திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
போற்றித் திருப்பதிகம்
pōṟṟit tiruppatikam
தரிசனப் பதிகம்
tarisaṉap patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

080. விண்ணப்பப் பதிகம்
viṇṇappap patikam