd; wpiyad;G
  nghq;fntd;why; g;
 • 253. ghuwpahj; jhahfpg; gd;wpf; FUisfl;F
  Cuwpa ed;Kiyg;ghy; Cl;lpaijr; - rPuwpNthu;
 • 254. nrhy;ypepd;whu; Nfl;L; Jjpf;fpd; wpiyad;G
  Gy;yvd;why;
 • 255. ghj kyu;tUe;jg; ghzd; jdf;fhsha;f;
  Nfhjpy;tpw Nfw;Wtpiy $wpaij - ePjpANshu;
 • 256. rhw;wpepd;whu; Nfl;Lktd; jhs;epidaha; nka;ad;gpy;
  Nghw;wntd;why;
 • 257. ML; fhpA; mzpY; Fuq;Fkd;G
  NjLQ; rpy;gpnahL rpw;nwW;G; - ePLfpd;w
 • 258. gh;G; rpthu;r;ridjhd; gz;zpanjd; why;G+ir
  X;Gtjw; fpahu;jh Ktthjhu; - Nrh;GWeP
 • 259. td;ngd;g njy;yh; kWj;jtd;jhs; G+rpf;F;
  md;ngd;gjp ahNjh mwpahNa - md;GlNd
 • 260. nrQ;rilnfhs; e;ngUkhd; rPu;Nfl; lpiuaUe;jh
  jQ;rlf;fp Nahf; mku;e;Jyfpd; - tQ;rkw
 • 261. ehiuNa Kj;jpapd;g; ehlpanjd; why;kw;iw
  ahiuNa ehlhjhu; vd;Wiug;Ngd; -
 • 262. ePNah rpwpJ; epide;jpiymt; tpd;gnkd;id
  NaNahepd; jd;ik >Ue;jtpj; - Xahj
 • 263. md;Gilahu; ahhpD;Ngu; md;Gilahd; e;ngUkhd;
  epd;Gilahd; epj;j; epfo;j;Jfpd;Nwd; - cd;GilNahu;
 • 264. md;gtd;Nky; nfhz;l jwpNad; Gwr;rkaj;
  jpd;Gilah NuD; >zq;FtNu - md;GlNd
 • 265. jhntd;why; ey;yUs;>e; jhntd;ghd; e;ngUkhd;
  Mcd;ghy; Xjp mYf;fpd;Nwd; - ePtd;ghy;
 • 266. epd;wha; myjtid Neu;e;Jepid aha;gpj;ju;
  vd;whY; vd;nrhw; fpzq;FtNu - Fd;whJ
 • 267. gpj;jh vdpD; gpwg;gWg;ghd; e;Kilahd;
  mj;Njh93cdf;fP jiwfpd;Nwd; - rw;NwD;
 • 268. Nfs;tpapyhu; Nghyjidf; Nfsha; nfLfpd;wha;
  Nts;tpapyhu; $l;l; tpiofpd;wha; - Nts;tpnad;w
 • 269. NtiytUq; fhnyhspj;J NkTfpd;wha; epd;jiyf;fq;
  NfhiytUq; fhypq; nfhspg;ghNa - khiyAW;
 • 270. >g;ghu; ntW;G+ >JeaNty; vd;Wdf;Fr;
  nrg;gh Kd;tpiue;J nry;fpd;wha; - mg;ghopy;
 • 271. nry;yhNj irtnewp nry;nyd;why; vd;DlD;
  nrhy;yhJ Ngha;kaf;f; Njha;fpd;wha; - nghy;yhj
 • 272. mQ;r94Ue;njd; whyKjp dhu;fpd;wha; tpl;lpnld;why;
  eQ;rUe;njd; whw;Nghy; eypfpd;wha; - tQ;rfj;jpy;
 • 273. XLfpd;wha; kPshky; cd;dpr;ir apd;topNa
  MLfpd;wha; kw;wq; fau;fpd;wha; - ePLyifr;
 • 274. #o;fpd;wha; Ntnwhd;wpy; Rw;Wfpd;wha; kw;nwhd;wpy;
  tPo;fpd;wha; Nknyhd;wpy; kPs;fpd;wha; - jho;nthd;Nw
 • 275.
  Nghfpd;wha; kPl;L; GFfpd;wha; - Nahfpd;wp
 • 276. xd;iwkiwf; fpd;wha;kw; nwhd;iwepidf; fpd;whnad;
  ed;iwkiwf; fpd;wha; eypfpd;wha; - ntd;wpngW;
 • 277. Nrtpw; gukd;jhs; Nrnud;why; kw;nwhUrhu;
  Nktpg; gytha; tphpfpd;wha; - ghtpj;Jf;
 • 278. Fd;W; cdf;fde;j; Nfhlpnjz;l dpl;lhY;
  xd;W; >uq;fha; coy;fpd;wha; - ed;WUfhf;
 • 279. fy;nyd;Ngd; cd;idf; fuz; fye;jwpahf;
  fy;nyd;why; vd;nrhy; flthNj - Gy;yepid
 • 280. ty;ypU;ngd; Ngd;me;j ty;ypU;Ngy; $lj;jpy;
  nfhy;yd;Fwpg; igtpl;Lf; NfhzhNj - my;ynyyh;
 • 281. $l;Lfpd;w td;ikf; Fuq;nfd;Ngd; mf;Fuq;Nfy;
  Ml;Lfpd;Nwhd; nrhy;toptpl; lhlhNj - ePl;Lyfu;
 • 282. VRfpd;w Ngnad;Ngd; vg;NgA; mQ;nrOj;ijg;
  NgRfpd;Nwhu; j;ikg; gplpahNj - $Rfpw;gf;
 • 283. fz;Nlhiuf; ft;Tq; fLQ;Rzq;fd; vd;gdJ
  nfhz;Nlhiuf; fz;lhy; FiyahNj - mz;lhu;f;F;
 • 284. G+tpy; mlq;fhg; Gypnad;Ngd; vg;GypA;
  Nktpy; tag;gl;lhy; vjpuhNj - Nehtpaw;wp
 • 285. tPWfpd;w K;kjkhy; ntw;ngd;Ngd; Mq;fJT;
  VWfpd;Nwhd;95 nrhy;toptpl; NlwhNj - rPWfpd;w
 • 286. ntd;dilNru;96 kw;iw tpyq;nfd;Ngd; vt;tpyq;F;
  kd;dtd;Nru; ehl;lpy; toq;fhNj - epd;idapdp
 • 287. vd;ndd;Ngd; vd;nkhopia Vw;widNay; khw;Wau;e;j
  nghd;ndd;Ngd; vd;topapy; Nghe;jpiyNa - nfhd;DweP
 • 288. Ngh;topA; ngha;eP GhptJT; ngha;mjdhy;
  M;tpisT; ngha;epd; dwpT;ngha; - Njh;tpisf;F;
 • 289. epd;DlY; ngha;apq;F epd;jtK; ngha;epiyah
  epd;dpiyA; ngha;ad;wp ePA;ngha; - vd;dpyptz;
 • 290. VJ; czu;e;jpiyNa >;kha tho;f;ifnaD;
  thjpypOj; njd;id kaf;fpidNa - jPJWeP
 • 291. td;Ndu; tplq;fhzpd; td;ngahpd; Kd;nghUfPw;
  nwd;Nd mwpahky; >l;lioj;Njd; - nfhd;NdeP
 • 292. Neht njhopah nehwpw;98 fhk ntg;gpdpil
  Mt jwpah jOe;jpidNa - NkTkjpy;
 • 293. cs;nshpa Nkyh; czu;T; fUfTly;
  es;nshpa el;gpd; ey;ntJ;g - tps;tjpd;wp
 • 294. thlpg; gpyQ;nrd;W thd;nrd; nwhspj;jhY;
  Njlpr; RLq;nfhlpa jPf;fz;lha; - Xlpmq;F
 • 295. Ngu;e;jhy; myJ ngUq;fhkj; jPepd;idr;
  Nru;e;jh iuAQ;RL;nre; jPf;fz;lha; - rhu;e;jhq;F
 • 296. re;jP nadtUthu; j;ikr; RLq;fhkQ;
  nre;jP iaAQ; RLNkhu; jPf;fz;lha; - te;jPq;F
 • 297. kz;zpy; jidf;fhzh tz;z; epidj;jhY;
  ez;zpj; jiyf;NfW eQ;rq;fhz; - vz;zw;w
 • 298. NghUWKl; fhkg; GJkaf;f; epd;Dila
  Nguwpitf; nfhs;isnfhS; gpj;jq;fhz; - Nrhuwptpy;
 • 299. fs;silf;F; fhkf; fLkaf;f; nka;e;newpf;Nfhu;
  Ks;silf;F; nghy;yh Kuz;fz;lha; - ms;sYw
 • 300. Vjnkyh; jd;Ds; >Lq;fhk; ghjfj;jpd;
  Ngjnkyh; xd;wpg; gpwg;gplq;fhz; - Mjypdhy;
 • 301. nt;khy; kle;ijaiu Nktnthzh jhq;ftu;fs;
  j;khir >d;D; jtpu;e;jpiyNa - >;kha
 • 302. kd;w tzq;fpdu;nrt; tha;klthu; Ngijau;fs;
  vd;wnfhLQ; nrhw;nghUis vz;zpiyNa - njhd;Wyfpy;
 • 303. ngz;nzd; Wiug;gpw; gpwg;NgO; Me;Jau;
  vz;nzd;w ey;Nyhu;nrhy; vz;zpiyNa - ngz;zpq;F
 • 304. khkhj; jpiuapd; tUj;jdnkd; nwz;zpidme;
  ehkhu;j;j; Mirnad ehlpiyNa - ahkhu;j;j;
 • 305. ke;jpuj;J; G+ir kugpDkw; nwt;tpjkh;
  je;jpuj;J; rhahr; rof;fd;Nwh - ke;jpuj;jpy;
 • 306. Nga;gplpj;jhy; jPu;e;jpLkpg; ngz;Nga; tplhNjnre;
  eha;gplpj;jhy; NghYnkd;W ehlpiyNa - Ma;tpYd;wd;
 • 307. Vioikvd; ndd;Ngd; >tu;kaf;f; ty;eufpd;
  Njhioiknad; we;Njh Jzpe;jpiyNa - Coike;j
 • 308. fhhpUspy; nry;yf; fyq;Ffpd;wha; khju;#oy;
  NghpUspy; nry;tjidg; Ngu;j;jpiyNa - ghhpilNahu;
 • 309. vz;ths; vdpyQ;rp VFfpd;wha; Ve;jpioahu;
  fz;ths; mWg;gf; fdpe;jidNa - kz;thO;
 • 310. Xuhid iaf;fz;lhy; XLfpd;wha; khju;Kiy

 • 311. ntw;ngd;why; Vw tpiue;jwpaha; khju;Kiy
  ntw;ngd;why; Vw tpiue;jidNa - nghw;nghd;W;
 • 312. rpq;fnkd;why; thlpj; jpaq;Ffpd;wha; khjhpilr;
  rpq;fnkdpy; fhzj; jpU;gpidNa - >q;FrpW
 • 313. gh;ngd;why; Xlpg; gJq;Ffpd;wha; khjuy;Fy;
  gh;ngd;why; rw;W; gae;jpiyNa - M;gz;ilf;
 • 314. fPo;f;flypy; Mnld;why; Nfl;fpiyeP khjuy;Fy;
  gho;f;flypy; NfshJ gha;e;jidNa - fPo;f;fJT;
 • 315. fy;nyd;why; gpd;dpLtha; fhhpifahu; fhw;rpy;G
  fy;nyd;why; NknyO;gf; fw;widNa - my;msf;
 • 316. ikNah fUnkd; kzNyhvd; gha;khwp
  INah eiug;g jwpe;jpiyNah - ngha;Nahjp
 • 317. xz;gpiwNa xz;Zjnyd; Wd;Dfpd;wha; cs;nsY;gh;
  ntz;gpiwad; Nwajid tpz;lpiyNa - fz;GUt;
 • 318. tpy;nyd;wha; ntz;kapuha; Nktp cjpu;e;jpLq;fhy;
  nrhy;nyd;why; nrhy;yj; JzpahNa - ty;y;gpy;
 • 319. fl;F tisvd;wha;f; fz;­u; cyu;e;Jkpf
  cl;FopA; Nghjpy; ciug;ghNa - fl;FyT
 • 320. nka;f;FkpNo ehrpnad nt\/fpidahy; ntz;kyj;jhy;
  ca;f;FkpOQ; rPe;j YsNjNah - va;j;jypyh
 • 321. ts;isnad;wha; thu;fhJ ts;isjdf; Fl;GioNah
  Ls;Seu; gpd;GidT; cz;NlNah - nts;iseif
 • 322. Ky;iynad;wha; Ky;iy Kwpj;njhUNfhy; nfhz;Lepj;
  xy;iy mOf;nfLg;g Jz;NlNah - ey;ynjhU
 • 323. nfht;it nad>jiof; nfhs;fpd;wha; Nky;Fo;G;
  nrt;it >uj;jnkdj; Nju;e;jpiyNa - nrt;tpafz;
 • 324. zhlp nadf;fTl;Nf Miritj;jha; Nky;nrOe;Njhy;
  thlpaf;fhy; vd;Diuf;f khl;LitNa - $lpaNjhu;
 • 325. me;j kjpKfnkd; whLfpd;wha; Vo;Jisfs;
  ve;jkjpf; Fz;ljid vz;zpiyNa - ee;njdNt
 • 326. fz;lkl;L; $wpidmf; fz;lkl;L; md;wpAly;
  nfhz;lkl;L; kw;wjd;nka;f; $wd;Nwh - tpz;ltw;iwj;
 • 327. Njhnsd; Wiuj;Jj; Jlpf;fpd;wha; mt;Nta;f;F
  %nshd;W nts;nsY;gpd; %l;Lz;Nl - ehnshd;W;
 • 328. nrq;fhe;js; mq;ifnadr; nrg;Gfpd;wha; m;kyu;f;Fg;
  nghq;fhg; gytpuypd; G+l;Lz;Nl - kq;fhj
 • 329. nrt;tpsePu; nfhq;ifnadr; nrg;gpidty; Cd;wlpg;gpq;
  nft;tpsePu;f; Fz;ljid vz;zpiyNa - nrt;itngW;
 • 330. nrg;ngd; widKiyiar; rPrP rpye;jp100aJ
  Jg;ngd; wtu;f;fpahJ nrhy;YjpNa - tg;gpWfr;10
 • 331. #o;e;jKiy nkhl;nld;Nw Js;Sfpd;wha; fPo;j;Jtz;L
  tPo;e;jKiyf; nfd;d tps;GjpNa - jho;e;jmit
 • 332. kz;fl;L; ge;njdNt tho;e;jha; Kjpu;e;Jilahg;
  Gz;fl;lp vd;gtu;tha;g; nghj;JitNa102 - jpz;fl;L;
 • 333. me;ePu;f; FU;ig mitnad;wha; NknyO;G;
  nre;ePu;g; Gilg;ngd;ghu; Nju;e;jpiyNa - me;ePuhu;
 • 334. fz;­u; jU;gUtha;f; fl;Liug;ghu; rhd;whf
  ntz;­u; tuy;fz;L; ntl;fpiyNa - jz;­u;ikr;
 • 335. rhlpnad;gha; ePmaNyhu; jhJf; flj;jpLNkd;
  %lpnad;ghu; kw;wtu;tha; %LjpNah - Nkljid10
 • 336. MypiyNa vd;gha; mlu;FlNuh lPUnshL;
  NjhypiyNa Mypiyf;nfd; nrhy;YjpNa - E‘ypiljhd;
 • 337. cz;Nlh >iyNahvd; Wl;Gfo;tha; ifnjhl;Lf;
  fz;Nlhu;G+l;105 Lz;nld;ghu; fz;lpiyNa - tpz;Nlhq;F;
 • 338. Mo;q;flnyd; gha;klthu; my;Fypidr; rpw;rpyu;fs;
  gho;q;fpznwd; ghujidg; ghu;j;jpiyNa - jho;q;nfhlpQ;rpj;
 • 339. Njuhop vd;ghar; rPf;Fopia md;WrpW
  ePuhop nad;gtu;f;nfd; NeUjpNa106 - Muhg;Gd;
 • 340. ePu;tPopia Mir epiynad;wha; td;ky;jhd;
  Nrhu;topia vd;ndd;W nrhy;YjpNa - rhu;Kiljhd;
 • 341. Mwhr; rpiyePu;fhd; Mwha; xOf;fplT;
  tPwhg;Gz; vd;W tpLj;jpiyNa - Cwhf;fp
 • 342. %iy vW;Gld;< nkha;g;gjQ;rp kw;wjd;Nky;
  rPiyaplf; fz;L; njhpe;jpiyNa - NkiyAW
 • 343. Nkeuf; vd;why; tpjpu;g;GWeP khjuy;Fy;
  Nfheuf; vd;why; Fiye;jpiyNa - Cdkpijf;
 • 344. fz;lhy; ekjhir iftpLthu; vd;wjidj;
  jz;lh njhspj;jplT; rhu;e;jidNa - mz;lhJ
 • 345. Nghjtplh ahfpg; Gy;Gfpd;wha; kw;wjd;ghy;
  khjtplha; cz;lhy; kjpj;jpiyNa - khjutu;
 • 346. jq;Fwq;if nky;yu;igj; jz;nld;wha; jz;\^d;wp
  ntq;Fuq;fpd; NkTq;fhy; tps;SjpNa - ed;fpytha;
 • 347. Va;e;j Koe;jhistuhy; vd;wha; Gyhw;rpwpNj
  tha;e;J tuhw;Nwhw;F kjpj;jpiyNa - Nre;jtlp
 • 348. jz;lh kiunad;wha; jd;ik tpsu;g;gile;jhy;
  ntz;lh kiunad;W NkTjpNah - tz;lhuh
 • 349. Nkdhl;LQ; rz;gfNk Nkdpnad;wha; jPapLq;fhy;
  jPehw;w; rz;gfj;jpy; Nju;e;jidNah - thdhl;L;
 • 350. kpd;Nwu; tlpntd;wha; Nky;eP ciuj;jTsP
  njhd;Nw xUGilaha; xj;jJfhz;107 - xd;whr;nrhy;
 • 351. Nts;th fdnkd;wha; nta;aekd; tpl;lpLe;Jh
  jhs;th fdnkd;why; MfhNjh - NtshNdhd;
 • 352. fhfskha;108 >d;Fuiyf; fl;Liuj;jha; fhyndd;Nghd;
  fhfsnkd; ghu;f;nfd; foWjpNa - ehfsT;
 • 353. rhiakapy; vd;Nw jUf;Ffpd;wha; rhu;gpuk
  rhia109a\/ njd;ghu;f;nfd; rhw;WjpNa - Nrakyu;
 • 354. md;d eilvd;gha; m\/jd; wUe;Jfpd;w
  md;deil vd;ghu;f;nfd; Mw;WjpNa - md;dtiu
 • 355. XNuh tpankd;gha; XtpaNky; Mq;nfOgj;
  jPuh apuehlp ahz;Lilj;Nj - ghuhu;e;j
 • 356. Kd;Dkyu;f; nfh;ngd;gha; %d;nwhliuf; Nfhlpnadj;
  Jd;D KNuhkj; JthuKz;Nl - >d;dKjhy;
 • 357. nra;jtlp ntd;ghar; nra;ifnka;Nay; ePatu;fs;
  itjplpD; kw;wjid itahNa - ngha;jtpuha;
 • 358. xs;spioahu; j;KUNthu; cz;fU;ngd; wha;rpwpJ
  fps;spnaLj; jhy;>uj;jq; fPo;tUNk - nfhs;Sktu;
 • 359.
  Nflpy;ngUQ; #undd;gu; Nfl;lpiyNah - ehlpytu;
 • 360. nky;ypayhu; vd;gha; kpFfUg;g Ntjidia
  ty;ypayhu; ahu;nghWf;f ty;yhu;fhz; - tpy;ypay;G+z;
 • 361. Nta;e;jhy; mtu;Nky; tpOfpd;wha; nte;jPapy;
  gha;e;jhY; mq;Nfhu; gyDz;Nl - Nta;e;jhq;F
 • 362. nrd;why; mtu;gpd;du;r; nry;fpd;wha; nt;Gypg;gpd;
  nrd;whY; mq;Nfhu; jpwDz;Nl - nrd;whq;F
 • 363. epd;why; mtu;gpd;du; epw;fpd;wha; fz;%lp
  epd;whY; mq;Nfhu; epiyAz;Nl - xd;whJ
 • 364. fz;lhy; mtUl;igf; fl;Lfpd;wha;110fy;yizj;Jf;
  nfhz;lhY; mq;Nfhu; FzKz;Nl - ngz;lhdhu;
 • 365. itjhY; njhz;L typj;jha; gpzj;njhz;L
  nra;jhY; mq;Nfhu; rpwg;GsNj - ifjhtp
 • 366. nka;j;jhT; nre;Njhy; kpDf;fhy; kaq;fpideP
  nrj;jhY; mq;Nfhu; rpwg;GsNj - itj;jhL;
 • 367. kQ;rs; kpDf;fhy; kaq;fpideP kw;nwhope;J
  JQ;RfpD; mq;Nfhu; RfKsNj - tQ;rpaiug;
 • 368. ghu;j;jhlp Xlpg; glu;fpd;wha; nte;euifg;
  ghu;j;jhY; mq;Nfhu; gyDz;Nl - Nru;j;jhu;ifj;
 • 369. njhl;lhy; fspj;Jr; Rfpf;fpd;wha; td;G+j;
  njhl;lhY; mq;Nfhu; JizAz;Nl - el;lhY;
 • 370. njt;tpd;kl thiuj; jpisf;fpd;wha; jPtplj;ij
  tt;TfpD; mq;Nfhu; kjpAz;Nl - nrt;tpjo;ePu;
 • 371. cz;lhy; kfpo;tha;eP xz;rpWtu; j;rpWePu;
  cz;lhY; mq;Nfh UuDz;Nl - fz;lhff;
 • 372. ft;Tfpd;wha; mt;tpjiof; fhu;kJf; Nt;gptw;iwf;
  ft;TfpD; mq;Nfhu; fjpAz;Nl - mt;tpisau;
 • 373. nkd;wPA; kpr;rpy; tpiofpd;wha; ePntW;tha;
  nkd;whY; mq;Nfhu; tpisTz;Nl - Kd;whid
 • 374. gl;lhy; kfpo;T gjpe;jha; gijf;ft;G
  gl;lhY; mq;Nfhu; gyDz;Nl - fpl;lhnka;j;
 • 375. jPz;lplpYs; Nshq;fpr; rphpf;fpd;wha; nre;Njs;Kd;
  jPz;lplpD; mq;Nfhu; jpwDz;Nl - Ntz;lpatu;
 • 376. tha;f;fplah jhDnkhd;W thq;Ffpd;wha; kw;wijNahu;
  eha;f;fplpD; mq;Nfhu; eyDz;Nl - jhf;ftu;f;fha;j;
 • 377. Njl;lhz;ik nra;thaj; Njl;lhz;ik iaj;njUtpy;
  Nghl;lhY; mq;Nfhu; GfOz;Nl - thl;lhiuf;
 • 378. nfhz;lh UlDzT nfhs;fpd;wha; Ff;fYld;
  cz;lhY; mq;Nfhu; cwTz;Nl - kpz;lhF;
 • 379. >q;fptu;tha;g; ghfpiyia Vw;fpd;wha; Gd;kyj;ij
  Eq;fpDkq; Nfhu;ey; nehwpYz;Nl111 - kq;ifau;j;
 • 380. Vj;jh kidfhj; jpUf;fpd;wha;
  fhj;jhY; mq;Nfhu; fdKz;Nl - G+j;jho;Nthu;
 • 381. fhl;lhf; Fuy;Nfl;gha; fu;j;jgj;jpd; gho;q;Fuiyf;
  Nfl;lhY; mq;Nfhu; fpsUz;Nl - Nfhl;lhtp
 • 382. Mo;e;jh Uld;tho Mjhpj;jha; Mo;q;flypy;
  tPo;e;jhY; mq;Nfhu; tpuFz;Nl - tPo;e;jhUs;
 • 383. tPl;lhy; KiyAnkjpu; tPl;lhy; KfKKwf;
  fhl;lhepd; whu;fz;L; fha;e;jpiyNa - $l;lhl;Fr;
 • 384. nra;if apL;glpjd; rPkhd; jdJgzg;
  igifaply; fz;L; gae;jpiyNa - irifaJ
 • 385. ifahy; xUrpyu;f;F; fz;zhy; xUrpyu;f;F;
  nra;ah kaf;Ffpd;whu; Nju;e;jpiyNa - va;ahky;
 • 386. t;tifaha; >;klthu; nra;ifnayh;
  $WtNdy; m;k Flu;Fo;G; - $Wkptu;
 • 387. thnahUghy; Ngr kdnkhUghy; nry;yTly;
  MnahUghy; nra;a mopthu;fhz; - Ma>tu;
 • 388. ed;wwpahu; jPNj eag;ghu; rptjyj;jpy;
  nrd;wwpahu; Nga;f;Nf rpwg;ngLg;ghu; - >d;wptiu
 • 389. tQ;rnkd;Nfh ntt;tpidah; ty;ypankd; Nfhgtj;jpd;
  GQ;rnkd;Nfh kheuf G+kpnad;Nfh - mQ;RWkPu;
 • 390. thnsd;Nfh tha;f;flq;fh khankd;Nfh kz;KlpT
  ehnsd;Nfh nta;a ekndd;Nfh - Nfhnsd;Nfh
 • 391. rhynkd;Nfh thdpe;j;u rhynkd;Nfh tPwhy
  fhynkd;Nfh epd;nghy;yhf; fhynkd;Nfh - Qhykjpy;
 • 392. ngz;vd;why; Nahfg; nghpNahu; eLq;FtNuy;
  kz;epd;whu; ahu;eLq;f khl;lhu;fhz; - ngz;vd;why;
 • 393. NgA; >uq;Fnkd;ghu; Nga;xd;Nwh jh;gae;j
  NrA; >uq;Fktu; jPikf;Nf - MAQ;nr;
 • 394. nghd;dhy; Jfpyhy; Gidah tplpytu;nka;
  vd;dhF; kw;wpijeP vz;zpiyNa - >d;dhikf;
 • 395. nfhj;njd;w m;klthu; $l;l; vOikf;F;
  tpj;njd; wwpe;Jkij tpl;lpiyNa - njhj;njd;W
 • 396. ghr tpidf;Fl; gLj;JW;mg; ghitau;Nky;
  MirAdf; nft;th wile;jJNt - Nerkpyha;
 • 397. epd;dhir vd;ndd;Ngd; nea;tPo; neUg;ngdNt
  nghd;dhir Nkd;NkY; nghq;fpidNa - nghd;dhir
 • 398. itj;jpoe;J tPNz tapnwhpe;J kz;Zyfpy;
  vj;jidNgu; epd;fz; vjpu;epd;whu; - jj;Jfpd;w
 • 399. nghd;Dilahu; Jd;gg; Gzhpnahd;Nw my;yJkw;
  nwd;Dilahu; fz;lpq; fpUe;jidNa - nghd;dpUe;jhy;
 • 400. Mw;wd;kpF jhAkwp ahtifahy; itj;jplNthu;
  Vw;wtpl; Ntz;Lkjw; nfd;nra;tha; - Vw;wtpl;
 • 401. tha;j;jhY; mq;fjid itj;jtpl; fhl;lhky;
  Va;j;jhy; rptrptkw; nwd;nra;tha; - Va;f;fhJ
 • 402. epd;whY; gpd;dJjhd; ePL; fhpahd
  njd;why; mufukw; nwd;nra;tha; - ed;whf
 • 403. xd;nwhUrhu; epy;nyd;why; XLfpd;w ePmjid
  vd;W; Gug;gjDf; nfd;nra;tha; - ntd;wpnahL
 • 404. Ngu;j;Jg; Gul;lpg; ngUQ;rpdj;jhy; khw;wyu;fs;

 • 405. ifGFj;J; fhYl; fUq;Fstp nrq;Fstp
  va;GFj;jf; nfhl;lplpd;kw; nwd;nra;tha; - ngha;GFj;J;
 • 406. nghd;fhty; G+jkJ NghnaLf;F; NghJkwpj;
  njd;fhty; vd;why;kw; nwd;nra;tha; - nghd;fhty;
 • 407. tPWq;fhy; Mztkh; ntq;$sp epd;jiyNky;
  VWq;fhy; kw;wjDf; nfd;nra;tha; - khW;rPu;
 • 408. cd;Nea; Ntz;lp cNyhg; vD;FW;gd;
  >d;Nd tUtdjw; nfd;nra;tha; - Kd;NdJ;
 • 409. >y;yh ekf;Fz;Nlh >y;iyNah vd;Dey;
  vy;yh; mopAkjw; nfd;nra;tha; - epy;yhky;
 • 410. Ma;e;Njhu; rpyehspy; Mapu;Ngu; gf;fyJ
  gha;e;Njhlpg; NghtJeP ghu;j;jpiyNa - Ma;e;Njhu;nrhy;
 • 411. $j;jhl; litNru; Foh;tpspe;jhw; NghYnkd;w
  rPu;j;jhl; Fws;nkhopA; Nju;e;jpiyNa112- Ngu;j;NjhL;
 • 412. ehl;nfhy;yp vd;why; eLq;Ffpd;wha; ehswpah
  Ml;nfhy;yp vd;ghpij Ma;e;jpiyNa - fPo;f;nfhy;iyg;
 • 413. gr;rpiyahy; nghd;idg; gilg;ghNuy; kw;wjd;Nky;
  >r;irAdf; nft;th wpUe;jJNt - >r;irapyhu;
 • 414. >l;lky; gl;ltpl; vy;yh;nghd; dh;vd;why;
  >l;lkij tpl;lw;113 fpire;jpiyNa - Kl;lfw;wg;
 • 415. nghd;dlg;g jd;wpaJ NghdfNk ahjpatha;
  vd;dLj;j njhd;Wkp\/ njz;zpiyNa - >e;epyj;jpy;
 • 416. ePz;kaf;f; nghd;Kd; epiyaha; cyfpayh;
  tPz;kaf;f; vd;wjid tpl;lpiyNa -ePz;tyaj;
 • 417. jpr;nry;t kpd;wp >ayhNjy; rpw;Wapu;fs;
  vr;nry;t; nfhz;lpq; fpUe;jdNt - ntr;nrd;w
 • 418. kz;zhir nfhz;lideP kz;zhS; kd;dnuyh;
  kz;zhy; mopjy; kjpj;jpiyNa - vz;zhJ
 • 419. kz;nfhz;lhu; khz;lhu;j; kha;e;jTly; itf;ftay;
  kz;nfhz;lhu; j;kpUg;gpy; itj;jpyNu - jpz;nfhz;l
 • 420. tpz;NzFq; fhyq;F Ntz;Lnkd
  kz;NzDq; nfhz;Nlf ty;yhNuh - kz;Nea;
 • 421. vd;dnjd;whd; Kd;ndhUtd; vd;dnjd;whd; gpd;ndhUtd;
  >d;dJeP Nfl;lpq; fpUe;jpiyNah - kd;Dyfpy;
 • 422. fz;fhzp aha;ePNa fhzpay;yha; ePapUe;j
  kz;fhzp vd;W kjpj;jidNa - fz;fhz
 • 423. kz;fhzp Ntz;lp tUe;Jfpd;wha; ePNkiy
  tpz;fhzp Ntz;ly; tpag;gd;Nw - vz;fhz
 • 424. me;juj;jpy; epd;wha;eP me;Njh epidtplkz;
  me;juj;jpy; epd;w jwpe;jpiyNa - je;jpuj;jpy;
 • 425. kz;nfhLg;Ngd; vd;Wiuf;fpy; itthu; rpWtu;fS;
  kz;nfhLf;fpy; ePjhd; kfpo;e;jidNa - tz;nfhLf;F;
 • 426. tPnld;Nwd; kw;wijkz; tPnld;Nw ePepide;jha;
  tPnld;w nrhw;nghUis tpz;lpiyNa - ehnlhd;W;
 • 427. kz;zhy; kuj;jhy; tidfpd;w tPlidj;J;
  fz;zhuf; fl;lopjy; fz;lpiyNah - kz;zhd
 • 428. Nky;tPL; mq;Fila Nte;ju;fS; Nky;tPl;lg;
  ghy;tPL; ghohjy; ghu;j;jpiyNah - Nky;tPl;lpy;
 • 429. VWtNd vd;gha; >akd; flhkpirte;
  NjWtNdy; cd;dhir vd;dhNkh - $wpL;>;
 • 430. kz;zspj;j NtjpaD; kz;tpUg;g; nfhs;shNdy;
  vz;zKdf; nft;th wpUe;jJNt - kz;zplj;jpy;
 • 431. Mfhj; JU;gplj;J; Miritj;jha; - vd;dpYd;wd;
  Vfhg; ngUq;fhk; vd;nrhy;Nfd; - Nghfhj
 • 432. ghgf; flw;Nfhu; gLflyh; gho;ntFspf;
  Nfhgf; flypy; Fspj;jidNa - jhgKwr;
 • 433. nry;yh tplj;Jr; rpde;jPJ nry;yplj;J;
  >y;yjdpy; jPanjd;w njz;zpiyNa114 - ky;yy;ngwj;
 • 434. jd;idj;jhd; fhf;fpy; rpdq;fhf;f vd;wjidg;
  nghd;idg;Nghy;Nghw;wpg; Gfo;e;jpiyNa115 - Jd;dp
 • 435. mfo;thiuj; jhq;F; epy;Nghy vd;De;
  jpfo;tha; ikA;eP njspaha;116 - >fo;thiu
 • 436. vt;tz;z; e;ik >fo;thu; mwpNthnkd;
  wpt;tz;z; vd;idntsp apl;lidNa - njt;ntd;d
 • 437. Xuh ntFsp Ailahd; jtkilahd;
  jPuhnad; ghuJT; Nju;e;jpiyNa - Nguhepd;
 • 438. ntt;tpidf;fP lhfmud; nt;ikGhp thndd;why;
  >t;ntFsp ahu;khl; lpUj;JtNj - nrt;itapyha;
 • 439. Va;e;jidad; Nghhplj;jpy; >d;dhik nra;jtiuf;
  fha;e;jidkw; nwd;dgyd; fz;lidNa - tha;e;jwpNthu;
 • 440. vy;yh eyK; >\/Njnad; Nwj;Jfpd;w
  nfhy;yh ey;rpwpJq; nfhz;lpiyNa - nghy;yhj
 • 441. td;Ngh lpUf;F kjpapypeP kd;Dapu;f;fz;
  md;Ngh lpuf;f; mile;jpiyNa - >d;Nghq;F
 • 442. Jha;iknad;g njy;yh; Jizaha; miztJjhd;
  tha;iknad;g njhd;Nw kjpj;jpiyNa - Jha;ikapyha;
 • 443. khndhUif Ve;jpepd;w ts;syd;gu; jq;fSNs
  ehndhUtd; vd;W elpj;jidNa - Mdkw;iwg;
 • 444. ghjfq;f nsy;yh; gofpg; gofpajpy;
  rhjfQ;nra; Nthhpy; jiyepd;wha; - ghjfj;jpy;
 • 445. Xah tpfhu czu;r;rpapdhy; >t;Tyf
  khah tpfhu; kfpo;e;jidNa - rhahJ
 • 446. eP>sik nka;aha; epide;jha; epidg;ngw;w
  jhapsik vj;jidehs; jq;fpaNj - Mapsik
 • 447. nka;nfhLj;j njd;gha; tpUj;ju;fl;F epd;Nghy;thu;
  ifnfhLj;Jg; Nghtjidf; fz;lpiyNah - nka;nfhLj;j
 • 448. $ndhL;iff; NfhYhd;wpf; Fe;jp eiljsu;e;J
  fhdLq;f epw;gtiuf; fz;lpiyNah - CndhLq;f
 • 449. Iael ntd;Nw mU;Gjy;tu; Kd;nryg;gpd;
  iga elg;gtiug; ghu;j;jpiyNah - nta;aekd;
 • 450. ehliof;fr; Nrdehp ehaiof;f ehWRL
  fhliof;f %j;Jepd;whu; fz;lpiyNah - gPlile;j
 • 451. nka;Ayu;e;J ePhpd; tpopAyu;e;J thAyu;e;J
  ifAyu;e;J epw;gtiuf; fz;lpiyNah - nka;Ayu;e;J;
 • 452. rhfhd; fpotd; jsu;fpd;whd; vd;wptz;eP
  Xfhs; nra;tjid Xu;e;jpiyNah - Mfhj
 • 453. fz;lkpJ nghy;yhf; fLNeha; vDq;Fku
  fz;lkp\/ njd;gtiuf; fz;lpiyNah - nfhz;lTly;
 • 454. Fl;lKwf; iffhy; FWf;FkpJ nghy;yhj
  Fl;lnkd Nehthu; Fwpj;jpiyNah - Jl;ltpid
 • 455. khiyapD; fhiyapD; kj;jpapD; Fj;JkpJ
  #iynad Nehthiur; #o;e;jpiyNah - rhyTkpj;
 • 456. Njf kJeypar; nra;Aq;fhz; ca;thpjh;
  Nkfkp\/ njd;ghiu NktpiyNah - jhfKwr;
 • 457. rpj;jNeha; nra;fpd;w rPjNeha; thjnkhL
  gpj;jNeha; nfhz;ltu;ghy; Ngu;e;jpiyNah - nkj;jhpa
 • 458. ifg;gpzpA; fhw;gpzpA; fl;gpzpNah nlz;zhpa
  nka;g;gpzpA; nfhz;ltiu tpz;lpiyNah - va;g;Gila
 • 459. Kl;\^W; iffhy; Klq;$d; Kjyha
  vl;\^Wq; nfhz;ltiu vz;zpiyNah - jl;\^wpq;
 • 460. nfz;zw;w Jz;Nly; >sik xUnghUsha;
  vz;zg; gLNkhntd; nwz;zpiyNah - vz;zj;jpy;
 • 461. ngha;nad; wwNthu; Gy;GwT; >t;Tl;ig
  nka;nad;W ngha;;kaf;f; NktpidNa - ifepd;W
 • 462. $fh vdklthu; $lp moy;fz;L;
  ePfhjy; itj;J epfo;e;jidNa - khfhjy;
 • 463. ngz;lpUe;J kho;fg; gpzq;nfhz;L nry;thiuf;
  fz;lpUe;J; me;Njh fyq;fpiyNa - gz;lpUe;j
 • 464. Cuhu; gpzj;jpd; cld;nrd;W eh;kPz;L
  ePuhly; rw;W; epide;jpiyNa - rPuhf
 • 465. >d;wpUe;jhu; ehisf; fpUg;gJngha; vd;wwNthu;
  ed;wpUe;j thu;j;ijA;eP ehlpiyNa - xd;wp
 • 466. cwq;FtJ NghYnkd;w xz;Fwspd; tha;ik
  kwq;fUjp me;Njh kwe;jha;117 - fwq;fpd;
 • 467. neUey; csndhUtd; vd;D; neLQ;nrhy;
  kUT; Fwl;gh kwe;jha;118 - njUtpy;
 • 468. >we;jhu; gpwe;jh hpwe;jh nuDQ;nrhy;
  kwe;jha; kwe;jha; kwe;jha; - >we;jhu;
 • 469. giwNahir mz;l; glPnud; nwhypf;f
  kiwNahir ad;Nw kwe;jha; - >iwNahd;
 • 470. Gyide;J;vd;wUS; nghd;nkhopia khah
  kynkhd;wp me;Njh kwe;jha;119 - epyndhd;wp
 • 471. tpf;Fs; voePu; tpLkp nddmaNyhu;
  nef;FUfy; me;Njh epide;jpiyNa - kpf;fdypy;
 • 472. nea;tply;Nghy; cw;wtu;fz;zPu;tpl; loTapu;gy;
  nka;tplY; fz;lideP tpz;lpiyNa - nra;tpidapd;
 • 473. ths;fopar; nrq;fjpNuhd; thd;fopa e;Kila
  ehs;fopjw; fe;Njh eLq;fpiyNa - Nfhs;fopA;
 • 474. ehopifNahu; ehshf ehlpidNa ehisxU
  ehopifaha; vz;zp eype;jpiyNa - ehopifKd;
 • 475. epd;whu; >Ue;jhu; epiyFiya tPo;e;Japu;jhd;
  nrd;whu; vdf;Nfl;L; Nju;e;jpiyNa - gpd;whJ
 • 476. njhl;lhu; czTlNd J;kpdhu; m;kcapu;
  tpl;lhu; vdf;Nfl;L; ntl;fpiyNa - jl;lhky;
 • 477. cz;lhu; gLj;jhu; cwq;fpdhu; NgUwf;f;
  nfhz;lhu; vdf;Nfl;L; $rpiyNa - tz;jhuhu;
 • 478. New;W kz;Ghpe;jhu; ePwhdhu; >d;nwd;W
  rhw;WtJ Nfl;L; jze;jpiyNa - tPw;WWNju;
 • 479. Cu;e;jhu; njUtpy; cyhg;Nghe;jhu; thDyf;
  Nru;e;jhu; vdf;Nfl;L; Nju;e;jpiyNa - Nru;e;jhq;F
 • 480. vd;Nd >Ue;jhu; >Ukpdhu;
  md;Nd vdf;Nfl;L; Ma;e;jpiyNa - nfhd;Nd
 • 481. kUT; fUg;igf;Fs; tha;e;Nj Kjpuhf;
  fUT; gpjpu;e;Jjpuf; fz;lha; - fUnthd;
 • 482. nwhLjpq;fs; Iiae;jpy;120 xt;nthd;wpy; me;Njh
  nfLfpd;w njd;wJT; Nfl;lha; - gLkpe;
 • 483. epiyKw;w Nahdp neUf;fpy; capu;Ngha;g;
  gydw;W tPo;e;jJT; ghu;j;jha; - gyDw;Nw
 • 484. fhntd;W tPo;e;jf; fzNk gpzkhff;
  Nfhntd; wOthu; Fwpj;jpiyNah - Nehtpd;wpg;
 • 485. ghyndd;Nw md;idKiyg; ghyUe;J; fhiyapNy
  fhyd; capu;Flpf;ff; fz;lpiyNah - NkYte;J
 • 486. ngw;whu; kfpo;nta;jg; Ngrptpis ahLq;fhy;
  mw;whtp Nght jwpe;jpiyNah - fw;whag;
 • 487. gs;spapLq; fhytidg; ghu ekd;thapy;
  ms;spapLe; jPik mwpe;jpiyNah - gs;sptpL;
 • 488. fhisg; gUtkjpy; fz;lhu; >uq;fplmt;
  Misr; rkd;nfhs;t jha;e;jpiyNah - Ntiskz
 • 489. khg;gps;is Mfp kzKlpf;F; md;wtNd
  rhg;gps;is ahjnyz;zpr; rhu;e;jpiyNa - Nkw;gps;is
 • 490. khilNau;g; ngz;Lldpy; thOq;fhy; gw;gyu;jh;
  ghilNky; Nru;jypidg; ghu;j;jpiyNah - tPlyp\/
 • 491. jpf;fzNkh Nky;te; jpLq;fzNkh md;wpkw;iw
  vf;fzNkh vd;whu;eP vz;zpiyNa - njhf;FWNjhy;
 • 492. $nld;Nfh >t;Tl;igf; Nfhs;tpidePu; Xl;lpy;tpl;l
  Vnld;Nfh ePu;Nky; vOj;njd;Nfh - fhnld;Nfh
 • 493. ghnod;Nfh xd;gJtha;g; ghitnad;Nfh td;gpwtp
  Vnod;Nfh fd;kkjw; fPnld;Nfh - jho;kz;zpd;
 • 494. ghz;lnkd;Nfh ntQ;ruf;Fg; ignad;Nfh gho;q;fUk
  fhz;lnkd;Nfh Mztj;jpd; fl;nld;Nfh - Nfhz;jifahu;
 • 495. nka;nad;Nfh kha tpisntd;Nfh kpd;ndd;Nfh
  ngha;nad;Nfh khag; nghlpnad;Nfh - nka;nad;w
 • 496. kq;fyj;ij kq;fyj;jhy; thQ;rpj; jdUyfu;
  mq;ftw;iw vz;zh jiye;jidNa - jq;Fyfpy;
 • 497. kw;wpjid X;gp tsu;f;f cod;wideP
  fw;wjid vq;Nf ftpo;j;jidNa - mw;wtiu
 • 498. >f;fl; ltpo;j;jpq; nfhp%l; nldf;Nfl;L;
  Kf;fl;L; Njl Kad;widNa - >f;fl;L
 • 499. kz;gl;L nte;jP ku;gl; lplf;fz;L;
  ntz;gl; LLf;f tpiue;jidNa - gz;g l;l
 • 500. Iah miuehz; mtpOnkdf; Nfl;Lepd;W;
  nka;ah guzj;jpd; NktpidNa - va;ahky;
 • 501. fhjpw; fLf;fd; fow;Wnkdf; Nfl;Lepd;W;
  Vjpw; gzpapdplj; nja;jpidNa - jhjpw;Fj;
 • 502. Jw;fe;j khfr; RLq;fhy; Kfu;e;jpUe;J;
  ew;fe;jj; jpd;ghy; ele;jidNa - Gw;nfd;w
 • 503. td;Ritj;jP ehw;w kykha; tuy;fz;L;
  >d;Ritg;ghy; va;jp apUe;jidNa - Kd;Ritj;Jg;
 • 504. ghWz;l fhl;lpy; gyu;nte; jplf;fz;L;
  NrhWz; lpUf;fj; Jzpe;jidNa - khWz;L
 • 505. $;Gyf; ngha;nadehd; $Tfpd;Nwd; Nfl;LkpF
  Nrh;gYld; Jhf;fe; njhlu;e;jidNa - M;gyNdhu;
 • 506. ey;tho;it vz;zp eae;Njhu; eathj
  >y;tho;it nka;nad; wpUe;jidNa - nrhy;yhtp
 • 507. t;Tl;ig

 • 508. nehe;jhy; cldpd;W Nehthu; tpidg;gifjhd;
  te;jhy; mJePf;f ty;yhNuh - te;jhly;
 • 509. cw;wrpwhu; e;kilah Njhl;Lfpw;ghu; njd;wpirtho;
  kw;wtd;te; jhy;jLf;f ty;yhNuh - rpw;Wzit
 • 510.
  thq;nfd;why; thq;fpapl ty;yhNuh - jPq;ffw;wj;
 • 511. Jhz;lh kidahjpr; Rw;wnkyh; Rw;wpapl
  ePz;lha; mtu;ed; ndwpj;JizNah - khz;lhu;gpd;
 • 512. $lp moj;Jizaha;f; $Lthu; td;dufpy;
  thlpaO; NghJ tUthNuh - ePlpaeP
 • 513. >r;rPtu; jd;JizNah
  rPr;rP >njd;d jpwq;fz;lha; - >r;rPtu;
 • 514. epd;iditj;J Kd;nrd;why; ePnra;t njd;dtu;Kd;
  >e;epyj;jpy; ePnrd;why; vd;nra;tu; - epd;dpay;gpd;
 • 515. vj;jidjha; vj;jidNgu; vj;jida+u; vj;jidtho;
  ntj;jidNah Njf; vLj;jidNa - mj;jidf;F;
 • 516. mt;tt; tplq;fnlhW; mt;ttiu Mz;lhz;lpq;
  nft;ntt; tpjj;jhy; >oe;jidNah - mt;tpjj;jpy;
 • 517. xd;NwD; ed;wha; czu;e;jpUj;jp Nayptiu
  >d;Nw Jwj;jw; fpirahNah - epd;Nwhhpy;
 • 518. jhahu; kidahu; jdauhu; j;ktuhu;
  ePahu; >jid epide;jpiyNa - NrNafpy;
 • 519. Vq;FtNu vd;wha; >akd;thpd; epd;Dapiu
  thq;fpKlp apl;lfj;jpy; itg;ghNuh - ePq;fpaptz;
 • 520. cd;je;ij jd;wdf;fpq; Nfhu;je;ij ehLtdP
  vd;je;ij vd;Wiug;g njt;thNw - nrd;Wgpd;dpd;
 • 521. jd;kidahs; kw;nwhUtd; jd;kidahs; Mtnsdpy;
  vd;kidahs; vd;gJeP vt;tzNk - ed;ikngW;
 • 522. el;gike;j ed;ndwpeP ehlh tifjLf;F;
  cl;giftu; vd;wptiu Xu;e;jpiyNa - el;Gilaha;
 • 523. v;khd; gilj;jcapu; >j;jidf;Fl; rpy;Yapu;ghy;
  >;khy; mile;jJeP vd;dpide;Njh - t;khwpy;
 • 524. v;ge;j Nkepdf;fpq; fpy;iynad;why; kw;iwatu;
  j;ge;j; vt;thW jq;fpaNj - r;ge;ju;
 • 525. mw;wtUf; fw;wrptdhnkDkg; nghd;nkhopia
  kw;iwnkhop Nghd;W kwe;jidNa - rpw;Wapu;f;Ff;
 • 526. fw;gidapy; fha;g;Gsjha;f; fhl;L; gpugQ;rf;
  fw;gidia nka;nad;W fz;lidNa - gw;gyth;
 • 527. Jhhpaj;jpy;122 Njhd;nwhypNghy; Njhd;wpf; nfLkhah
  fhhpaj;ij nka;nadeP fz;lidNa - rPhpaw;W;
 • 528. Mlfj;jpy; gpj;jisia Mypj; jpLq;fgl
  ehlfj;ij nka;nad;W e;gpidNa - ePlfj;jpy;
 • 529. fhatpj;ij ahyf; flTs; >aw;Wkpe;j
  khatpj;ij nka;nadeP tho;e;jidNa - thatpj;ij
 • 530. >g;glf khia apUs;jkNk vd;DnkhU
  Kg;glfj; Js;Ns Kaq;fpidNa - xg;gpiwtd;
 • 531. Mdnthsp apw;giuah; Mjgj;jp dhy;Njhd;W;
  fhdypid ePuha;f; fspj;jidNa - Mdfphp
 • 532. ahrj;jp nad;wpLNkhu; m;iktpis ahl;nlDkpg;
  ghrj;jp Ds;Ns glu;e;jidNa - Nerj;jpd;
 • 533. ngha;nahd;Wz; nka;apw; GF;ghy yPiyjid
  nka;nad;W tPzpy; tphpe;jidNa - ngha;nad;W
 • 534. kPl;Lepd;w yPyh tpNdhj nkDq;fijiaf;
  Nfl;Lepd;W; me;Njh fpsu;e;jidNa -
 • 535. fhyj;ij tPzpy; fopf;F; glpNkf
  rhyj;ij nka;aha;j; jUf;fpidNa - rhyj;jpy;
 • 536. fz;ikafd; Nwhq;Fke;j fhuj;jpy; nr;khg;Gw;
  Wz;iknahd;Wq; fhzh Jod;widNa - tz;ikapyha;
 • 537. >q;F epidg;nghpNahu; vd;dpidg;ghu; Vkhg;gpy;
  fq;F ypidg;gfyha;f; fz;lidNa - jq;FWkpj;
 • 538. Njfhjp ngha;nadNt Nju;e;jhu; ciuf;fT;eP
  Nkhfhjpf; Fs;Ns Kay;fpd;wha; - XNfhE;
 • 539. NfhKlpf;fz; jPg;gw;wpf; nfhz;lnjd;why; kw;wjw;Fg;
  G+Klpf;fj; NjLfpd;Nwhu; Nghd;widNa - khKlpf;F;
 • 540. tho;Tepiy ad;wpikg;gpy; khWfpd;w njd;Wiuj;J;
  tPo;TnfhL123 thsh tpOfpd;wha; - jho;TwE;
 • 541. tpz;LWq;if tPldyhy; Ntfpd;w njd;dTl;Ngha;
  cz;Lwq;F fpd;Nwhiu xj;jidNa - njhz;Lyfq;
 • 542. fhdKaw; nfh;gha;f; fopfpd;w njd;fpd;Nwd;
  ePeaKw; we;Njh epfo;fpd;wha; - MdE;%u;
 • 543. nts;sj;jp dhy;KOfp tpl;lnjd;why; nrd;Wfil
  nfhs;sj; jphpgtu;Nghy; $lpidNa - nfhs;stpq;F
 • 544. fz;ldnty; yh;epiyahf; ifjtnkd; fpd;Nwd;eP
  nfhz;litKw; Nruf; Fwpf;fpd;wha; - cz;lopf;f
 • 545. Copnts;s; te;jnjd;why; cz;gjw;F; MLjw;F;
  Coped;dP124Nuhntd;ghu; xj;jidNa - Vopaw;W;
 • 546. jw;Gtd; Nghf; jDfuz; vd;fpd;w
  nrhw;gdj;jpy; me;Njh Jtd;wpidNa - gw;gfY;
 • 547. cz;ldNt cz;fpd;wha; Xu;e;jdNt Xu;fpd;wha;
  fz;ldNt fz;L fspf;fpd;wha; - nfhz;ldNt
 • 548. nfhz;lpaq;F fpd;wha; Fwpj;jdNt gpw;Fwpj;Jg;
  gz;lwpahu; Nghyg; glu;fpd;wha; - gz;lwpe;J
 • 549. nrhy;yhlp epd;wdNt nrhy;fpd;wha; kw;wpjid
  ey;Nyhu;fs; fz;lhy; eifahNuh - nry;yhd
 • 550. fhy;Nghy; >q;Fepfo; fhyK;fhz; fpd;wpnajpu;
  fhykw;W; mj;jpw;Nkw; fhz;FitNay; - rhyTKd;
 • 551. NghJnryh Kd;dkD G+jpiaeP ehlhky;
  ahJgad; vz;zp >idfpd;wha; - jPJnrA;
 • 552. tPztj;ij nay;yh; tpisf;F; jpwy;%y
  Mztj;jp dhNy mope;jidNa - Mztj;jpy;
 • 553. ePahu; vdmwpaha; epd;ndjphpy; epd;wtiu
  ePahu; vdtpdtp ePz;lidNa - Xahky;
 • 554. Cdpd;w xd;wpd; cstwpaha; me;NjheP
  ehndd;W nrhy;yp eype;jidNa - ehndd;W
 • 555. nrhy;YjpNah nrhy;yhNah Jt;thik ngw;nwhUeP
  my;yYWq; fhyj; jiwfz;lha; - my;yntyh;
 • 556. eP>q;Nf ehd;mq;Nf epw;feL NtFjpj;jhy;
  ePvq;Nf ehd;vq;Nf epd;wwpfhz; - eP>q;F
 • 557. xd;nwLf;fr; nrd;Wkw;iw xd;nwLf;ff; fhz;fpd;Nwd;
  >d;wLj;j ePvq; fpUe;jidNa - kd;wLj;j
 • 558. jhsh jhpj;Njepd; wd;idkwe; Ja;ahJ
  thsh kjj;jpd; kypfpd;wha; - Nfshapr;
 • 559. rhu;gpnyhd;W tpl;nlhope;jhy; rhykfpo; fpw;Ngdhd;
  Nrhu;Gnfhz;L ePjhd; Jau;fpd;wha; - rhu;GngUe;
 • 560. Jhntd;W ehdptzQ; R;kh >Ue;jhY;
  thntd; nwidA; typf;fpd;wha; - XTd;wd;
 • 561. #o;r;rpawp Nad;eP Roy;fpd;w Nghnjy;yh;
  #o;r;rpapNy ehD; Roy;fpd;Nwd; - ePl;rpapy;eP
 • 562. fhyirj;jhy; ahD; flpjpy; jiyairg;Ngd;
  khyirj;j epd;Gzu;g;gpd; thnwJNth - thYkz;lf;
 • 563. $tj;jpy; ahNdhu; FleP fapw;NwhL;
  Vty;nfh SNkio vd;NfNdh - ghtj;jpy;
 • 564. Rw;Wz;l ePflypy; Njhd;WRop ahfmjpy;
  vw;Wz;l ehd;jpuz; vd;NfNdh - gw;wpLeP
 • 565. rq;fw;g khQ;#iw jhdhf ehdhL;
  mq;fl; rUnfd; wiwNfNdh - nghq;Fw;w
 • 566. Nriytpuh Nahu;jwpapy; nry;FioeP gpd;njhlU;
  E}ypioehd; vd;W Ety;NfNdh - khypLeP
 • 567. Js;SWg;gpd; kl;gifQd; Rw;whop ahftjpd;
  cs;SWg;Ng ehndd; Wiuf;NfNdh - vs;SWeP
 • 568. ghoiyth NdF; gUe;jhf mg;gUe;jpd;
  ePoiyehd; vd;W epidNfNdh - ePoYwh
 • 569. epd;tr;ehd; vd;WyF epe;ijnkhop fpd;wjyhy;
  vd;tr;eP vd;g jpiyfz;lha; - vd;tr;eP
 • 570. Mdhy; vspNaDf; fhfhg; nghUSsNth
  thdhlu; te;J tzq;fhNuh - Mdhky;12
 • 571. vz;Zjw;F; NgRjw;F; vl;lhg; guQ;Nrhjpf;
  fz;ZjY; mq;iff; fdpad;Nwh - vz;Zkplj;
 • 572. njd;nra;Nt Ndhu;fzK; vd;nrhy;top epy;yhky;
  nfhd;nra;Ntd; vd;W Fjpf;fpd;wha; - td;nra;A;
 • 573. rpe;NjhL;126 Xu;tlitj; jPA; fuj;jilg;gu;
  me;Njh cidahu; mlf;FtNu - te;NjhL;
 • 574. fr;Nrhj;127 vd;df; fjpNuhd; jidnaLg;gu;
  mr;Nrh cidahu; mlf;FtNu - itr;Nrhq;F
 • 575. %TyF; Nru;j;njhUj; Kd;whid apd;Klptu;
  MTidA; >q;fhu; mlf;FtNu - NkTgy
 • 576. Njrnkd;W; fhynkd;W; jpf;nfd;W; gw;gyth;
  thrnkd;W; mt;tt; tof;nfd;W; - khRila
 • 577. Nghfnkd;W; kw;iwg; Gyndd;W; ngha;mfyh
  Nahfnkd;W; gw;gyth; a+fnkd;W; - Nkfnkd;W;
 • 578. thndd;W; Ke;ePu; kiynad;W; kz;nzd;W;
  Cndd;W; kw;iw cwntd;W; - Nky;epd;w
 • 579. rhjpnad;W; tho;ntd;W; jho;ntd;W; >t;Tyf
  ePjpnad;W; fd;k newpnad;W; - Xjhpa
 • 580. mz;lnkd;W; mz;lj; jirT; mirTkyhg;
  gz;lnkd;W; nrhy;gntyh; gd;Kfq;fs; - nfhz;lpUe;j
 • 581. cd;epidtp Ds;Ns cjpj;jpl; Lytpepw;g
  ve;epidT nfhz;Nlhkw; wpt;Tyfu; - ve;eitA;
 • 582. je;Njhd; vtNdh rJKfDz; nld;ghu;fs;
  me;Njhepd; nra;if mwpahNu - me;Njhehd;
 • 583. Mnkd;why; kw;wjid my;yntd;gha; my;yntd;why;
  Mnkd;gha; vd;id miyf;fpd;wha; - eh;md;gha;
 • 584. vd;W; gpwe;jpwth >d;g; milJnkd;why;
  ed;nwd; nwhUg;gLtha; ez;Zq;fhy; - njhd;nwdNt12
 • 585. nry;fpw;gha; nry;yhr; rpWeilapy; jPiknayh;
  ey;fpw;gha; vd;Ndepd; el;Gilik - nrhy;fpw;gpy;
 • 586. MtJT; epd;dhy; moptJT;epd; dhnydahd;
  NehtJT; fz;laypy; Nehf;fpidNa - jhTnkdf;
 • 587. fhzty; ngz;zty; MF; nghUsty;
  Czty; cw;whNuh \^uty; - G+zty;
 • 588. Cd;mty; md;wpA;vd; cw;wJiz ah;ePA;
  jhd;mty; vd;whnyd; rhw;WtNj - ehd;>tz;
 • 589. >d;gnkJ fz;Nlkhy; >r;irnayh; Jd;gkjpy;
  Jd;g; gpwg;ngd;Nw Nrhu;fpd;Nwd; - td;Gila
 • 590. >g;gpwtpj; Jd;gj;jp D;jpjpapy; Jd;gkJ
  nrg;ghpjh; vd;Nw jpiff;fpd;Nwd; - nrg;gpwg;gpd;
 • 591. Xahj Jd;g; ciuf;f cl;ngy;yh;
  thahfp D;Nghj khl;lhNjy; - VVeh;
 • 592. nra;tnjd;Ndh vd;W jpaq;Ffpd;Nwd; >t;tz;ehd;
  ietnjy;yh; fz;L ele;jidNa - iftUkpt;
 • 593. >y;ypf; FlKile;jhy; ahjhnkd; Wd;Dld;ahd;
  nrhy;ypj; jphpe;Jnkidr; #o;e;jpiyNa - ty;>akd;
 • 594. ehisNah >d;Nwh elf;fpd;w ehl;fspnyt;
  NtisNah JhJ tplpy;mtu;fs; - NfisNah
 • 595. ey;Nyh; vdpD; elthu; elthu;eh;
  nry;Nyh; vdpDkJ nry;yhNj - ty;yPu;ah;
 • 596. >d;nrhypNdh; >d;wpq; fpUe;JtU Nth;vdah;
  vd;nrhypD; mr;nrhnyyh; VyhNj - kd;nrhYilj;
 • 597. jhkiuNahd; khd;KjNyhu; jh;miwah uhapyd;W
  ehkiwNth; vd;wy; elthNj - ehkptz;
 • 598. me;ehs; tUKd;du; Mjp mUsilA;
  ed;dhs; miljw;F ehLJq;fhz; - vd;dhepd;
 • 599. NwhJfpd;Nwd; Nfl;L; cwhu;Nghd; Wyfpaypy;
  NghJfpd;wha; ahJ Ghpfpw;Ngd; - jPJed;Nwh
 • 600. Nlw;wtlp ehs;cwth; vd;idtpl;Lj; jhkjkh
  New;iwAw NthLwT Neu;e;jidNa - rhw;Wke;j
 • 601. jhkjNk Xutpj;ij jhkjNk Mtuz;
  jhkjNk Nkhf rKj;jpu;fhz; - jhkjnkd;
 • 602. iwNah xUeP mjNdhL $lpidahy;
  ngha;Naheh; vd;W Gfd;wJNt - ifahky;
 • 603. xd;dyu;Nghy; $Lth NuhnlhUeP $Lq;fhy;
  vd;idepid ahnad;nrh nyz;ZjpNah - gd;DWepd;
 • 604. jPnjy;yh; ehdhjp Nrlu;gy uha;g;gpukd;
  Nghnjy;yh; nrhy;yplpD; NghjhNj - Mjypdhy;
 • 605. itfpd;Nwd; tho;j;jha; kjpj;njhUeP nra;tnjy;yh;
  nra;fpd;wha;
 • 606. thLfpd;Nwd; epd;id kjpj;njhUehd; ePkyj;ij
  ehLfpd;wha;
 • 607. Ue;jeP vz;lpirNghy;
  ePz;lha; >\/Njhu; newpad;Nw - Ntz;lheP
 • 608. kw;wtu;Nghy; md;Nw kdNdepd; tz;Gfio
  Kw;Wkptz; Mu;jhd; nkhopthNu - Rw;wpkd;
 • 609. jhdlq;fpd; vy;yhr; rfK; mlq;FnkhU
  khdlq;nfhs; ghj kyu;tha;f;F; - thdlq;f
 • 610. vy;yh eyK; >jdhy; vdkiwfs;
  vy;yh; epd;rPNu vLj;jpa;G; - vy;yhu;f;F;
 • 611. khfkq;nfhz; Lw;w kNdhyaNk thd;fjpnad;
  whkfq;fs; epd;rPu; miwe;jpLq;fhz; - MFkpe;j
 • 612. ed;ik ngWNkd;ik ez;zpaeP epd;Dila
  jd;iktply; me;Njh rJuy>g; - Gd;iknayh;
 • 613. tpl;nlhopj;J ehd;nkhopA; nka;r;Rfj;ij ez;ZjpeP
  >l;lpioj;j mr;Rfe;jhd; ahnjd;dpy; - fl;lopj;j
 • 614. Ntl; Rfnkd;W; nka;Azu;it apd;wpepd;w
  %l; Rfnkd;W; Kd;gyth; - Njhl;nra;
 • 615. Nghf; Rfnkd;W; Nghf; jU;fUk
  Nahf; Rfnkd;W; cz;lpiynad; - whfQ;nra;
 • 616. Nghj; Rfnkd;W; nghd;wy;Rf; vd;W;tpe;J
  ehj; Rfnkd;W; eh;nghUnsd; - Nwhjy\/
 • 617. njhd;Nw Rfnkd;W; cl;fz; lpUf;Fke;j
  ed;Nw Rfnkd;W; eh;Gwj;jpy; - nrd;Nwfz;
 • 618. lhw;wy; Rfnkd;W; md;gwpahr; #dpaNk
  Vw;w Rfnkd;W; >t;tz;z; - Vw;wglp
 • 619. nty;Yfpd;Nwhu; Nghd;W tphpePu; cyfpilNa
  nrhy;Yfpd;Nwhu; nrhy;Y; Rfkd;W - nrhy;Yfpd;w
 • 620. thdhjp jj;Jtq;fs; kha;j;jhz; LWfpd;w
  ehdhjp %d;wpnyhd;W ehlhky; - Mdhik
 • 621. vs;S; gfY; >uTkpyh Xhplj;jpy;
  cs;S; Gw;G; xUglpj;jha; - ts;snyd
 • 622. thO; gurptj;jpd; td;dpntg;g; NghyKw;W;
  #O; RfNk Rf;fz;lha; - #o;tjDf;
 • 623. nft;th wpUe;jhy; >aY; vdpy;k
  >t;th wpUe;jhy; >ayhjhy; - nrt;thw;wpy;
 • 624. gw;ww;whd; gw;wpidNa gw;wpaply; Ntz;LkJ
  gw;ww;why; md;wpg; gypahjhy; - gw;ww;wy;
 • 625. Ntjidahy;
  thjidNgha; ePq;fpyd;wp thuhjhy; - thjidA;
 • 626. t;Tyf; vd;wUis ehLfpd;w
  Qhd;te;jhy; md;wp eypahjhy; - QhdkJ
 • 627. NghfKw;W; ngha;nadNt NghJ; mdpj;jpatp
  NtfKw;why; md;wp tpsq;fhjhy; - Mft\/
 • 628. Jz;zte;jhy; NghYkptz; cw;Wtprh hpj;jpLNkhu;
  vz;z;te;jhy; md;wp >irahjhy; - vz;zkJ
 • 629. gq;fkile; jhu;mitiag; ghuhJ rhJf;fs;
  rq;fkile; jhyd;wpr; rhuhjhy; - >q;fjdhy;
 • 630. tPo;Kfj;j uhfpepj; ntz;­ wzpe;jwpahg;
  gho;Kfj;Njhu; j;ghy; glu;e;JiwNay; - gho;Kfj;jpy;
 • 631. Ngahl cs;swpahg; gpj;jhl epd;DlNd
  thahL Nthu;ghy; kUtpepy;Nyy; - ePahlpg;
 • 632. Ngjpj; jplT; gpwo;e;jplT; epd;DlNd
  thjpj; jpLNthu;ghy; tha;e;JiwNay; - rhjpj;Jr;
 • 633. irtnkq;Nf ntz;­w;wpd; rhu;ngq;Nf nka;ahd
  nja;tnkq;Nf vd;gtiur; Nru;e;JiwNay; - ca;tnjq;Nf
 • 634. jPuhr; rptepe;ij nra;JrpW Njtu;fis
  Neuha;g; gpjw;Wtu;ghy; Neu;e;JiwNay; - Xuhky;
 • 635. vs;nsd;W; nja;tnkd;g jpy;iy >Jnjspe;J
  nfhs;nsd;W; Js;Sfpd;Nwhu; $l;lKNwy; - es;nshd;W
 • 636. ehnkd;W; e;ikad;wp ez;Z; gpukkpy;iy
  Mnkd;W; nrhy;gtu;ghy; Mu;e;JiwNay; - jhnkhd;w
 • 637. vy;yh mwpT; vkjwpNt vd;Wiuf;F;
  nghy;yh tyf;fhuu; ngha;cfNty; - Gy;yhf
 • 638. mw;gNk kw;wntyh; Mapyop129 ahf;fha
  fw;gNk tj;Jntd;ghu; fz;zilNay; - rpw;rpyth;
 • 639. rpj;jpfNs tj;Jntd;Nghu;r; Nru;e;JiwNay; gd;khah
  rj;jpfNs tj;Jntd;Nghu; rhu;gilNay; - nghj;jpa>r;
 • 640. rd;kNk Njhw;W; jukh; jpukdpj;j
  fd;kNk tj;Jntd;Nghu; fz;ZiwNay; - fd;kkpF
 • 641. khf; fjpnad;ghu; khl;LiwNay; gy;Nghf
  Nahf; nghUnsd;gh &LiwNay; - Vf;nfhs;
 • 642. kz;nzd;ghu; thndd;ghu; tha;Kr; Rlnud;ghu;
  ngz;nzd;ghu; kw;wtu;j; NgUiuNay; - kz;zpd;ghy;
 • 643. kd;Diuahr; rpy;Nyhu; kue;nja;t; vd;ghu;kw;
  nwd;Diuahu;
 • 644. G+j;jhy; rpWtu;fS; G+rh gy;vd;ghu;
  Njw;whu; rptG+ir nra;ahuha;g; - G+j;jhtp
 • 645. tPWfpd;w G+irapnyd; tPz;vd;W tPz;gho;tha;f;
  $Wfpd;w Ngau;fs;ghy; $lpANwy; - khWfpd;w
 • 646. ePl;Nfhy tho;f;ifnayh; ePj;jpLNthd; nghd;miwf;Fj;
  jhl;Nfhy; >Lthiur; rhu;e;JiwNay; - ePl;Nfhy
 • 647. nka;nahOf;fj; jhu;Nghy; ntspepd; wfj;njhopahg;
  ngha;nahOf;fj; jhu;ghy; nghUe;jpANwy; - ngha;nahOf;fpy;
 • 648. ngha;e;E}y; gjwpg; Gy;Gfpd;w gpj;ju;fs;ghy;
  me;E}y; tpU;gp mile;jiyNay; - ife;Neu;e;J
 • 649. NfhlhJ Nfhlp nfhLj;jhY; irtnewp
  ehlh jtuitia ez;zpapNly; - NfhlhJ
 • 650. nfhy;yh tpujkJ nfhs;shiuf; fhzpnyhU
  Gy;yhf vz;zpg; Gw;nghopf - vy;yhK;
 • 651. Mfetpy; fpd;wnjd;e; IaDf;fd; gpy;yhiu
  ePfdtp NyD; epidaw;f - Vfdlpf;
 • 652. fd;Ng tlptha; mUNs capuha;g;Ng
  hpd;Ng czu;tha; >ire;jhU; - md;ghfpf;
 • 653. fz;lpifNa G+zpw; fyitNa ntz;­wha;f;
  nfhz;lpfthr; rhu;G Fwpj;jhU; - njhz;LlNd
 • 654. tha;kyuhy; khiy tFj;jnyhL e;kpiwf;Fj;
  Jha;kyuhy; khiy njhLg;ghU; - rhu;kyNuhd;
 • 655. Vu;ee;j dg;gzpfz; lpr;irAw e;kpiwf;Fr;
  rPu;ee;j dg;gzpfs; nra;NthU; - ehu;ee;jhj;
 • 656. jPapd;nkO fhr;rpe;ij Nru;e;JUfp e;kpiwtho;
  Nfhapy;nkO fhepd;w nfhs;ifaU; - Nkapdiuj;
 • 657. jhapy; tsu;f;F; jaTila e;ngUkhd;
  Nfhapy; tpsf;F; Fzj;NjhU; - JhamUs;
 • 658. >d;GlNd jPgKjy; vy;yhr; rhpiafS;
  md;GlNd nra;jq; fku;thU; - md;GlNd
 • 659. mz;zpaNky; md;gu;f; fKjPj yhjprpt
  Gz;zpaNk ehS; GhpNthU; - Gz;zpakh;
 • 660. NjNd mKNj rptNk rptNkv;
  khNdvd; Nwj;jp kfpo;thU; - thdhd
 • 661. kd;Nd mUl;flNy khzpf;f Nkvq;fs;
  md;Ndvd; Wd;dp mku;NthU; - ed;Ndag;
 • 662. gz;­u; nkhopahy; ghpe;Njj;jp Mde;jf;
  fz;­u;nfhz; Ls;s; fspg;NghU; - cz;­hpy;
 • 663. gz;Lfz;L; fhzhg; ghprpduha;g; nghd;Nkdp
  fz;Lfz;L ehS; fspg;NghU; - njhz;lilA;
 • 664. nghw;gjpf; vd;nwz;zpg; Nghw;wpxU %tu;fspd;
  nrhw;gjpf; nfhz;L Jjpg;NghU; - nrhw;gdj;J;
 • 665. khrfj;jpy; Nru;f;fhj khzpf;f; vd;wjpU
  thrfj;ij thahy; kyu;NthU; - thrfj;jpd;
 • 666. kd;dpirg;ghy; NkNyhu; tFj;Njj;jp epd;wjpU
  >d;dpirg;gh Mjp >irg;NghU; - kd;dpirg;gpd;
 • 667. ey;tho; tUSfpd;w e;ngUkhd; khd;kpaq;fs;
  nrhy;NthU; Nfl;Lj; njhONthU; - nrhy;tha;e;j
 • 668. jhjhntd; wd;GlNd rhkfP jq;fs;Kjy;
  Ntjhf kq;fs; tphpg;NghU; - Ntjhe;j;
 • 669. Nru;e;Njhu;f; fUS; rptNk nghUnsd;W
  Nju;e;Nj rptG+ir nra;NthU; - Mu;e;Njj;jp
 • 670. ed;ndQ;Nr Nfhapnyd e;ngUkhd; jd;iditj;J
  kd;D; rptNea; tha;e;NjhU; - Kd;mad;wd;
 • 671. mQ;nrOj;njy; yh;Nfl;fpy; mQ;nrOj;jh; v;ngUkhd;
  mQ;nrOj;jhy; mu;r;rpj; jku;NthU; - mQ;nrdNt
 • 672. tpQ;R; nghwpapd; tplankyh; e;ngUkhd;
  nrQ;Re; jug;gjj;jpy; Nru;j;NjhU; - tQ;r;nra;
 • 673. ngha;Nt jidePf;F; Gz;zpad;ghy; j;Kapiu
  ieNt jdkhf;F; ey;NyhU; - nra;Ntiy
 • 674. ePl elj;jnyhL epw;wy;Kjy; e;ngUkhd;
  Mly; mlpj;jpahd; Mu;e;NjhU; - thlywj;
 • 675. Jha edtpw; ROj;jpnahL e;ngUkhd;
  Nea; epfo;j;J; newpNahU; - khaKW
 • 676. khdJtha; epd;w ta;ePf;fpj; jhdw;Wj;
  jhdJtha; epw;F; jifNahU; - thdkjpy;
 • 677. thdq;fz; lhL; kapy;Nghd;W e;ngUkhd;
  jhdq;fz; lhL; jtj;NjhU; - NkhdnkhL
 • 678. jho;rilA; ePW; rhpNfht zf;fPS;
  tho;rptK; nfhz;L tjpNthU; - Mo;epiya
 • 679. thhpaiy Nghd;wRj;j khiaapdhy; M;G+j
  fhhpaq;f shjpnayh; fz;nlhopj;J - Cu;>aq;fj;
 • 680. jQ;r; jUkyNuhd; jj;Jtkh; G+jq;fs;
  IQ;R; nghwpaQ;R; mQ;rwpT; - mQ;nrDNkhu;
 • 681. thf;FKjy; IQ;Rkw;W khNyhd;jd; jj;Jtkh;
  Cf;F; fiyKjyh; XNuO; - ePf;fpmg;ghy;
 • 682. Nktp tpsq;FRj;j tpj;ijKjy; ehjkl;L;
  jhtp taq;FRj;j jj;Jtj;jpy; - Nktpmfd;
 • 683. wg;ghy; mUs;fz; lUshy; jikj;jh;fz;
  lg;ghy; guntspfz; lg;ghYf; - fg;ghY;
 • 684. jPuhr; Rakha;r; rpjhde;j kh;xspiag;
  ghuh >Ue;j glpapUe;J - NguhJ
 • 685. fz;lJntd; nwhd;W; fythJ jh;fye;J
  nfhz;lrpt Nahfpauh; nfhw;wtU; - mz;lhpa
 • 686. rj;Jtj;jpy; rj;JtNk j;KUtha;f; nfhz;Lgu
  jj;Jtj;jpd; epw;F; jfNthU; - mj;Jtj;jpy;
 • 687. jPJ; RfK; rptd;nranyd; nwz;zpte;j
  ahJ; rkkh >Ug;NghU; - NfhJglf;
 • 688. $W; FwpA; FzK; FyKklp
  fe;NjhU; - tPWfpd;w
 • 689. Nre;jp dile;jntyhQ; rPuzpf;fr; Nru;rpj;j
  rhe;jp AlNd rhpg;NghU; - rhe;jpngwj;
 • 690. j;ikAW; rpj;njitA; jhKtj;jy; nra;ahky;
  nr;ikAld; thO; jpwNyhU; - v;ikapD;
 • 691. Muhik Xq;F; mthf;fly;ePu; khd;Fs;gpd;
  ePuhf ePe;jp epiyj;NjhU; - NruhJ
 • 692. j;nghUisf; fz;Nl rjhde;j tPl;lpdpilr;
  nr;nghUisr; rhu;e;j jpwj;NjhU; - kz;nghUs;Ngha;j;
 • 693. jhau; vdkhju; j;iknaz;zpg; ghyu;gpj;ju;
  Nganud ez;Z; nghpNahU - kPajdpd;
 • 694. va;g;ghprh; Xu;jpuz; vt;TyF; nra;jspf;f
  nka;g;ghprQ; nra;aty;y tpj;jfU; - nka;g;glNt
 • 695. ahT; mwpe;J; mwpahu;Nghd; nwg;nghOJ;
  rhT; gpwg;G; jtpu;e;NjhU; - Xtypd;wp
 • 696. itjplpD; tho;fvd tho;j;jp cgrhu;
  nra;jplpD; jd;ik jpw;ghU; - nka;tifapy;
 • 697. Njwh Tyf; rptkakha;f; fz;nlq;F;
  Vwh jpopah jpUg;NghU; - khwhJ
 • 698. Nkhde;jhd; nfhz;L Klpe;jtplj; Njhq;Fgu
  khde;jh jPjj; jku;e;NjhU; - jh;ee;jhr;
 • 699. rhJf;fs; Mktu;j; rq;f kfj;Jtj;ijr;
  rhJf;f sd;wpnatu; jhkwpthu; - ePJf;f;
 • 700. ePq;fpmd;Ndhu; rq;fj;jpy; epd;Wkfpo;e; Njj;jpepj;
  Mq;ftu;jhl; Fw;Nwty; Ma;e;jpaw;wp - Xq;Frpt
 • 701. gQ;rhl; ruj;ijg; gfuUNs ehthf
  vQ;rhg; ghpTlNd vz;zpaUs; - nrQ;Nrhjpj;
 • 702. jhnjhd;W J;igKlpj; jhZmlp nahd;wpkw;iw
  ahnjhd;W; Nehf;fh jike;jpLf - jPnjd;w
 • 703. gho;tho;T ePq;fg; gjptho;tpy; vQ;Qhd;W;
  tho;tha;vd; NdhL; kfpo;e;J.

  • 84. khd;w kyj;jhf;F vd;gJ kaf;Fjiyr; nra;fpd;w kyj;jpndjphPL vdf;nfhs;f.njh.Nt.
  • 705 85. rpy; JU;G - mw;gkhfpa JU;G. njh.Nt.
  • 86. rq;fk;> rq;fnkd tpfhukhapw;W. njh.Nt.
  • 706 87. >e;jh vd;gJ k&cr; nrhy;. '>jidj; jug;ngw;Wf;nfhs;' vd;D; nghUl;L.my;yJhc; '>q;F th' vd;D; vspik fz;zpa VtYkh;. njh.Nt.
  • 88. fhjuT nra;jy; - mr;RWj;jy;. njh.Nt.
  • 707 89. epr;ry; - ehNlhW;. njh.Nt.
  • 90. el;L Cu;e;J vdg;gphpj;J Nerpj;Jr; nrd;W vdg; nghUs; nfhs;f. njh.Nt.
  • 708 91. tho;ehs;> thzhs; vd khP>aJ. njh.Nt.
  • 92. fw;Whiz> rw;Wiz vdf; FWfp epd;wJ. njh.Nt.
  • 709 93. me;Njh> mj;Njh vd typf;F; top typj;jJ. njh.Nt.
  • 94. Ie;J> mQ;R vd kUtpw;W. m\/J
  • 710 95. VWjy; vd;gJ
  • 96. nty; eil vdg; gphpj;Jf; nfhs;f. mw;Nwy; nfhL eil vdg; nghUs; nfhs;spd;nte;eil vdg; nghJ efukhf;fpf;nfhs;f. njh.Nt.
  • 711 97. neQ;R vD; nkhopf;F Kd;Ds;s fPw;W(—) ePq;fpd; eQ;R vd;whF;. r.K.f.
  • 98. nehwpy; - tpiuT. njh.Nt.
  • 712 99. ngz;zpq;F khkhj;jpiuapd; tUj;jdnkd; nwz;zpid - vd;gjw;Fg; Ngz; vd;WnghUs;nfhz;lid vd;gJ nghUs;. njh.Nt.
  • 100. rpye;jp - Gz;fl;lp. r.K.f.
  • 713 101. t;G> tg;ngd tpfhukhapw;W. njh.Nt.
  • 102. nghj;Jjy; - %Ljy;. njh.Nt.
  • 714 103. NkL - tapW. njh.Nt.
  • 104. toq;fpaJ. njh.Nt.
  • 715 105. G+l;L - clw;nghUj;J> njh.Nt.
  • 106. Neu;jy; - tpil nfhLj;jy; vd;D; nghUl;L. njh.Nt.
  • 716 107.
  • 108. NtshNdhd;fhfs; - Fapy;. njh.Nt.
  • 717 109. gpukrhia - gpukfj;jp. njh.Nt.
  • 110. fl;Ljy;>
  • 718 111. nehwpy; - mlf;f;. njh.Nt.
  • 112. $j;jhl; litf;Fohj; jw;Nw ngUQ;nry;t;Nghf;F; mJtpspe; jw;W. jpUf;Fws;332. ( 34 epiyahik 2 )
  • 719 113. tplw;F> tpl;lw;nfd tpfhukhapw;W. njh.Nt.
  • 114. nry;yh >lj;Jr; rpde;jPJ nry;yplj;J;>y;mjdpd; jPa gpw. jpUf;Fws; 302 ( 31 ntFshik 2 )
  • 720 115. jd;idj;jhd; fhf;fpd; rpdq;fhf;f fhthf;fhy;jd;idNa nfhy;Y; rpd;. jpUf;Fws; 305 ( 31 ntFshik 5 )
  • 116. mfo;thiuj; jhq;F; epy;Nghyj; j;ik>fo;thu;g; nghWj;jy; jiy. jpUf;Fws; 151 (16 nghiwAilik 1 )
  • 721 117. cwq;FtJ NghY; rhf;fhL cwq;fptpopg;gJ NghY; gpwg;G. jpUf;Fws; 339 ( 34 epiyahik 9 )
  • 118. neUey; csndhUtd; >d;wpy;iy vd;D;ngUik cilj;J>t; TyF. jpUf;Fws; 336 ( 34 epiyahik 6 )
  • 722 119. Gyide;J; nghwpfyq;fp newpkaq;fp mwptopj;jpl;(L) I;NkYe;jpmyke;j Nghjhf mQ;Nry;vd;(W) mUs; nra;thd; mkU;Nfhapy;ty;te;j klthu;fs; elkhl Kotjpu kiovd; wQ;rpr;rpyke;jp myke;J kuNkwpKfpy; ghu;f;F; jpUitahNw.Qhdr;ge;ju; Njthu; 1394 ( 1 - 130 - 1 )
  • 120. Iiae;J - Ie;J; Ie;J;> c;ikj;njhif. njh.Nt.
  • 723 121. ntw;wNt mlpahu; mlpkpir tPO; tpUg;gpdd; nts;iseP wzpA;nfhw;wtd; jdf;F ke;jphp aha Fyr;rpiw Fyhtpepd; Nwj;J;xw;iwnts; tpilad; c;guhu; jiytd; cyfpdpy; >aw;ifia xopj;jpl;(L)mw;wtu;f;F mw;w rptd;ciw fpd;w Mytha; MtJ; >JNt.Qhdr;ge;ju; Njthu; - 4091 ( 3 - 120 - 2 )
  • 122. Jhhpa; - giw. njh.Nt.
  • 724 123. tPo;T - tpUg;g;. njh.Nt.
  • 124. Cop - fly;. njh.Nt.
  • 725 125. Mdhik - tpl;L ePq;fhik. njh.Nt.
  • 126. rpe;J - fly;. njh.Nt.
  • 726 127. fr;Nrhj; - kpd;kpdpg;G+r;rp. njh.Nt.
  • 128. njhd;W - goik. njh.Nt.
  • 727 129. Mapy; - MuhAq;fhy;. njh.Nt

நெஞ்சறிவுறுத்தல் // நெஞ்சறிவுறுத்தல்