திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thiruvooththuur sivanjaanatheesikan thirussiir attakam
tiruvōttūr sivañāṉatēsikaṉ tiruchsīr aṭṭakam
singkapurik kanthar pathikam
siṅkapurik kantar patikam
Fifth Thirumurai

073. thirumukap paasuram
tirumukap pāsuram

  aRusiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. thiruththakusiirth thamizmaRaikkee muthalaaya vaakkathanaal thiruppeer koNtu
  karuththarn-ama theekampak katavuLaiyut puRangkaNtu kaLikkin Rooyn-in
  uruththakusee vatikkatiyeen orukootitheNtanittee uraikkinReenun
  karuththaRiyeen eninu(munaik) kotu(muyalveen Ranai)yanpaal kaakka anRee.

  • * ataippukkuL uLLavai muulaththil ezuththu viLangkaa itangkaLil aa. paa. uukiththu amaiththasoRkaL.

திருமுகப் பாசுரம் // திருமுகப் பாசுரம்