திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸಿತ್ತಿ ವಿನಾಯಕರ್ ಪತಿಕಂ
sitti vināyakar patikam
ಕಣೇಸತ್ ತಿರುಅರುಳ್ ಮಾಲೈ
kaṇēsat tiruaruḷ mālai
Fifth Thirumurai

002. ವಲ್ಲಪೈ ಕಣೇಸರ್ ಪಿರಸಾತ ಮಾಲೈ
vallapai kaṇēsar pirasāta mālai

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿರುನೆಟು ಮಾಲ್ಅನ್ ಱಾಲ್ಇಟೈ ನಿನತು ಸೇವಟಿತ್ ತುಣೈಮಲರ್ತ್ ತುಕಳಾನ್
  ಪೆರುನೆಟು ಮೇನಿ ತನಿಱ್ಪಟಪ್165 ಪಾಂಪಿನ್ ಪೇರುರು ಅಕನ್ಱಮೈ ಮಱವೇನ್
  ಕರುನೆಟುಙ್ ಕಟಲೈಕ್ ಕಟತ್ತು166 ನಱ್ ಱುಣೈಯೇ ಕಣ್ಕಳ್ಮೂನ್ ಱುಟೈಯಸೆಙ್ ಕರುಂಪೇ
  ವರುನೆಟು ಮರುಪ್ಪೊನ್ ಱಿಲಕುವಾ ರಣಮೇ ವಲ್ಲಪೈಕ್ ಕಣೇಸಮಾ ಮಣಿಯೇ.
 • 2. ನಳಿನಮಾ ಮಲರ್ವಾೞ್ ನಾನ್ಮುಕತ್ ತೊರುವನ್ ನಣ್ಣಿನಿನ್ ತುಣೈಯಟಿವೞುತ್ತಿಕ್
  ಕಳಿನಲನ್ ಉಟನ್ ಇವ್ವುಲಕೆಲಾಂಪಟೈಕ್ಕಕ್ಕಟೈಕ್ಕಣಿತ್ತತೈಉಳಂಮಱವೇನ್
  ಅಳಿನಲನ್ ಉಱುಪೇ ರಾನಂದಕ್ ಕಟಲೇ ಅರುಮರುನ್ ತೇಅರುಳ್ ಅಮುತೇ
  ವಳಿನಿಱೈ ಉಲಕುಕ್ ಕೊರುಪೆರುನ್ ತುಣೈಯೇ ವಲ್ಲಪೈಕ್ ಕಣೇಸಮಾ ಮಣಿಯೇ.
 • 3. ಸೀರ್ಉರುತ್ ತಿರಮೂರ್ತ್ ತಿಕಟ್ಕುಮುತ್ ತೊೞಿಲುಂ ಸೆಯ್ತರುಳ್ ಇಱೈಮೈತನ್ ತರುಳಿಲ್
  ಪೇರ್ಉರುತ್ ತಿರಙ್ಕೊಣ್ ಟಿಟಸ್ಸೆಯುಂ ನಿನತು ಪೆರುಮೈಯೈ ನಾಳ್ತೊಱುಂ ಮಱವೇನ್
  ಆರ್ಉರುತ್ ತಿಟಿನುಂ ಅಞ್ಸುತಲ್ ಸೆಯ್ಯಾ ಆಣ್ಮೈಎಱ್ ಕರುಳಿಯ ಅರಸೇ
  ವಾರ್ಉರುತ್ ತಿಟುಪೂಣ್ ಮಣಿಮುಕಕ್ ಕೊಙ್ಕೈ ವಲ್ಲಪೈಕ್ ಕಣೇಸಮಾ ಮಣಿಯೇ.
 • 4. ವಿಣ್ಣವರ್ ಪುಕೞುಂ ಮೆಯ್ಕಣ್ಟ ನಾತನ್ ವಿತ್ತಕಕ್ ಕಪಿಲನ್ಆ ತಿಯರ್ಕ್ಕೇ
  ಕಣ್ಅರುಳ್ ಸೆಯುಂನಿನ್ ಪೆರುಮೈಯೈ ಅಟಿಯೇನ್ ಕನವಿಲುಂ ನನವಿಲುಂ ಮಱವೇನ್
  ತಣ್ಅರುಟ್ ಕಟಲೇ ಅರುಟ್ಸಿವ ಪೋಕ ಸಾರಮೇ ಸರಾಸರ ನಿಱೈವೇ
  ವಣ್ಣಮಾ ಮೇನಿಪ್ ಪರಸಿವ ಕಳಿಱೇ ವಲ್ಲಪೈಕ್ ಕಣೇಸಮಾ ಮಣಿಯೇ.
 • 5. ನಾರೈಯೂರ್ ನಂಪಿ ಅಮುತುಕೊಣ್ ಟೂಟ್ಟ ನಱ್ಱಿರು ವಾಯ್ಮಲರ್ನ್ ತರುಳಿಸ್
  ಸೀರೈಮೇ ವುಱಸ್ಸೆಯ್ ತಳಿತ್ತಿಟುಂ ನಿನತು ತಿರುವರುಳ್ ನಾಳ್ತೊಱುಂ ಮಱವೇನ್
  ತೇರೈಊರ್ ವಾೞ್ವುಂ ತಿರಂಅಲ ಎನುಂನಱ್ ಱಿಟಂಎನಕ್ ಕರುಳಿಯ ವಾೞ್ವೇ
  ವಾರೈಊರ್ ಮುಲೈಯಾಳ್ ಮಙ್ಕೈನಾ ಯಕಿಎಂ ವಲ್ಲಪೈಕ್ ಕಣೇಸಮಾ ಮಣಿಯೇ.
 • 6. ಕುಂಪಮಾ ಮುನಿಯಿನ್ ಕರಕನೀರ್ ಕವಿೞ್ತ್ತುಕ್ ಕುಳಿರ್ಮಲರ್ ನಂದನಂ ಕಾತ್ತುಸ್
  ಸೆಂಪೊನ್ನಾಟ್ ಟಿಱೈವಱ್ ಕರುಳಿಯ ನಿನತು ತಿರುವರುಟ್ ಪೆರುಮೈಯೈ ಮಱವೇನ್
  ನಂಪನಾರ್ಕ್ ಕಿನಿಯ ಅರುಳ್ಮಕಪ್ ಪೇಱೇ ನಱ್ಕುಣತ್ ತೋರ್ಪೆರು ವಾೞ್ವೇ
  ವಂಪಱಾ ಮಲರ್ತ್ತಾರ್ ಮೞೈಮುಕಿಲ್ ಕೂಂದಲ್ ವಲ್ಲಪೈಕ್ ಕಣೇಸಮಾ ಮಣಿಯೇ.
 • 7. ಅಯನ್ತವತ್ ತೀನ್ಱ ಸಿತ್ತಿಪುತ್ ತಿಕಳ್ಆಂ ಅಂಮೈಯರ್ ಇರುವರೈ ಮಣಂದೇ
  ಇಯನ್ಱಅಣ್ ಟಙ್ಕಳ್ ವಾೞ್ವುಱಸ್ ಸೆಯುಂನಿನ್ ಎೞಿಲ್ಮಣಕ್ ಕೋಲತ್ತೈ ಮಱವೇನ್
  ಪಯನ್ತರುಂ ಕರುಣೈಕ್ ಕಱ್ಪಕತ್ ತರುವೇ ಪರಸಿವತ್ ತೆೞುಪರಂ ಪರಮೇ
  ವಯನ್ತರು ನಿಮಲ ನಿತ್ತಿಯಪ್ ಪೊರುಳೇ ವಲ್ಲಪೈಕ್ ಕಣೇಸಮಾ ಮಣಿಯೇ.
 • 8. ಮುನ್ಅರುನ್ ತವತ್ತೋನ್ ಮುಱ್ಕಲನ್ ಮುತಲಾ ಮುನಿವರ್ಕಳ್ ಇನಿತುವೀ ಟಟೈಯ
  ಇನ್ನರುಳ್ ಪುರಿಯುಂ ನಿನ್ಅರುಟ್ ಪೆರುಮೈ ಇರವಿನುಂ ಪಕಲಿನುಂ ಮಱವೇನ್
  ಎನ್ಅರುಂ ಪೊರುಳೇ ಎನ್ಉಯಿರ್ಕ್ ಕುಯಿರೇ ಎನ್ಅರ ಸೇಎನ ತುಱವೇ
  ಮನ್ಅರು ನೆಱಿಯಿಲ್ ಮನ್ನಿಯ ಅಱಿವೇ ವಲ್ಲಪೈಕ್ ಕಣೇಸಮಾ ಮಣಿಯೇ.
 • 9. ತುತಿಪೆಱುಂ ಕಾಸಿ ನಕರಿಟತ್ ತನಂದಂ ತೂಯನಲ್ ಉರುವುಕೊಣ್ ಟಾಙ್ಕಣ್
  ವಿತಿಪೆಱುಂ ಮನೈಕಳ್ ತೊಱುಂವಿರುನ್ ತಿನನಾಯ್ ಮೇವಿಯ ಕರುಣೈಯೈ ಮಱವೇನ್
  ನತಿಪೆಱುಂ ಸಟಿಲಪ್ ಪವಳನಱ್ ಕುನ್ಱೇ ನಾನ್ಮಱೈ ನಾಟರು ನಲಮೇ
  ಮತಿಪೆಱುಂ ಉಳತ್ತಿಲ್ ಪತಿಪೆಱುಂ ಸಿವಮೇ ವಲ್ಲಪೈಕ್ ಕಣೇಸಮಾ ಮಣಿಯೇ.
 • 10. ತಟಕ್ಕೈಮಾ ಮುಕಮುಂ ಮುಕ್ಕಣುಂ ಪವಳಸ್ ಸಟಿಲಮುಂ ಸತುರ್ಪ್ಪುಯಙ್ ಕಳುಂಕೈ
  ಇಟಕ್ಕೈಅಙ್ ಕುಸಮುಂ ಪಾಸಮುಂ ಪತಮುಂ ಇಱೈಪ್ಪೊೞು ತೇನುಂಯಾನ್ ಮಱವೇನ್
  ವಿಟಕ್ಕಳಂ ಉಟೈಯ ವಿತ್ತಕಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಮಿಕಮಕಿೞ್ನ್ ತಿಟಅರುಟ್ ಪೇಱೇ
  ಮಟಕ್ಕೊಟಿ ನಙ್ಕೈ ಮಙ್ಕೈನಾ ಯಕಿಎಂ ವಲ್ಲಪೈಕ್ ಕಣೇಸಮಾ ಮಣಿಯೇ.
 • 11. ಪೆರುವಯಲ್ ಆಱು ಮುಕನ್ನಕಲ್ ಅಮರ್ಂದುನ್ ಪೆರುಮೈಕಳ್ ಪೇಸಿಟತ್ ತಿನಮುಂ
  ತಿರುವಳರ್ ಮೇನ್ಮೈತ್ ತಿಱಮುಱಸ್ ಸೂೞುಂ ತಿರುವರುಟ್ ಪೆರುಮೈಯೈ ಮಱವೇನ್
  ಮರುವಳರ್ ತೆಯ್ವಕ್ ಕಱ್ಪಕ ಮಲರೇ ಮನಮೊೞಿ ಕಟಂದವಾನ್ ಪೊರುಳೇ
  ವರುಮಲೈ ವಲ್ಲಿಕ್ ಕೊರುಮುತಱ್ ಪೇಱೇ ವಲ್ಲಪೈಕ್ ಕಣೇಸಮಾ ಮಣಿಯೇ.

  • 165. ತಳಿರ್ಪಟ - ತೊ. ವೇ.
  • 166. ಕಟಱ್ಱು - ತೊ. ವೇ.

வல்லபை கணேசர் பிரசாத மாலை // வல்லபை கணேசர் பிரசாத மாலை